Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser vårdbostäder, korttidsboende och hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Rivning av befintlig industribyggnad, nybyggnad av 2 hus i 3,5-4,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser ca 32 lägenheter i 2 plans flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för stambyte och våtrumsrenovering i flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 16 enbostadshus (hus) A-E, F, G, U och V samt tomterna H-N.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Paket 1 - E18 Norrtälje, paket 2 (option) - E18 Jakobsberg, paket 3 - E4 Södertälje. A-klassade bergskärningar.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, Del 2
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, Del 3
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Nybyggnad av förskola i Rimbo
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Tillbyggnad av färjeläge i Furusund
Tillbyggnad av färjevaktarstuga, markarbeten.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av matsal i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Nybyggnad av kallager, hall/hus finns redan.
Ny körbanelyft till tvätthallar vid Norrtälje och Märsta bussdepåer
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av en körbanelyft för Norrtäljedepån och en körbanelyft för Märstadepån.
Ny gångbana samt gc-väg i Hallstavik
Option från projekt 1472892. Markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Avser isolering och målning av fasad.
Nybyggnad av ridhus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang (bryggeri).
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 6 lägenheter inom flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av tre lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skogsbruk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggnad för skogsbruk. nybyggnad av två fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Stambyte i 4st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning av del av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av restaurang till butik och fasadändring i affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov förtidsbegränsat lov för byggbaracker.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Brosättra 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m. 2020-05-30, personalbodar för projektet havslänken.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av två byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av nedbrunnen bostad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av akvaponianläggning för odling av grönsaker.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggbod samt två stycken stålcontainrar.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter och teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation Nabbo 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage med personalutrymme.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sprutvagnensgarage).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tälje 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: