Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Planer för ca 200 Svanenmärkta hyresrätter. Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Kvarter 15 har en yta på 9133 kvm och beräknas innefatta ca 220 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Kvarter 16 har en yta på 5227 kvm och beräknas innefatta ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 16900 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2 mfl
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden med mindre arbeten invändigt samt renovering av fasader, balkonger och inglasningar.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av polisstation i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av polisstation i Järfälla. Placering är ej bestämd i dagsläget.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Utbyggnad till kommunalt VA i omvandlingsområde i Järfälla
Vatten- och trycksatt spillvattenledning ska dras mellan St. Eriks väg i Stäket och Ängsjö friluftsgård, via Uddnäs och Lund. Hela systemet kommer att vara uppbyggt med LTA-anläggningar samt två större pumpstationer (en i Ängsjö och en mellanpumpsstation i Lund). Totalt cirka tio (10) km ledning och 50 LTA-anläggningar, utöver de två (2) större pumpstationerna.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Avser byte av stammar, renovering av badrum och separata toaletter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter om 10000 BTA på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Omläggning av va-ledningar längs Häststkovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser renovering av storkök samt tillhörande utrymmen i Fjällenskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad samt rivning av travers.
Nybyggnad av LSS-boende i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende) samt rivning av befintlig byggnad.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Takbyte på radhus i Järfälla
Avser takbyte på radhus med ca 80 lägenheter.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Finplanering av gator mm i Barkarbystaden, Järfälla
Entreprenaden omfattar finplanering, mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Barkarbystaden 1. Gator, GC-banor, rondell samt ledningsdragning.
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad, Rivning av del av industribyggnad Kallhäll 9:12.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Reparation av fyra vägbroar i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av fyra vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-133-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Traktorvägen, k-nr 2-1480-1, Bro 123-134-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Tröskvägen, k-nr 2-1481-1, Bro 123-135-1, Gc-tunnel Viksjöleden väster Hummelmoravägen (södra ansl), k-nr 2-1482-1 samt Bro 123-136-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Bondevägen, k-nr 2-1483-1.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av hemkörningslager.
Takbyte på flerbostadshus i Järfälla
Avser byta av tak på 4st 3 våningshus.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Upprustning av gårdsmiljöer i Järfälla
Avser upprustning av den centrala gårdsmiljön "Cirkeln" samt gårdsmiljön "Torget".
Byte av ställverk i Källtorpsskolan, Järfälla
Avser byte av ställverk i Källtorpskolan. Befintligt ställverk är från ca 1960. Det befintliga ställverket är placerat på plan 0 (källarvåning).
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad med mindre kontorsdel på ca 100 kvm.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Byte av va-stammar och ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Bygglov för inredning av ytterligare lokal (matmissionen).
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av affärs-, kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (nytt tak).
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig) Barsbro 1:314,1:315,1:316.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus, Del Av Kv 17.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av järnvägsstation i Järfälla
Nybyggnad av stationsbyggnad (norra entrén).
Ombyggnad av cafeteria i Järfälla
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus (kontor till caféverksamhet).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Järfälla
Ändrad användning i kontorsbyggnad (kontor till tandläkarmottagning).
Ombyggnad av polisstation i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Utvändigt underhåll av postkontor i Järfälla
Uppsättning av fasadskyltar samt foliering av fönster.
Nybyggnad av sopstation i Järfälla
Uppförande av delvis nedgrävda sopstationer.
Invändigt underhåll av garage i Järfälla
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avser renovering av grundmurarna i garagen.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation (n153419) Sollentuna Häradsallmänning 1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Järfälla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av kontorsbyggnad (nya entrédörrar samt nytt skärmtak).
Nybyggnad av mur i Järfälla
Marklov och bygglov för uppförande av stödmurar.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Bygglov för grundläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av brandskydd och ventilation i skola.
Ny reningsanläggning till Igelbäcken, Järfälla
Avser direktupphandling av rening av PFAS i dagvatten vid det så kallade 30-metersdiket, Barkarby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser mindre fasadändring av flerbostadshus (ommålning).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: