Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av station och kontor i Nacka
Nytt stationshus vid Sickla Station med lokal för kontor, hotell och butiker. Ytan är ca 18´000 - 23´000 kvm.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och ytor för handel.
Nybyggnad av bussdepå, Värmdö/Nacka kommun
55 000 kvm stort markområde.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Om- och tillbyggnad av F-9 skola i Nacka
Avser nybyggnad av grundskola i Sickla för elever i f-klass till åk 9. Den fastighet där skolan planeras ligger centralt i Sickla och beräknas kunna inrymma ca 750 elever efter en om- och tillbyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sickla Strand
Ca 50-60 lägenheter i denna etapp. Totalt ca 400-500 lgh och 20 000 BTA kontor samt förskola fördelat på 10 kvarter. Oklart om man även kommer bygga om fastigheter eller om det bara blir nybyggnad.
Ombyggnad av skola i Fisksätra
Ombyggnad av Fisksätraskolan preliminärt med namnet Viktor Rydbergs skola i Nacka. Skolan planeras öppna igen höstterminen 2021 och kommer att ha kapacitet för ca 540 elever, årskurs 0-9.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 7-8
Totalt planeras ca 240 lägenheter i ca 8 etapper.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benäms: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2. Totalt bedöms ca 90 bostäder kunna komma till i framtiden, varav ca 50 bostäder inom området Drabantvägen-Riddarstigen.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Nacka
Avser rivning av nuvarande Stavsborgsskolan som är en grundskola F-9 om ca 6 600 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad om ca 14 000 kvm innehållande grundskola F-9, förskola om 6 avdelningar samt en halv- och en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Utbyggnaden består av vatten och spillvatten på frostfritt djup. En stor del är LTA-system, men även självfall förekommer. Omfattar 2,2 km vatten- och spillvattenledningar och 2,7 km elledningar.
Nybyggnad av bussgata m.m. Nacka, etapp 4
Våtmark som möjliggör nya bostäder likväl säkrar groddjurshabitatet i våtmarken.
Rivning och nybyggnad av kvarn i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nybyggnad av bussgata m.m. Nacka, etapp 5
Finplanering av samtliga vägar inom centrum som tidigare inte utförts med hänsyn till övriga etapper och byggnationer och där förberedande anläggnings- och ledningsarbeten redan utförts. Finplaneringen omfattar t.ex. slutlig överbyggnad och markbeläggningar, möblering, trädplantering, kantstenslinjer och överlämnandet av slutliga relationshandlingar.
Nybyggnad av bussgata m.m. Nacka, etapp 3
Bussgata, tillfällig bussterminal, fjärrvärmeledningar, ny dagvattenbrunn m.m.
Nybyggnad av torg och gång- och cykelstråk, Nacka,
Anläggandet av ett torg benämnt Röda torget samt ett grönt gång- och cykelstråk intill bussgatan på Kanholmsvägen.
Ombyggnad av gata i Nacka
Projektet avser ombyggnad av väg och omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Avser tillbyggnad av industrihus om ca 900 kvm.
Nybyggnad av vatten och avloppsledning på Kummelnäs, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten avlopp. LTA system till ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Ältadalen, Nacka
Byggemenskap är en boendeform där de boende själva får bestämma hur deras bostad ska se ut vilket även ger dem en möjlighet att påverka priset
Nytt hotell samt om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka
Avser ombyggnad och tillbyggnad av kontor lager och longstay hotell.
Nybyggnad dagvattenanläggning i Nacka kommun
Bassängen tar en mycket liten yta av sjön i anspråk, det enda som syns för förbipasserande är en smal läns på ytan. Början av bassängen är täckt av ett bryggdäck för att underlätta underhåll. Dagvattnet som leds till bassängen är regnvatten som inte luktar. Anläggningen är ljudlös.
Utbyggnad av vatten- och elledningar i Björknäs, Nacka
Avser utbyggnad av ca 700 m vattenledning DN400 och ca 300 m elledning. Arbetsmomenten består jordschakt och bergschakt för ledningar, rörläggning av segjärns- och PE-ledningar, fyllningsarbeten, återställning av vägar samt provisorisk trappa för passage vid Gamla Brovägen.
Nybyggnad av avloppspumpstation, omläggning av VA-ledningar i Nacka
Avser arbeten med markanläggning inklusive uppförande av ny avloppspumpstation som ersättning till befintlig i Saltängen.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Nacka
Avser en tillbyggnad av station FS Sickla. Den nya byggnaden ska innehålla ett nytt 12 kV ställverk och ett nytt 36 kV GIS ställverk.
Nybyggnad av konstgräsplan i Fisksätra
Byta av naturgräs till konstgräsplan. 11-manna plan.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan. 11-manna plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Ombyggnad av mellanspänningsställverk på Nacka sjukhus
Projektet avser ombyggnad av inkommande mellanspänningsställverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Avser anläggande av en parkering med 100 platser.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 tvåbostadshus samt installation av eldstad Bo 1:1032,1:1033,1:1034.
Nybyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad - sickla stationshus.
Nybyggnad av tennishall i Nacka
Bygglov för nybyggnad av motionslokal, padelhall.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av annan byggnad.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Nacka
Bygglov för ändrad användning från lokal till livsmedelsbutik och kontor i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller Igelboda 48:2,48:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solpaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola, åk 4-6.
Nybyggnad av mur i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation, murar och trappor.
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av väntkur risets brygga, rivning av befintlig väntkur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av byggbodar, 4 tillkommande bodar, t.o.m. 2022-11-30.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus, 3 lgh.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: