Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, kvarter 10-15
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 555 lgh som ska byggas under åren 2022-2027.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Utbyggnad av infrastruktur för Barkarbystaden II i Järfälla
Projektet Barkarbystaden II, denna upphandling, består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: HD1 – Förberedande arbeten exempelvis avverkning, temporära spill- och vattendragningar, byggarbetsvägar. Markförstärkande åtgärder inom hela arbetsområdet, ledningsarbeten och uppbyggnad av gator till färdigt AG-lager. HD2 – Finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk i södra naturområdet. HD3 – Finplanering av gator och torg inkl. Enköpingsvägen och broar över Bällstaån. Ovanstående HD:ar beräknas tidsmässigt från 2018 t o m ca 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 2
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg
Påbyggnad av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Flerbostadshus på 3-8 våningar på Jakobsberg 2:1992, 2:224. Jakobsbergs centrum, delområde 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Planer finns för ca 120 lgh i 4-6 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av campus för äldre i Jakobsberg
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt vårdbostad.
Nybyggnad av kontor på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter totalt. Ligger på bandel 445, ca km 14+680. E9986 Veddestabron del ett (1) omfattas av anslutning med väg och bank från Veddestavägen och upp mot brostöd 1 beläget i Södra Veddesta. Stödmurar och dagvattenmagasin med tillhörande VA.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter. Ligger på bandel 445 ca km 14+680. E9986 Veddestabron del två (2) ingår ca etthundraåttionio meter och består av två samverkansbroar som ger bron en total bredd på ca. trettio meter. Även brostöd ett till fyra ingår i del 2.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Relining i flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
I området Tallbohov ska ledningar för spill/dagvatten av gjutjärn ska åtgärdas genom relining. Stammar/ledningar övergår från plast till gjutjärn i bjälklag mellan källare och entréplan. Synliga vertikala gjutjärnstammar byts ut. Övriga stammar/ledningar (dolda vertikala samt i/under källargolv) relinas. Lägenheter placerade i källarplan har avloppsrör av gjutjärn vilka ska åtgärdas genom relining. Entreprenaden genomförs med kvarboende hyresgäster. I området finns 796 lägenheter varav 105 är option.
Nybyggnad av arbetstunnel för ny tunnelbana i Veddesta
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 200 meter lång tunnel.
Nybyggnad av arbetstunnlar för ny tunnelbana vid Robothöjden och Landningsbanan
Berg- och anläggningsentreprenad. pOmfattar bla bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 200 m långa tunnlar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder på Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 8
Trafikstyrning på E18 från trafikplats Barkarby till trafikplats Jakobsberg.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Upprustning av Hammarparken i Jakobsberg
Avser anläggning av dagvattenmagasin på en yta av ca.5 300 m2, multisportarena, gc-väg/skötselväg, hundrastgård och vegetationsytor mm.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för åtgärd av stammar.
Ombyggnad av vattenlagring mm i Jakobsberg
Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 6
Ny poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Avser modernisering av nio hissar i fastighetsbeståndet. De områden som omfattas av upphandlingen är Sångvägen, Nedre Hammaren, D-Området och Barkarby C i Jakobsberg.
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nytt konstgräs vid Sandvikens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Ny löparbana, kulstötningsbur mm tillskapas. Projektet innefattar även ny belysning, staket mm.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Reparation av två broar i Järfälla
Avser reparation av två vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar): Bro 123-119-1, GC-tunnel Enköpingsvägen norr Viksjöleden samt Bro 123-120-1, GC-tunnel Kallhällsleden väster. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte samt reparation av mindre skador.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Befintliga fönster och partier behöver bytas ut för att utfylla täthet och energikrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten för kunder i området. E.ons projektnummer 323216.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till naprapat.
Installation av fettavskiljare på förskolor i Järfälla
Förskolorna Askungen och Bolinder ska förses med fettavskiljare.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Malmvägen, Zinkvägen, Teknikvägen. Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten förkunder i området. E.ons projektnummer 322989
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av parkering samt ändrad planlösning.
Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring (omfärgning) av samtliga bostadshus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Ändrad användning av lokal till restaurang (3st) samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning och fasadändring av del av affärsbyggnad till gym.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Rivning av fritidsanläggning i Järfälla
Rivning av fritidsanläggning.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering, uppställning av containrar samt uppförande av byggskylt.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förskola/skola (lov 12-635).
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbod/barack.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av förskola (barnvagnsförråd).
Nybyggnad av lager i Järfälla
Uppförande av lagerbyggnad (container).
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Uppförande av ostagat torn med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Uppförande av plank (vind-, och insynsskydd).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Järfälla
Fasadändring av enbostadshus (nytt tak, sandviks gård).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (flytt av entré) samt uppförande av stödmurar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av flertalet balkonger).
Nybyggnad av garage i Järfälla
Nybyggnad av garage, stödmurar och p-platser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: