Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 3
Förbättring av standarden. Delsträcka 5: Åby-väster om Finsta. Delsträcka 6: Finsta. Delsträcka 7: Västra Libby-Rösa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Etapp 2 avser exploatering för ca 550 bostäder i den västra delen av Lommarstranden.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 4
Utsedd entreprenör för fogning är Fog & Byggtjänst i Åkersberga AB. Utsedd leverantör av entréportar är Scandifront.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 16 enbostadshus (hus) A-E, F, G, U och V samt tomterna H-N.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av bostäder i Solbacka, Norrtälje, Parhusområde 1
Avser nybyggnad av 16st parhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för produktion av ytterfacksväggar.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Paket 1 - E18 Norrtälje, paket 2 (option) - E18 Jakobsberg, paket 3 - E4 Södertälje. A-klassade bergskärningar.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus och hästgård med stall.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Tillbyggnad av färjeläge i Furusund
Tillbyggnad av färjevaktarstuga, markarbeten.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Tillbyggnad av matsal i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av parkering i Norrtälje
Avser ny bilparkering, cykelparkering, droppzon, belysning och yttre VA- anläggning i anslutning bid nya Bålbroskolan (1457553), ungefärlig total yta är 8 000 m². Lokalt omhändertagande av dagvatten anslutet till kommunal anslutningspunkt. Dagvattenfördröjning med oljeavskiljare. Belysning av parkeringsytor, cykelytor och gångstråk. Separerat optionspris på Credentias etableringsområde samt bussparkering och extra infart till parkeringen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Ny GCM-passage längs väg 76 i Estuna
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Norrtälje kommun
Avser ombyggnad av befintlig hushållsavfalls omlastningsanläggning till en kombinerad hushålls-och matavfallsomlastnings anläggning. Förslaget är en sänkning av den nedre planen med ca 1000 mm för att möjliggöra direkttömning av insamlingsbil i container. Bygga ett väderskydd på delen som hanterar hushållsavfallet, en utökning av ytan på rampen samt anläggande av ny betongmur. Rivning av befintliga container fickor på den nedre planen.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrtälje
Avser byte av takmonterade fläktar + ny trappa och takbryggor.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Ny körbanelyft till tvätthallar vid Norrtälje och Märsta bussdepåer
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av en körbanelyft för Norrtäljedepån och en körbanelyft för Märstadepån.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ombyggnad av servicehuset Markan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser ombyggnad av Servicehuset Markan, Fejan. Befintligt servicehus kompletteras med nya våtutrymmen och tvättstuga.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av folkets hus i Norrtälje
Anmälan för installation/utbyte av två bef. hissar i Folkets Hus Hallstavik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad (maskinhall).
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Bygglov äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av trävaruindustri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av snickeriverkstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för uppförande av 6 st. parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett lss-boende med 12 lägenheter.
Nybyggnad av verkstad i Norrtälje
Nybyggnad av verskadsbyggnad/maskinhall.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola med komplement.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av vandrarhem i Norrtälje
Tillbyggnad av vandrarhem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerbostadshus och inrättande av ytterligare en lägenhet.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Norrtälje
Ändrad användning från boende till daglig verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användning i komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang (tvättvagnsförråd).
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Tillbyggnad med tak över tankstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av bodetablering (bodar samt containrar) t.o.om 2020-09-30.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens ledningar till avsaltningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: