Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola i Bara, Svedala
Projektet avser nybyggnad av Baraskolan samt åtgärder på befintlig skolbyggnad. En nybyggnad ska byggas på Baraskolan som idag är en skola med årskurs F-3 med ca 300 elever. Bruttoarea: nybyggnad: 950 m2. Nybyggnaden ökar kapaciteten på skolan till ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder och lokaler med garage under mark i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 3-4 plan. I projektet ingår även lokaler i nedre planet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Ny tågstation i Svedala, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser ny gångtunnel under spår, ombyggnad perronger, utbyggnad pendlarparkering, torgyta,, 2 st hissar m.m.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Igångsättning Q1 alternativt Q2 2019. Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn. Hyresvärdens åtagande enligt förfrågningsunderlaget omfattar i huvudsak (I) förvärv av fastighet, (II) projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för förskola samt därtill hörande utemiljö för förskola och erforderliga parkeringsplatser, och (III) uthyrning av förskola till Beställaren.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 46 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Svedala
Preliminär igångsättning under mars 2019. Avser nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskropp med en yta på 1200 m2.
Anläggande av naturgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser anläggande två stycken naturgräsplaner, läktare, belysning mm. vid FSI-området.
Nybyggnad av bostadsområde i Svedala
Avser nybyggnad av bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av två pumpstationer, P1 och P11.
Anläggning av uppställningsplattor i betong vid Malmö Airport
Projektet avser anläggning av uppställningsplattor i betong för flygplan vid Malmö Airport. Objektets läge: Malmö Airport. Airside 2019 plats 2 och 12, 2020 plats 4 och 6.
Om- och tillbyggnad av skolmatsal i Bara, Svedala
Avser om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. Bruttoarea tillbyggnad ca 680 m2. Bruttoarea ombyggnad ca 600 m2. Spångholmsskolans matsal och tillagningskök ska byggas om och ut då det idag inte är tillräckligt stort för kommande elevantal. Idag sereveras och tillagas 700 portioner i matsalen för Spångholmsskolan och närliggande Baraskolan. Om-och tillbyggnaden ska möjliggöra för 1100 portioner att tillagas och serveras i Spångholmsskolan. Tillbyggnaden omfattar två delar. I stort innehåller den ena delen matsal och storkök och den andra entré och kapprum.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Planer finns för ombyggnad och renovering av pumpstation.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan mellan Almgatan och Södergatan. Objektets läge: centrala Svedala.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av skola med 8 klassrum.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ny spillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning i Bara kyrkby.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Exploateringsarbeten för bostadsområde
VA-utredning förestår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 11 st fribyggartomter.
Upprustning av utemiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för upprustning av utemiljö.
Nybyggnad av parhus i Svedala
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglovsansökan - nybyggnad parhus.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Ombyggnad av park i Bara, Svedala
Avser försköning av park.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Rivning av affärshus i Svedala
Projektet avser rivning av affärshus i ett plan.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Ny pumpstation i Svedala
Planer finns för nybyggnad av pumpstation inom Svedala kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus, Svedala
Avser byte av hissar i flerbostadshus på adresserna Bankgatan 2, Södergatan 8 och Torpgatan 7. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun.
Fasadarbeten på församlingsgården i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för omputsning av fasaden på Gamla Värbygården. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Ny spiillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning vid Ängdalavägen.
Byte av tak på skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för byte av tak på skolbyggnad. Uppskattad byggstart.
Kapacitetsökning gällande Sturupsledningen i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser kapacitetsökning del av Sturupsledningen. Uppskattad igångsättning.
Dagvattenåtgärder inom befintlig bebyggelse i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse, ändring i allmännplatsmark (ex grönyteplan).
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Utökning av mobila reservelverk i Svedala
Upptaget i kommunen investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Utökning av mobila reservverk i Svedala
Avser utökning av mobila reservverk inom Landskrona kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av radhus i Svedala
Nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg vid Joakim Becks gata i Svedala.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad byggstart.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnation komplementbyggnad med trädäck.
Nybyggnad av nätstation i Svedala
Placering av prefabricerad nätstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Svedala
Flytt av ytterdörr samt igensättning av dörr.
Nybyggnad av lager i Svedala
Ansökan om tillfälligt bygglov för lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svedala
Tillbyggnad av tre stycken uterum och förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svedala
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av garage i Svedala
Uppförande av cykelgarage och spaljé.
Byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad, Svedala
Avser byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad inom Tejarp 9:8.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Relining a vattenledning i Sturup
Planer finns för fortsatt relining av vattenledning.
Ombyggnad av cafeteria i Svedala
Ändrad användning av lokal från klädesbutik till café.
Servicearbeten av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Grönplansåtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2109. Förslag i investeringsplan.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Byte av vattenmätare gällande ledningsnätet i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Va-anslutningar inom verksamhetsområden i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser enskilda anslutningar inom verksamhetsområde i Svedala. Uppskattad byggstart.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.. Avser utbyte av trygghetslarm inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Rivning av byggnad och återställning av mark
Avser komplett rivning av byggnad på fastigheten Svedala 72:4 på Timmergatan 1, i Svedala.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag i investeringsplan.
Byte av vattenmätare i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: