Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge
Eventuellt blir det bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp
Planens syfte är att tillgodose behovet av äldreboende i Segeltorp, boendet behöver inrymma cirka 90 bostäder i vårdboendeform. Äldreboendet föreslås bli kombinerat med en förskola, 6 avdelningar, samt en mindre park. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 140 bostäder samt äldreboende och förskola. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Projektet kommer troligtvis att etappindelas.
Signalåtgärder längs järnväg mellan Årstaberg-Flemingsberg
Uppgradering till det nya tågkontrollsystemet i Älvsjö och Huddinge, en sträcka på 13,5 km. Nya system för högre tåghastighet mellan Årstabron-Flemingsberg driftplats. Upprutsning av bullerskydd längs sträckan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av punkthus i Skogås
Planer för 57st bostäder.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan för ca 800 elever i årskurs F-6. Ombyggnationen omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 6 000 BTA.
Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
OBOS planerar för 42 nya parhus i västra Länna strax söder om Stockholm i Huddinge kommun.
Nybyggnad av förskola i Högmora, Huddinge
Förskolan föreslås få åtta avdelningar för cirka 160 barn. Tanken är att lokalerna ska vara flexibla, så att delar av den ska kunna ställas om till skola om behov uppstår.
Utbyggnad av gator i Gladö kvarn, etapp 3
Huvuddel 1: Utbyggnad av 4000m lokalgata inklusive belysning, varav 2050m med gång och cykelbana och 1950 utan gång- och cykelbana. Samt markarbete för el och tele.
Ny byggnad vid F-3 skola i Flemingsberg
Miljöbyggnad 3.0 Silver.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Huddinge
Avser stambyte och renovering. I samband med renoveringen får samtliga lägenheter även nya kök, badrum och ytskikt i alla rum. Totalt 380 lägenheter kommer att renoveras.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Ombyggnad av vårdavdelningar på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B42-44 på Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
3 st rulltrappor i väldigt dåligt skikt , behöver ersättas med nya.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för bostadsbebyggelse.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Ombyggnad av vårdavdelningar på Huddinge sjukhus
Entreprenaden avser ombyggnad av avdelningarna R61 och R63 i R2.1‐huset plan 6, samt R62 och R64 i R2.2‐huset plan 6 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea cirka 3200 m².
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Nybyggnad av tvåbostadshus på Cymbalen 14, Cymbalen 40, Cymbalen 41, Cymbalen 42,.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förskola 615,68 kvm bya, 694,57 bta och bod 38 kvm bya,bta.
Ombyggnad av trapphus i skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser trapphusen och kapprum i hus E och A.
Utbyte av HSP- och LSP-ställverk vid Skogås Värmeverk
Objektet avser utbyte av befintligt HSP-ställverk och LSP-ställverk A0,4 och B0,4. Som del av ställverksutbytet ingår även integrering mot befintlig styrning samt omläggning av allt nödvändigt kablage.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Nybyggnad av 2 parhus, Blåspipan 6, 7.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 1 ingår kv Vårdaren 4, Terapivägen 8 A-D (68 lgh), kv Vårdaren 3, Terapivägen 6 A-D (108 lgh) samt Kirurgen 3, Diagnosvägen 7 A-D (118 lgh).
Reparation av broar över allmän väg vid trafikplats Trångsund
Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion mm. Omfattar 2 broar 923/926.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Klockan 6, 7, 8, & 9.
Inv underhåll av flerbostadshus på Flemingsberg, Huddinge
Projektet avser byte och målning av ytskikt (väggar, golv och tak) i allmänna utrymmen. Även befintligt innertak (plåt) i källare skall bytas samt byte av ståldörrar. Projektet kan komma att delas in i etapper.
Anläggning av park i Huddinge
I närheten av Huddinge centrum på Sjödalsbacken ett naturområde på en höjd. Här ska det anläggas en mindre skogspark med viss parkutrustning men med mycket naturkaraktär kvar. Parken ska rustas upp med bl a parkutrustning, utegym och naturlek.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
En ny närlekplats ska anläggas i stadsdelen Glömsta, exakt lokalisering är inte bestämd.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Sjötorpsparken som ligger längs Österleden i Skogås ska rustas upp och bli Matteparken med inriktning på fysiska aktivitet i olika former.
Upprustning av park i Huddinge
Stadsparken Sjödalsparken ligger i anslutning till Huddinge. Hela parken ska genomgå en omfattande upprustning.
Renovering av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Huddinge
Avser nyinstallation av boendesprinkler i Rosendalsgården.
Renovering av vatten och avlopspledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Renovering av vatten och avlopspledningar i Huddinge
Renovering av vatten och avloppsledningar.
Renovering av vattenledning i Huddinge
Renovering av vattenledning.
Ombyggnad av va-ledningar Huddinge
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Gymnasievägen, Huddinge.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Byte av vatten- och avloppsledningar i Huddinge
Byte av vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
Ramavtal avseende klottersanering och klotterskydd för Huddinge kommun mfl
Avser klottersanering och klotterskydd på beställarens fastigheter och förvaltningsobjekt.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Ombyggnad av utemiljö på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser utemiljön.
Ombyggnad av klassrum i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser avser 9:ornas gamla klassrum.
Tillbyggnad av entré på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser tillbyggnad av entré på hus A.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Fasadändring kontorshus, ändra takmaterial.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Fasadändring och inreda ytterligare lokal, ändra bef. kontor till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked tillbyggnad av hiss.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och ändrad användning för industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 st tvåbostadshus, Valthornet 3,20,21.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus om 144,34 kvm bya samt marklov ändrad marknivå Poststämpeln 7,8,17,18.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 st tvåbostadshus samt marklov Högmora 4:150,5:40.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med en Rouletten 1,2,6,9.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 st tvåbostadshus Högmora 3:44,3:96,3:42,3:72,5:30.
Rivning av församlingshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av växthus i Huddinge
Rivningslov för rivning del av byggnad, avseende ett växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Uppförande av 8 parkeringsplatser.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger och bullerplank samt komplementbyggnader till förskola, förråd och sophus.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från bostadshus till förskola t.om 1 juni 2019.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av containergård(plank) vid bensinstation.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Huddinge
Bygglov för fasadändring gaskylare.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för mur/plank.
Ombyggnad av parhus i Huddinge
Fasadändring och ändring av planlösning av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Fasadändring på ramfri inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Nybyggnad av enbostadshus med byggnadsarea 152,8 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Nybyggnad av enbostadshus med en BYA om 149,2 kvm på Barkspaden 3 och Barkspaden 6.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Nybyggnad av 3 enbostadshus (BYA 149,2 kvm) på Barkspaden 4, Barkspaden 5 och Barkspaden 7.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Nyhbyggnad av garage/carport.
Ombyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad bensinstation. tillkommande byggnadsare om 28 kvm, fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: