Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nya bostäder mm Åkers Runö
Planer finns för utveckling av stationsområde, samt sammanhängande bebyggelser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nybyggnad av gata och VA i Österåker
Avser utbyggnad av gata och va till kommande bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Planer finns på cirka 75 lägenheter i olika storlekar.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen är antagen och avser nybyggnad av 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybyggnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Avser nybyggnad av en hamburgerbar i Österåker, ca 500 kvm.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av bostäder i Österåker
Ombyggnad av bostäder i slottsmiljö.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av padelhall i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning (paddeltennishall).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus (6 lgh) och 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Österåker
Kontor/verkstad - stationsvägen 16-18.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
På grund av skador i bl a pelare och takytor samt en spricka utmed vägg mot Norrgårdsvägen ska garaget renoveras. Norrgårdsvägen 13-17 i Åkersberga.
Sanering av Härsbackagruvan i Åkersberga
Härsbackagruvan är en nedlagd fältspatgruva som konverterades till oljelager i slutet av 1940-talet. Oljelagringen upphörde på 1980-talet och anläggningen är idag vattenfylld d.v.s. vattenytan ligger ca 2,5 meter under marknivå. Ytan som ska saneras är elipsformad (~15m*~40m) ca 470 m.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Nybyggnad av brygga i Täljöviken, Österåkers kommun
Objektet avser projektering och nybyggnation av en brygga i Täljöviken i Österåkers kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Brf strandpromenaden (lägenheter + uthyrningslokal) - kanalvägen 2c - 10.
Ombyggnad av läkarcentral i Österåker
Ändring av bostad till lokaler.
Utvändigt underhåll av kyrka i Österåker
Ändring av takbeläggning.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Äppellundens förskola.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Ändring av enbostadshus till tillfälligt boende.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur utefter gång/cykelväg samt uppförande av plank mellan lägenheter.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostäder, Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbostadshus Svinninge 1:287,1:286,1:288.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation, Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering, Rivning av byggnad Hacksta 1:51.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markuppfyllnader i anslutning iordningställande av ny lekpark.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivåer - valsjöberget norra.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (sabelvägens hpl - söralidsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (tråsättra hpl - tråsättravägen).
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av park i Österåker
Anläggande av park med tillhörande byggnader.
Ombyggnad av förråd i Österåker
Om- och tillbyggnad av rangehus/förråd till "half way house".
Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation omgärdat av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över befintlig cykelparkering (margretelunds såg hpl - margretelundsvägen).
Nybyggnad av sophus i Österåker
Nybyggnad av två miljöhus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus (delvis nedbrunnet).
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthusbyggnader.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Österåker
Sjöräddningssällskapet - frågor gällande förlängning av brygga och utökning av stationshus.
Ombyggnad av förråd i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av altan, renovering av brygga och fiskebod samt röjning av sly och träd.
Nybyggnad av staket i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av staket.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av bullerplank.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlings/kurslokal för scoutverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Förhandsbesked om anläggande av parkering.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av 4 st garage/carportlängor och rivning av garage/carportlängor.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad Svartgarn 2:672,2:673, 2:266.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av pumphus och anläggande av brygga.
Nybyggnad av samlingslokal i Österåker
Nybyggnad av föreningsbyggnad.
Utbyte av belysning vid återvinningscentral i Åkersberga
För att öka nuvarande belysningsnivå samt för att sänka energiförbrukning av befintligt belysningssystem ska befintlig allmän- och arbetsplatsbelysnings armaturer monterade på stolpar samt i belysningsmaster inom området bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: