Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Kulla
Ca 350 bostäder, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Planer för nybyggnad av ca 150 bostäder, villor, radhus, parhus och små flerbostadshus om ca 20000 BTA, ägande rätter och bostadsrätter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga centrum
Planer för ca 300 bostäder i 3-5 våningar på Hagby äng och kullar samt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Täljöviken.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
Avser nybyggnad av 128 hyresrätter, 1 lokal samt parkeringshus med 45 platser. 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, Etapp 1
3 våningar plus souterrängvåning.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Österåker
Planer för ca 50-talet bostäder i villabebyggelse.
Nybyggnad av butik i Åkersberga
Syftet med planförslaget är att pröva en ändring från industri- till handelsändamål för fastigheten Runö 7:123.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:1
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser bostadsrätter i Vidar. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Om- och nybyggnad av trafikplatser E18/väg 276/975
Projektet avser ombyggnad av trafikplats Rosenkälla samt anläggande av en ny trafikplats på väg 276/795.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 28 radhus.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Om- och tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nyhagen, Österåker
Området är ett omvandlingsområde som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Det ska också byggas två pumpstationer, en stor med överbyggnad och en mindre. Området består av ca 55 hushåll fördelat på fyra olika vägar.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:2
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser ägenderätter i Freja. Projektet är Svanenmärkt.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Svartgarn 2:595,2:593,2:594,2:597,2:586.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad och förråd samt rivning av befintliga bodar, Svartgarn 2:573,2:572,2:574,2:10.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Nybyggnad av gata samt cirkulationsplats i Åkersberga
Avser ny körväg mellan den befintliga Långhundravägen samt en planerad cirkulationsplats vid väg 276. Vägen skall dessutom ansluta till befintlig handelsplats samt ny infart mot planerad handelsplats på motstående sida. I entreprenaden ingår förutom markarbeten, ledningsomläggningar samt ny belysning.
Renovering av garage i Åkersberga
Renovering av skador i bl.a. pelare och bjälklag samt avsaknad av tätskikt på övre plan på ett garage på Norrgårdsvägen i Åkersberga.
Upprustning av fd oljelagret Härsbacka i Österåkers kommun
Entreprenaden avser: En port med galler monteras i gruvmynningen, Befintlig ventilation i gruvans valv öppnas upp för bättre cirkulation, Ett lyftanordningssystem monteras i valvet för att lyfta in pumpar och annan tung utrustning, Tillgängligheten ner till flytanordning förbättras med en ny trappa samt Rivning och bortforsling av befintlig oljecistern på fastigheten.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen (sträckan Mikaelsvägen-Generalsvägen).
Ombyggnad av gym i Österåker
Ombyggnad av butik/lager till yogastudio/gym samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Upprustning av slussvaktarbostad i Åkersberga
Avser utvändig restaurering av Slussvaktarbostaden samt option på invändig restaurering och restaurering av komplementbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Österåker
Ändring av enbostadshus (tak).
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Österåker
Ändring av slussbrovaktarbostaden (fasad och tak).
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förråd/utställningshall till café (stallbyggnaden).
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod, p.061275.1.3 barken.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende, studentboende samt rivning av.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation - serial nr 803007; r 308.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n150508.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ns149115 och rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Uppförande av transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggning av markkablar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning för privat anslutning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning, eko-anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus Östanå 1:30.
Ombyggnad av tvätthall i Österåker
Ombyggnad av garage till tvätthall.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av byggnad.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Påbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus/möteslokal.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av kopplingskiosk sk1-n134515-n134514.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och additionsbostad samt uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av brandbod, vänthus och wc/duschbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: