Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Nybyggnad av ersättningsbyggnad i Lomma
Avser nybyggnad av en ersättningsbyggnad vid Bjärehovskolan i Lomma.
Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan. Yta: ca 150 m2/hus.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 26 st stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta: 26 m2/stuga.
Upprustning av Kaj i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tillbyggnad av skola i Lomma
Upptaget ut investeringsbudget 2019-2021
Markområde för industribyggnad i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Nybyggnad av butik och lager i Borgeby, Lomma
Projektet avser nybyggnad av butik och lager. Avser ett markområde på 1770 m2.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföres löpande under 2019.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Om- och tillbyggnad av skola
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser VA-, mark- och belysningsarbeten i Karstorpsvägen (i anslutning till Pilgatan), Pilgatan (delen Karstorpsvägen-Rönngatan) och Vattenverksgatan/Barkgatan i Lomma,
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Anläggande av g/c-väg samt va-arbeten i Lomma
Avser anläggande av gång-och cykelväg samt va-arbeten i Lomma.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1
Avser ca 10 stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta; 26 m2/stuga.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Upprustning av bjärreds centrum
Upptaget ur investeringsbudget
Upprustning av Lomma Centrum.
Upptaget ur investeringsbudget.
Upprustning av skola
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Utökat brandskydd i flerbostadshus i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av grupphus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 5 enbostadshus Löddesnäs 3:15,5:28,3:5,Karstorp 20:14,Bjärred 1:15.
Uppgradering av nätstation i Lund
Avser byte av ställverk.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor. Igångsättning slutet av september 2018.
Tillbyggnad av ventilationsanläggning i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Nybyggnad av lager i Lomma
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för upplag och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked till enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lomma
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - bodar.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod/skyltcontainer under byggtiden 181107-190625.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2019-10-01 för byggetablering (manskapsbod).
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ändrad anv av lokal.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bodetablering samt upplag av material.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för byte av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för bytr av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för mur/plank för enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Ändrad användning av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ombyggnad, skyltanordning samt ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ändring av ventilation.
Ändring i restaurang i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ventilation.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor.
Ändring till boende i Lomma
Avser ändring av verksamhet; från gårdshotell till boende med 9 lägenheter. Avser smärre ändringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: