Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 och upphandlingen består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: -HD1 – Strukturella och övergripande åtgärder inom hela projektområdet för Barkarbystaden avseende kommunal infrastruktur. Anläggande av vissa huvudledningar genom området samt förberedande arbeten inför kommande etapper, såsom byggvägar, dagvattenanläggningar, flytt av Norrvattenledning, sopsugsåtgärder etc. -HD2 – Del av etapp Barkarbystaden 3. -HD3 – Del av etapp Barkarbystaden 4. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya Barkarbystaden. Entreprenörens uppdrag är att planera, projektera och bygga den kommunala infrastrukturen över de 3 huvuddelarna, både vad avser övergripande och strukturella ställningstaganden samt genomföra till färdig anläggning i de respektive etapperna.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 1
Första etappen med ca 185 lägenheter. Ca 600 lgh planeras totalt i området.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Barkarby, Järfälla
Planer finns för ca 100 bostäder samt lokaler för handel och service i Barkarby centrum.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Flerbostadshus på 3-8 våningar på Jakobsberg 2:1992, 2:224.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån. Den nya Veddestabron kommer att gå mellan Veddestavägen och Enköpingsvägen, över Mälarbanan och E 18. Bron blir 340 m lång och 30 m bred.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum, Område 5
Nybyggnad av 77st lägenheter på 11 våningar plus souterrängplan.
Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Stambyte och badrumsrenovering på ca 304 lägenheter.
Relining i flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
I området Tallbohov ska ledningar för spill/dagvatten av gjutjärn ska åtgärdas genom relining. Stammar/ledningar övergår från plast till gjutjärn i bjälklag mellan källare och entréplan. Synliga vertikala gjutjärnstammar byts ut. Övriga stammar/ledningar (dolda vertikala samt i/under källargolv) relinas. Lägenheter placerade i källarplan har avloppsrör av gjutjärn vilka ska åtgärdas genom relining. Entreprenaden genomförs med kvarboende hyresgäster. I området finns 796 lägenheter varav 105 är option.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Avser anläggning av dagvattenmagasin på en yta av ca.5 300 m2, multisportarena, gc-väg/skötselväg, hundrastgård och vegetationsytor mm.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Hissbyte i flerbostadshus i Järfälla
Byte av hissar i flerbostadshus.
Renovering av kök i förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Avser fasadändring av skola, renovering av storkök samt installationer.
Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö
Avser uppförande av två byggnader. BY01 utgör ca 315 kvm (ny tillbyggnad/tillagningsköksbyggnad inkl. länkbyggnader och lastkaj). BY02 utgör ca 38 kvm (nytt förråd/miljöhus). Byggnaderna ska utföras som modulbyggnader.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Nybyggnad av vägar och va-ledningar i Järfälla
Avsre mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Järfälla kommun. Vägar, öppen dagvattenlösning i parkmiljö samt lastkaj. Källtorpsvägen, Allmänningsvägen, Frihetsvägen, Almarevägen, Tallbohov mfl.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av alla befintliga byggnader och konstruktioner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (förskola mm till 7 lgh). Invändig rivning.
Byte av dagvatten/spillvattenledningar i mark vid skola i Järfälla
Vatten och avloppsledningarna i marken på Tallbohovskolan är gamla och har uppnått sin livslängd. Den tekniska funktionen är bristfällig och därmed behöver systemet bytas ut till fullt fungerande dagvatten och spillvattensystem. Samtidigt som även ledningarna i kulvert som går mellan byggnaderna ska bytas ut. Syftet med denna totalentreprenad är att vatten och avloppsledningar som inte uppfyller sin funktion ska ersättas på ett sätt som ger anläggningen en full funktion under dess livslängd.
Reparation av två broar i Järfälla
Avser reparation av två vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar): Bro 123-119-1, GC-tunnel Enköpingsvägen norr Viksjöleden samt Bro 123-120-1, GC-tunnel Kallhällsleden väster. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte samt reparation av mindre skador.
Ny infartsparkering i Järfälla
Avser ny parkeringsyta vid Säby Gård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Befintliga fönster och partier behöver bytas ut för att utfylla täthet och energikrav.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 3 st tegelgavelväggar, vid Månadsvägen 81, Veckovägen 32 och 44.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 42 st balkonger.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Sanering av fd brandövningsplats i Järfälla
Avser sanering av fd brandövningsplats i anslutning till Barkarby flygplats. Detta innebär schaktarbeten, harpning, borttransport av förorenade massor, samt återfyllnad inom aktuellt område.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Installation av fettavskiljare på förskolor i Järfälla
Förskolorna Askungen och Bolinder ska förses med fettavskiljare.
Upprustning av vistelseytor och lekplats vid förskola i Järfälla
Arbetena omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplats samt trivselytor och omfattar bl a markarbeten, material och utrustning.
Byte av fönster på Björkebyskolan i Järfälla
Befintliga fönster och partier är i sitt livs slutskede och behöver byta för att uppfylla täthet och energikrav.
Ombyggnad av äldreboende i Järfälla
Avser ventilationsåtgärder på Olofslunds äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av/i planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (ommålning av fasad, inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av hotell samt höjning av plank.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Järfälla
Ändrad användning av kontor till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av planlösning i kontors- och skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (5st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Järfälla
Ändrad planlösning av/i klubbhus.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av lokal i kontorsbyggnad till ortopedmottagning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (3st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (lägenhet till kontor).
Ombyggnad av samlingslokal i Järfälla
Ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Järfälla
Uppförande av bullerskyddsskärmar ocxh bullerskyddsvallar.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Uppsättning av byggbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Uppsättning av ljusanordning på fasad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Järfälla
Takarbete på flerbostadshus (lindens äldreboende).
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för fasadändring och ändrad användning av (del av) kontorsbyggnad till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av bärande konstruktion.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för förberedande markarbete för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solskydd).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (ändring av ventilationsgaller).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av två stycken balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på fasad) Jakobsberg 2:2515,2:2517.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industri och ändring av del av industri till kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Fasadändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (entréplan) samt rivning av soprum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: