Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av nytt kvarter, på nya Veddesta
Planer finns för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av ca 200 ägarlägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Omfattar Nybyggnation av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2 mfl
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7B
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 52 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av polisstation i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av polisstation i Järfälla. Placering är ej bestämd i dagsläget.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde D är den tredje detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 6:368 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler. Totalt planer ca 200 bostäder och Etapp 1 (denna) består av en huskropp, två trapphus. 5-6 våningar, 36 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 92 lägenheter.
Arbetsgator samt ledningar i Veddesta, Järfälla
Entreprenaden omfattar arbetsgator och ledningar (El, VA, Fjärrvärme mm) på del av Veddestavägen. Området sträcker sig mellan ny anslutning mot Ekonomivägen och till Veddestavägens anslutning mot Äggelundavägen.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter om 10000 BTA på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Ny poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Rivning av centrum i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation i Nya Veddesta (id: 1319036).
Nybyggnad av bostäder i Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Nybyggnad av LSS-boende i Jakobsberg, Järfälla
Avser nybyggnad av LSS-boende i form av en gruppbostad omfattande sex lägenheter där varje lägenhet beräknas bli 40 kvm. Gruppbostaden byggs på en tomt vid Kärrvägen/Terrängvägen i Jakobsberg i nordvästra Järfälla.
Modernisering av kulturscen vid skola i Järfälla
Omfattningen kommer att bland annat att vara ljud, ljus, el, teknik och inredning. Vissa moment av måleri och bygg kommer också att förekomma.
Upprustning av GC-vägar i Järfälla
Planer finns för en upprustning av en GC-väg i Järfälla.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser renovering av industrihus med kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Nybyggnad av punkthus i Järfälla
3 fastigheter med 2 stadsvillor på varje tomt.
Nybyggnad av LSS-boende i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende) samt rivning av befintlig byggnad.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Installation av solpaneler på flerbostadshus i Järfälla
Installerad effekt på 976 kW och en årlig produktion på 911 625 kWh.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Lekplats i Kyrkparken med lekmiljöer som ska passa alla barn. Lekplatsen nås genom en belyst gång- och cykelväg.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten för en infartsparkering vid Slammertorpsvägen med upp 150 bilparkeringsplatser och ca 80 cykelparkeringsplatser med möjlighet till skyddad korttidsförvaring och inlåsning.
Nybyggnad av park i Järfälla
Ur investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
LEJE FASTIGHETER AB HAR TILLSATT ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER FÖR DETTA PROJEKT OCH VILL EJ HA FLER KONTAKTER!
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tak- och balkongrenovering på flerbostadshus, Järfälla
Avser ombyggnad av tak- och balkongrenovering.
Tillbyggnad av förskola i Järfälla
Avser storköksrenovering på förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Nybyggnad av radhus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2019-2022. Avser utveckling av entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat.
Anläggning av utflyktslekparker i Järfälla
Anläggning av två utflyktslekplatser. Slammertorp är belägen i Kallhäll och Sandviksskogen i Viksjö, Järfälla kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (4st) samt installation av eldstad samt rivning samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank, Rivningslov för rivning av 4st byggnader Trappeberg 3:1.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad samt skyddsrum.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad på 200 kvm
Ombyggnad av vårdbostad i Järfälla
Ändrad användning av enbostadshus till vårdboende
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av/i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning, brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kyrka i Järfälla
Avser fasadändring av kyrka (solceller på tak) samt ändring av/i ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Avser ändrad användning av lokal till förskola i flerbostadshus.
Takrenovering av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser renovering/rengöring av fasad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Bygglov för bodetabelering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Bygglov för bodetablering.
Utvändigt underhåll av butik i Järfälla
Bygglov för fasadändring av butiksbyggnad (ommålning av fasad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i va i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning i skola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av garage i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage och cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält, uppförande av mur och skyltar samt marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Bygglov för uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: