Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Höör
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp i 3 plan med 60 bostäder för särskilt boende samt förskola i nedre plan.
Ny- och ombyggnad av skola i Sätofta Höör
Projektet avser ny- och ombyggnad av skolbyggnader vid Sätoftaskolan. Avser nybyggnad av förskola med 8 avd, nybyggnad av storkök, matsal, bibliotek, musiksal, ombyggnad av befintliga skollokaler m.m. I projektet ingår även markarbeten och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av lägenheter i Höör
Darjacs förslag innebär i korthet att man vill bygga 24 hyreslägenheter. 12 ettor med en storlek på 30 kvadratmeter och 12 tvåor på cirka 38 kvadratmeter. Samtliga lägenheter kommer att byggas i tvåvåningshus.
Markområde för handel och lättindustri i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5 hektar markområde finns till försäljning för handel och lättindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontrakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser minst tio stycken marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Fogdaröd, Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omfatta 100-150 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola och fritids i Höör
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019.. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande förskola med 3 avdelningar samt fritids. I projektet ingår även tillagningskök.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast vår 2019. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 6-8 st radhuslägenheter. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Häggenäs.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av 2 st huskroppar med 8 lägenheter. Upphandlas tillsammans med projektID 1490518
Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för Verksamhetsområde nord.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 3
Avser exploateringsarbeten samt utbyggnad av fjärrvärmenät för bostadsområde för bl.a 30-tal fribyggartomter.
Stambyte i flerbostadshus i Höör
Avser stambyte, renovering av källarutrymmen såsom tvättstuga, torkrum, städutrymme, toalett m.m.
Bullerinventering längs Södra stambanan, region syd
För utförande av utvändig och invändig bullerinventering med åtgärdsförslag för fastigheter belägna utmed järnvägen Södra stambanan, Region Syd, inom Älmhult, Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av en villa med 4 st studentbostäder i 1 1/2 plan. Yta: 35 m2/lgh. Objektets läge: Kvarnbäck i Höör väster. Upphandlas tillsammans med projektID 1506171.
Asfalt/beläggningsunderhåll i Höör
Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Höör
Avser installation av två värmepumpsanläggningar vid Gudmuntorps skola.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för utvändig ändring - takbyte samt solceller, Ansökan om rivningslov för skorsten Fogdaröd 1:19.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Tillbyggnad av industrihus i Höör
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av utställningshall i Höör
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utställningshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Höör
Projektet avser utvändig ändring del av skolbyggnad. Arbetena omfattar byte av fönster, byte av fasadskivor samt omläggning av tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höör
Anmälan av attefalls-åtgärd - farstukvist.
Nybyggnad av telestation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad - teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltelestation , fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av djurpark i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tältby.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höör
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, fasadändring samt schaktning.
Rivning av fritidshus i Höör
Ansökan om rivningslov för fritidshus samt ekonomibyggnad , stall och jordkällare.
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om rivningslov och nybyggnad av nätstation .
Åtgärder av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Höör
Entreprenaden berör en huskropp innehållande 8 st lägenheter fördelat på ett suterrängplan och ett våningsplan. Projektet omfattar i huvudsak: - Installation av FTX-aggregat - Kanaldragning, håltagning och inklädnader - Utbyte av fönster och fönsterdörrar i fasad - Utbyte/målning av ytterdörrar
Ombyggnad av lasthus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av lasthus .
Utvändigt underhåll av industrihus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för utvändig ändring - takbyte samt fasadändring.
Ändring till förskola i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från rehab till förskola.
Fönsterbyte på äldreboende i Höör
Projektet avser i huvudsak byte av fönster och fönsterdörrar på Skogsgläntans särskilt boende.
Broåtgärder i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser renovering av broar inom Höörs kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - putsa resterande del av fasad .
Åtgärder av utemiljö vid förskola i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Utemiljön behöver kompletteras vad gäller lekutrustning.
Om- och nybyggnad av busshållplatser i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser om- och nybyggnad av busshållplatser inom kommunen.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering som ligger utanför det normala underhållet. Uppskattad igångsättning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skolor inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Byte av utomhusbelysning vid vårdcentral m.m. i Höör
Projektet avser byte av utomhusbelysning i anslutning till vårdcentralen i Höör.
Utvändigt underhåll av kyrktorn i Tjörnarp
Avser byte av rötskadat trämaterial i tornets takkonstruktion. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser tillgänglighetsanpassning av gator inom Höörs kommun. Arbetena utföres löpande under 2019.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör
Projektet avser åtgärder av gång- och cykelväg. Uppskattad igångsättning.
Upprustning av friluftsområden i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Upprustning av dagvattenanläggning i Höör
Projektet avser utrustning för dagvattenpumpstationer och ledningsnät. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Renovering av kök i äldreboende i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: