Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Oklart i dagsläget hur stort markområde
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Projektet kommer att delas upp.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av matsal mm vid barnkollo i Norrtälje
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad (kök, matsal, dusch, wc, lek). Även renovering av befintlig kolonigård för Stiftelsen Barnens dag.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parkering i Norrtälje
Avser ny bilparkering, cykelparkering, droppzon, belysning och yttre VA- anläggning i anslutning bid nya Bålbroskolan (1457553), ungefärlig total yta är 8 000 m². Lokalt omhändertagande av dagvatten anslutet till kommunal anslutningspunkt. Dagvattenfördröjning med oljeavskiljare. Belysning av parkeringsytor, cykelytor och gångstråk. Separerat optionspris på Credentias etableringsområde samt bussparkering och extra infart till parkeringen.
Vattenskyddsåtgärder vid Erken
Lärbro vattentäkt inklusive Tingstäde Träsk och Bästeträsk.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Norrtälje kommun
Avser ombyggnad av befintlig hushållsavfalls omlastningsanläggning till en kombinerad hushålls-och matavfallsomlastnings anläggning. Förslaget är en sänkning av den nedre planen med ca 1000 mm för att möjliggöra direkttömning av insamlingsbil i container. Bygga ett väderskydd på delen som hanterar hushållsavfallet, en utökning av ytan på rampen samt anläggande av ny betongmur. Rivning av befintliga container fickor på den nedre planen.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrtälje
Avser byte av takmonterade fläktar + ny trappa och takbryggor.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ombyggnad av Bergstugan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser komplett ombyggnad av Bergstugan inklusive installationer.
Ombyggnad av servicehuset Markan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser ombyggnad av Servicehuset Markan, Fejan. Befintligt servicehus kompletteras med nya våtutrymmen och tvättstuga.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Norrtälje
Bygglov för fasadändring på hotell/restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad (maskinhall).
Nybyggnad av trävaruindustri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av snickeriverkstad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett lss-boende med 12 lägenheter.
Ombyggnad av fritidshem i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till fritidsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (19 lägenheter).
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med duschar, wc, bastu.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur med plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två bryggor.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tält för upplag/materialgård.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för om och tillbyggnad av bostadshus/förråd och ändrad användning från förråd till bostad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringstält).
Nybyggnad av pizzeria i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (pizzahus och bastu).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader (två förråd).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn, nybyggnad av brygga och vågbrytare.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av solceller på affärsbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 stugor och ett garage/förråd. Byggherren är en privatperson.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad, samt rivning av befintligt fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: