Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 200 lägenheter,
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadsområde med 110 bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar. Området ska också inrymma en förskola för 200 barn och ett parkområde i den södra delen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av förskola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter för 200 barn. I projektet ingår även tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 2700m² BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m².
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Uppgradering av brandskydd med kompletterande arbeten i Furulund, Kävlinge.
Projektet avser ny takuppbyggnad för fläktrummet på vinden på högdelen. Nytt FTX-ventilationsaggregat (för lägenheter) på vinden på högdelen samt kompl ventarbeten på övriga våningsplan. Nya brandbackspjäll och utbyte av spiskåpor i samtliga lägenheter. Ny tillträdesanordning till vinden på högdelen via förlängning av bef. spiraltrappa i trapphus 1. Ny taksäkerhet och röklucka på yttertak till högdelen. Sprinkling av fastigheten med ny sprinklercentral i källaren. Nytt brandlarm mm. Nytt porttelefonsystem. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av tak m.m. på fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av tak på fastighet. I projektet ingår även nytt fläktrum på tak samt ventilationsarbeten .
Takarbeten på fastigheter i Kävlinge
Avser komplett renovering av takytor som inte har blivit renoverade tidigare. Kommer att delas upp i fyra huvuddelar och kommer att utföras under fyra åt. Avser 10 huskroppar o 1. 2 resp 3 våningsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gård m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gård där arbetena avser bl.a renovering av damm, betongarbeten, nya grillplatser, naturlekplats på gården.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola. i Hofterup, Lödekpinge
Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för ny uppvärmningsanläggning och ombyggnad/utbyte av befintlig anläggning i byggnad C samt mindre komplettering i byggnad B med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och rörarbeten.
Nybyggnad av gc-väg i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för anläggande av ny g/c-väg vid Löddevägen.
VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser exploatering för bostäder.
Ombyggnad av värmecentraler vid fastigheter i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av huvudcentraler i anslutning till bostäder inom Kävlinge tätort. Avser byte av värmecentral, undercentraler m.m. Objektens läge är : Bruksgatan 18-26 och Annelundsgatan 7, Kävlinge.
Energioptimering i diverse fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Byte av konstgrässystem vid idrottsplats i Kävlinge
Avser byte av konstgräs vid Högalid IP.
Upprustning av utemiljö i Kävlinge
Avser upprustning av utemiljö inom Kävlinge kommun. Arbetena sker löpande under året.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för fortsatt utveckling av området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av värmecentral för radhus i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral anslutning till bostäder. Avser byte av värmepumpar, gaspannor m.m.
Installation av geoenergianläggningar i Tollarp
Projektet avser nyinstallation av geoenergi anläggning för värmeproduktion.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Ombyggnad av vårdbostad till lägenhet i Kävlinge
Ändrad användning från kontor till lss-lägenhet.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Uppförande av 10 st radhus fördelade på två huskroppar med tillhörande förråd och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kävlinge
Fasadändring samt ändring av brandceller.
Nybyggnad av lekplats i Kävlinge
Marklov för lekplats.
Tillbyggnad av kontor i Kävlinge
Mindre fasadändring och mindre tillägg av nya kontorsrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kävlinge
Fasadändring samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (16 st).
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av telestation i Kävlinge
Ombyggnad av telestation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad utrymningstrappor och tillbyggnad av balkong.
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Uppförande av förskolemodul tillfälligt lov tom 241231.
Nybyggnad av sophus i Kävlinge
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Kävlinge
Rivning av enbostadshus med tillhörande uthus.
Rivning av fritidshus i Kävlinge
Rivning av fritidshus.
Rivning av kontor i Kävlinge
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kävlinge
Tillbyggnad samt fasadändring.
Ventilationsarbeten i fastighet i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Anordning för ventilation.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning byts ut och resten av lekplatsen renoveras.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av moduler i Kävlinge
Rivning av 2 st byggnader, moduler.
Belysning vid konstgräsplan i Högalid, Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning och en mindre klätterställning byts ut.
Renovering av yttertak på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av yttertak.
Upprustning av lekplats i Furulund, Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där ny linbana byggs.
Renovering av fasader på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av fasader.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ev åtgärder vid spontanidrottsplats Hofterup.
Omkalkning av kyrka i Kävlinge
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser utvändig omkalkning.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning byts ut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: