Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 99 lägenheter i 3 huskroppar.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshusr i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av marklägenheter i Asmundtorp, Landskrona
Bostadsrättsförening kommer att bildas. Avser nybyggnad 6 parhus.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Befintlig fastighet skall renoveras i sin helhet om 18 stycken lägenheter med inglasad balkong samt en nybyggd lägenhet på vindsplan. Nydragning av installationer och avloppsledning kommer att utföras samt ventilationsarbeten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Landskrona
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 19 st lägenheter.
Ev ombyggnad till LSS.-boende i Landskrona
Eventuella planer finns för att bygga om befintlig fastighet till LSS-bostäder.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Va-sanering Länsmannavägen i Helsingborg
Avser va-sanering av Länsmannavägen i Härslöv ca 350 m inkl återställning av gata ca 2500 m².
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Nygatan och Rådhusgatan.
Ny dricksvattenledning iLandskrona
Entreprenaden omfattar anläggandet av en ny vattenledning dim 400 PE längd 800 meter varav ledningen ska borras under Tullstorpsvägen samt Västkustbanan med Augerborrning. Med ledningen ska det läggas med ett tomrör dim 40 PE för framtida opton samt finns en option på ytterligare ett tomrör dim 40 PE. Entreprenaden innefattar även att byta ut en del av den befintliga ledningen med vattenledning dim 500 PE längd 90 meter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till lägenheter, nybyggnad/ombyggnad av lägenheter på vind samt takfönster mot gård., anmälan om fasadunderhåll av mur Gamla Bryggan 19, 20.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 2 st villor i 1,5 plan.
Anläggande av damm vid Tottarp, Landskrona
En damm om 0,5 ha skall anläggas på åkermark vid Tottarp väster om Staffanstorp. Schaktmassorna uppgår till 6000 m3 varav 2000 m3 avser matjordsavbaning på fyllandsytor och 4000 m3 avser schakt av damm. I entreprenaden ingår även rivning av en 50 m betongkulvert och anläggning av ett lika långt öppet dike. En regleringsbrunn 1000 mm skall anläggas i dammens utlopp. En rörledning 6 m 250 mm skall läggas från dammen till utloppsbrunnen. En rörledning 40 m 160 mm skall läggas från befintlig dränering till dammen. En trumma för överfart 6 m 400 mm skall läggas vid dammens inlopp. Rörmynningar och trumma skall erosionsskyddas.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn. I projektet ingår även 2 st optioner under projektnummer 1474236 och 1474237.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV.
Leverans av nätstationer i Landskrona
Avser option från projektnummer 1474231. Projektet avser leverans av nätstationer 12/0,4 KV. Avser 3 positioner: Sofia Albertia, Pilåkern samt Tegelbyn.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Norra roten 18, stora norregatan 3/rådhustorget 5 - ansökan om bygglov för fasadändringar, fönsterbyte.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Planer finns för rivning av flerbostadshus. Projektets omfattning kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar.
Ramavtal gällande rivning av byggnader vid Norra Karlslund i Landskrona
Projektet avser rivning av fastigheter primärt inom Koppargården och Silverängen, detta avtal kan också nyttjas i övriga Landskronahems bestånd. Avtalstid: 1 år, med förlängningsmöjligheter 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Landora 8, gröna gång 5- ansökan om bygglov för fasadändringar, fönsterbyte och målning av fasad.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 7, karmelitergatan 3 - ansökan om bygglov för fasadändringar, fönsterbyte.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 30 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 200 fönster i ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart,.
Invändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola. Uppskattad kostnad.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 18 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för ombyggnad av ny kontorsdel, fasadändringar, nytt skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Kolet 2, industrigatan 29 - ansökan om bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till tillfällig vistelse/akutboende med övernattningsrum samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Gräset 23, norra långgatan 27/ trädgårdsgatan 17 - ansökan om bygglov för ändrad användning till vårdverksamhet.
Ombyggnad av grundskola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57, ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler från kontor och förskola till grundskola och fritidshem.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Draken 11, hantverkargatan 50 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus inklusive komplementbyggnader och murar.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 bostadshus inklusive komplementbyggnader och murar Sandbanken 1,2,3,4.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Stenen 3, gasverksgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Klimatsäkring och upprustning av kulturarkiv i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Segelflygaren 2, örjaleden 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad och nybyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2028-05-01 för ombyggnad av skola till kontor samt fasadändringar och anmälan om ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning (etapp 1).
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Snickaren 11, timmermansgatan 19,21, anmälan för montage av brandgasventilation genom tak.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Solskiftet 2, skiftesvägen 1, ansökan om bygglov för fasadändring på garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Yxan 4, fröjdenborgsgatan 11 - anmälan för ändring av brandventilation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ålgräset 1, strandängsgatan 4, ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 28:46, björnahusvägen, ansökan om marklov för bullervall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Arrarp 4:17, härslövsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Asmundtorp 29:13, rågången 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-04-30 för placering av tillfälliga skolpaviljonger.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Björnen 12, lodjursgatan 5, ansökan om bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorp - ansökan om bygglov för byggande av bullervallar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, john pers väg 46-48 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-06-01 för placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Lilla hörstad 6:86, svängomstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av stängsel i Landskrona
Lommen 17, prästgatan 8a-c - ansökan om bygglov för nytt stängel på gården.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Rivning av nätstation i Landskrona
Hilleshög 2:42, växthusvägen, ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Käglan 1, artillerigatan 15, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljö- och förrådsbyggnad samt marklov för fällning av 2 st träd.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av trä/aluminiumfönster i en huskropp med 12 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 13, storgatan 30, 32, ansökan om bygglov för fasadändring, ommålning av sockelvåning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Karl xv 5, rådmansgatan 11 - borgmästaregatan 18 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring med ny ramp.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Fläkten 2, gubbhögsgatan 14, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Friden 26, almstigen 1a-b, eriksgatan 147, ansökan om bygglov för utvändig ändrig av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Lommen 18, trädgårdsgatan 5, ansökan om rivningslov för delar av byggnad som skadats i brand.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov för fasadändringar samt uppförande av skärmtak.
Uppställning av silon i Landskrona
Avser uppställning av två stycken silor vid befintlig industribyggnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster i 1 huskropp med 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för villor i Glumslöv
Avser exploateringsarbeten för 2 st villor i 1,5 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang till lägenheter.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Fiberentreprenad gällande landsbygden i Landskrona
Beställaren avser teckna ramavtal för fiberentreprenad i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut. Uppskattad byggstart.
Styrbar borrning Landskrona
Landskrona Energi AB avser teckna ramavtal för styrbar borrning i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut Arbetena sker löpande under 2018.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Projektet avser utbyte av FTX-aggregat i förskola.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Landskrona
Avser mindre takrenovering på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: