Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Projektet omfattar nybyggnation av 550 lägenheter .
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Nybyggnad av logistikhall med kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikhall med kontor samt parkering i Kronans företagspark, nära trafikplats Landskrona södra och motorvägen. Lagret beräknas tas i drift augusti 2020.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus, i Landskrona
Avser nybyggnad av affärshus, gym, 4 stycken butiker och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt 2 lokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund, omfattar att vägen ska gå mellan ringvägen och Helsingborgsvägen vägen kommer bindas samman. Ny väg och nytt VA.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Avser nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus med badrumsrenovering, samt nya hissar.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser geosynteter och svetsning för sluttäckning av deponi.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Avser invändig renovering av ytskikt .
Ombyggnad av gata i Landskrona
Utbyte av VA-ledningar och ny gestaltning av Hantverkargatan, från Kolonigatan till Föreningsgatan (ca 670 m). Gestaltningen innebär bla att två befintliga busshållplatser ersätts med en, justering av gatans utformning, ny belysning samt ytarbeten m.m
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Fasadändring gällande fönsterbyte på kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Ombyggnation av delar av fastigheten till kontorsutrymmen.
Ramavtal avseende konsulttjänst för dagvattenutredning, Landskrona
Ramavtal avseende för att utföra en VA- och dagvattenutredning för planförslaget, detaljplan för Örja 1:9 Norra.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Slottsplatsen 27, parkgatan 8 - ansökan om bygglov för ombyggnad av del av fd hotel öresund till lägenheter (ändrad användning) samt nybyggnad av miljöhus och parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Målaren 18. tränggatan 7 - ansökan om rivningslov för rivning av garage och gårdsbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Mården 6, järvgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av lager.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av takmaterial.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändig ändring av fasad, Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av tak samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser en fasadändring för byte av en stående panel till liggande samt ny kulör.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Avser byte av enstaka fönste på Gåsen 4, lilla strandgatan 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser endast en anmälan om stambyte, värme, vatten och avloppsledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lager och ett kontor.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser renovering av vattentorn pga av vissa delar av betong lossnat.
Rivning av lager i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Byte av takmaterial samt rivning av skorsten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Slottsplatsen 27, parkgatan 8, ansökan om bygglov för fasadändring.
Konsulttjänst för att göra en miljökonsekvensbeskrivning , Landskrona
Uppdraget består i att upprätta miljökonsekvensbeskrivning för planförslaget.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ålgräset 1, strandängsgatan 4, ansökan om bygglov för mindre fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Örja 30:2, kronan södra, ansökan om marklov för fördröjningsmagasin.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Stenen 3, gasverksgatan 2, industrigatan 70, ansökan om bygglov för fasadändring gällande armaturer för belysning.
Nybyggnad av mur i Landskrona
Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om bygglov för ny mur, Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om marklov för asfaltering av del av gårdsplan Tallriken 8.
Utvändigt underhåll av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21, ansökan om bygglov för fasadändring gällande målning av vägg.
Nybyggnad av carport i Landskrona
Ballongen 7, möllegatan 14 - ansökan om bygglov för carport och förråd.
Utvändigt underhåll av frisersalong i Landskrona
Banér 1, borgmästargatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande flytt av dörr och isättning av fönster.
Rivning av cistern i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen 18 - ansökan om rivningslov för rivning av äldre utrangerad oljetank.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4, ansökan om marklov för jordvall.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 2, gjörloffsgatan 126, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkering.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7, ansökan om bygglov för fasadändring gällande istättning av fem fönster samt en dörr.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen - ansökan om bygglov för nytt förråd till skolans lekplatsutrustning.
Nybyggnad av bastu i Landskrona
Nedra glumslöv 5:69, heimdalsgatan 29 - ansökan om bygglov för uppförande av bastu samt nya staket och grindar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg 22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6,2 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra förstaden 37, eriksgatan 72 - ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 2 stycken lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Norra roten 25, borgmästargatan 6 - ansökan om bygglov för fasadändring av trapphus i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Illern 7, bävergatan 7-9, ansökan om tillfälligt bygglov för uppställning av tältbyggnad.
Rivning av nätstation i Landskrona
Kvärlöv 15:22, markhögsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av ny transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen 15, anmälan gällande ändrad planlösning.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Avser anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation.
Invändig renovering av kyrka, Landskrona
Upptaget ur investeringsbudget. Avser invändig renovering av tofta kyrka.
Dräneringsarbete vid kyrka, i Häljarps
Avser dräneringsarbeten vid Saxtorps kyrka

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: