Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Planer för ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks ska uppföra fyra byggnader med sammanlagt 123 lägenheter med tillhörande utrymmen på fastigheten Svetsaren 8 i Nyköping.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Avser ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Bussterminal, skärmtak, cykelgarage, rivning/flytt av godsmagasin, ombyggnad Brunnsgatan, ramper/trappor/torg etc vid Västra passagen, busstorg, parker, parkering, markplanering/stödmurar, omläggning av ledningar, bro över järnvägsspåret vid Hemgården mm.
Nybyggnad av råvattenledning i Nyköpings kommun
Avser anlägning av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsen.
Påbyggnad av kontrollrum vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser byggnation av ett nytt kontrollrum på taket ovanpå den befintliga kontorsdelen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Planer för ca 25 inglasningar av balkonger.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Projekteringsledare inom järnvägsteknik för program Ostlänken
Projekteringsledare inom järnvägsanläggning/järnvägsteknik i Produktionsenhet Järnvägssystem, program Ostlänken. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstart ligger några år framåt i tiden. Kostnad kan ej anges.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstarten ligger några år framåt i tiden. Kostnad och byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av värmeverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning -pelletsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tvåbostadshus och förråd, 26 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Avser ändrad användning av fasad.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Avser ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning byggnad för vård.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av sjökabel och sjötrafikskyltar.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till butik och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av komplementbyggnad, Ansökan om bygglov för ändrad användning och ventilation i komplementbyggnad till restaurang Bergshammars-åby 1:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och tillbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad -skärmtak.
Tillbyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av va-anläggning.
Utvändigt underhåll av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av transformatorstation, strandskyddsdispens och rivningslov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: