Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 68 lgh och en lokal (åt föreningen). En huskropp med 5 trapphus, husen sitter ihop som ett U, det är 5 våningar. Källare och garage finns under mark. BTA med och utan garage mörk: 2263 ljus: 6427 Totala BTA 8690 BOA: 4949
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 2 avser exploatering för ca 550 bostäder i den västra delen av Lommarstranden.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192, samt 84 parkeringsplatser.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Planerat projekt. Nybyggnad av äldreboende och förskola i samma hus. Förskolan kommer ligga på botten plan och äldreboenden på ovanpå.
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Nybyggnad av studentbostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 100 barn.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter samt rivning av affärs/bostadsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:93 och Hallsta 1:113.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av åtta enbostadshus och komplementbyggnad på Pepparkvarnen 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1 och Pepparkvarnen 13.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av parker och dagvattendamm mm i Norrtälje
Planer att att skapa en trivsam och attraktiv plats för alla att vistas på. Idéerna innefattar dagvattenhantering i form av dammar, en utfyllnad för parkmark, en småbåtshamn, en ramp, offentliga byggnader på den befintliga piren samt intill småbåtshamnen, möjlighet till stadsbad och parkeringar på. Fastigheten avser del av Tälje 3:256, 3:79 och Tälje 5:1 i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka.
Reparation av fyren Remmargrund
Ståltornet består av flera delar och Sjöfartsverket tillhandahåller toppsektionen/takkonstruktionen på fyren. Den ska enbart målas av leverantören. Sjöfartsverket upphandlar även upp en entreprenör för att förstärka förankring av betongfundament för att säkerställa fyrens funktion.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad,.
Anläggning av brygga i Norrtälje
Vågbrytaren ska läggas ut för att skydda hamnen från vågor havssvalget i nordnordost i form av en vågbrytande brygga i L form.
Ny gångbana samt gc-väg i Hallstavik
Option från projekt 1472892. Markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av drivmedelsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad (snickeriverkstad).
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Nybyggnad av särskilt boende för äldre med 4 avd, 40 lgh.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Avser nybyggnad av maskinhall/garage. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad med kyl, garage och mottagningsstall och nybyggnad av gödselbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Ändrad användning av f.d brandstation till anläggande av ny återvinningscentral, samt stödmur och skylt på Tälje 2:108, Tälje 2:115 och Vattumannen 1.
Tillbyggnad av gym i Norrtälje
Ändrad användning från butik till gym och tillbyggnad (inredning av våning) samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus - Byte av takmaterial till plåt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser utbyggnad på frisörlinjen i Norrtälje med ca 44 kvm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för installation av solceller på affärshus tak.
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Fasadändring av skola, utvändig trappa.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation samt uppsättning av skylt på Vaxtuna 1:6 och Vaxtuna 1:2. Samt nybyggnad av nätstation på Landsboda 1:7, 1:8 och nybyggnad av transformatorstation på Riala-Veda 1:3.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan förändring av brandskydd i affärsbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av dieselanläggning (bensinstation).
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Harka 3:2, Harka 4:6 och Harka 4:205.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Röcksta 1:18 samt nybyggnad och rivning av transformatorstation på Röcksta 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Nybyggnad av skärmtak över uteplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av kiosk i Norrtälje
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Harka 3:2, Harka 4:2 och Harka 4:3.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Svensboda 1:2, 1:3, Riala-Veda 1:3, Vettershaga 7:1 samt nybyggnad av transformatorstation på Lagboda 1:7.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användining i komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar, Tidsbegränsat t.o.m 2024-07-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar/etablering, tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-07-09.
Rivning av transformatorstation i Norrtälje
Rivning av transformatorstationer.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Strandskyddsdispens för bryggor.
Tillbyggnad av motorstadion i Norrtälje
Tillbyggnad av motorbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: