Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är ej fastställd men minst 200 lägenheter.
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av grön stadsdel i Bjärred
Avser ny stadsdel med ny bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö.
Ny- och ombyggnad av högstadieskola i Lomma
Projektet avser nybyggnad av åk 4-9 skola i tre plan ca 4200 kvm och kulturbyggnad i ett plan ca 1480 kvm med Black Box, kulturskolelokaler, trä och textilslöjd, bildsal samt musik. Skyddsrum skall uppföras i kulturbyggnadens musiksal, PM kommer under anbudstiden. Utöver detta ingår ombyggnad inom nuvarande byggnad O till hemkunskap ca 430 kvm och fler toaletter inom byggnad O och D. Projektet är indelat i 3 deletapper. Avser även rivning av befintlig skolbyggnad. Flytt av lekplats och cykelparkering. Rivningsarbeten påbörjades under december 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Markanvisning tilldelad. Planer finns för nybyggnad av 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av ersättningsbyggnad i Lomma
Avser nybyggnad av en ersättningsbyggnad vid Bjärehovskolan i Lomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Nybyggnad av flerbostadshus.
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av 6 radhus, bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan. Yta: ca 150 m2/hus.
Nybyggnad av kallbadhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nybyggnad av studentbostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 25 studentbostäder.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Projektet avser nybyggnad av 6 st sk. redarvillor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 26 st stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta: 26 m2/stuga.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföres löpande under 2019.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Nybyggnad av garage i Lomma
Planer finns för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1
Avser ca 10 stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta; 26 m2/stuga.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser utvändig ändring av affärshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Utvändig renovering av kyrka i Lomma
Planer finns för utvändig renovering som omfattar åtgärder av tegeltak, fönsterrenovering, åtgärder av portar m.m. Byggentreprenör: BM Plåt.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad för enbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av hotell.
Nybyggnad av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningsbyggnad med växthus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontor och garage till bostäder.
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked till enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod/skyltcontainer under byggtiden 181107-190625.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arbetsbodar/moduler.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov och rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Borgeby 23:6
Ansökan om bygglov för ändring av fastighet.
Upprustning av skola
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Ändring till boende i Lomma
Avser ändring av verksamhet; från gårdshotell till boende med 9 lägenheter. Avser smärre ändringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: