Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Teckomatorp
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Igångsättning avhängigt intressenter.
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar samt 18 hyreslägenheter.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser åtgärder av utemiljöer med bl.a parkeringsplatser, belysningsarbeten m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal och ev förskola i Svalöv
Avser nybyggnad av samlingslokal. I projektet kommer eventuellt en förskoledel att ingår. Yta är ej fastställd.
Nytt stationsområde i Kågeröd, Svalöv
Avser markanläggning vid Kågeröds Stationsområde inklusive belysning, planteringar samt VA. Objektet är beläget på båda sidor om järnvägen mellan Bangatan och Per Ols väg.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Avser markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m, markområdet är på ca 4500 kvm.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Renovering av yttertak på fastigheter i Södervång, Svalöv
Avser renovering av yttertak på fastigheter i Södervångsområdet. Objektets läge: Kvarngatan 26-30, Möllegatan 1 & 3 samt Ryttaregatan 1.
Ändring till flerbostadshus i Svalöv
Bygglov ändrad användning enbostadshus till flerfamiljshus.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Rivning av garage i Svalöv
Bygglov anordning av parkeringsplatser samt rivning av bef. garage, uthus och dricksvattenbrunn.
Nybyggnad av dagvattenledning i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar än byggnader, dagvattenmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 11 st parkeringsplatser samt 2 handikapplatser Kågeröd 5:140,5:129.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av parkeringsplats, nybyggnad av 2 st cykelväderskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov uppförande av solceller.
Tillbyggnad av affärshus i Svalöv
Avser tillbyggnad av affärslokal med lastkaj samt installation av ventilation- och kylaggregat på taket.
Tillbyggnad av utlastningshall i Svalöv
Avser tillbyggnad av utlastningshall på 600 kvm.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norra Skrävlinge kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norrvidinge kyrka.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Handikappanpassning vid kyrka i Svalöv
Planer finns för handikappanpassning vid Billeberga kyrka där tanken är att bygga en utvändig ramp.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Onsjövägen 2.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Postmannagatan 3-5.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Rönnebergsvägen 1.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Teckomatorpsvägen 4,8,8.
Renovering av fönster vid Tirups kyrka
Planer finns för renovering av ett fönster vid Tirups kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: