Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser etapp 1 av vårdbostad med 80 enheter, flerfamiljshus med 88 lägenheter, våningar kommer vara från 6-15 våningar. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Kommersiella ytor 2000. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Mer information om rättelse av yta/ytor i etapp 2 kommer inom kort. Etapp 2 objnr: 1587558. Projektet räknas med 18000 BTA + mörk BTA 7000.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Nybyggnad av logistikhall med kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikhall med kontor samt parkering i Kronans företagspark, nära trafikplats Landskrona södra och motorvägen. Lagret beräknas tas i drift augusti 2020.
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av vårdbostad, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser etapp 1 av kontor (oklart antal kontor) , flerfamiljshus med 56 lägenheter, våningar kommer vara från 6-15 våningar. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Mer information om rättelse av yta/ytor m.m i etapp 2 kommer inom kort. Etapp 1 objnr: 1586260
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. I projektet ingår en total in- och utvändig renovering av hela fastigheten och upprustningsåtgärder då fastigheten härstammar från mitten av 1700-talet. I ombyggnationen ingår bland annat tak- och fasadarbeten, byte och renovering av invändiga ytskikt såsom tak, golv och väggar samt byte av befintliga system för värme, kyla och ventilation. BTA ca 5000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus, i Landskrona
Avser nybyggnad av affärshus, gym, 4 stycken butiker och parkering.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus, i Landskrona
Avser exploateringsarbete för flerbostadshus i Landskrona. Byggarbete finns på objnr: 1598071
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt 2 lokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Stationsåtgärder i Region Syd
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck, Ramlösa, Åstorp, Klippan, Tyringe och Bjuv.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Planer finns för nybyggnad av en förskola i asmundtorp.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Nybyggnad av livsmedelsbutik, Landskrona
Avser nybyggnad av Affärshus, gym, samt parkering.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Avser nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus med badrumsrenovering, samt nya hissar.
Relining av vårdboende, Landskrona
Avser relining/infodring av befintliga vertikala/horisontella stamledningar, fördelningsledningar, grenledningar samt dag-och spillvattensystem ut till fastighetsgräns. Fastigheten är ett vårdboende i ständig drift och består av 3-4 våningar.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Målaren Rivningslov för rivning av garage och gårdsbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Fasadändring gällande fönsterbyte på kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Ramavtal avseende konsulttjänst för dagvattenutredning, Landskrona
Ramavtal avseende för att utföra en VA- och dagvattenutredning för planförslaget, detaljplan för Örja 1:9 Norra.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Utvändig ändring av fasad, Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av tak samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser en fasadändring för byte av en stående panel till liggande samt ny kulör.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Avser byte av enstaka fönste på Gåsen 4, lilla strandgatan 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser endast en anmälan om stambyte, värme, vatten och avloppsledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av fd hotel öresund till lägenheter (ändrad användning)
Nybyggnad av badbrygga, i Landskrona
Avser nybyggnad av badbrygga i Borstahusen, Landskrona stad med trappor, räcke, m.m.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser renovering av vattentorn pga av vissa delar av betong lossnat.
Rivning av lager i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kungen 8, segergatan 8a-d - anmälan om stambyte.
Konsulttjänst för att göra en miljökonsekvensbeskrivning , Landskrona
Uppdraget består i att upprätta miljökonsekvensbeskrivning för planförslaget.
Rivning av nätstation i Landskrona
Kvärlöv 15:22, markhögsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av ny transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Norra roten 25, borgmästargatan 6 - ansökan om bygglov för fasadändring av trapphus i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Stenen 3, gasverksgatan 2, industrigatan 70, ansökan om bygglov för fasadändring gällande armaturer för belysning.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7, ansökan om bygglov för fasadändring gällande istättning av fem fönster samt en dörr.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen - ansökan om bygglov för nytt förråd till skolans lekplatsutrustning.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Illern 7, bävergatan 7-9, ansökan om tillfälligt bygglov för uppställning av tältbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4, ansökan om marklov för jordvall.
Nybyggnad av carport i Landskrona
Ballongen 7, möllegatan 14 - ansökan om bygglov för carport och förråd.
Utvändigt underhåll av frisersalong i Landskrona
Banér 1, borgmästargatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande flytt av dörr och isättning av fönster.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, landsbyn - ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Rivning av cistern i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen 18 - ansökan om rivningslov för rivning av äldre utrangerad oljetank.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Avser anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen 15, anmälan gällande ändrad planlösning.
Invändig renovering av kyrka, Landskrona
Upptaget ur investeringsbudget. Avser invändig renovering av tofta kyrka.
Dräneringsarbete vid kyrka, i Häljarps
Avser dräneringsarbeten vid Saxtorps kyrka

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: