Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Kulla
Ca 350 bostäder, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Planer för ca 130 bostäder. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga centrum
Planer för ca 300 bostäder i 3-5 våningar på Hagby äng och kullar.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, Etapp 1
3 våningar plus souterrängvåning.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Svinninge
Avser konsulttjänst för att bereda en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalkens nionde kapitel i form av möjlig nybyggnation av avloppsreningsverk i storleksordningen 100.000 personekvivalenter i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell och kiosk Timrarön 1:66,1:67,1:68.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Nybyggnad av butik i Åkersberga
Syftet med planförslaget är att pröva en ändring från industri- till handelsändamål för fastigheten Runö 7:123.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 ,2:338.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad och förråd samt rivning av befintliga bodar, Svartgarn 2:573,2:572,2:574,2:10.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad till nytt servicecenter/kontaktcenter i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av Alceahusets entréplan till nytt kontakt/servicecenter för Österåkers Kommun, BTA ungefär 570 m2. Ombyggnaden medför ny receptionsdel, kontorsdel, mötesrum samt personalutrymmen.
Nybyggnad av gata samt cirkulationsplats i Åkersberga
Avser ny körväg mellan den befintliga Långhundravägen samt en planerad cirkulationsplats vid väg 276. Vägen skall dessutom ansluta till befintlig handelsplats samt ny infart mot planerad handelsplats på motstående sida. I entreprenaden ingår förutom markarbeten, ledningsomläggningar samt ny belysning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Renovering av garage i Åkersberga
Renovering av skador i bl.a. pelare och bjälklag samt avsaknad av tätskikt på övre plan på ett garage på Norrgårdsvägen i Åkersberga.
Upprustning av fd oljelagret Härsbacka i Österåkers kommun
Entreprenaden avser: En port med galler monteras i gruvmynningen, Befintlig ventilation i gruvans valv öppnas upp för bättre cirkulation, Ett lyftanordningssystem monteras i valvet för att lyfta in pumpar och annan tung utrustning, Tillgängligheten ner till flytanordning förbättras med en ny trappa samt Rivning och bortforsling av befintlig oljecistern på fastigheten.
Nyanläggning av aktivitetspark i Röllingby, Åkersberga
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark på en nuvarande grusad fotbollsplan. Den nya aktivitetsparken ska innehålla ytor för skate, klätterställning, padelbana, scen, grill, utegym, studsmatta, basket m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Flytt av busshållplats, ny gc-väg mm i Åkersberga
Avser två nya busshållplatser norr om Sjökarbyskolan. Till busshållplatsen i östra sidan anläggs en cykelparkering och en ny gång- och cykelväg. Vid befintliga busshållplatserna anläggs en avlämningszon för skjutsande föräldrar. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt mm.
Utbyte av konstgräs på Margretelunds IP, Åkersberga
Avser utbyte till granulatfritt konstgräs på Margretelunds IP.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen (sträckan Mikaelsvägen-Generalsvägen).
Ombyggnad av gym i Österåker
Ombyggnad av butik/lager till yogastudio/gym samt fasadändring.
Upprustning av slussvaktarbostad i Åkersberga
Avser utvändig restaurering av Slussvaktarbostaden samt option på invändig restaurering och restaurering av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Österåker
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av brandbod, vänthus och wc/duschbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning, eko-anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus Östanå 1:30.
Ombyggnad av tvätthall i Österåker
Ombyggnad av garage till tvätthall.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus/möteslokal.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Österåker
Ändring av enbostadshus (tak).
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Österåker
Ändring av slussbrovaktarbostaden (fasad och tak).
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod, p.061275.1.3 barken.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation - serial nr 803007; r 308.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n150508.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ns149115 och rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Uppförande av transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggning av markkablar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: