Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus pendlaren 1.
Nybyggnad av Padelhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av padelcenter på larslunda ip strängnäs 3:67.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen
Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder.
Markanläggning inför förskola i Finninge, Strängnäs
Avser mark- och anläggningsarbeten för Tryffelstråkets förskola. Tomten är 11476 kvm.
Modernisering/utbyte av hissar inom Region Sörmland
Avser modernisering av 1 st hydraulhiss på VC Strängnäs – Strängnäs, 1 st linhiss på VC City – Eskilstuna samt 1 st linhiss Nyköpings lasarett, hus N6 – Nyköping.
Ny pump och brandvattendistribution till Värmeverket i Strängnäs
Avser en nybyggnad av en pumpcentral och sprinklerbassäng till sprinkleranläggningen inom Värmeverket i Strängnäs.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Leverans och montage av linspel till Arnö- och Stegeborgsleden
Avser linspel på Arnöledens färjeläge Oknö i Strängnäs kommun samt Stegeborgsledens färjeläge Norrkrog i Norrköpings kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkonger eldsund 6:19.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk kemisten 1.
Ommålning av fasader på flerbostadshus i Strängnäs
Ommålning av fasader på 3 huskroppar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation samt informationsskylt gorsinge 1:1.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal (byggnad 74) kemisten 2.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal filaren 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för beredning av mark för uppförande av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för skyltar, fasadändring & parkering rördrommen 8.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus skedinge 5:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, göksjötorp 1 åker 9:1.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för uppförande av drivmedelsanläggning malmby 2:15, Rivningslov för drivmedelsanläggning malmby 2:15 Malmby 2:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser breshammar 1:1.
Ombyggnad av gym i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym bonden 14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglovsansökan, nybyggnad transformatorstation södra skogen 1:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hälleby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 9510997 lommen 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, resedan 6.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation näsbyholm 3:47.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5g mast ytterselö-viggeby 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Utvändigt underhåll av galleria i Strängnäs
Bygglov för montage av solcellspaneler på tak präntaren 1.
Ombyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov flytt av bef garagenedfart samt ombyggnad av garage, baddaren 5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation lotorp 1:12.
Ombyggnad av brandstation i Strängnäs
Anmälan om installation av ventilation brandchefen 2.
Återställande av mark i Strängnäs
Avser återställande av mark mellan två fastigheter, Kvarteret baddaren 5 och 6 i Strängnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: