Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast Q4 2019. Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Diskussioner pågår angående att utveckla församlingshemmet i Glumslöv till ca 20-tal bostäder för trygghetsboende. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Exploateringsarbeten för bostäder i Landskrona
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 19 st lägenheter.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Va-sanering Länsmannavägen i Helsingborg
Avser va-sanering av Länsmannavägen i Härslöv ca 350 m inkl återställning av gata ca 2500 m².
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Avser nybyggnad av mindre kontor i Lundåkrahamnen.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av stålhall på 640 kvm.
Nybyggnad lappstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Rivning av kontor i Landskrona
Projektet är vilande. Eventuell igångsättning kan bli om 5 eller 10 år.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorslokaler till tre stycken nya bostadslägenheter på andra våningen.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fasadändring, byte av fönster samt dörrar, ändrad användning från lokal till tre gästlägenheter samt nybyggnad carport.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Timglaset 1, axeltoftavägen 170, ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 18:2, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus med 35 lägenheter, 2 miljöhus och 1 garagebyggnad samt anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasad i 1 huskropp med 6-8 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Venus 12, seminarigatan 7 - ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, vattenverksallén 15, ansökan om bygglov för fönsterbyte.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Örja 30:2 del av, kanotisten, örjaleden - ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Tillfällig uppställning av prefabriserad bod i fem år.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 33, ansökan om bygglov för installation av koldioxidtank.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Vitsippan 13, 14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Uppsättning av två förråd för industrigas.
Rivning av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21 - ansökan om rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, skiftesvägen 18 - anmälan om anläggning av vattencistern på sjukhusområdet.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Ombyggnad till lägenhet.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Lundåkra 6:1, dockgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält för parkering av bilar.
Utvändigt underhåll av sophus i Landskrona
Läroverket 2, regeringsgatan 54 - ansökan ombygglov för målning av miljöhus.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Ombyggnad av gäststuga i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för renovering av gårdshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 18:3, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för ny placering av transformatorstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Gamla bryggan 20, stadshus - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 16:1, häljenäsvägen 12-16, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 13, storgatan 30, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av fönster till dörr.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 10, örjalden 16, ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Bollspelaren 14, företagsvägen 4 - ansökan om bygglov för montering av 4 st belysningsmaster.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, rikstorpsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-08 t.o.m. 2018-10-01 för ny parkringsplats för badgäster.
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Ejdern 33, föreningsgatan 220, ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Cylindern 5, faktorigatan 7 - ansökan om bygglov för ny tälthall.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 5:12, gisslebergavägen 145, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser fönsterbyte i 1 huskropp m 15 lägenheter.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Ändring till kontor i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning från garage till kontor samt fasadändring och rivning av innervägg.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 5:89, iduns väg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Norra roten 10, borgmästargatan 4, ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Plåtslagaren 2, svarvaregatan 4a-c, ansökan om bygglov för byte av fönster och balkongdörrar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte i 1 huskropp med 15 lägenheter.
Rivning av pensionärsbostad i Landskrona
Silverängen 4, silvergården 16, ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.
Ombyggnad till tvättstuga i Landskrona
Projektet avserr ombyggnad av utbildningslokal till tvättstuga.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 10, eriksgatan 130, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 9, eriksgatan 124, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Anläggande av damm vid Tottarp, Landskrona
En damm om 0,5 ha skall anläggas på åkermark vid Tottarp väster om Staffanstorp. Schaktmassorna uppgår till 6000 m3 varav 2000 m3 avser matjordsavbaning på fyllandsytor och 4000 m3 avser schakt av damm. I entreprenaden ingår även rivning av en 50 m betongkulvert och anläggning av ett lika långt öppet dike. En regleringsbrunn 1000 mm skall anläggas i dammens utlopp. En rörledning 6 m 250 mm skall läggas från dammen till utloppsbrunnen. En rörledning 40 m 160 mm skall läggas från befintlig dränering till dammen. En trumma för överfart 6 m 400 mm skall läggas vid dammens inlopp. Rörmynningar och trumma skall erosionsskyddas.
Reparation av åskskydd vid kyrka i Landskrona
Avser reparation av åskskydd efter elbesiktning. Uppskattad byggstart.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 17, stora norregatan 123 - anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 18, karmelitergatan 11, anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: