Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Nybyggnation av 24 st lägenheter i form av trygghetsboende.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus & parkeringar flädern 6.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för trygghetsboende toresunds-sundby 1:27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus skvärkan 1.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs, Etapp 2 mfl
Bygglov för nybyggnad av bostäder i näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nya gator, torg och gc-vägar i Strängnäs kommun
Utförande av nya lokalgator, torg och ny gång- och cykelbana.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Markanläggning inför förskola i Finninge, Strängnäs
Avser mark- och anläggningsarbeten för Tryffelstråkets förskola. Tomten är 11476 kvm.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 4
Avser nytt exploateringsområde. VA, el, fjärrvärme och opto ingår.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Byte av dörrar på flerbostadshus i Strängnäs
Byte av 51 dörrar. Stenbyv. 15-29 och Flodinsv. 2-12.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:263.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs härads-kumla 1:144.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring kemisten 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger freja 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nya balkonger samt fasadändring på flerbostadshus, fältskären 12.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av laddplatser gorsinge 1:20.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad i industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av pumphus och sprinklertank värmeverket 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation t330 samt rivning av befintlig transformatorstation t330, bergshammar 1:1.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta 1.7.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd kyrkberget 13.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Rivningslov, och ändring av marknivå och ändrad användning av garageinfart, baddaren 6.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning och avjämning av fastighet för att möjliggöra framtida industriell verksamhet gnejsen 1.
Målning av fasad på industrihus i Strängnäs
Fasadmålning på fräsaren 5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, strängnäs 3:1.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Rivning av moduler på skola i Strängnäs
Entreprenaden avser att på fastigheten Rektorn 12, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av 2st byggnader, E och F, inkl dess installationer, inklusive borttransport och omhändertagande av rivningsmassor

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: