Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras ca 60 000 kvm för bostäder och ca 60 000 kvm för kultur, idrott, handel, kontor och lager. Avser Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Planer för flerbostadshus motsvarande cirka 200 nya lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplan vid Andebodavägen.
Utbyggnad av infrastruktur för Barkarbystaden II i Järfälla
Projektet Barkarbystaden II, denna upphandling, består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: HD1 – Förberedande arbeten exempelvis avverkning, temporära spill- och vattendragningar, byggarbetsvägar. Markförstärkande åtgärder inom hela arbetsområdet, ledningsarbeten och uppbyggnad av gator till färdigt AG-lager. HD2 – Finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk i södra naturområdet. HD3 – Finplanering av gator och torg inkl. Enköpingsvägen och broar över Bällstaån. Ovanstående HD:ar beräknas tidsmässigt från 2018 t o m ca 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 1
Första etappen med ca 185 lägenheter. Ca 600 lgh planeras totalt i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 6
Detta avser etapp 6 i Söderdalen/ Elverkstomten med nybyggnad av ca 190 hyresrätter samt förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av ca 140 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2 mfl
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av kontor på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter totalt. Ligger på bandel 445, ca km 14+680. E9986 Veddestabron del ett (1) omfattas av anslutning med väg och bank från Veddestavägen och upp mot brostöd 1 beläget i Södra Veddesta. Stödmurar och dagvattenmagasin med tillhörande VA.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Veddestabron är indelad i 6 brodelar och är beräknad till ca 525 meter. Ligger på bandel 445 ca km 14+680. E9986 Veddestabron del två (2) ingår ca etthundraåttionio meter och består av två samverkansbroar som ger bron en total bredd på ca. trettio meter. Även brostöd ett till fyra ingår i del 2.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av hotell i Järfälla
Planer för hotell om ca 1300 kvm BTA med 270 rum.
Renovering av flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
Renovering av 15 st flerbostadshus på Söderhöjden med mindre arbeten invändigt samt renovering av fasader, balkonger och inglasningar.
Nybyggnad av arbetstunnlar för ny tunnelbana vid Robothöjden och Landningsbanan
Berg- och anläggningsentreprenad. pOmfattar bla bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 200 m långa tunnlar på Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Avser rivning av befintlig höglager på ca 3000 kvm och nybyggnad av nytt på ca 15000 kvm.
Nybyggnad av arbetstunnel för ny tunnelbana i Veddesta
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningsställande av etableringsyta. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby. Ca 243 meter lång tunnel vid Äggelundavägen i Veddesta.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Avser byte av stammar, renovering av badrum och separata toaletter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av bostäder på Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder. Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av exploateringsområde i Järfälla
Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536. I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Ombyggnad av vattenlagring mm i Jakobsberg
Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Takbyte på radhus i Järfälla
Avser takbyte på radhus med ca 80 lägenheter.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad, Rivning av del av industribyggnad Kallhäll 9:12.
Ombyggnad till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Nybyggnad av park i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2016-2019. Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Fd mottagningskök, uppgradering av ventilationen mm.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Avser modernisering av nio hissar i fastighetsbeståndet. De områden som omfattas av upphandlingen är Sångvägen, Nedre Hammaren, D-Området och Barkarby C i Jakobsberg.
Nybyggnad av fotbollsplan i Järfälla
Avser flytt av 11-manna plan till fotbollsplanen vid Sandviksskolan som, byggs om med konstgräs och förses med ny belysning, parkeringsmöjligheter, förråd m.m.
Takbyte på flerbostadshus i Järfälla
Avser byta av tak på 4st 3 våningshus.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nytt konstgräs vid Sandvikens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Ny löparbana, kulstötningsbur mm tillskapas. Projektet innefattar även ny belysning, staket mm.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Befintlig grusplan läggs om till konstgräs. Projektet innefattar även ny belysning, staket, basketplan mm.
Upprustning av gårdsmiljöer i Järfälla
Avser upprustning av den centrala gårdsmiljön "Cirkeln" samt gårdsmiljön "Torget".
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2020. Planer för renovering av 4st byggnader till Görvälns Slott, bland annat nytt tak på södra flygeln.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ingrepp i bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (ommålning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (utbyte av balkonger).
Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning och brandskydd i affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (ikea).
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus (balkong).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av flerbostadshus (garageramp).
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Uppförande av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Järfälla
Uppförande av skärmtak på containergård.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Uppförande av återvinningsbyggnad/anläggning (källsorteringsskåp).
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av del av konstnärspaviljongen bonäs brygga.
Rivning av elverk i Järfälla
Rivning av elstation.
Rivning av kiosk i Järfälla
Rivning av kiosk/restaurang.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: