Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 5 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 19 radhus.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri samt kontor.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av boende i Sigtomta
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård, lss-boende.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till tingsrätten i Nyköping
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20, Östra Storgatan 14-16.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Upphandlingen avser totalentreprenad för ombyggnation av plan 2 i den västra flygeln som ska byggas om till lägenhet, samt renovering av mottagningskök i residenset i Nyköping. Residenset i Nyköping är ett statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Sanering av markföroreningar i samband med exploatering i Nyköping, etapp 2
Nyköpings kommun, Mark och exploatering, avser att utföra en schaktsanering av del av fastighet Förrådet 1. Schaktsaneringen föregår exploatering av fastigheten och utbyggnad av vägnätet. I området finns förorenade massor, i första hand förorenade med PAH samt alifater. Halterna ligger generellt inom spannet MKM-FA. Uppskattningsvis kommer 200 ton att omhändertas. Området är sedan tidigare undersökt och i samband med schaktningen kommer ytterligare provtagning att utföras, i volymer om ca 50 m3. Massorna har en låg organisk halt, generellt <2%. I entreprenaden ingår schaktning, transport och miljökontroll och mottagning av de förorenade massorna. Mottagningsanläggningen ska kunna ta emot jordmassor med halter över KM gällande PAH och alifater, vid behov aromater och metaller, samt asfalt.
Utbyte av blåsmaskiner i avloppsreningsverk i Nyköping
Entreprenaden omfattar byte av blåsmaskiner i Brandholmens reningsverk, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Rivning av fastigheter vid skola i Tystberga
Avser rivning av två skolbyggnader B3059 elevhemmet Längan och B3081 fritidslokal Pålsboda.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Sanering av mark i Nyköping
Förfrågan avser genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark vid Ålberga på fastigheten Ålberga 8:1 i Nyköpings kommun. Sågverksamhet har funnits på platsen. Tryckimpregnering av virke med CCA-medel (koppar, krom, arsenik) utfördes under åren 1946-1980 på den nuvarande fastigheten Ålberga 8:1. En huvudstudie genomfördes 2012 över ett större område men detta uppdrag avser endast åtgärder av område A och B för vilka åtgärdsutredningen bedöms vara komplett. Område A ligger i direkt anslutning till byggnaden där impregneringen utfördes. Det impregnerade virket kördes ut på spår väster om impregneringsbyggnaden och lagrades på yta B. I dagsläget utgörs området av en gräsyta. Möbelhuset Kila Möbler ligger i den södra delen av område B. Arsenik och krom förekommer i halter över MKM. Högsta uppmätta halterna är ca 1 000 mg/kg TS för vardera ämnet men endast medelhalten (UCLM 95) av arsenik överskrider riktvärdet för MKM. Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Ombyggnad av skollokaler i Nyköping
Planer på ombyggnation av Nicolaiskolan.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Rivning av affärshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt ändring av fasad, byggnad för handel.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av garage.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av panncentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri - mobil panncentral.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av grillhus.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer Björksund 2:9,2:1,Svärdsklova 2:2.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Bergshammars-ekeby 6:60,6:84.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av ventilation i byggnad för hotell.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov marklov för uppfyllnad samt uppförande av mur och plank.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för toalett.
Rivning av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens och rivningslov för toalett.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hotell.
Ombyggnad av veterinärstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hunddagis.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av byggnad för kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern och container för förråd/fyllning.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad samt del av byggnad.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: