Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka
Förslag att bygga bostäder samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Eventuellt blir det F-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planförslag om utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat.
Basunderhåll väg område Södertörn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av förskola och vårdboende i Vårsta
Detaljplanearbete för förskola med 4 hemvister (45 barn/hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 1
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av besöksmål i Hågelby, område B
Område B omfattar åkermarken norr om Hågelby Gård med en totalyta om cirka 250 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Nybyggnad av skola i Tumba
Denna etapp avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Nybyggnad av idrottshall på Hallunda, Botkyrka
Hänger ihop med projektnummer: 1151127
Utveckling med 4 H gården och Hogsla järnåldersby, område A
Idé om utveckling/ samverkan med 4 H gården och Hogsla järnåldersby. Dessa två verksamheter ska finnas kvar antingen i befintliga lägen eller etableras i nya lägen där de båda verksamheterna kan samverka både med varandra och med exploatören. Förslag på lämpliga utvecklingsidéer och samverkansformer för att bedriva verksamheterna ska vara med i anbudet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 64 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av stadsradhus i Norsborg
Stadsradhus ovanpå parkeringsplatsen vid Botkyrkaleden. De existerande samt tillkomna parkeringsplatser ska rymmas i ett garage under stadsradhusen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba, etapp 2
Etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av punkthus i Alby
Fyra stycken punkthus, fasadrenovering, stambyte samt utveckling av bottenvåningarna för att passa läget med handel och lokaler.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 9 st lägenheter och ombyggnad av 4 lägenheter. Även en utanpåliggande trappa kommer att byggas.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Upprustning av park med lekplats i Fittja
Entreprenaden omfattar upprustning och delvis ombyggnad av park med lekplats.
Nya hissar till kommunalhuset i Tumba, Botkyrka
Entreprenaden omfattar komplett rivning av 4 befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig och godkänd anläggning av fyra (4) nya personhissar.
Nybyggnad av tankningsanläggning i Botkyrka
Anläggning skall klara att tanka 20 buss/timme och 130 st. 12-21 meter långa bussar per dygn. Ligger vid tvätthallarna vid Botkyrka bussdepå.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Utvändigt underhåll av skola i Botkyrka
Fasadändring av skolbyggnad.
Renovering av mur i Hågelby, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Finplanering av mark vid förskolor i Botkyrka
Objektet avser finplanering av mark för två förskolor.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av lokal samt rivning.
Renovering av kontor i Botkyrka
Ändrad användning av flerbostadshus. Målningsarbeten, byte av golv samt eventuellt belysning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till tandläkarklinik.
Nybyggnad av körbanelyft i Botkyrka
Tvättanläggningar i Botkyrka, Björknäs och Tyresö bussdepåer skall byggas om och/eller utökas med en ny tvätthall. Upphandlingen avser en komplett leverans, installation, projektering, samordning med övriga projektörer/entreprenörer och utföra och montera, avprova, injustera, driftsätta av en stycke körbanelyft för varje av dem ovan nämnda depåerna för att kunna utföra motortvätt och rengöring av hjulhus och underrede.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Botkyrka
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av grupphus på Tellus 81,77,78,72,73,74,79,80,75,93.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring och inre ändring av industribyggnad samt parkering.
Utvändigt underhåll av lager i Botkyrka
Fasadändring av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Förhandsbesked för lagerlokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring och ändring av bärande konstruktion för flerbostadshus Byamannen 2, Skattebonden 2.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av en- tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation på Riksten 9:4, Riksten 9:2, Tumba 8:13 och Tumba 7:112.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av väderskydd/tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Botkyrka
Ombyggnad av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av skola i Botkyrka
Omyggnad av vårdlokaler till skollokaler.
Ombyggnad av markanläggning och parkering i Botkyrka
Planerade markarbeten som avser breddning väg, ny yta för sopskåp och byte av staket, modernisering/ lyft av p-ytor och grönytor samt ny trappa vid föreningshuset.
Tillbyggnad av markanläggning i Botkyrka
Uppsättning av skylt samt marklov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: