Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats. Ny gc-väg mellan Börringe-Lemmeströ.
Nybyggnad av bostäder och lokaler med garage under mark i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 3-4 plan. I projektet ingår även lokaler i nedre planet, bla bibliotek samt underjordiskt parkeringsgarage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 32 lägenheter.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Svedala
Planer finns för utbyggnad av gymnasieskola. Omfattning kan ej anges.
Anläggande av natur/konstgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser anläggande av en naturgräsplan samt en konstrgräsplan. I projektet ingår även läktare, belysning mm. vid FSI-området.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhuslägenheter.
Ny- och ombyggnad av skola i Bara, Svedala
Projektet avser nybyggnad av Baraskolan samt åtgärder på befintlig skolbyggnad. En nybyggnad ska byggas på Baraskolan som idag är en skola med årskurs F-3 med ca 300 elever. Bruttoarea: nybyggnad: 950 m2. Nybyggnaden ökar kapaciteten på skolan till ca 400 elever.
Anläggning av uppställningsplattor i betong vid Malmö Airport
Projektet avser anläggning av uppställningsplattor i betong för flygplan vid Malmö Airport. Objektets läge: Malmö Airport. Airside 2019 plats 2 och 12, 2020 plats 4 och 6.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Planer finns för nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skollokal till bostäder, Svedala
Projektet avser ombyggnad av skollokal till bostad. Arbetet innebär rivning av skjul och staket, röjning av grönytor samt nyanläggning av gräsmatta och plattytor, plank m m.
Om- och tillbyggnad av skolmatsal i Bara, Svedala
Avser om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. Bruttoarea tillbyggnad ca 680 m2. Bruttoarea ombyggnad ca 600 m2. Spångholmsskolans matsal och tillagningskök ska byggas om och ut då det idag inte är tillräckligt stort för kommande elevantal. Idag sereveras och tillagas 700 portioner i matsalen för Spångholmsskolan och närliggande Baraskolan. Om-och tillbyggnaden ska möjliggöra för 1100 portioner att tillagas och serveras i Spångholmsskolan. Tillbyggnaden omfattar två delar. I stort innehåller den ena delen matsal och storkök och den andra entré och kapprum.
Nytt dagvattenmagasin, va-arbeten m.m. i Svedala
Projektet avser nytt dagvattenmagasin, omläggning av va-ledningar samt anläggande av mindre parkyta.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser att ersätta befintliga spillvattenpumpstationer benämnda som P1 och P11 med nya pumpstationer i direkt anslutning till de befintliga. Befintliga pumpstationer upprättades år 1973. Under entreprenadskedet ska de befintliga pumpstationerna vara i drift fram till omkoppling till den nya pumpstationen. I anslutning till nya pumpstation ska även anordnas mindre vändplats för servicefordon.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ny tryckstegringsledning i Svedala
Avser ny tryckstegringsledning i Bara kyrkby.
Ombyggnad av Folkets Hus i Svedala
Planer finns för invändig ombyggnad av Folkets hus.
Rivning av affärshus i Bara, Svedala
Projektet avser rivning av affärshus i ett plan.
Upprustning av utemiljö vid friluftsbad i Svedala
Avser upprustning av utemiljö i anslutning till bassänger vid Bara Badsjö. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Ombyggnad av slamprocessen i ARV i Svedala
Avser ombyggnad av slamprocess
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Underhållsmålning 2019 i Svedala
Avser underhållsmålning inom fyra olika områden: Prelatgatan 1-18, Svedala Rönngatan 6-36, Svedala, Vårdcentralen Bokskogen, Biblioteksgatan 22, Bara samt Gamla Malmövägen 8 A-H, Klågerup.
Ombyggnad av park i Bara, Svedala
Avser försköning av park.
Ny pumpstation i Svedala
Planer finns för nybyggnad av pumpstation inom Svedala kommun.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Anläggande av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för anläggande av gång- och cykelväg vid Aggarpsvägen ( Aggarpsskolan) i Svedala.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av affärshus i Svedala
Avser fasadbyte på affärshus.
Ny spiillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning vid Ängdalavägen.
Byte av tak på skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för byte av tak på skolbyggnad. Uppskattad byggstart.
Anläggande av g/c-vägar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för anläggande av gång- och cykelvägar längs exploateringsområde Hindstorp i Svedala.
Ombyggnad av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg vid Joakim Becks gata i Svedala.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad byggstart.
Dagvattendamm vid skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser dagvattendamm vid Aggaprsskolan. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder inom befintlig bebyggelse i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse, ändring i allmännplatsmark (ex grönyteplan).
Utökning av mobila reservelverk i Svedala
Upptaget i kommunen investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av mur i Svedala
Bygglov för murar och släntar.
Nybyggnad av nätstation i Svedala
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Enbostadshus - nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Svedala
Nybyggnad av återvinningsstation/miljöhus.
Servicearbeten av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Va-anslutningar inom verksamhetsområden i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser enskilda anslutningar inom verksamhetsområde i Svedala. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen vid Körsbärsgatan får ny lekutrustning och beläggning. Det intilliggande buskaget är slitet och gammalt. Man ersätter det med gräsyta. Temat för lekplatsen är Pokémon.
Åtärder av lekplats i Svedala
Planer finns att riva lekplatsen vid Joachim Becks gata. Tanken är att ta bort buskaget intill fastigheterna. Ytan görs om till gräsmatta med inslag av träd.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen i Skabersjö får en mindre upprustning med ny lekutrustning.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen vid Enskiftevägen får nya lekredskap.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Trädplantering vid lekplats i Svedala
Vid lekplatsen på Murgrönegränd är träden i dåligt skick så planer finns för att ta bort dem och plantera nya.
Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.. Avser utbyte av trygghetslarm inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Rivning av byggnad och återställning av mark
Avser komplett rivning av byggnad på fastigheten Svedala 72:4 på Timmergatan 1, i Svedala.
Byte av vattenmätare i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: