Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för nybyggnation av bostäder, flerfamiljshus.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Avser om-, till- och nybyggnad av anstalt i Österåker med ca 144 platser.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av bostäder i Österåker
Ombyggnad av bostäder i slottsmiljö.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Avser nybyggnad av en hamburgerbar i Österåker, ca 500 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 14 enbostadshus Berga 6:702,6:694,6:695,6:696,6:697,6:698,6:699,6:700,6:701,6:703,6:704,6:705,6:706,6:693.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av padelhall i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning (paddeltennishall).
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Österåker
Kontor/verkstad - stationsvägen 16-18.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
På grund av skador i bl a pelare och takytor samt en spricka utmed vägg mot Norrgårdsvägen ska garaget renoveras. Norrgårdsvägen 13-17 i Åkersberga.
Nybyggnad av brygga i Täljöviken, Österåkers kommun
Objektet avser projektering och nybyggnation av en brygga i Täljöviken i Österåkers kommun.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Tillbyggnad av skola i Österåker
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 20 lgh samt 3 parhus med totalt 6 lgh.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus (6 lgh) och 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Ombyggnad av läkarcentral i Österåker
Ändring av bostad till lokaler.
Utvändigt underhåll av kyrka i Österåker
Ändring av takbeläggning.
Ombyggnad av idrottshall i Österåker
Ombyggnad lokaler till omklädningsrum och toalett (sporthallen).
Ombyggnad av förråd i Österåker
Om- och tillbyggnad av rangehus/förråd till "half way house".
Nybyggnad av samlingslokal i Österåker
Nybyggnad av föreningsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sopstation i Österåker
Nybyggnad av sopstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över befintlig cykelparkering (margretelunds såg hpl - margretelundsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl margretelunds centrum).
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur utefter gång/cykelväg samt uppförande av plank mellan lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib330237.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus (delvis nedbrunnet).
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Österåker
Sjöräddningssällskapet - frågor gällande förlängning av brygga och utökning av stationshus.
Nybyggnad av staket i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av staket.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2021-06-30.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för förskola i kontors- och industrilokaler (t.o.m 2025-06-30).
Tillbyggnad av uthus i Österåker
Tillbyggnad av uthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd samt rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivåer - valsjöberget norra.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostäder, Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbostadshus Svinninge 1:287,1:286,1:288.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (sabelvägens hpl - söralidsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (tråsättra hpl - tråsättravägen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: