Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Planer för ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö
Del av Arnö 1:3. Nybyggnad av 3 huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola. Entreprenör kommer att ha option på antingen Arnö förskola eller ny förskola i Tystberga.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43, Kamomillgången 2-33, Mejramvägen 2-40 och Sellerigången 17-54.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63, 1:67,1:65, 1:68, 1:66, 1:69, 1:70, 1:71, 1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder samt park för lek inom fastigheterna Ytterbostugan 3:28 och del av Norra Lövhälla 1:10.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888 1546260
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av boende i Sigtomta
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård, lss-boende.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 8 fritidshus och 1 samt installation av eldstad Brannebol 1:67 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus - lss-boende.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20, Östra Storgatan 14-16.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm Rivning av spannmålsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Utbyte av blåsmaskiner i avloppsreningsverk i Nyköping
Entreprenaden omfattar byte av blåsmaskiner i Brandholmens reningsverk, Nyköpings kommun.
Ombyggnad av skollokaler i Nyköping
Ombyggnation av Nicolaiskolan.
Sanering av mark i Nyköping
Förfrågan avser genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark vid Ålberga på fastigheten Ålberga 8:1 i Nyköpings kommun. Sågverksamhet har funnits på platsen. Tryckimpregnering av virke med CCA-medel (koppar, krom, arsenik) utfördes under åren 1946-1980 på den nuvarande fastigheten Ålberga 8:1. En huvudstudie genomfördes 2012 över ett större område men detta uppdrag avser endast åtgärder av område A och B för vilka åtgärdsutredningen bedöms vara komplett. Område A ligger i direkt anslutning till byggnaden där impregneringen utfördes. Det impregnerade virket kördes ut på spår väster om impregneringsbyggnaden och lagrades på yta B. I dagsläget utgörs området av en gräsyta. Möbelhuset Kila Möbler ligger i den södra delen av område B. Arsenik och krom förekommer i halter över MKM. Högsta uppmätta halterna är ca 1 000 mg/kg TS för vardera ämnet men endast medelhalten (UCLM 95) av arsenik överskrider riktvärdet för MKM. Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Nybyggnad av solcellsanläggning & elbilsladdstolpar på kontorshus, Nyköpingshem AB
Solcellsanläggning och elbilsladdstolpar ska projekteras, levereras och installeras på Nyköpingshems huvudkontor kv Byggmästaren 8 Nyköping.
Samordnare järnvägsplan/myndighetskontakter till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Nyköping och Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus, gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och 9 st förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring samt installation av ventilation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av teknisk anläggning - spolplatta och vattenreningscontainer.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hotell.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tillhörande teknikbod (td0253b).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation (nis235745 att: asim nokic).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av pumpstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av tvättinrättning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - tvätteri.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, installation av solpaneler på tak.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, skärmtak till verkstad/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ny ishockeysarg till ishall i Rosvalla, Nyköping
Omfattar leverans och montage av ishockeysarg till Rosvallahallen, Nyköping.
Ny belysning vid gc-väg i Nyköping
Ny belysning gc-väg, från cirkelplats Rosvalla till Stadsfjärden.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Ombyggnad av samlingslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd till besökslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: