Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nya stationer för tunnelbana vid Barkarbystaden och Barkarby
Stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, styr och övervakning mm samt tele). Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 2
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Planer för ca 200 Svanenmärkta hyresrätter. Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Barkarby, Järfälla, Etapp 2
Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Jakobsberg
Totalt i området planeras ca 600-800 bostäder samt service och samlingslokaler. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson kallat Kalejdohill på Järfällavägen-Kvarnvingevägen.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Jakobsberg
Totalt i området planeras ca 600-800 bostäder samt service och samlingslokaler. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattsson kallat Kalejdohill.
Utbyggnad av infrastruktur för Barkarbystaden II i Järfälla
Projektet Barkarbystaden II, denna upphandling, består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: HD1 – Förberedande arbeten exempelvis avverkning, temporära spill- och vattendragningar, byggarbetsvägar. Markförstärkande åtgärder inom hela arbetsområdet, ledningsarbeten och uppbyggnad av gator till färdigt AG-lager. HD2 – Finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk i södra naturområdet. HD3 – Finplanering av gator och torg inkl. Enköpingsvägen och broar över Bällstaån. Ovanstående HD:ar beräknas tidsmässigt från 2018 t o m ca 2024.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av kontor mm i Järfälla, Etapp 3
Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
Ca 300 lgh totalt. Hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Flerbostadshus på 3-8 våningar på Jakobsberg 2:1992, 2:224. Jakobsbergs centrum, delområde 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 2
CA 300 lgh totalt. Hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Planer finns för ca 120 lgh i 4-6 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av kontor på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter totalt. Ligger på bandel 445, ca km 14+680. E9986 Veddestabron del ett (1) omfattas av anslutning med väg och bank från Veddestavägen och upp mot brostöd 1 beläget i Södra Veddesta. Stödmurar och dagvattenmagasin med tillhörande VA.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter. Ligger på bandel 445 ca km 14+680. E9986 Veddestabron del två (2) ingår ca etthundraåttionio meter och består av två samverkansbroar som ger bron en total bredd på ca. trettio meter. Även brostöd ett till fyra ingår i del 2.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Relining i flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
I området Tallbohov ska ledningar för spill/dagvatten av gjutjärn ska åtgärdas genom relining. Stammar/ledningar övergår från plast till gjutjärn i bjälklag mellan källare och entréplan. Synliga vertikala gjutjärnstammar byts ut. Övriga stammar/ledningar (dolda vertikala samt i/under källargolv) relinas. Lägenheter placerade i källarplan har avloppsrör av gjutjärn vilka ska åtgärdas genom relining. Entreprenaden genomförs med kvarboende hyresgäster. I området finns 796 lägenheter varav 105 är option.
Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden med mindre arbeten invändigt samt renovering av fasader och balkonger.
Nybyggnad av arbetstunnlar för ny tunnelbana vid Robothöjden och Landningsbanan
Berg- och anläggningsentreprenad. pOmfattar bla bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 200 m långa tunnlar på Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 15000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Nybyggnad av arbetstunnel för ny tunnelbana i Veddesta
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 243 meter lång tunnel vid Äggelundavägen i Veddesta.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering.
Utbyggnad av Marina i Järfälla
Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Nybyggnad av bostäder på Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Ombyggnad av vattenlagring mm i Jakobsberg
Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Avser modernisering av nio hissar i fastighetsbeståndet. De områden som omfattas av upphandlingen är Sångvägen, Nedre Hammaren, D-Området och Barkarby C i Jakobsberg.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Befintliga fönster och partier behöver bytas ut för att utfylla täthet och energikrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten för kunder i området. E.ons projektnummer 323216.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till naprapat.
Installation av fettavskiljare på förskolor i Järfälla
Förskolorna Askungen och Bolinder ska förses med fettavskiljare.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Malmvägen, Zinkvägen, Teknikvägen. Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten förkunder i området. E.ons projektnummer 322989
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring (omfärgning) av samtliga bostadshus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad samt uppsättning av fasadskylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus.
Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av parkering samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Ändrad användning av lokal till restaurang (3st) samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i planlösning.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Uppförande av lagerbyggnad (container).
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Uppförande av ostagat torn med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förskolepaviljong (lov 12-163).
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av kontorspaviljong.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbod/barack.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus (balkong).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av flerbostadshus (garageramp).
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av förskola (barnvagnsförråd).
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av äldre.
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Järfälla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Järfälla
Nybyggnad av garage, stödmurar och p-platser.
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av del av konstnärspaviljongen bonäs brygga.
Rivning av elverk i Järfälla
Rivning av elstation.
Rivning av kiosk i Järfälla
Rivning av kiosk/restaurang.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Järfälla
Fasadändring av enbostadshus (nytt tak, sandviks gård).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av flertalet balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: