Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 och upphandlingen består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: -HD1 – Strukturella och övergripande åtgärder inom hela projektområdet för Barkarbystaden avseende kommunal infrastruktur. Anläggande av vissa huvudledningar genom området samt förberedande arbeten inför kommande etapper, såsom byggvägar, dagvattenanläggningar, flytt av Norrvattenledning, sopsugsåtgärder etc. -HD2 – Del av etapp Barkarbystaden 3. -HD3 – Del av etapp Barkarbystaden 4. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya Barkarbystaden. Entreprenörens uppdrag är att planera, projektera och bygga den kommunala infrastrukturen över de 3 huvuddelarna, både vad avser övergripande och strukturella ställningstaganden samt genomföra till färdig anläggning i de respektive etapperna.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 2
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 2
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler. Miljöcertifierat enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån. Den nya Veddestabron kommer att gå mellan Veddestavägen och Enköpingsvägen, över Mälarbanan och E 18. Bron blir 340 m lång och 30 m bred.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av F-6 skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2014-2017. Ingen tomt/placering är klar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum, Område 5
Nybyggnad av 77st lägenheter på 11 våningar plus souterrängplan.
Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Stambyte och badrumsrenovering på ca 304 lägenheter.
Utbyggnad av infrastruktur för Barkarbystaden II i Järfälla
Projektet Barkarbystaden II, denna upphandling, består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: HD1 – Förberedande arbeten exempelvis avverkning, temporära spill- och vattendragningar, byggarbetsvägar. Markförstärkande åtgärder inom hela arbetsområdet, ledningsarbeten och uppbyggnad av gator till färdigt AG-lager. HD2 – Finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk i södra naturområdet. HD3 – Finplanering av gator och torg inkl. Enköpingsvägen och broar över Bällstaån. Ovanstående HD:ar beräknas tidsmässigt från 2018 t o m ca 2024.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Nybyggnad av bostäder på Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Järfälla
Byte av va-stammar i flerbostadshus (hammarvägen 28-38, margaretavägen 7-17).
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Hissbyte i flerbostadshus i Järfälla
Byte av hissar i flerbostadshus.
Renovering av kök i förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Avser fasadändring av skola, renovering av storkök samt installationer.
Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö
Avser uppförande av två byggnader. BY01 utgör ca 315 kvm (ny tillbyggnad/tillagningsköksbyggnad inkl. länkbyggnader och lastkaj). BY02 utgör ca 38 kvm (nytt förråd/miljöhus). Byggnaderna ska utföras som modulbyggnader.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla
Avsre mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Järfälla kommun. Vägar, öppen dagvattenlösning i parkmiljö samt lastkaj. Källtorpsvägen, Allmänningsvägen, Frihetsvägen, Almarevägen, Tallbohov mfl.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Fd mottagningskök, uppgradering av ventilationen mm.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2016-2019. Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (förskola mm till 7 lgh). Invändig rivning.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av alla befintliga byggnader och konstruktioner.
Ny infartsparkering i Järfälla
Avser ny parkeringsyta vid Säby Gård.
Byte av dagvatten/spillvattenledningar i mark vid skola i Järfälla
Vatten och avloppsledningarna i marken på Tallbohovskolan är gamla och har uppnått sin livslängd. Den tekniska funktionen är bristfällig och därmed behöver systemet bytas ut till fullt fungerande dagvatten och spillvattensystem. Samtidigt som även ledningarna i kulvert som går mellan byggnaderna ska bytas ut. Syftet med denna totalentreprenad är att vatten och avloppsledningar som inte uppfyller sin funktion ska ersättas på ett sätt som ger anläggningen en full funktion under dess livslängd.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Avser anläggning av dagvattenmagasin på en yta av ca.5 300 m2, multisportarena, gc-väg/skötselväg, hundrastgård och vegetationsytor mm.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 3 st tegelgavelväggar, vid Månadsvägen 81, Veckovägen 32 och 44.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 42 st balkonger.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Sanering av fd brandövningsplats i Järfälla
Avser sanering av fd brandövningsplats i anslutning till Barkarby flygplats. Detta innebär schaktarbeten, harpning, borttransport av förorenade massor, samt återfyllnad inom aktuellt område.
Upprustning av vistelseytor och lekplats vid förskola i Järfälla
Arbetena omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplats samt trivselytor och omfattar bl a markarbeten, material och utrustning.
Ombyggnad av äldreboende i Järfälla
Avser ventilationsåtgärder på Olofslunds äldreboende.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt fasadändring av kultur och aktivitetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 41st balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger och uteplatser).
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av planlösning i kontors- och skolbyggnad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Järfälla
Ändrad användning av kontor till friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av hotell i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av hotell samt höjning av plank.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för fasadändring och ändrad användning av (del av) kontorsbyggnad till skola.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation Barkarby 4:1,2:2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Uppsättning av ljusanordning på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av två stycken balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på fasad) Jakobsberg 2:2515,2:2517.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industri och ändring av del av industri till kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (ändring av ventilationsgaller).
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Järfälla
Fasadändring av vårdinrättning (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Fasadändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (entréplan) samt rivning av soprum.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av pumpstation (samt rivning av äldre).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Rivning av entresolplan i industribyggnad.
Rivning av nätstation i Järfälla
Rivningslov rivning av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser mindre tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: