Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av bostäder med lokaler vid Norrtälje Hamn
Av de två bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen planerar att bygga kommer den ena att bli ett så kallat Bonum Seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för stambyte och våtrumsrenovering i flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av två flerbostadshus (15 lgh), 10 parkeringsplatser och cykelförråd samt rivning av huvubyggnad och befintligt förråd rivs och återuppförs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Paket 1 - E18 Norrtälje, paket 2 (option) - E18 Jakobsberg, paket 3 - E4 Södertälje. A-klassade bergskärningar.
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Nybyggnad av förskola i Rimbo
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Tillbyggnad av färjeläge i Furusund
Tillbyggnad av färjevaktarstuga, markarbeten.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av parkering i Norrtälje
Avser ny bilparkering, cykelparkering, droppzon, belysning och yttre VA- anläggning i anslutning bid nya Bålbroskolan (1457553), ungefärlig total yta är 8 000 m². Lokalt omhändertagande av dagvatten anslutet till kommunal anslutningspunkt. Dagvattenfördröjning med oljeavskiljare. Belysning av parkeringsytor, cykelytor och gångstråk. Separerat optionspris på Credentias etableringsområde samt bussparkering och extra infart till parkeringen.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrtälje
Avser byte av takmonterade fläktar + ny trappa och takbryggor.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Ny körbanelyft till tvätthallar vid Norrtälje och Märsta bussdepåer
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av en körbanelyft för Norrtäljedepån och en körbanelyft för Märstadepån.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Nybyggnad av kallager, hall/hus finns redan.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ombyggnad av folkets hus i Norrtälje
Anmälan för installation/utbyte av två bef. hissar i Folkets Hus Hallstavik.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Avser isolering och målning av fasad.
Nybyggnad av ridhus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av tre lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang (bryggeri).
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola med komplement.
Nybyggnad av trävaruindustri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av snickeriverkstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning av del av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för uppförande av 6 st. parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Bygglov äldreboende/servicehus.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Norrtälje
Ändrad användning från boende till daglig verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m. 2020-05-30, personalbodar för projektet havslänken.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsbodar osm ställs i anslutning till bef. hus sökt s.om 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två manskapsbodar och två förrådscontainrar samt uppställning av 8 husvagnar.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank för padeltennisbana.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Nybyggnad av pumpstation (Norrtälje Brandstation).
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Nybyggnad av servicebyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Nybyggnad av två stycken carportar med förråd.
Nybyggnad av pumphus i Norrtälje
Nybyggnad av vattenkiosk vid nya brandstationen.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användning i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang (tvättvagnsförråd).
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Tillbyggnad med tak över tankstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av bodetablering (bodar samt containrar) t.o.om 2020-09-30.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens ledningar till avsaltningsanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov-strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Grovstanäs 4:144 samt nybyggnad av transformatorstation på Grovsta 8:184.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 stugor och ett garage/förråd. Byggherren är en privatperson.
Ombyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Norrtälje
Fasadändring av förrådsbyggnad på gamla LV3 (byggnad 18).
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Fasadändring med port på industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybygggnad av transformatorstation på Grovsta 8:4, Grovstanäs 4:144, 4:2 och 4:131.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: