Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdhem i Höör
Avser nybyggnad av lss-boende.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast vår 2019. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser nybyggnad av 12 marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Fogdaröd, Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omfatta 100-150 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 6-8 st radhuslägenheter. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Häggenäs.
Fasadåtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 4
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan, Höör och Hässleholms kommuner.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av 2 st huskroppar med 8 lägenheter. Upphandlas tillsammans med projektID 1490518
Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 3
Avser exploateringsarbeten samt utbyggnad av fjärrvärmenät för bostadsområde för bl.a 30-tal fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för Verksamhetsområde nord.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st bostäder.
Bullerinventering längs Södra stambanan, region syd
För utförande av utvändig och invändig bullerinventering med åtgärdsförslag för fastigheter belägna utmed järnvägen Södra stambanan, Region Syd, inom Älmhult, Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av en villa med 4 st studentbostäder i 1 1/2 plan. Yta: 35 m2/lgh. Objektets läge: Kvarnbäck i Höör väster. Upphandlas tillsammans med projektID 1506171.
Schaktfri renovering av avloppsledningar i Höörs tätort 2019
Projektet avser schaktfri renovering med självbärande flexibelt foder, av avloppsledningar i Höörs Kommuns tätort. Dimensioner på huvudledningarna är 225 - 500 mm. Angivna sträckor i handlingarna är ca 1300 m. Objektet är i huvudsak beläget de centrala delarna av Höörs tätort, i gator så som Jularpsvägen, Storgatan, Eriksgatan, Parkgatan, Centralgatan, Föreningsgatan och vid Nya Torget.
Asfalt/beläggningsunderhåll i Höör
Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Höör
Avser installation av två värmepumpsanläggningar vid Gudmuntorps skola.
Schaktfri renovering av avloppsledningar i Höör
Projektet avser schaktfri renovering av avloppsledningar inom Höörs verksamhetsområde.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för utvändig ändring - takbyte samt solceller, Ansökan om rivningslov för skorsten Fogdaröd 1:19.
Tillbyggnad av industrihus i Höör
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt ventilationsaggregat vid vårdcentral m.m. i Höör
Projektet avser i huvudsak utbyte av befintliga ventilationsaggregat 5701 & 5702 inklusive erforderliga el, vs, styr och byggarbeten.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Tillbyggnad av utställningshall i Höör
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utställningshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Höör
Projektet avser utvändig ändring del av skolbyggnad. Arbetena omfattar byte av fönster, byte av fasadskivor samt omläggning av tak.
Ombyggnad av vandrarhem i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bed & breakfast / vandrarhem .
Ombyggnad av lägenhet i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, fasadändring samt schaktning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höör
Anmälan av attefalls-åtgärd - farstukvist.
Nybyggnad av telestation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltelestation , fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält - uteklassrum .
Tillbyggnad av djurpark i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tältby.
Nybyggnad av parkeringsplats i Höör
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Åtgärder av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Höör
Entreprenaden berör en huskropp innehållande 8 st lägenheter fördelat på ett suterrängplan och ett våningsplan. Projektet omfattar i huvudsak: - Installation av FTX-aggregat - Kanaldragning, håltagning och inklädnader - Utbyte av fönster och fönsterdörrar i fasad - Utbyte/målning av ytterdörrar
Ombyggnad av lasthus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av lasthus .
Utvändigt underhåll av industrihus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för utvändig ändring - takbyte samt fasadändring.
Fönsterbyte på äldreboende i Höör
Projektet avser i huvudsak byte av fönster och fönsterdörrar på Skogsgläntans särskilt boende.
Utvändigt underhåll av skola i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - ändra fönster till fönsterdörrar .
Ändring till förskola i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från rehab till förskola.
Broåtgärder i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser renovering av broar inom Höörs kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höör
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - putsa resterande del av fasad .
Åtgärder av utemiljö vid förskola i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Utemiljön behöver kompletteras vad gäller lekutrustning.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering som ligger utanför det normala underhållet. Uppskattad igångsättning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skolor inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av kyrktorn i Tjörnarp
Avser byte av rötskadat trämaterial i tornets takkonstruktion. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser tillgänglighetsanpassning av gator inom Höörs kommun. Arbetena utföres löpande under 2019.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör
Projektet avser åtgärder av gång- och cykelväg. Uppskattad igångsättning.
Upprustning av friluftsområden i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Upprustning av dagvattenanläggning i Höör
Projektet avser utrustning för dagvattenpumpstationer och ledningsnät. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Renovering av kök i äldreboende i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: