Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av skola/ förskola i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av grundskola och förskola i Hököpinge. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 30 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 18 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringbudget 2017.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter samt ett friliggande hus i
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 1
Nybyggnad av 4 stt grupphus i 1 plan samt 7 st i 1 1/2 plan. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp II
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Ombyggnad av centrum i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Tillbyggnad av bibliotek i Vellinge
Tillbyggnad av bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad flerbostadshus.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder. Uppskattad byggstart.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pumpstation i Höllviken, Vellinge
Pumpstationen SK01 är uppförd 1975 och är i stort behov av renovering. 2017 utfördes en statusbedömning av pumpstationen som visade att anläggningen är illa åtgången av svavelväte. Pumpsump och utloppskammare är till stora delar söndervittrad med risk för ras. Maskin- och elutrustning är uttjänt och behöver bytas.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 3
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Ombyggnad av rondell i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2019.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Anläggande av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor.
Åtgärder vid torg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Byte av konstrgräsplan Vellinge
Projektet avser byte av konstgräs vid Herrljunga idrottsplats.
Invändig renovering av kyrka i Vellinge
Avser för invändig renovering av Gessie kyrka.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Upprustning av kök i förskola i Herrestorp
Avser upprustning av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Upprustning av busshålsplats i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Uppförande av förskolepaviljong i Skanör.
Projektet avser uppställning av tillfällig paviljongförskola, planerat under 5 år, med en avdelning, inom befintlig förskoletomt. I entreprenaden ingår även markarbeten med komplettering av utemiljö. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar där huvuddel 1 är markarbeten och regleras med ABT 06 och huvuddel 2 som är paviljonguppställning och regleras med Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.. Avser nya belysningsstolpar.
Nytt utegym i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av parkering vid golvklubb i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av parkering vid Flommens golfklubb,.
Ny gång- och cykelväg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av vandrarhem i Vellinge
Nybyggnad vandrarhem, Tillbyggnad stuga Lilla Hammar 49:1.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus med förråd Herrestorp 3:205,3:206,3:207,3:208,3:209,3:210.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation med rivningslov.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av teknikbyggnad telekom.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation - vallgatan.
Nybyggnad av brygga i Vellinge
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadsbyggnad med carport.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad komplementbyggnad - cykelförråd.
Tillbyggnad av förråd i Vellinge
Tillbyggnad flerbostadshus - förråd.
Nybyggnad av lager i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov - tälthall - förrådsbyggnad.
Ombyggnad av cistern i Vellinge
Installation av markförlagd cistern, oljeavskiljare, ny påfyllnadsplats, drivmedelsrör samt demontering av befintliga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring - nya fönster.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser åtgärder på delar av blytak på Flädie kyrka. .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: