Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik. Markanvisning kommer att ske framöver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö
Del av Arnö 1:3. Nybyggnad av 3 huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43, Kamomillgången 2-33, Mejramvägen 2-40 och Sellerigången 17-54.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 5 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Invändig renovering av flerbostadshus i Nyköping
Renovering av badrum och kök, Bomullsgången 1-15 och Pappersgången 1-9.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63,1:67,1:65,1:68,1:66,1:69,1:70,1:71,1:64.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888 1546260
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20, Östra Storgatan 14-16.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken. Exploatering inför bebyggelse på projekt 1204318.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Upphandlingen avser totalentreprenad för ombyggnation av plan 2 i den västra flygeln som ska byggas om till lägenhet, samt renovering av mottagningskök i residenset i Nyköping. Residenset i Nyköping är ett statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Nyköping
Fönsterbyte och eventuellt fasadarbete på byggnad n6-n7.
Utbyte av blåsmaskiner i avloppsreningsverk i Nyköping
Entreprenaden omfattar byte av blåsmaskiner i Brandholmens reningsverk, Nyköpings kommun.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till tingsrätten i Nyköping
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Sanering av markföroreningar i samband med exploatering i Nyköping, etapp 2
Nyköpings kommun, Mark och exploatering, avser att utföra en schaktsanering av del av fastighet Förrådet 1. Schaktsaneringen föregår exploatering av fastigheten och utbyggnad av vägnätet. I området finns förorenade massor, i första hand förorenade med PAH samt alifater. Halterna ligger generellt inom spannet MKM-FA. Uppskattningsvis kommer 200 ton att omhändertas. Området är sedan tidigare undersökt och i samband med schaktningen kommer ytterligare provtagning att utföras, i volymer om ca 50 m3. Massorna har en låg organisk halt, generellt <2%. I entreprenaden ingår schaktning, transport och miljökontroll och mottagning av de förorenade massorna. Mottagningsanläggningen ska kunna ta emot jordmassor med halter över KM gällande PAH och alifater, vid behov aromater och metaller, samt asfalt.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Sanering av mark i Nyköping
Förfrågan avser genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark vid Ålberga på fastigheten Ålberga 8:1 i Nyköpings kommun. Sågverksamhet har funnits på platsen. Tryckimpregnering av virke med CCA-medel (koppar, krom, arsenik) utfördes under åren 1946-1980 på den nuvarande fastigheten Ålberga 8:1. En huvudstudie genomfördes 2012 över ett större område men detta uppdrag avser endast åtgärder av område A och B för vilka åtgärdsutredningen bedöms vara komplett. Område A ligger i direkt anslutning till byggnaden där impregneringen utfördes. Det impregnerade virket kördes ut på spår väster om impregneringsbyggnaden och lagrades på yta B. I dagsläget utgörs området av en gräsyta. Möbelhuset Kila Möbler ligger i den södra delen av område B. Arsenik och krom förekommer i halter över MKM. Högsta uppmätta halterna är ca 1 000 mg/kg TS för vardera ämnet men endast medelhalten (UCLM 95) av arsenik överskrider riktvärdet för MKM. Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Ombyggnad av skollokaler i Nyköping
Planer på ombyggnation av Nicolaiskolan.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1206584.
Rivning av fastigheter vid skola i Tystberga
Avser rivning av två skolbyggnader B3059 elevhemmet Längan och B3081 fritidslokal Pålsboda.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice / tvätthall.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för biltvätt.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av panncentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri - mobil panncentral.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av byggnad för kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cistern för bränsle.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern och container för förråd/fyllning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: