Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola i Sätofta Höör
Projektet avser ny-, om- & tillbyggnad av förskola, skola, tillagningskök, matsal, musiksal och omklädningsrum. Nyproduktionen ska färdigställas etappvis så att ombyggnation i befintliga lokaler kan pågå parallellt med nyproduktionen. Inom fastigheten finns idag skolverksamhet inrymmande F-9 skola, förskola, tillagningskök och idrottshall. I projektet ingår även markarbeten och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: söder om väg 13 och Djurparksvägen.
Nybyggnad av lägenheter i Höör
Darjacs förslag innebär i korthet att man vill bygga 24 hyreslägenheter. 12 ettor med en storlek på 30 kvadratmeter och 12 tvåor på cirka 38 kvadratmeter. Samtliga lägenheter kommer att byggas i tvåvåningshus.
Nybyggnad av vårdhem i Höör
Avser nybyggnad av lss-boende.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast vår 2019. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Fogdaröd, Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omfatta 100-150 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 6-8 st radhuslägenheter. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Häggenäs.
Modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör
Avser modernisering av Ormanäs ARV. Projektet delas upp i två tekniska delar. 1: modernisering av reningsverket. 2: omfattar en översyn och modernisering av inkommande ledningar från Nyby-pumpstation. Projektet kommer att delas upp i två faser. Den första fasen, FAS 1 kommer att ta fram en rambeskrivning och en riktsumma för den slutliga lösningen. FAS 2 kommer att innebära detaljprojektering och genomförande.
Fasadåtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 4
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan, Höör och Hässleholms kommuner.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av 2 st huskroppar med 8 lägenheter. Upphandlas tillsammans med projektID 1490518
Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 3
Avser exploateringsarbeten samt utbyggnad av fjärrvärmenät för bostadsområde för bl.a 30-tal fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st bostäder.
Geoenergianläggning vid Sätoftaskolan Höör
Nya bergvärmepumpar ska placeras i befintlig energicentral. Alla befintliga installationer som saknar funktion vid nytt utförande t.ex. pelletsbrännare, pelletsförråd, oljebrännare och oljetankar ska rivas och saneras.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av en villa med 4 st studentbostäder i 1 1/2 plan. Yta: 35 m2/lgh. Objektets läge: Kvarnbäck i Höör väster. Upphandlas tillsammans med projektID 1506171.
Schaktfri renovering av avloppsledningar i Höörs tätort 2019
Projektet avser schaktfri renovering med självbärande flexibelt foder, av avloppsledningar i Höörs Kommuns tätort. Dimensioner på huvudledningarna är 225 - 500 mm. Angivna sträckor i handlingarna är ca 1300 m. Objektet är i huvudsak beläget de centrala delarna av Höörs tätort, i gator så som Jularpsvägen, Storgatan, Eriksgatan, Parkgatan, Centralgatan, Föreningsgatan och vid Nya Torget.
Nytt ventilationsaggregat vid vårdcentral m.m. i Höör
Projektet avser i huvudsak utbyte av befintliga ventilationsaggregat 5701 & 5702 inklusive erforderliga el, vs, styr och byggarbeten.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Höör
Avser installation av två värmepumpsanläggningar vid Gudmuntorps skola.
Schaktfri renovering av avloppsledningar i Höör
Projektet avser schaktfri renovering av avloppsledningar inom Höörs verksamhetsområde.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Utvändigt underhåll av skola i Höör
Projektet avser utvändig ändring del av skolbyggnad. Arbetena omfattar byte av fönster, byte av fasadskivor samt omläggning av tak.
Ombyggnad av vandrarhem i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bed & breakfast / vandrarhem .
Rivning av garage i Höör
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Nybyggnad av lager i Höör
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält i utbildningssyfte t o m 2024.
Nybyggnad av telestation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltelestation - fackverkstorn 60 m samt teknikbod .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält - uteklassrum .
Utvändigt underhåll av skola i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - ändra fönster till fönsterdörrar .
Fönsterbyte på äldreboende i Höör
Projektet avser i huvudsak byte av fönster och fönsterdörrar på Skogsgläntans särskilt boende.
Ombyggnad av lasthus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av lasthus .
Åtgärder av utemiljö vid förskola i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Utemiljön behöver kompletteras vad gäller lekutrustning.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser tillgänglighetsanpassning av gator inom Höörs kommun. Arbetena utföres löpande under 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: