Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Nya ställverk till Lovö vattenverk i Ekerö
Upphandlingen avser leverans och installation av ställverksutrustning. Infattande bland annat: - 1 st 11/6 kV redundant ställverk med tillhörande transformatorer. - 2 st 6/0,4 kV redundant ställverk med tillhörande transformatorer - Redundant kabel och kabeldragning mellan de tre ställverken
Nybyggnad av maskinhall, lager, magasin och personallokal i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Ekerö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 1
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser 14 bostäder i kedjehus samt två enbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 2
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Anläggande av bussnod i Tappström, Ekerö
En välfungerande bussbytespunkt i centrala Ekerö är en förutsättning för utveckling både i centrumområdet och kommunen som helhet. En separat process har startats för att reda ut förutsättningar för en mer passande och långsiktigt hållbar anläggning för kollektivtrafiken i centrala Ekerö.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö
Avser uppförande av en ny byggnad på Träkvistavallens område. Byggnaden ska uppföras i två våningar och ska bestå av hiss, trappa och omklädningsrum som inkluderar duschar och RWC med dusch.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Detaljplanen innebär att en relativt trafikerad korsning flyttas i sidled och förstärks trafiksäkerhetsmässigt. Ett torg, gator och övrig allmän platsmark inklusive ledningsdragningar i alla media ska projekteras. Även en del av Ekerövägen ska byggas om till en mer stadsmiljömässig gatumiljö. I anslutning till alla sidor av denna T-korsning medger planen tillkommande bebyggelse som ska försörjas med VA mm.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 5
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 5.
Nybyggnad av radhus i Närlunda
Detaljplanen möjliggör fyra bostäder i två parhus.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.
Nytt sargsystem till ishall på Ekerö
Avser leverans och montering av nytt sargsystem inklusive publikskydd mm i Vikingahallen i Ekerö kommun.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 7 radhuslägenheter, 2 bokaler (lägenhet med lokal) och parkering samt rivningslov för befintlig stallbyggnad på fastigheten munsö prästgård 1:1.
Utvändigt underhåll av skola i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av träkvista skola på fastigheten ekerö-väsby 46:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för ändring av planlösning, från 1 till 5 lägenheter i "kontorshuset/ingenjörsbostaden" stenhuggarebyn på fastigheten stockby 1:4.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av 4 stycken padelbanor (idrottsanläggning) på fastigheten skå-eneby 3:7.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Tillbyggnad enbostadshus samt anmälan om startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus (max 30 kvm) på fastigheten Stockby 1:350,1:62 mfl.
Ombyggnad av samlingslokal i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten tappsund 1:63.
Ombyggnad av produktionslokal i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av verksamhetsbyggnad på fastigheten ekebyhov 3:50.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten älby 1:43.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (biologiska toaletter) på fastigheten skå-säby 3:17.
Nybyggnad av sophus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten ekebyhov 3:51.
Nybyggnad av mur i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av stödmur på fastigheten ekebyhov 1:513.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten lovö-edeby 4:1.
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av växthus samt fasta anläggningar för brandfarligt material på fastigheten nyckelby 4:9.
Konstnärligt gestaltningsuppdrag med tema Övärlden i Ekerö kommun
Ekerö kommun söker konstnär alternativt konstnär tillsammans med en landskapsarkitekt/arkitekt till konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med utvecklingen av Ekerö centrums strandpromenad.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: