Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av handelsområde i Nordrona
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 68 lgh och en lokal (åt föreningen). En huskropp med 5 trapphus, husen sitter ihop som ett U, det är 5 våningar. Källare och garage finns under mark. BTA med och utan garage mörk: 2263 ljus: 6427 Totala BTA 8690 BOA: 4949
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus med ca: 30 st. lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192, samt 84 parkeringsplatser.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 2 avser exploatering för ca 550 bostäder i den västra delen av Lommarstranden.
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad, ca 2000 kvm.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av studentbostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av bostäder, Norrtälje
Planer finns för Anebyhusgruppen att uppföra 27 hållbara och klimatsmarta bostäder i en citynära skärgårdsmiljö som tar hänsyn till näringslivets krav på tillgänglighet och kommunikation i kombination med livets behov av rekreation och lugn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:93 och Hallsta 1:113.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, murar och parkeringsplatser.
Ombyggnad av rökgasrening till fastbränslepannor i Norrtälje
Norrtälje Energi avser att installera elektrofilter som kompletterande rökgasrening på pannorna FB1 och FB2, hetvattenpannor för fuktigt biobränsle på roster. Upphandlingen omfattar leverans och montage av två kompletta elektrofilter med efterföljande nya rökgasfläktar samt tillhörande rökgaskanaler för anslutning till befintlig anläggning. Elektrofiltren ska vara utrustade med varsin komplett askhantering.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad/förråd.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st. enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Nybyggnad av produktionslokal.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Entreprenaden omfattar terrassering inklusive avjämningsskikt, skyddsskikt, växtetableringsskikt och grässådd. Avser också anläggning av ledningar, brunnar m.m. för hantering av lakvatten och ytvatten. Lakvattensystemet ska anslutas till befintlig reningsanläggning för lakvatten.
Ommålning samt betongreparationer på bro i Älmsta
Objektet avser utförande av betongreparationer i klaffkammare, bättringsmålning av stål på broklaff och pendelbock, ommålning av brolager, nytt ytavlopp, tätning av broklaff mot klaff-kammare samt utbyte av räckesståndare på bro 2-11-1 över Väddö kanal vid Elmsta på väg 283 inom Norrtälje kommun, Stockholms län.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad,.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Nybyggnad av lokalgata och gc-väg i Norrtälje
Avser nybyggnation av en 225 meter lång lokalgata med vändplats i samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57. Lokalgatans bredd ska vara 5,5 meter med tillhörande gång- och cykelbana på 2,5 meters bredd.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad med kyl, garage och mottagningsstall och nybyggnad av gödselbyggnad.
Nytt ridhus mm Björnö
Planer för nytt ridhus planeras byggas på Björnö.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny gångbana samt gc-väg i Hallstavik
Option från projekt 1472892. Markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Nybyggnad av särskilt boende för äldre med 4 avd, 40 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad (snickeriverkstad).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av drivmedelsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Avser nybyggnad av maskinhall/garage. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Norrtälje
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av gym i Norrtälje
Ändrad användning från butik till gym och tillbyggnad (inredning av våning) samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Åkerö 1:95 och Åkerö 1:96.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad på Solö 1:130, Solö 1:131 och Solö 1:132.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplemetbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Nybyggnad av mur.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av våtutrymmen på vandrarhem Kapellskär, Gräddö
Ombyggnaden omfattar 2 st WC, 4 st WC/Dusch, 1 st Dusch och 1 st städ. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs 1 st WC/Dusch och 1 st städ om till 1 st RWC/D. RWC/D skall utföras tillgänglighetsanpassad.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrtälje
Utbyggnad av matsal i aktivitetshus.
Byte av styrskåp till pumpstationer i Norrtälje
Inom Norrtälje Kommuns VA-verksamhet finns ett antal pumpstationer vars styrsystem man bedömer ha uppnått sin tekniska livslängd. I dessa anläggningar avser Kommunen nu att byta ut PLC-systemen med dess tillhörande skåp.
Nybyggnad av bullerplank i Norrtälje
Nybyggnad av bullerplank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: