Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 3
Ca 1200 bostäder totalt planeras.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 2
Etapp 1: 1011592. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Ny alt renovering av skola i Handen
Runstensskolan kommer att renoveras alternativt att rivas och en nybyggnation på samma plats som nuvarande Runstensskola ligger.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Entreprenaden omfattar: Bygg- och installationsarbeten inom färdigställd betongstomme till en ny fullt fungerande bussterminal i Haninge centrum. Arbetena omfattar stomkompletterande invändiga och utvändiga arbeten, installationsarbeten innefattande elkraft, telesystem, fjärrvärme, ventilationssystem, system för sprinkler, dagvatten och spillvatten och tappvattensystem. Styr och övervakningssystem kopplat till överordnat system hos beställaren. Invändiga och utvändiga ytskikt, samt ytskikt på körytor och anslutande ytor intill terminalytan och fastigheten mot anslutande allmän platsmark. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer för ca 40 bostäder.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Handlas upp tillsammans med hus c (1334019).
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) i Haninge
Ny busshållplats vid Hagavägen, en vägport för gående och cyklister vid Västerhaninge station, en säker passage som korsar väg 257 för gående och cyklister vid Tungelsta skola, korsningen vid ICA/Parkvägen byggs om till en signalreglerad fyrvägskorsning, med en separat fil för vänstersväng, femvägskorsningen vid Mulstavägen görs om till en fyrvägskorsning, korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen byggs om till cirkulationsplats, anpassning av en busshållplats vid korsningen Hammarbergsvägen/Skolvägen i riktning mot Tungelsta, till den nya cirkulationsplatsen, korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen görs om till cirkulationsplats.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus och hotell i Haninge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten samt att bevara den befintliga hotellbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av centrum och biograf i Haninge, Etapp 1
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I första etappen planeras en biograf.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av 7 parhus samt komplementbyggnad Skogs-ekeby 6:305,6:306.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Västerhaninge
Avser nybyggnad av ca 1100 kvm exklusive vindsvåning med två stycken fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader varav den ena ska stå kvar under produktionen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser ändrad användning av förråd till lägenheter, ca 12 stycken.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Haninge
Avser renovering av fasader, balkonger och byte av fönster.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak). Byggstart oviss.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad (carport) Ribby 2:574,2:575,2:573,2:572.
Nytt gångstråk mm vid Stationsgången i Handen
Objektet omfattar nyanläggning av va-ledningar och ny belysning samt rivning av befintliga ledningar. I objektet ingår även att bygga murar på taket till SL:s bussterminal samt en stenblockstrappa med tillhörande gradäng. Murar samt trappkupa ska platsgjutas i betong. I gångstråket, som omfattar ca 1600 m , ska bland annat träd planteras och marken beläggas med natursten såsom smågatsten och granithällar. I objektet ingår även ett konstverk bestående av en vattenanläggning och natursten som ska läggas i mönster.
Utbyte av hissar i skola på Vendelsö
Objektet avser komplett rivning av 2 st befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, besiktigad, CE-märkt och godkänd anläggning.
Utbyte av hissar inom Tornbergets fastigheter, Haninge
Avser utbyte av totalt 3 hissar på Tungelstaskolan och Svartbäcksskolan i Haninge kommun.
Rivning av skolbyggnader i Haninge
Avser rivning av hus F-H-M på Jordbromalmskolan samt två förråd och ett garage på Fredrik Yrkesskola. Rivning av byggnaderna på Fredrik Yrkesskola ska starta så snart som möjligt. Preliminär start för rivningarna på Jordbromalmskolan aug/sept 2020.
Omisolering av gångtunnlar i Jordbro, Haninge
Entreprenaden omfattar betongreparationer, byte av tätskikt samt övergångskonstruktioner. Arbetena kommer att ske i två etapper på respektive bro. Avser GC-tunnel Södra Jordbrovägen väster om klapperstenvägen 136-61-1 samt Södra Jordbrovägen norr om Blockstensvägen 136-52-1.
Ombyggnad av röntgenavdelningen på Handens sjukhus
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för kommande installation av ny CT kamera.
Upprustning av promenadstråk i Haninge
Upprustning av Maxingeslingan
Byte av konstgräsplan i Haninge kommun
Avser ny konstgräsplan på Tungelsta IP.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Haninge
Utvändig ändring samt inredning av vind.
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Ombyggnad av konferenscentrum i Haninge
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning, Ny byggnad vid hotell och konferensanläggning Smådalarö 1:366.
Ombyggnad av apotek i Haninge
Ändrad användning till apotek i del av byggnad avsedd för vård.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Nybyggnad av radhus i Haninge
Nybyggnad 75 st enbostadshus i form av radhus, vega etapp 9.
Ombyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av 2 entresolplaner.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport) Ribby 2:573,2:572,2:574,2:575.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus (85 lght).
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Haninge kommun
Avser tjärning av spåntak samt målning av träfasad och vindskivor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasningar, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Haninge
Avser omprofilering, nya skyltar m.m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Installation av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Haninge
Marklov för anläggning av 4 parkeringsplatser samt bygglov för stödmur och avåkningsskydd.
Nybyggnad av fritidshus i Haninge
Nybyggnad av fritidshus och rivning.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Nybyggnad av bullerplank.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Haninge
Skylt, plank och fasadändring.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Utvändiga arbeten på affärshus i Haninge
Tillbyggnad av affärshus samt skylt.
Rivning av industrihus i Haninge
Rivning av industri.
Nybyggnad av mur i Haninge
Parkering och mur.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tillbyggnad med balkong, flerbostadshus.
Installation av nya ventilationsanläggningar i servicebyggnader på Utö, Haninge kommun
Avser installation av ventilationsanläggningar i tre byggnader vid huvudbyggnaden i Gästhamnen.
Tillbyggnad av förskola i Haninge
Tillbyggnad av förskola med utesovplats.
Omläggning av tak på Ladan Askviks gård, Gålö Haninge
Avser komplett omläggning av tak för Ladan Askviks gård, Askviksvägen 5. Taket på ladan är byggd under 1950-tal.
Omläggning av tak samt målning på Slöjdvillan, Utö
Avser komplett omläggning av yttertaket, komplett utvändig målning, tegel, strö- och bärläkt, papp samt avrinning, vindskivor och plåtar samt ny taksäkerhet. Fasadpanel och snickerier byts på vissa delar. Komplett utvändig målning av fasad.
Ombyggnad av fasad och tak på Slöjdvillan, Gålö Haninge
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad för Slöjdvillan, Gålövägen 21. Slöjdvillan är byggd under tidigt 1900-tal och innehåller 3 st lägenheter som hyrs ut till permanentboende.
Ombyggnad av fasad och tak på Tullhuset på ön Huvudskär
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad för Tullhuset på ön Huvudskär. Tullhuset som idag är vandrarhem är byggd under tidigt 1880-tal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Haninge kommun
Avser brukslagning av utvändiga fönsteromfattningar samt målning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: