Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av radhus i Åkersberga
Planer finns för 30 stadsradhus vid Valsjöberget i Österåker.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Markarbetena utförs separat på: 1593759.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
PLaner för bostäder för 55+ och äldre i Östra Stenhagen.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Planer finns för ca 25-30 bostäder.
Utveckling av centrum i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Detaljplanen kommer troligen att delas upp i mindre områden.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av båtbutik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader. Byggstart tidigast 2022.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av bostäder i Österåker
Ombyggnad av bostäder i slottsmiljö.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 3
Avser ombyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Avser nybyggnad av en hamburgerbar i Österåker, ca 500 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 14 enbostadshus Berga 6:702,6:694,6:695,6:696,6:697,6:698,6:699,6:700,6:701,6:703,6:704,6:705,6:706,6:693.
Nybyggnad av padelhall i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning (paddeltennishall).
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av två radhuslängor och tre parhus (23 lgh).
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 4
Avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av kontor i Österåker
Kontor/verkstad - stationsvägen 16-18.
Ombyggnad av väg 276 i Österåker
Ny cirkulationsplats, samordning av busshållplatser.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus Svartgarn 2:673,2:266,2:672.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Tillbyggnad av skola i Österåker
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Rydbo If - klubbhus (brovallsvägen 25), Rydbo ip - anläggande av enskild va-anläggning Rydboholm 2:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Servicehus, lägenheter och kontor.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Flerbostadshus - brf slussen - slussbrovägen nr 43-53.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändras användning av lokaler till bostäder.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib330237.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ändrad användning av del av restaurang/hotell till bostadshus samt strandskyddsdispens för bygglovfria åtgärder.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Österåker
Fasadändring på klubbhus samt tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av 22 parkeringsplatser och 4 sopkassuner.
Nybyggnad av carport i Österåker
Nybyggnad av carport, flytt av växthus samt uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd samt rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Österåker
Nybyggnad av servicebyggnad, tillbyggnad av hamnbod samt strandskyddsdispens för utökning av båthamn.
Nybyggnad av sopstation i Österåker
Nybyggnad av sopstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl margretelunds centrum).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av två bastur.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2021-06-30.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för förskola i kontors- och industrilokaler (t.o.m 2025-06-30).
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod tom 2021-04-20.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering och upplag.
Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för tillfällig skola.
Tillbyggnad av uthus i Österåker
Tillbyggnad av uthus.
Ombyggnad av idrottshall i Österåker
Ombyggnad lokaler till omklädningsrum och toalett (sporthallen).
Invändigt underhåll av förskola i Österåker
Ovk - korallen friskola och förskola.
Nybyggnad av brygga i Täljöviken, Österåkers kommun
Objektet avser projektering och nybyggnation av en brygga i Täljöviken i Österåkers kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: