Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Nya Veddesta
Totalt planeras för ca 1200 bostäder i Nya Veddesta. Projektet kommer att delas in i etapper och pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Planer för ca 200 Svanenmärkta hyresrätter. Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Kvarter 15 har en yta på 9133 kvm och beräknas innefatta ca 220 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av 276 bostäder och 4 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av bostäder i Nya Veddesta, Etapp 1
Totalt planeras för ca 1200 bostäder i Nya Veddesta. Projektet kommer att delas in i etapper och pågå i ca 10 år. Denna del avser Barkarby City kv 12 och består av ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Kvarter 16 har en yta på 5227 kvm och beräknas innefatta ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Planer för ca 200 bostäder vid Fastebolsvägen i Viksjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 127 hyresrätter. 7860 Ljus BTA.
Nybyggnad av kontorslokaler i Järfälla
Järfälla kommun, Fortifikationsverket och Försvarsmakten tecknar intentionsavtal för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Flerbostadshus på 3-8 våningar på Jakobsberg 2:1992, 2:224. Jakobsbergs centrum, delområde 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 2
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 133 hyresrätter. 7870 Ljus BTA.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 16900 kvm.
Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden med mindre arbeten invändigt samt renovering av fasader, balkonger och inglasningar. Projektet utförs i etapper.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av företagsområde i Järfälla
Kommunen ser ett behov att pröva förutsättningarna för planläggning på kommunalt ägd mark för att möjliggöra en utveckling av det lokala näringslivet. Aktuellt område är utpekat i översiktsplanen som lämpligt för etablering av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde B är den andra detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 3:11.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde D är den tredje detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 6:368 och 6:1.
Nybyggnad av hotell i Järfälla
Planer för hotell om ca 1300 kvm BTA med 270 rum.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarbystaden III.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av matsal och nytt konstgräs vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Rivning av centrum i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation i Nya Veddesta (id: 1319036).
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder. Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536.
Finplanering av gator mm i Barkarbystaden, Järfälla
Entreprenaden omfattar finplanering, mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Barkarbystaden 1. Gator, GC-banor, rondell samt ledningsdragning.
Nybyggnad av exploateringsområde i Järfälla
Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536. I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ny 130/10 kV station i Barkarby
Ny 130/10 kV station.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Avser ombyggnation/renovering av luft- och värmesystem på Viksjöskolan.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen. Ersätter investering i Vibblaby ängar.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Ombyggnad till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Takbyte på flerbostadshus i Järfälla
Avser byta av tak på 4st 3 våningshus.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Järfälla
Avser renovering- och byte av fönster på Jakobsbergs sjukhus.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Avser ny konstgräsplan på Kolarängens BP. Konstgräsplanen kommer få en spelyta på 69 x 50 meter samt därutöver konstgräsytor för snöupplag etc.
Markarbeten vid simhall i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser förberedande markarbeten vid simhallsområdet i Järfälla (1079601).
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av hemkörningslager.
Ombyggnad av skolkök i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Köksrenovering i Källtorpsskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten i Järfälla
Omfattar mark- och anläggningsarbeten för uppförande av pumpsump inklusive uppförande av pumpstationsbyggnad, installation av spillvattenpumpar, PLC styrning, rörstråk, el och kraftinstallation samt idrifttagning. I entreprenaden igår även uppförande av mottagningsbrunn.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av underjordsbehållae/återvinningsbyggnad för matavfall, glasinsamling mm.
Utbyte av konstgräs i Veddesta
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Byte konstgräs Veddesta fotbollsplan.
Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser anpassning och ytskikt vid Tallbohov äldreboende.
Invändigt underhåll av garage i Järfälla
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avser renovering av grundmurarna i garagen.
Byte av belysning vid flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för byte av utomhusbelysning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger). Avser generellt bygglov, där de boende själva får bestämma om de vill glasa in och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad och ändring av/i bärande konstruktion.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Marklov för anläggning av utflyktslekplats.
Rivning av lager i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (rivning av lager samt uppbyggnad av kallförråd).
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industri-/affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt ändrad användning (affärslokal till fikarum och mc garage).
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av förskola till hunddagis.
Nybyggnad av sopstation i Järfälla
Uppförande av delvis nedgrävda sopstationer.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Uppförande av mur.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av busshållplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av busskurer.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppsättning av industritält.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Rivning av barack i Järfälla
Rivning av byggnadsmoduler.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av radhus i Järfälla
Fasadändring av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Järfälla
Fasadändring av servicehus samt ändring av/i brandskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: