Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m². BTA rivning av hus: ca 90 m².
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Stambyte på flerbostadshus i Torshälla
Totalt 60 lägenheter fördelat i 3 trapphus. Utöver detta finns en lokal i markplan. Avser: Traditionellt stambyte. Utbyte av kökssnickerier ink vitvaror. Nyförläggning av dagvattenledningar utv. Nya ytskikt i kök. Ny belysning i trapphus samt källargångar. Rivning av tak samt nytt tak inklusive 3 st fläktrum på taket. Nytt ventilation FTX. Nya radiatorer i badrum, byte av stamventiler, radiatorventiler termostat. Omtrådning av el i lägenheterna.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av cirkulationsplats m.m. i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av cirkulationsplats på Mälarvägen, rivning av två stycken befintlig cirkulationsplatser samt byggnation av cirka 750 meter gata. I arbetena ingår bla. schaktarbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, busshållplats med slammad hålrumsbeläggning, förläggning av kraftkablar, belysningskablar och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm. För omfattning i detalj se förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Nybyggnad av gata & VA i Hållsta
Byggande av ca:300 meter bostadsgata inkl. VA samt förläggning av EL och kommunikation. I projektet ingår även styrd borrning av ca 150m meter ny vatten- och tryckspilledning, i och längs med trafikverkets väg. Objektet ligger i Hållsta, korsningen Tandlavägen och Byringevägen. Ca: 11KM söder om Eskilstuna Centrum.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas).
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Entreprenaden består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 10kV.
Hyresgästanpassning av affärshus i Eskilstuna
Hyresgästanpassning samt utvändig ändring av affärshus samt ändring av VA och ventilation.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utbyggnad av väg i Eskilstuna
Avser utbyggnad av Svista lagerväg. I entreprenaden ingår anläggning av VA samt grusad vägkropp och bergschakt. Sträckan är ca 300 m.
Ombyggnad av byggvaruhus i Eskilstuna
Ombyggnad av Beijer byggmaterial i Eskilstuna.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Takrenovering på Öja kyrka
Takrenovering av kyrka.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Ombyggnation av skola i Eskilstuna
Ombyggnad del av Rekarneskolan. Objektet avser ombyggnation av befintliga lokaler i Rekarneskolans Byggprogram. Objektet avser ombyggnad av ca 700 m2 befintliga lokaler. Objektet avser tillbyggnad av nytt fläktrum ca 200 m2 samt ventilationskanaler på yttertak. I samband med ombyggantion/nybyggnation så innefattas även El, Rör, Vent Styr, Brandlarm, Brand samt utrymningsåtgärder.
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Installation av sprinklersystem i fastigheter i Eskilstuna
Avser demontering av befintligt manuell sprinklerinstallation i flislager (A-ladan) och nyinstallation av torrörsystem. Inom Turbinhallen skall det installeras Våtrörssystem samt Pre-Actionssystem över turbinens drivaxel och oljelager till turbinen. Pre-Actionssystemet skall aktiveras med ett av FM Globals godkänt detekteringsystem.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Bygg och fönsteråtgärder på flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser renovering och byte av fönster, fönsterpartier, intallation av luftslussar,igensättning av vissa fönster och igensättning av taklantaniner. Fastighetens totalyta 27 000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Byte av fönster på servicehus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser byte av ca 129 st fönster samt 2 dörrar.
Ny gasfackla vid Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna
Avser ny gasfackla vid Ekeby AVR inklusive montage och driftsättning.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 96 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i del av flerbostadshus samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
Uppförande av vindkraftverk samt transformatorstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärslokal.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 klubbhus samt miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus samt ändad användning av del till bostad och ändrad användning av förråd till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för anordnanade av skyddsvall.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av fristående skärmtak.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för uppförande av fördelningsstation.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av inhängad parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: