Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Hyresrätter. Nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter samt två garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Nybyggnad flerbostadshus, radhus och parhus.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Nybyggnad av kontor & lagerlokaler i Katrineholm
Nybyggnad av paketterminal/lagerbyggnad med vidhängande kontor och personalbyggnad. Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nybyggnad av gruppboende i Katrineholm
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av gruppbostad i Katrineholm
Nybyggnad av LSS-boende Gruppbostad.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras. Tidigare Friggagatans förskola.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Utbyte av 4 st hissar befintliga linhissar med maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt till nya maskinrumslösa linhissar samt ombyggnad av 1 st befintlig linhiss med utbyte bla maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt mm. på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ombyggnad av sporthall.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av: 110 meter spillvattenledning Ø 300 Btg och 385 meter spillvattenledning Ø 400 Btg, Björklidsvägen i Flen, 69 meter spillvattenledning Ø 150 Btg, Oktobervägen i Flen, 217 meter dagvattenledning Ø 225 Btg och 3 m dagvattenledning Ø 200 PVC, Västgötagatan i Katrineholm samt 1279 meter spillvattenledning Ø 225 Btg, 32 m spillvattenledning Ø 174 PP, samt 21 stycken spillvattenserviser med en uppskattad totallängd på ca 275 m, Sandvik 1 i Björkvik, Katrineholm.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Förnyelse av spillvattenledningar i Katrineholm
Kommer att utföras med konventionell schakt (grävning) och med infodring av ledningar.
Tak- och fasadrenovering på Stinsbostaden i Katrineholm
Stinsbostaden är samtida med stationsbyggnaden och uppfördes under 1860-talet. Byggnaden är q-märkt i detaljplanen. Entreprenaden omfattar i huvudsak: Stinsbostaden. Ny fasadputs. Byte av fönster i fasad Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. bandtäckt plåt. Nya taksäkerhetsanordningar. Ny takavvattning. Isolering av bef skärmtak fasad söder samt ny klimatsskärm av glaspartier enl. ritning. (Entreparti fasad norr berörs ej.) Komplementbyggnad: Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. bandtäckt plåt. Avfärgning fasad lika Stinsbostaden.
Tak- och fasadrenovering på Dovhjorten i Katrineholm
Objektet är Dovhjorten 2 i Katrineholm. Byggnaden inrymmer kontor samt affärsverksamhet. Entreprenaden omfattar i huvudsak: Ny avfärgning av fasadputs. Byte av samtliga fönster och en dörr i fasad. Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. takpannor och bandtäckt plåt. Rivning och lagning fasad efter gamla ventiler före avfärgning. Nytt skärmtak fasad söder. Demontering och igensättning källarfönster före avfärgning. Fräsning och lagning betongytor på utvändig trappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig ändring av flerbostadshus, nya balkonger.
Ombyggnad av personallokal i Katrineholm
Ändrad användning i form av inredande av personal- och kontorsutrymme med entresol.
Nybyggnad av panncentral i Katrineholm
Nybyggnad av panncentral med flislagerbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Katrineholm
Nybyggnad av Karsuddens aktivitetshus.
Invändigt underhåll av kontor i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Ombyggnad av lokaler i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Inre renovering i Nävertorps kyrka, Katrineholm
Lagning av sprickbildning, rengöring och avfärgning.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Nybggnad av transformatorstation, bef. station rivs.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av enbostadshus samt råvind/oinredd komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Nybyggnad av industri för uppfödning av kycklingar.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Nybyggnad av skärmtak vid Finjas Fabrik.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Nybyggnad av transformatorstation,, befintlig station rivs.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av bensinstation i Katrineholm
Omstrukturering av drivmedelsanläggning. Befintliga pumprefuger och skärmtak byts ut. 2 st bef. dagvattenbrunnar ansluts till bef. oljeskiljaranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Katrineholm
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Tillbyggnad av komplementbyggnad för sortering av det sågade virket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad och inglasning av samtliga befintliga balkonger i flerbostadshus.
Renovering av kanotbana i Djulösjön, Katrineholm
Marin entreprenad. Objektet avser renovering av kanotbana i Djulösjön. Befintlig kanotbana är helt och fullt under vattenytan på varierande djup.
Markarbeten vid bostäder i Katrineholm
Objektet avser markarbeten samt uppförande av cykeltak, förråd och underjordsbehållare för sophantering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig ändring för inglasning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av 2 större entréer vid bef. förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: