Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 155 st.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 60 bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Norrtälje
Stambyte och totalrenovering av ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av ett mindre badhus i Hallstavik för motions-, träningssimning med 4 banor om 25 meter och en liten barnpool och omklädning-och personalutrymmen
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Ny spontkaj mm vid Norra servicekajen, Kapellskär
Avser ny spontkaj, reparation av balk under ramp, rivning av pollare, byggande av ny 75 tons pollare, erosionsskydd vid ramp samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för hustillverkning.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Projektet avser upprustning av centrala torget i Hallstavik med omgivande ytor. Själva torgytan, som omfattar ca 2300 kvm, ska rivas och ersättas med ny underbyggnad, överbyggnad samt ny markbeläggning. En fontänanläggning ska byggas på torgets mitt och befintlig vattenkonst ska flyttas. På övriga ytor ska befintlig markbeläggning ytbehandlas och förses med planteringar, sittplatser, cykelställ och ny belysning. OPTION En större trappa i granitsten ska anläggas i den södra delen av arbetsområdet, vilket även inrymmer planteringar, sittmöbler och cykelställ. Området är ca 350 kvm i storlek. Optionen omfattar dessutom ett antal planteringar i arbetsområdets östra del som ligger längs med Gottstavägen.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ny krafttransformator till station Rimbo i Norrtälje
Avser upphandling av en styck ny krafttransformator. Transformatorn ska levereras till station Rimbo där en ny byggnad ska upprättas.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter samt en ny pumpstation.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av miljöteknisk konsult till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget avser upphandling av en projektledare för delprojekt Miljö. I uppdraget omfattar främst att på strategisk och praktisk nivå driva efterbehandling av förorenad mark inom den nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Uppdraget omfattar även vissa andra miljöfrågor tex gällande kontrollfrågor kopplade till vattenarbeten, miljökontroll av entreprenaderna mm.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Ommålning av fastigheter på öarna Fejan och Lidö, Stockholms Skärgård
Avser ommålning av utvändig träfasad, takfot, lister och dekorbrädor, fönster, fönsterdörrar o dyl. Även byte av skadad panel ingår arbetet.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förskola och lokal (2 st byggnader).
Ny värmeväxlare för fjärrvärme vid värmeverk i Norrtälje
Leveransen skall omfatta tillverkning och leverans av värmeväxlare med stativ.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av reningsverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av reningsverk/teknikhus.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilation i skolbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare en lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage (hus 1, 2) Smedsmora 1:13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Frötuna-hammarby 2:29,Hårnacka 3:9 mfl.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 stycken parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd, sopskåp och uteplats, brännäset förskola.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillavloppsvatten.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport med förråd).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopsugsbyggnad).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och rivning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: