Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Nybyggnad av ca 252 bostäder i flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Rivning av befintlig industribyggnad, nybyggnad av 2 hus i 3,5-4,5 våningar.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm. Även rivning av de sk Röda Villorna ingår.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av högstadieskola i Norrtälje
Planer för ny Högstadieskola i Norrtälje stad. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till vårdboende samt installation av ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Projektet avser upprustning av centrala torget i Hallstavik med omgivande ytor. Själva torgytan, som omfattar ca 2300 kvm, ska rivas och ersättas med ny underbyggnad, överbyggnad samt ny markbeläggning. En fontänanläggning ska byggas på torgets mitt och befintlig vattenkonst ska flyttas. På övriga ytor ska befintlig markbeläggning ytbehandlas och förses med planteringar, sittplatser, cykelställ och ny belysning. OPTION En större trappa i granitsten ska anläggas i den södra delen av arbetsområdet, vilket även inrymmer planteringar, sittmöbler och cykelställ. Området är ca 350 kvm i storlek. Optionen omfattar dessutom ett antal planteringar i arbetsområdets östra del som ligger längs med Gottstavägen.
Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ny krafttransformator till station Rimbo i Norrtälje
Avser upphandling av en styck ny krafttransformator. Transformatorn ska levereras till station Rimbo där en ny byggnad ska upprättas.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter sa,t en ny pumpstation.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Projektet är avgränsat till Norra Uppsalavägen i Hallstavik mellan Gottstavägen och Ekvägen/Kusbyvägen. På norra sidan av vägen ska en 2.50 meter bred GC-väg på cirka 225 meter byggas. På södra sidan ska befintlig gångbana breddas till 3.00 meter och är cirka 235 meter lång. Mittrefugen smalnas av.
Rampombyggnad Furusund och Köpmanholmen
Skjutbrygga breddas, styrskenor placeras på sidan av bef ramp (betong).
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av miljöteknisk konsult till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget avser upphandling av en projektledare för delprojekt Miljö. I uppdraget omfattar främst att på strategisk och praktisk nivå driva efterbehandling av förorenad mark inom den nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Uppdraget omfattar även vissa andra miljöfrågor tex gällande kontrollfrågor kopplade till vattenarbeten, miljökontroll av entreprenaderna mm.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Ommålning av fastigheter på öarna Fejan och Lidö, Stockholms Skärgård
Avser ommålning av utvändig träfasad, takfot, lister och dekorbrädor, fönster, fönsterdörrar o dyl. Även byte av skadad panel ingår arbetet.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förskola och lokal (2 st byggnader).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Ny värmeväxlare för fjärrvärme vid värmeverk i Norrtälje
Leveransen skall omfatta tillverkning och leverans av värmeväxlare med stativ.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning från ekonomibyggnad/ lada till övrig fritidsverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för installation/ändring av ventilation i affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Nybyggnad av reningsverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av reningsverk/teknikhus.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av näststation/ transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkering (10 platser).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personal/arbetsbod med omklädnings- & lunchrum samt en arbetsbod med förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillavloppsvatten.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (servicelider).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopsugsbyggnad).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och rivning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd, sopskåp och uteplats, brännäset förskola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad samt sanitetshus.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och skylt, samt rivningslov för rivning av två skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig station på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (uthyrningsstuga).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av skärmtak på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor/byggetablering tidsbegränsat till 2018-12-31.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café samt uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av bar i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av ostbod till vinbar samt fasadändring (fönster, dörr).
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare en lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage (hus 1, 2) Smedsmora 1:13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Frötuna-hammarby 2:29,Hårnacka 3:9 mfl.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning av bef. brygga.
Nybyggnad av cistern i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av cistern samt rivning av befintlig cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: