Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Ca 175 lägenheter planeras på Kv Våghuset, Pråmen 1 i Norrtälje.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av förskola, äldreboende samt garage i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 125 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192, samt 84 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Befintlig kontorsbyggnad avses rivas och cirka 500 kvm BTA kontor tillskapas. Antalet lägenheter som ska prövas är cirka 100 stycken. En ny gata runt det nya kvarteret föreslås. Parkering föreslås under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av handelsområde i Nordrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad, ca 2000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Anläggande av överföringsledning i Spillersboda, Norrtälje
Nya överföringsledningar för vatten, avlopp och kanalisation för kommunikationsledning ska byggas inom Norrtälje kommun ut mot Rådmansölandet från infarten vid Håtö ner till Spillersboda via Stubboda. Bedömd totallängd på ca 3,6 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Exploatering/infrastruktur för ny stadsdel i Norrtälje
Projektet omfattar nybyggnad av infrastruktur på allmän plats i samband med exploatering av området Bålbroskogen. Entreprenadarbeten som ska utföras är anläggning av lokalgator, parkområde, dagvattendiken, samt ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och gatubelysning.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:113 och Hallsta 1:93.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:93 och Hallsta 1:113.
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Ombyggnad av rökgasrening till fastbränslepannor i Norrtälje
Norrtälje Energi avser att installera elektrofilter som kompletterande rökgasrening på pannorna FB1 och FB2, hetvattenpannor för fuktigt biobränsle på roster. Upphandlingen omfattar leverans och montage av två kompletta elektrofilter med efterföljande nya rökgasfläktar samt tillhörande rökgaskanaler för anslutning till befintlig anläggning. Elektrofiltren ska vara utrustade med varsin komplett askhantering.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad/förråd.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st. enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av dagvattenledningar och dammar i Norrtälje, etapp 1
Avser nybyggnad av dagvattenledningar och dammar.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Kapellskärs hamn
Fartygsanslutning för landkraft, s. k. HVSC (High Voltage Shore Connection), benämns oftare OPS (On Shore Power). Standard IEC/ISO/IEE 80005 Ed. High Voltage Shore connection, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår även elstation containerlösning, schakt och grundläggning samt kabelförläggning till fartygets inkopplingspunkt. Även kabelhanteringssystem ska tillhandahållas, te x kabelkran eller mobil lösning. Upphandlingen omfattar en komplett anläggning till Kapellskärs Hamn, Norrtälje kommun.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av lokal i Norrtälje
Lokal för föreläsningar mm men även omklädning mm
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Ommålning samt betongreparationer på bro över Väddö kanal i Älmsta
Objektet avser utförande av betongreparationer i klaffkammare, bättringsmålning av stål på broklaff och pendelbock, ommålning av brolager, nytt ytavlopp, tätning av broklaff mot klaff-kammare samt utbyte av räckesståndare på bro 2-11-1 över Väddö kanal vid Elmsta på väg 283 inom Norrtälje kommun, Stockholms län.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Nybyggnad av lokalgata och gc-väg i Norrtälje
Avser nybyggnation av en 225 meter lång lokalgata med vändplats i samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57. Lokalgatans bredd ska vara 5,5 meter med tillhörande gång- och cykelbana på 2,5 meters bredd.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 10
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926885. Uppskattad start. K-märkt
Nytt ridhus mm Björnö
Planer för nytt ridhus planeras byggas på Björnö.
Ny gångbana samt gc-väg i Hallstavik
Option från projekt 1472892. Markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 229 lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Byte av takmaterial på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus (30 lägenheter).
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av klubbhus i Norrtälje
Nybyggnad av klubbhus samt tillbyggnad av restaurangbyggnad och servicebyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Tillbyggnad av restaurang.
Rivning av industrihus i Norrtälje
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Ändrad användning från café/butik/handel till restaurang.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Rivning av fritidshus och förråd på Varsvik 9:2 samt rivning av fritidshus och vedbod på Skebo 1:337.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av djurstall/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: