Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3
Upprustning av reningsverk mm i Strängnäs
Reningsverken i Mariefred och Strängnäs är små och föråldrade. För att klara av att ta hand om allt vatten i den växande kommunen vill Sevab göra omfattande investeringar. Sevab ska arbeta för att reningsverket i Mariefred ska avvecklas och att avloppsvattnet i stället ska forslas till Strängnäs med hjälp av en så kallad överföringsledning. Anläggningen i Strängnäs ska byggas om och moderniseras så att kapaciteten ökar. Projektet kommer byggas ut i deletapper: delprojekt 1: 1637303
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av radhus, parhus och flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av ca 100 nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enstaka enbostadshus planeras.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs, Etapp 2 mfl
Bygglov för nybyggnad av bostäder i näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nya gator, torg och gc-vägar i Strängnäs kommun
Utförande av nya lokalgator, torg och ny gång- och cykelbana.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att flytta Vasavallens idrottsplats till Larslundaområdet. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 4
Avser nytt exploateringsområde. VA, el, fjärrvärme och opto ingår.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Nybyggnad av produktionslokal/lättare industri i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadfärg fräsaren 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger freja 1.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 st friliggande villor toresunds-sundby 1:345, 1:367, 1:368, 1:369 1:370 & 1:371.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation t330 samt rivning av befintlig transformatorstation t330, bergshammar 1:1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ommålning av garage & husgavlar ekstubben 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för parkeringsplatser marielund 1:1.
Tillbyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd & bardel sparbanken 6.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av laddplatser gorsinge 1:20.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för tryckstegringsstation edsala 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation gripsholms slott 1:1.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Avser ändrad användning av lokal till familjecentrum slakteriet 9.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation algö 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation lilla lundby 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation runsö 3:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-egalla 1:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:263.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus roteby 1:6.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage järnet 14.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av lokal strängnäs-åby 5:5.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).
Renovering av kyrka i Strängnäs
Projektering och renovering.
Rivning av moduler på skola i Strängnäs
Entreprenaden avser att på fastigheten Rektorn 12, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av 2st byggnader, E och F, inkl dess installationer, inklusive borttransport och omhändertagande av rivningsmassor
Renovering av kyrka i Strängnäs
Renovering av korfönster m.m.
Renovering av fönster, fasad & tak på kyrka i Strängnäs
Renovering av fönster, fasader & tak.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring lilljan 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: