Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 3
Totalt över 700 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.
Basunderhåll väg område Södertörn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1448723
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Befintlig yta som ska byggas om och renoveras är ca 3 880 m2, tillbyggd yta är ca 688 m2
Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 64 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 23 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 17 st grupphus. Projekt efter etapp 3: 1191598.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 3
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Sanering av mark i Kagghamra
Privat markägare. Avser schaktsanering inom det fd impregneringsområdet.
Renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba, etapp 1
Objektet avser renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall. Projektet delas in i två etapper, etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Ombyggnad av träningssärskola i Botkyrka
Ombyggnation av befintliga skollokaler till anpassade lokaler för Träningssärskolan. Även viss ombyggnation och anpassning för Storvretskolan och Fritidsklubben ska utföras.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av centrumlokaler.
Tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba, etapp 2
Etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st lägenheter, ombyggnad av 4 lägenheter samt 2 nya lägenheter i källaren. Även en utanpåliggande trappa kommer att byggas.
Nybyggnad av radhus i Vårby, Botkyrka
Nybyggnad av 6st egnahems bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 7 st en- och tvåbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del A
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Om/nybyggnad av torg i Alby
Bidra till förbättring av den offentliga miljön och rummet mellan centrumet och bostadsområdet genom att bilda en länk mellan dessa
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Nybyggnad av ersättningsboende i Botkyrka
Avser nybyggnad av ett ersättningsboende indelat i 4 st lägenheter fördelat på två plan. Nedre plan har tillträde till en uteplats och övre plan till en takförsedd terrass. Även en komplementbyggnad skall utföras som inrymmer bostadsförråd, gemensam tvättstuga, WC, städförråd samt installationsutrymme.
Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge
Avser relining av de vertikala ledningarna.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av ridhus i Botkyrka
Nybyggnad av ridhus.
Nya hissar till kommunalhuset i Tumba, Botkyrka
Entreprenaden omfattar komplett rivning av 4 befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig och godkänd anläggning av fyra (4) nya personhissar.
Nybyggnad av tankningsanläggning i Botkyrka
Anläggning skall klara att tanka 20 buss/timme och 130 st. 12-21 meter långa bussar per dygn. Ligger vid tvätthallarna vid Botkyrka bussdepå.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Rivning av idrottsytor i Botkyrka
Rivning av omklädningsbyggnad, föreningshus och kylmaskinshus inklusive kondensor för fd. isbana.
Renovering av mur i Hågelby, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norsborg
Utvändig putslagning- och målningsarbete av fasader, entréer, staket, sockel mm. Lagning av balkongplattor i betong och balkongskärmar i betong kan komma att ingå. Mindre rivnings- och byggnationsarbete av staket kan eventuellt även ingå i entreprenaden. Upphandlingen avser i första hand en fastighet med övriga som optionsarbeten. AB Botkyrkabyggen avser, men kan ej garantera att man skall, avropa 3-4 fastigheter per år.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 3
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 114-116, 118-124, 128-134, 136-146, 148-154, 156-162 samt tvättstuga på Stendalsvägen 126.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 2
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 14-20, 22-28, 30-36, 38-44, 46-52, 54-60.
Utvändig renovering inom bostadsområde i Tullinge
Avser renovering samt målning av träfasader, skärmväggar, staket, förråd mm. Vissa plåtarbeten som plåtbeklädnad av överliggare på skärmväggar och staket ingår samt målning av plåtdetaljer och tvättning samt rensning av hängrännor. Gäller Anna Maria Roos väg 44-50, 52-58, 60-66, 84-90, 92-98, 100-106, 126-132, 134-136, 138-144 samt de tre förrådshusen intill parkeringsplatserna vid Anna Maria Roos väg 106, 126 samt 144 och omputsning av tvättstugan på Anna Maria Roos väg 108. Option på Etapp 2, Mustangen 1 som beräknas utföras 2019 på Anna Maria Roos väg 20-26, 28-34, 36-42, 68-74, 76-82, 110-116 och 118-124.
Breddning och uppdatering av motionsspår i Lida Friluftsområde, Botkyrka
Denna förfrågan avser att på totalentreprenad utveckla och förbättra spåren vid Lida-Brantbrink och Harbo.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nytt ställverk vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Objektet avser att projektera, leverera, transportera, montera, installera och driftsätta ett nytt 6 kV ställverk inklusive kontrollutrustning för SYVAB Himmerfjärdsverket. Ställverket placeras i en ny byggnad i markplan strax utanför befintligt ställverk där beställaren står för byggnaden.
Byte av radiatorventiler i fastigheter i Segersjö
Entreprenad omfattande installation av radiatortermostatventiler sam returventiler i ca 20 st byggnader omfattande totalt ca 570 st lägenheter och ca 60 st lokaler. Objektet är beläget i Segersjö bostadsområde inom Botkyrka Kommun.
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad och en del plåtarbeten (hängrännor och stuprör). Avser Alfreds nobels allé 212-216.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Rivning av förskola i Norsborg
Totalentreprenad gällande rivning av förskolan Måsen. Objektetet är en Rivningsentreprenad av byggnader på fastigheten Sämjan1. Rivningen omfattar hela byggnaden med grunden samt tillhörande förråds- och redskapsbyggnad med grunder samt återställande av mark efter rivning. I rivningen ingår att riva servicen/kulvert till fastighetsgräns. Efter rivningen är genomförd ska marken återställas till omgivande marknivå. För nybyggnationen se: 1314805
Uppförande av skolpaviljonger i Tullinge
Objektet avser tillverkning, leverans, etablering, uppförande och hyra av skolpaviljonger för evakuering.
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar i Botkyrka
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar (röstlokaler) inför riksdagsvalet.
Ombyggnad av väg 226 vid Tumba C
Åtgärder vid ABC-området.
Renovering av vattentorn i Botkyrka kommun
Avser renovering av Storvretens och Vårsta vattentorn. Omfattar på Storvreten: Renovering av vattencistern invändigt, Reparation av utvändig fasad samt yttertak, Grundförstärkning av konstruktionen och på Vårsta: Renovering av ytterfasad (sanering PCB fogar), Renovering av betongskador invändigt.
Upprustning av förskolegård i Norsborg
Objektet avser renovering av förskolegård, Humlan.
Rivning av del av äldreboende i Tumba
Delar av Allégården ska rivas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring och ändring av bärande konstruktion för flerbostadshus Byamannen 2,Skattebonden 2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av butik i Botkyrka
Invändig ändring av butik.
Ombyggnad av industribyggnad i Botkyrka
Invändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus på flera fastigheter.
Nybyggnad av vårdcentral i Botkyrka
Nybyggnad av vårdanläggning, rivning samt marklov.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av hallbyggnad.
Nybyggnad av tvättanläggning i Botkyrka
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 4 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Botkyrka
Ändrad användning av vårdlokaler till skollokaler.
Ombyggnad av utbildningslokal i Botkyrka
Ändring av kontor till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Botkyrka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälligt sophus.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för restaurang.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivning av tre stycken byggnader.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av industrihus i Botkyrka
Ändring av bärande konstruktion med rivning av vägg.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av anläggning förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: