Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder mm i Orminge
Här planeras för cirka 320 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nybyggnad av simhall och ishall i Orminge, Nacka
Inom Myrsjö sportcenter planeras för en ny simhall och ny ishall.
Nybyggnad av punkthus i Nacka
5 punkthus med ca 240 bostäder samt underjordiskt garage.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och ytor för handel.
Utbyggnad av reningsverk i Nacka
Avser utbyggnad av biolinje 2-7 i Henriksdals reningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sickla Strand
Ca 50-60 lägenheter i denna etapp. Totalt ca 400-500 lgh och 20 000 BTA kontor samt förskola fördelat på 10 kvarter. Oklart om man även kommer bygga om fastigheter eller om det bara blir nybyggnad. Miljöbyggnad Silver.
Nya lägenheter och förskola i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Området är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset. 5-7 våningar.
Nybyggnad av radhus i Orminge
Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.
Om- och tillbyggnad av F-9 skola i Nacka
Avser nybyggnad av grundskola i Sickla för elever i f-klass till åk 9. Den fastighet där skolan planeras ligger centralt i Sickla och beräknas kunna inrymma ca 750 elever efter en om- och tillbyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand
Nybyggnad av 60 lägenheter
Ombyggnad av skola i Fisksätra
Ombyggnad av Fisksätraskolan preliminärt med namnet Viktor Rydbergs skola i Nacka. Skolan planeras öppna igen höstterminen 2021 och kommer att ha kapacitet för ca 540 elever, årskurs 0-9.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2
Avser nybyggnad av 42 hyresrätter inklusive garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 7-8
Totalt planeras ca 240 lägenheter i ca 8 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt planeras ca 90 nya bostäder i detta område.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benäms: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2. Totalt bedöms ca 90 bostäder kunna komma till i framtiden, varav ca 50 bostäder inom området Drabantvägen-Riddarstigen.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av handelslokaler och parkeringsplatser i Nacka
Ca 2250 kvm handelsyta och 200 nya p-platser. På baksidan av nuvarande galleriadelen, vetter mot Saltsjöbanan.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Utbyggnaden består av vatten och spillvatten på frostfritt djup. En stor del är LTA-system, men även självfall förekommer. Omfattar 2,2 km vatten- och spillvattenledningar och 2,7 km elledningar.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Upprustning av omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen. Del av cykelsatsning Södertörn.
Nybyggnad av driftdepå för Södra länken i Nacka
Drifts- och underhållsdepå innehållande kontor med mötesrum, pentry, arkiv, varm- och kallförråd, möjlighet till enklare reparationer samt omklädningsrum med sanitäranläggning. Rivning av gammal depå.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Avser tillbyggnad av industrihus om ca 900 kvm.
Nybyggnad av vatten och avloppsledning på Kummelnäs, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten avlopp. LTA system till ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av mötesstation i Tattby
Nytt dubbelspår (ca 200 m), nya sidoplattformar som nås via ramper från gc-vägen, befintlig plankorsning vid Samskolevägen tas bort, 2 m höga stängsel, nytt teknikhus. Saltsjöbanan km 14+000 - km 14+450.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Nybyggnad av padelhall och konferans i Boo/Lännersta
Nybyggnad av padelhall med konferens och singelbanor på plan 2.
Nybyggnad av sjöledning i Nacka
Avser nybyggnad av sjöledning i Fisksätra, Nacka.
Nytt hotell samt om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka
Avser ombyggnad och tillbyggnad av kontor lager och longstay hotell.
Nybyggnad dagvattenanläggning i Nacka kommun
Bassängen tar en mycket liten yta av sjön i anspråk, det enda som syns för förbipasserande är en smal läns på ytan. Början av bassängen är täckt av ett bryggdäck för att underlätta underhåll. Dagvattnet som leds till bassängen är regnvatten som inte luktar. Anläggningen är ljudlös.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Nacka
Avser en tillbyggnad av station FS Sickla. Den nya byggnaden ska innehålla ett nytt 12 kV ställverk och ett nytt 36 kV GIS ställverk.
Utbyggnad av vatten- och elledningar i Björknäs, Nacka
Avser utbyggnad av ca 700 m vattenledning DN400 och ca 300 m elledning. Arbetsmomenten består jordschakt och bergschakt för ledningar, rörläggning av segjärns- och PE-ledningar, fyllningsarbeten, återställning av vägar samt provisorisk trappa för passage vid Gamla Brovägen.
Nybyggnad av avloppspumpstation, omläggning av VA-ledningar i Nacka
Avser arbeten med markanläggning inklusive uppförande av ny avloppspumpstation som ersättning till befintlig i Saltängen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Renovering av garage i Nacka
Avser ytskiktsrenovering av parkeringsgarage samt upprustning av Finntorps torg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Fisksätra trafikplats bro.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Avser byte av tak samt omfärgning av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av vårdbostad i Nacka
Bygglov för ändrad användning av övrigt till vårdboende för 60 personer, tillbyggnad, utvändig ändring.
Tillbyggnad av sjukhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal, ändrad planlösning, markåtgärder, stödmurar, parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnad Kummelnäs 1:234,1:236.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, installation av eldstad, rivning.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank Sicklaön 40:19,12:132.
Nybyggnad av mur i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Nacka
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Nacka
Bygglov för nybyggnad av självtvättplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1101.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1203.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på rad/kedjehus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från kontorslokal till lägenhet i flerbostadshus, 1 lgh.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: