Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Nya Veddesta
Planer för ca 1200 bostäder. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 1
Ca 600 lgh planeras i två etapper. Ännu oklart hur antal lägenheter kommer att delas upp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 2
Ca 600 lgh planeras i två etapper. Ännu oklart hur antal lägenheter kommer att delas upp.
Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden med mindre arbeten invändigt samt renovering av fasader, balkonger och inglasningar.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 16900 kvm.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av ca 50-70 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7B
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av ca 50-70 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7C
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av ca 50-70 bostäder.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter totalt. Ligger på bandel 445, ca km 14+680. E9986 Veddestabron del ett (1) omfattas av anslutning med väg och bank från Veddestavägen och upp mot brostöd 1 beläget i Södra Veddesta. Stödmurar och dagvattenmagasin med tillhörande VA.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter. Ligger på bandel 445 ca km 14+680. E9986 Veddestabron del två (2) ingår ca etthundraåttionio meter och består av två samverkansbroar som ger bron en total bredd på ca. trettio meter. Även brostöd ett till fyra ingår i del 2.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av arbetstunnlar för ny tunnelbana vid Robothöjden och Landningsbanan
Berg- och anläggningsentreprenad. pOmfattar bla bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 200 m långa tunnlar på Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Nybyggnad av arbetstunnel för ny tunnelbana i Veddesta
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 243 meter lång tunnel vid Äggelundavägen i Veddesta.
Marksanering vid skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Kommer att utföras i 5 etapper.
Utbyggnad av Marina i Järfälla
Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera ca 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 5
Man kommer att exploatera ca 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser renovering av storkök samt tillhörande utrymmen i Fjällenskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för matsal, grupprum och cafeteria vid Engelska skolan/Nibbleskolan.
Utbyggnad till kommunalt VA i omvandlingsområde i Järfälla
Vatten- och trycksatt spillvattenledning ska dras mellan St. Eriks väg i Stäket och Ängsjö friluftsgård, via Uddnäs och Lund. Hela systemet kommer att vara uppbyggt med LTA-anläggningar samt två större pumpstationer (en i Ängsjö och en mellanpumpsstation i Lund). Totalt cirka tio (10) km ledning och 50 LTA-anläggningar, utöver de två (2) större pumpstationerna.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Takbyte på radhus i Järfälla
Avser takbyte på radhus med ca 80 lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering och isolering av delar av fasad vid hiss-schakt. Fasaden har plåtbeklädnad.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad, Rivning av del av industribyggnad Kallhäll 9:12.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Utvändigt underhåll av skolor/utbildning i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Fyra entréer till Lundskolan.
Reparation av fyra vägbroar i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av fyra vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-133-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Traktorvägen, k-nr 2-1480-1, Bro 123-134-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Tröskvägen, k-nr 2-1481-1, Bro 123-135-1, Gc-tunnel Viksjöleden väster Hummelmoravägen (södra ansl), k-nr 2-1482-1 samt Bro 123-136-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Bondevägen, k-nr 2-1483-1.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2016-2019. Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Nybyggnad av park i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Rivning av flerbostadshus i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation (id: 1319036).
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan
Utvändigt underhåll av förskola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för utbyggnad av entré vid Polaris Förskola.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av hemkörningslager.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Takbyte på flerbostadshus i Järfälla
Avser byta av tak på 4st 3 våningshus.
Nytt konstgräs vid Sandvikens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Ny löparbana, kulstötningsbur mm tillskapas. Projektet innefattar även ny belysning, staket mm.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för ny huvudentré vid Iljanbodaskolan.
Upprustning av gårdsmiljöer i Järfälla
Avser upprustning av den centrala gårdsmiljön "Cirkeln" samt gårdsmiljön "Torget".
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad med mindre kontorsdel på ca 100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av musiksal och parkering vid skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och mopedparkering
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för utbyggnad av kapphall i Neptuniskolan.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av affärs-, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ingrepp i bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (utbyte av balkonger).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad samt ny ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av tvåbostadshus till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Invändigt underhåll av garage i Järfälla
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avser renovering av grundmurarna i garagen.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter (2st) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Järfälla
Tillbyggnad av möteslokal (skärmtak).
Nybyggnad av plank i Järfälla
Uppförande av bakbelyst affischtavla och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Uppförande av skärmtak på containergård.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Uppförande av återvinningsbyggnad/anläggning (källsorteringsskåp).
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Järfälla
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (uppsättning av solavskärmning).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Hyresgästanpassning av lokal i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för markhöjning.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för stenlagd uteplats.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av 2st underjordsbehållare för rest- och matavfall.
Nybyggnad av elverk i Järfälla
Nybyggnad av elstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: