Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter. Kommunen kommer markanvisa områden löpande för bostäder och kontor, ca 1000 bostäder finns kvar att markanvisa.
Nya stationer för tunnelbana vid Barkarbystaden och Barkarby
Stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, styr och övervakning mm samt tele). Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 och upphandlingen består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: -HD1 – Strukturella och övergripande åtgärder inom hela projektområdet för Barkarbystaden avseende kommunal infrastruktur. Anläggande av vissa huvudledningar genom området samt förberedande arbeten inför kommande etapper, såsom byggvägar, dagvattenanläggningar, flytt av Norrvattenledning, sopsugsåtgärder etc. -HD2 – Del av etapp Barkarbystaden 3. -HD3 – Del av etapp Barkarbystaden 4. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya Barkarbystaden. Entreprenörens uppdrag är att planera, projektera och bygga den kommunala infrastrukturen över de 3 huvuddelarna, både vad avser övergripande och strukturella ställningstaganden samt genomföra till färdig anläggning i de respektive etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 2
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av djursjukhus i Veddesta
Planer finns för nybyggnad av ett djursjukhus med ca 150 anställda mellan Viksjö och Veddesta längs Viksjöleden. Markområdet ägs idag av Järfälla kommun.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 16900 kvm.
Nybyggnad av kontor på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7B
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 52 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7C
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 57 bostäder eller ägande rätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarbystaden III.
Utbyggnad till kommunalt VA i omvandlingsområde i Järfälla
Vatten- och trycksatt spillvattenledning ska dras mellan St. Eriks väg i Stäket och Ängsjö friluftsgård, via Uddnäs och Lund. Hela systemet kommer att vara uppbyggt med LTA-anläggningar samt två större pumpstationer (en i Ängsjö och en mellanpumpsstation i Lund). Totalt cirka tio (10) km ledning och 50 LTA-anläggningar, utöver de två (2) större pumpstationerna.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Avser byte av stammar, renovering av badrum och separata toaletter.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Omläggning av va-ledningar längs Häststkovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser renovering av storkök samt tillhörande utrymmen i Fjällenskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad samt rivning av travers.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Takbyte på radhus i Järfälla
Avser takbyte på radhus med ca 80 lägenheter.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Finplanering av gator mm i Barkarbystaden, Järfälla
Entreprenaden omfattar finplanering, mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Barkarbystaden 1. Gator, GC-banor, rondell samt ledningsdragning.
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Reparation av fyra vägbroar i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av fyra vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-133-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Traktorvägen, k-nr 2-1480-1, Bro 123-134-1, Gc-tunnel Viksjöleden norr Tröskvägen, k-nr 2-1481-1, Bro 123-135-1, Gc-tunnel Viksjöleden väster Hummelmoravägen (södra ansl), k-nr 2-1482-1 samt Bro 123-136-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Bondevägen, k-nr 2-1483-1.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Takbyte på flerbostadshus i Järfälla
Avser byta av tak på 4st 3 våningshus.
Nytt konstgräs vid Sandvikens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Ny löparbana, kulstötningsbur mm tillskapas. Projektet innefattar även ny belysning, staket mm.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Upprustning av gårdsmiljöer i Järfälla
Avser upprustning av den centrala gårdsmiljön "Cirkeln" samt gårdsmiljön "Torget".
Takrenovering av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser renovering/rengöring av fasad.
Byte av ställverk i Källtorpsskolan, Järfälla
Avser byte av ställverk i Källtorpskolan. Befintligt ställverk är från ca 1960. Det befintliga ställverket är placerat på plan 0 (källarvåning).
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad med mindre kontorsdel på ca 100 kvm.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av affärs-, kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (nytt tak).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (ny kulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad samt ny ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av del av radhus.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av tvåbostadshus till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Järfälla
Ändrad användning i kontorsbyggnad (kontor till tandläkarmottagning).
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Tillbyggnad av skärmtak i Järfälla
Tillbyggnad av möteslokal (skärmtak).
Nybyggnad av plank i Järfälla
Uppförande av bakbelyst affischtavla och plank.
Nybyggnad av sopstation i Järfälla
Uppförande av delvis nedgrävda sopstationer.
Invändigt underhåll av garage i Järfälla
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avser renovering av grundmurarna i garagen.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av underjordsbehållare för glasinsamling.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppförande av lagertält (väderskydd).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av förråd i Järfälla
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (uppsättning av solavskärmning).
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för markhöjning.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för stenlagd uteplats.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Marklov och bygglov för uppförande av stödmurar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser mindre fasadändring av flerbostadshus (ommålning).
Ombyggnad av behandlingshem i Järfälla
Ändrad användning av lokal till behandlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: