Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2-6
Planerat projekt efter etapp 1, 1313710. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 3-6
Planerade etapper efter etapp 1 och 2.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för stambyte och våtrumsrenovering i flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2
Denna etapp kommer att byggas parallellt med etapp 1.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Byggstart ligger troligtvis vid 2020-2023.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av 69st uteplatser.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Byte av belysning till LED i Kapellskärs terminal, Gräddö
Kapellskärs Hamn AB avser att byta ut ca 125 stycken belysningsarmaturer i Kapellskärs terminalhall, plan 2.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av affär och kontor till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av restaurang till butik och fasadändring i affärsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 6 lägenheter inom flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av tre lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skogsbruk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggnad för skogsbruk. nybyggnad av två fritidshus.
Ombyggnad av postterminal i Norrtälje
Ändrad användning av del av affärsbyggnad till postsortering och ändrad planlösning inom fastigheten gördelmakaren 5.
Ombyggnad av ateljé i Norrtälje
Ändrad användning av lagerbyggnad till ateljé.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 31 maj 2020.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av telestation i Norrtälje
Tillbyggnad av teknikbod.
Rivning av garage i Norrtälje
Rivning av del av enbostadshus (garage).
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av två byggnader.
Rivning av affärshus i Norrtälje
Rivningslov för skyddsrivning av nedbrunnen affärsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ett enbostadshus och två komplementbyggnader samt installation av eldstad.
Nybyggnad av elverk i Norrtälje
Nybyggnad av ett mindre reservkraftaggregat (reservverk).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av bef. komplementbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Nybyggnad av miljö- och teknikhus.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Liesta 3:20 och Björnborg 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Nybyggnad av två komplementbyggnader (gästhus/förråd) och poolhus.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av sjökabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Saltkvarnen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av nedbrunnen bostad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov - för ändrad användning av komplementbyggnad (lada) från verkstad till gästrumsdel samt installation av eldstad och fasadändring.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter och teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns51939).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns55679).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns80039).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: