Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av förgasningsanläggning i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avvaktar utredning om fosilfri fordonstrafik.
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder samt flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken enfamiljshus samt flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av logistikhall med kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikhall med kontor samt parkering i Kronans företagspark, nära trafikplats Landskrona södra och motorvägen. Lagret beräknas tas i drift augusti 2020.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona med 48 lägenheter. Exploatering finns på objnr: 1598072
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus, i Landskrona
Avser exploateringsarbete för flerbostadshus i Landskrona. Byggarbete finns på objnr: 1598071
Nybyggnad av affärshus, i Landskrona
Avser nybyggnad av affärshus, gym, 4 stycken butiker och parkering.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund, omfattar att vägen ska gå mellan ringvägen och Helsingborgsvägen vägen kommer bindas samman. Ny väg och nytt VA.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh)
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Avser nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Generalkonsult för projektering i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 5 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik och frisersalong i Landskrona
Projektet avser moduler för butik- och frisersalongverksamhet.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Utbyte av VA-ledningar och ny gestaltning av Hantverkargatan, från Kolonigatan till Föreningsgatan (ca 670 m). Gestaltningen innebär bla att två befintliga busshållplatser ersätts med en, justering av gatans utformning, ny belysning samt ytarbeten m.m
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Cykeln 2, artillerigatan 7a-e, ansökan om bygglov för fasadändring gällande takrenovering, omfogning av fasad samt nya balkongräcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Fasadändring gällande fönsterbyte på kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Ombyggnation av delar av fastigheten till kontorsutrymmen.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Mården 6, järvgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av lager.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av takmaterial.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Storken 26, tranchellsgatan 97-105, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Tuna 73:5, landsvägen 228 - ansökan om bygglov för takbyte.
Konsulttjänst för att göra en miljökonsekvensbeskrivning , Landskrona
Uppdraget består i att upprätta miljökonsekvensbeskrivning för planförslaget.
Ombyggnad av butik i Landskrona
Skonaren 2, skeppsbron 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Slottsplatsen 27, parkgatan 8, ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av tak samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Avser byte av enstaka fönste på Gåsen 4, lilla strandgatan 9.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser renovering av vattentorn pga av vissa delar av betong lossnat.
Rivning av lager i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Byte av takmaterial samt rivning av skorsten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57a - ansökan om bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skolverksamhet.
Rivning av nätstation i Landskrona
Kvärlöv 15:22, markhögsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av ny transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av bastu i Landskrona
Nedra glumslöv 5:69, heimdalsgatan 29 - ansökan om bygglov för uppförande av bastu samt nya staket och grindar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg 22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6,2 kvm.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Neptun 20, ödmanssonsgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra förstaden 37, eriksgatan 72 - ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 2, gjörloffsgatan 126, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen - ansökan om bygglov för nytt förråd till skolans lekplatsutrustning.
Tillbyggnad av lägenhet i Landskrona
Häljarp 11:10, axeltoftavägen 31 - ansökan om bygglov för inredning av två bostäder i den befintliga byggnaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 2:9, häljarp 1:21, häljarps station, häljenäsvägen, ansökan om bygglov för utökning av befintlig parkering.
Utvändigt underhåll av frisersalong i Landskrona
Banér 1, borgmästargatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande flytt av dörr och isättning av fönster.
Rivning av cistern i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen 18 - ansökan om rivningslov för rivning av äldre utrangerad oljetank.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4, ansökan om marklov för jordvall.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
ansökan om marklov för dagvattenmagasin, ansökan om marklov för byggnation av ett dike Citadellstaden 1:1,Örja 30:2.
Utvändigt underhåll av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21, ansökan om bygglov för fasadändring gällande målning av vägg.
Nybyggnad av mur i Landskrona
Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om bygglov för ny mur, Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om marklov för asfaltering av del av gårdsplan Tallriken 8.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ålgräset 1, strandängsgatan 4, ansökan om bygglov för mindre fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Örja 30:2, kronan södra, ansökan om marklov för fördröjningsmagasin.
Invändig renovering av kyrka, Landskrona
Upptaget ur investeringsbudget. Avser invändig renovering av tofta kyrka.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Avser anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: