Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 99 lägenheter i 3 huskroppar.
totNybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshusr i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Nybyggnad av marklägenheter i Asmundtorp, Landskrona
Bostadsrättsförening kommer att bildas. Avser nybyggnad 6 parhus.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Landskrona
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 19 st lägenheter.
Ev ombyggnad till LSS.-boende i Landskrona
Eventuella planer finns för att bygga om befintlig fastighet till LSS-bostäder.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast senhösten 2018. Projektet avser ombyggnad av gator- och va i Karlslund.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Va-sanering Länsmannavägen i Helsingborg
Avser va-sanering av Länsmannavägen i Härslöv ca 350 m inkl återställning av gata ca 2500 m².
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Nygatan och Rådhusgatan.
Ny dricksvattenledning iLandskrona
Entreprenaden omfattar anläggandet av en ny vattenledning dim 400 PE längd 800 meter varav ledningen ska borras under Tullstorpsvägen samt Västkustbanan med Augerborrning. Med ledningen ska det läggas med ett tomrör dim 40 PE för framtida opton samt finns en option på ytterligare ett tomrör dim 40 PE. Entreprenaden innefattar även att byta ut en del av den befintliga ledningen med vattenledning dim 500 PE längd 90 meter. Uppskattad byggstart.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Igångsättning under senhösten 2018. Avser omgestaltning av gator - Östergatan mfl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till lägenheter, nybyggnad/ombyggnad av lägenheter på vind samt takfönster mot gård., anmälan om fasadunderhåll av mur Gamla Bryggan 19, 20.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 2 st villor i 1,5 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn. I projektet ingår även 2 st optioner under projektnummer 1474236 och 1474237.
Ombyggnad av kontor och verkstad i Landskrona
Projektet avser ombyggnad kontorsdel och verkstad, fasadändringar, nytt skärmtak m.m.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Järnvägsgatan mfl.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Planer finns för rivning av flerbostadshus. Projektets omfattning kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Ramavtal gällande rivning av byggnader vid Norra Karlslund i Landskrona
Projektet avser rivning av fastigheter primärt inom Koppargården och Silverängen, detta avtal kan också nyttjas i övriga Landskronahems bestånd. Avtalstid: 1 år, med förlängningsmöjligheter 1+1+1 år.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 200 fönster i ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart,.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus inklusive komplementbyggnader och murar.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 bostadshus inklusive komplementbyggnader och murar Sandbanken 1,2,3,4.
Ombyggnad av grundskola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57, ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler från kontor och förskola till grundskola och fritidshem.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Kolet 2, industrigatan 29 - ansökan om bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till tillfällig vistelse/akutboende med övernattningsrum samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Kopparängen 1, koppargården 21a-c, 23a-c, ansökan om bygglov för ombyggnad av lokaler från utbildningslokaler till tvättstugor och kontor samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasad i 1 huskropp med 6-8 lägenheter.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Gräset 23, norra långgatan 27/ trädgårdsgatan 17 - ansökan om bygglov för ändrad användning till vårdverksamhet.
Klimatsäkring och upprustning av kulturarkiv i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Yxan 4, fröjdenborgsgatan 11 - anmälan för ändring av brandventilation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ålgräset 1, strandängsgatan 4, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 28:46, björnahusvägen, ansökan om marklov för bullervall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2028-05-01 för ombyggnad av skola till kontor samt fasadändringar och anmälan om ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning (etapp 1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Snickaren 11, timmermansgatan 19,21, anmälan för montage av brandgasventilation genom tak.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Solskiftet 2, skiftesvägen 1, ansökan om bygglov för fasadändring på garage.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Hilleshög 2:42, växthusvägen, ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Björnen 12, lodjursgatan 5, ansökan om bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorp - ansökan om bygglov för byggande av bullervallar.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Käglan 1, artillerigatan 15, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnad samt marklov för fällning av 2 st träd.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Arrarp 4:17, härslövsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Asmundtorp 29:13, rågången 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-04-30 för placering av tillfälliga skolpaviljonger.
Byte av fönster på flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster i 1 huskropp med 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för villor i Glumslöv
Avser exploateringsarbeten för 2 st villor i 1,5 plan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser fönsterbyte i 1 huskropp m 15 lägenheter.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Uppställning av silon i Landskrona
Avser uppställning av två stycken silor vid befintlig industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 13, storgatan 30, 32, ansökan om bygglov för fasadändring, ommålning av sockelvåning.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Lommen 18, trädgårdsgatan 5, ansökan om rivningslov för delar av byggnad som skadats i brand.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte i 1 huskropp med 15 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Fläkten 2, gubbhögsgatan 14, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Friden 26, almstigen 1a-b, eriksgatan 147, ansökan om bygglov för utvändig ändrig av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Förrådet 13, förrådsgatan 9, ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Karl xv 5, rådmansgatan 11 - borgmästaregatan 18 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring med ny ramp.
Fiberentreprenad gällande landsbygden i Landskrona
Beställaren avser teckna ramavtal för fiberentreprenad i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut. Uppskattad byggstart.
Styrbar borrning Landskrona
Landskrona Energi AB avser teckna ramavtal för styrbar borrning i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut Arbetena sker löpande under 2018.
Anläggande av damm vid Tottarp, Landskrona
En damm om 0,5 ha skall anläggas på åkermark vid Tottarp väster om Staffanstorp. Schaktmassorna uppgår till 6000 m3 varav 2000 m3 avser matjordsavbaning på fyllandsytor och 4000 m3 avser schakt av damm. I entreprenaden ingår även rivning av en 50 m betongkulvert och anläggning av ett lika långt öppet dike. En regleringsbrunn 1000 mm skall anläggas i dammens utlopp. En rörledning 6 m 250 mm skall läggas från dammen till utloppsbrunnen. En rörledning 40 m 160 mm skall läggas från befintlig dränering till dammen. En trumma för överfart 6 m 400 mm skall läggas vid dammens inlopp. Rörmynningar och trumma skall erosionsskyddas.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Projektet avser utbyte av FTX-aggregat i förskola.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Avser ventilationsarbeten i Svarvarens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: