Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 3
Totalt över 700 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av hyresrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1448723
Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall, bibliotek och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Befintlig yta som ska byggas om och renoveras är ca 3 880 m2, tillbyggd yta är ca 688 m2
Stambyte samt utvändiga arbeten på flerbostadshus i Botkyrka
Tilläggsisolering, fasadarbeten, fönsterbyte och stambyte.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 2
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 64 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 17 st grupphus. Projekt efter etapp 3: 1191598.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Ombyggnad av snabbfilter samt bassänger mm på vatttenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser renovering och ombyggnation av bassänger och snabbsandfilter på västra vattenverket i Norsborg. Entreprenaden kommer att omfatta arbeten av typ betong klass 1.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 3
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Sanering av mark i Kagghamra
Privat markägare. Avser schaktsanering inom det fd impregneringsområdet.
Renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba
Objektet avser renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall. Projektet delas in i två etapper, etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av centrumlokaler.
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 7 st en- och tvåbostadshus.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del A
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ersättningsboende i Botkyrka
Avser nybyggnad av ett ersättningsboende indelat i 4 st lägenheter fördelat på två plan. Nedre plan har tillträde till en uteplats och övre plan till en takförsedd terrass. Även en komplementbyggnad skall utföras som inrymmer bostadsförråd, gemensam tvättstuga, WC, städförråd samt installationsutrymme.
Relining av stammar i flerbostadshus i Tullinge
Avser relining av de vertikala ledningarna.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av ridhus i Botkyrka
Nybyggnad av ridhus.
Nya hissar till kommunalhuset i Tumba, Botkyrka
Entreprenaden omfattar komplett rivning av 4 befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig och godkänd anläggning av fyra (4) nya personhissar.
Renovering av mur i Hågelby, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av idrottsytor i Botkyrka
Rivning av omklädningsbyggnad, föreningshus och kylmaskinshus inklusive kondensor för fd. isbana.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Breddning och uppdatering av motionsspår i Lida Friluftsområde, Botkyrka
Denna förfrågan avser att på totalentreprenad utveckla och förbättra spåren vid Lida-Brantbrink och Harbo.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 3
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 114-116, 118-124, 128-134, 136-146, 148-154, 156-162 samt tvättstuga på Stendalsvägen 126.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 2
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 14-20, 22-28, 30-36, 38-44, 46-52, 54-60.
Utvändig renovering inom bostadsområde i Tullinge
Avser renovering samt målning av träfasader, skärmväggar, staket, förråd mm. Vissa plåtarbeten som plåtbeklädnad av överliggare på skärmväggar och staket ingår samt målning av plåtdetaljer och tvättning samt rensning av hängrännor. Gäller Anna Maria Roos väg 44-50, 52-58, 60-66, 84-90, 92-98, 100-106, 126-132, 134-136, 138-144 samt de tre förrådshusen intill parkeringsplatserna vid Anna Maria Roos väg 106, 126 samt 144 och omputsning av tvättstugan på Anna Maria Roos väg 108. Option på Etapp 2, Mustangen 1 som beräknas utföras 2019 på Anna Maria Roos väg 20-26, 28-34, 36-42, 68-74, 76-82, 110-116 och 118-124.
Nytt ställverk vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Objektet avser att projektera, leverera, transportera, montera, installera och driftsätta ett nytt 6 kV ställverk inklusive kontrollutrustning för SYVAB Himmerfjärdsverket. Ställverket placeras i en ny byggnad i markplan strax utanför befintligt ställverk där beställaren står för byggnaden.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norsborg
Utvändig putslagning- och målningsarbete av fasader, entréer, staket, sockel mm. Lagning av balkongplattor i betong och balkongskärmar i betong kan komma att ingå. Mindre rivnings- och byggnationsarbete av staket kan eventuellt även ingå i entreprenaden. Upphandlingen avser i första hand en fastighet med övriga som optionsarbeten. AB Botkyrkabyggen avser, men kan ej garantera att man skall, avropa 3-4 fastigheter per år.
Rivning av förskola i Norsborg
Totalentreprenad gällande rivning av förskolan Måsen. Objektetet är en Rivningsentreprenad av byggnader på fastigheten Sämjan1. Rivningen omfattar hela byggnaden med grunden samt tillhörande förråds- och redskapsbyggnad med grunder samt återställande av mark efter rivning. I rivningen ingår att riva servicen/kulvert till fastighetsgräns. Efter rivningen är genomförd ska marken återställas till omgivande marknivå. För nybyggnationen se: 1314805
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Uppförande av skolpaviljonger i Tullinge
Objektet avser tillverkning, leverans, etablering, uppförande och hyra av skolpaviljonger för evakuering.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av lager samt rivning.
Byte av radiatorventiler i fastigheter i Segersjö
Entreprenad omfattande installation av radiatortermostatventiler sam returventiler i ca 20 st byggnader omfattande totalt ca 570 st lägenheter och ca 60 st lokaler. Objektet är beläget i Segersjö bostadsområde inom Botkyrka Kommun.
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad och en del plåtarbeten (hängrännor och stuprör). Avser Alfreds nobels allé 212-216.
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar i Botkyrka
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar (röstlokaler) inför riksdagsvalet.
Ombyggnad av väg 226 vid Tumba C
Åtgärder vid ABC-området.
Renovering av vattentorn i Botkyrka kommun
Avser renovering av Storvretens och Vårsta vattentorn. Omfattar på Storvreten: Renovering av vattencistern invändigt, Reparation av utvändig fasad samt yttertak, Grundförstärkning av konstruktionen och på Vårsta: Renovering av ytterfasad (sanering PCB fogar), Renovering av betongskador invändigt.
Rivning av del av äldreboende i Tumba
Delar av Allégården ska rivas.
Upprustning av förskolegård i Norsborg
Objektet avser renovering av förskolegård, Humlan.
Nybyggnad av vårdcentral i Botkyrka
Nybyggnad av vårdanläggning, rivning samt marklov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus på flera fastigheter.
Nybyggnad av tvättanläggning i Botkyrka
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 4 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av butik i Botkyrka
Invändig ändring av butik.
Ombyggnad av industribyggnad i Botkyrka
Invändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Botkyrka
Ändrad användning av vårdlokaler till skollokaler.
Tillbyggnad av kontor i Botkyrka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivning av tre stycken byggnader.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälligt sophus.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Botkyrka
Ändring av bärande konstruktion med rivning av vägg.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av skärmtak i Botkyrka
Bygglov för anläggning av skärmtak ovanför postboxar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumanläggning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad för hiss/trappuppgång.
Ombyggnad av elmätning i flerbostadshus i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av elmätning på Förbandet 1 och 2, Norrhagen 2 och Skytten 1 i Tullinge samt Löparen 1 i Tumba.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: