Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Svalöv
Planer finns för nybyggnad i centrala Svalöv. Kan röra sig om bostäder, kontor, affärslokaler m.m. Avser 4 hektar markområde.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar samt 18 hyreslägenheter.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser åtgärder av utemiljöer med bl.a parkeringsplatser, belysningsarbeten m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal och ev förskola i Svalöv
Avser nybyggnad av samlingslokal. I projektet kommer eventuellt en förskoledel att ingår. Yta är ej fastställd.
Nytt stationsområde i Kågeröd, Svalöv
Avser markanläggning vid Kågeröds Stationsområde inklusive belysning, planteringar samt VA. Objektet är beläget på båda sidor om järnvägen mellan Bangatan och Per Ols väg.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Avser markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad flerbostadshus, 2 hus med 2 lgh i varje.
Renovering av yttertak på fastigheter i Södervång, Svalöv
Avser renovering av yttertak på fastigheter i Södervångsområdet. Objektets läge: Kvarngatan 26-30, Möllegatan 1 & 3 samt Ryttaregatan 1.
Ändring till flerbostadshus i Svalöv
Bygglov ändrad användning enbostadshus till flerfamiljshus.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Anläggande av multiarena i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av multiarena i centrala Svalöv. Avser markarbeten, såsom markkompletteringar, gräsytor, gångvägar m m inkl erforderlig, rivning, schakt - fyllning, återfyllning, avstädning och återställande.
Tillbyggnad av affärshus i Svalöv
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal med lastkaj samt installation av ventilation- och kylaggregat på taket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 11 st parkeringsplatser samt 2 handikapplatser Kågeröd 5:140,5:129.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av parkeringsplats, nybyggnad av 2 st cykelväderskydd.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av cistern i Svalöv
Bygglov uppförande av vattentank för släckvatten till verksamheten vidinge grönt ab.
Ombyggnad av lägenhet i Svalöv
Bygglov, delning av lägenhet från en till två på vån 3, ändring från lokal till lgh på vån 1 samt solceller på tak i söder.
Rivning av garage i Svalöv
Bygglov anordning av parkeringsplatser samt rivning av bef. garage, uthus och dricksvattenbrunn.
Nybyggnad av växthus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plastbåghus för plantuppdrivning.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norra Skrävlinge kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norrvidinge kyrka.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Handikappanpassning vid kyrka i Svalöv
Planer finns för handikappanpassning vid Billeberga kyrka där tanken är att bygga en utvändig ramp.
Fasadarbeten på kyrka i Svlöv
Planer finns för putslagning delar av kyrka. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Åtgärder i LSS-boende i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Onsjövägen 2.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Postmannagatan 3-5.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Rönnebergsvägen 1.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Teckomatorpsvägen 4,8,8.
Va-arbeten i Svalöv
Avser främst ventilarbeten i Tågarp: Ploggatan 1-10, Stationsvägen 1, 3, 5, 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Företagarevägen 3 o 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Harjagersvägen 1-4.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Industrigatan 2.
Renovering av fönster vid Tirups kyrka
Planer finns för renovering av ett fönster vid Tirups kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: