Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 1
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen. I Gråalen 1 byggs 143 bostäder och källarplanet kommer till största delen bestå av garage. I bottenvåningen finns lokaler i södra delen, LSS-verksamhet och bostäder i norr.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 1
Avser ca 130 bostadsrätter och lokaler i två etapper. Husen byggs i 4-5 våningar på Brännäset 4 & 6 mfl, fd Åbergs handelsträdgård.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Johannesberg 1:6.
Nybyggnad av matsal mm vid barnkollo i Norrtälje
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad (kök, matsal, dusch, wc, lek). Även renovering av befintlig kolonigård för Stiftelsen Barnens dag.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Malstaby 13:1.
Nybyggnad av kyrkogård vid Roslagsbro kyrka
Avser en ny kyrkogård samt urngravsättningsplats bredvid den befintliga kyrkogården.
Nybyggnad av kyrkogård vid Vätö kyrka
Avser en ny kyrkogård samt urngravsättningsplats bredvid den befintliga kyrkogården.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrtälje
Avser byte av takmonterade fläktar + ny trappa och takbryggor.
Upphandling av miljöteknisk konsult till projekt Övre Bryggårdsgärdet, Norrtälje
Uppdraget avser upphandling av miljöteknisk markundersökning, riskklassning mm inom stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Ombyggnad av Bergstugan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser komplett ombyggnad av Bergstugan inklusive installationer.
Ombyggnad av servicehuset Markan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser ombyggnad av Servicehuset Markan, Fejan. Befintligt servicehus kompletteras med nya våtutrymmen och tvättstuga.
Rivning av hotell i Norrtälje
Anmälan om rivning av hotell/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad samt schaktning.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m 2020-06-30.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor, lager, verkstad, försäljning till kontor, café och second-handförsäljning t.o.m 2024-12-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov tom 2020-09-30 för bodetablering (stålcontainers & byggbodar).
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningsanmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur med plank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tält för upplag/materialgård.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (maskingarage).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast och komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av två brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation samt marklov för schaktning och trädfällning.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn, nybyggnad av brygga och vågbrytare.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av solceller på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation, ett torn samt tre stycken teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en mast 72 meter och 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av asfalterade parkeringsplatser med motorvärmaruttag.
Utvändigt underhåll av butik i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkong).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus utökning och inglasning av balkonger.
Ut- och invändigt underhåll av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring/inglasning av 5 balkonger på flerfamiljshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus och komplementbyggnad Ortala 33:2.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Tillbyggnad av vattenverk i Norrtälje
Tillbyggnad av vattenverk med höjning av tak ca 0,5 m.
Upphandling av MKB för spillvattenledningsnät i Lindholmen, Norrtälje
Avser upprättande av MKB för spillvattenledningsnät tillhörande Lindholmens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: