Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av kontor, bostäder och handel m.mi Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel samt bostäder. Yta: 18500 m2. I projektet ingår även parkeringshus med yta på 4000 m2. Avser 1 sammanhängande huskropp i i 4-15 våningsplan. Pålningsarbeten.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Örja 30:2 del av, kanotisten, örjaleden - Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning tidigsst 2019. Projektet avser fortsatt rivning av flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad laddstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av stålhall på 640 kvm.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Timglaset 1, axeltoftavägen 170, ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokaler.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Juno 22, ödmanssonsgatan 24, ansökan om bygglov för ändrad användning från oinredd vind till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 18:2, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus med 35 lägenheter, 2 miljöhus och 1 garagebyggnad samt anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasad i 1 huskropp med 6-8 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Avser fönsterbyte på sjukhuskvarteret 15
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 10, östra kajgatan 1, anmälan gällande ändrad planlösning i kontorsbod samt lagerhall i 2 plan.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:26, landskronavägen 43, ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 15:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Saxtorp 15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 73:3, någerlundavägen 21 a ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, skiftesvägen 18 - anmälan om anläggning av vattencistern på sjukhusområdet.
Rivning av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21 - ansökan om rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Salvian 2, svaneholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Sandvången 27, sandvångsparken 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 61, ansökan om bygglov för uppförande av cistern för miljödiesel.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Tofta 14:18, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Vitsippan 13, 14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 10, örjalden 16, ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Ejdern 33, föreningsgatan 220, ansökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av garage i Landskrona
Fläkten 13, gubbhögsgatan 46, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av carport, tillbyggnad med balkong samt uppförande av stängsel och mur.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Gamla bryggan 20, stadshus - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 12:1, tångvägen, östergången, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Häljarp 12:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Asmundtorp 29:43, vagnmakaregatan 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vindsvåning till lägenhet.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 5:12, gisslebergavägen 145, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 13, storgatan 30, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av fönster till dörr.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 18:3, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för ny placering av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Karl xv 5, rådmansgatan 11, borgmästargatan 18 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring mot gårdssida, ny röklucka i trapphus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karslund 1:1 ansökan om bygglov för att avhjälpa parkeringsproblematik genom att bygga parkering i befintlig del av vägområde.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Lundåkra 6:1, dockgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält för parkering av bilar.
Utvändigt underhåll av sophus i Landskrona
Läroverket 2, regeringsgatan 54 - ansökan ombygglov för målning av miljöhus.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Ombyggnad av gäststuga i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för renovering av gårdshus.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte i 1 huskropp med 15 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Plåtslagaren 2, svarvaregatan 4a-c, ansökan om bygglov för byte av fönster och balkongdörrar.
Ändring till kontor i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning från garage till kontor samt fasadändring och rivning av innervägg.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser fönsterbyte i 1 huskropp m 15 lägenheter.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för takbyte från koppar till zink.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 9, eriksgatan 124, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 10, eriksgatan 130, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Ombyggnad till tvättstuga i Landskrona
Projektet avserr ombyggnad av utbildningslokal till tvättstuga.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 17, stora norregatan 123 - anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 18, karmelitergatan 11, anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Avser ventilationsarbeten i Svarvarens förskola.
Byte av elcentraler i kyrka i Annelöv
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 120 tkr. Avser byte av elcentraler i kyrka.
Byte av elcentraler i kyrka i Asmundtorp
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 110 tkr. Avser byte av tre elcentraler i kyrka. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: