Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks ska uppföra fyra byggnader med sammanlagt 123 lägenheter med tillhörande utrymmen på fastigheten Svetsaren 8 i Nyköping.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad flerbostadshus & gruppboende i Nyköping
Kommunen planerar att själva bygga hyresrätter/gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks Bygg AB ska åt beställaren Dalhälls Jakten AB bygga 104 lägenheter i åtta byggnader, projektet innefattar även fem komplementbyggnader. Samtliga byggnader grundläggs med platta på mark. Upphandlingen avser Betongarbeten inklusive formsättning, grundisolering, armering och gjutning.
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63, 1:67,1:65, 1:68, 1:66, 1:69, 1:70, 1:71, 1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Invändig renovering av flerbostadshus i Nyköping
Renovering av badrum och kök, Bomullsgången 1-15 och Pappersgången 1-9.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkhus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm. Rivning av spannmålsbyggnad.
Påbyggnad av kontrollrum vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser byggnation av ett nytt kontrollrum på taket ovanpå den befintliga kontorsdelen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Planer för ca 25 inglasningar av balkonger.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Nybyggnad av solcellsanläggning & elbilsladdstolpar på kontorshus, Nyköpingshem AB
Solcellsanläggning och elbilsladdstolpar ska projekteras, levereras och installeras på Nyköpingshems huvudkontor kv Byggmästaren 8 Nyköping.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Mobil inomhustäckning till Nyköpings tingsrätt, Nyköping
Avser åtgärder för att inom Nyköpings tingsrätt erhålla en mobil inomhustäckning.
Projektledare till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstart ligger några år framåt i tiden. Kostnad kan ej anges.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstarten ligger några år framåt i tiden. Kostnad och byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och skärmtak.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel - restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Nybyggnad av värmeverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning -pelletsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och tillbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad / vagnslider.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation (nis:273467).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad -skärmtak.
Tillbyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av va-anläggning.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av toaletter i byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av transformatorstation, strandskyddsdispens och rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt och solceller.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager (tält).
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad balkongtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till butik och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för vård.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av komplementbyggnad, Ansökan om bygglov för ändrad användning och ventilation i komplementbyggnad till restaurang Bergshammars-åby 1:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning byggnad för vård.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: