Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av handelsområde i Kristianstad
Projektet avser ett familjeshoppingcenter med ca 80 butikslokaler för mode, sport, fritid, dagligvaru- och volymhandel, restauranger, caféer mm. Omfattning; 4 huskroppar varav 2 för volymhandel, 1 för dagligvaruhandel och 1 för familjeshoppinghandel. Uppskattad kostnad redaktör.
Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 123 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar i 3-5 våningar. Kommer att delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser Loftgångshus i fyra våningar med inredd vind. Totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Ombyggnadsyta: 900 kvm samt Tillbyggnadsyta: 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter i två punkthus. Bostadsstorlek: 1-4:or och 5-6 våningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 50 enbostadshus. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Rivning och nybyggnad av förskola i Arkelstorp
Projektet avser rivning av befintlig förskola, samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek 126 kvm på två plan.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningscentral inom Ängamöllan industriområde södra delen av Kristianstad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus Kristianstad
Avser förtätning i centrala Åhus. nybyggnad av ca 16 lägenheter
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter, Sabo kombo. Planerad byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte för ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Till- och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad.
Ombyggnad av mag- tarmmottagningen i Kristianstad
Nya ytskikt, nya dörrar och nya undertak utförs. Centralsjukhuset Kristianstads huvudbyggnad, plan 11 (våning 2)
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, flytta järnsmides staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Underhållsarbeten museet mfl i Kristianstad
Avser tak- och fönstermålning på Museet Stora Torg, fönstermålning på restaurang Bånken Stora torg samt puts- och målningsarbeten på Skottenborg Långebrogatan 1.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor och personalytor.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kristianstad
Planer finns för byte av koppartak på idrottshall.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser takrenovering och fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokaler i flerbostadshus till 3st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus underhållsarbeten, fasad- och takrenovering 2018.
Solkraftsinstallation på fyra fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: Slättängens Förskola 95 solcellsmoduler med toppeffekt minst 31,35 kWp Öllsjö Förskola 104 solcellsmoduler med toppeffekt minst 34,32 kWp Åsum Fru By 14. 126 solcellsmoduler med toppeffekt minst 41,58 kWp Krinova 82 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,06 kWp. För visning av arbetsområdet kontaktas: Slättängens Förskola: Dan Jönsson tel 0733-135328 Öllsjö Förskola: Lars Faijermo tel. 0733-135142 Åsum Furu By 14: Jonas Nilsson tel. 0733-138714 Krinova: Lannart Månsson tel. 0733-139353
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang .
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - bef förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Avser renovering av golv samt VA och värme i kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Avser underhåll av Hammars skola, By A, B, D, E och G. Fönsterbyte, fasad- och takrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ansökan om förhandsbesked. Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Fasadbyte på förskola Österäng, Kristianstad
Avser byte av fasad på förskola.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Utvändigt underhåll på förskola i Önnestad
Objektet avser utvändig målning av Önnestads förskola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
ändrad användning av lokal till skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola + särskilt boende.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Kristianstad
ändrad användning från affär till bageri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändigt underhåll av flerbostadshus - byte av fönster, målning av fasad.
Ombyggnad av gym i Kristianstad
Ändrad användning från butik till hotellgym.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: