Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 32 hyreslägenheter i 4 huskroppar samt 28 radhuslägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Avser option från etapp 1. Avser fortsatt nybyggnd av ca 30-tal lägenheter- bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum. I projektet ingår även parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad 64 lägenheterr SABO Kombohus i 2 huskroppar i 5- 6 plan. Hyresrätter. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 30-35 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-tal parhus.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av bostäder på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus samt 2 st lägenheter i parhus samt 3 lägenheter i radhusform. Avser 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av 3 st parhus , 6 st lägenheter.
Utbyggnad av bostadsområde i Steglinge, Höganäs
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, parkytor och belysning för Steglingeområdet i Höganäs. Omfattar en yta på cirka 2 Hektar.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av servicebyggnad och sophanteringsbygnad Mölle i Höganäs
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt 1 huskropp för sophantering. 2 huskroppar, ca 90 m2/huskropp. I projektet ingår även en inhägnad containergård.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad; Kyl för lagring av plantskoleväxter med maskinhall framför.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Avser utvändig renovering av loftgångshus.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Reparation av pir vid Mölle hamn i Höganäs
Avser reparation av huvud-pri vid Möle hamn.
Energibesparande åtgärder vid skola, Höganäs kommun
Avser byte av batteriåtervinningssystem till econetsystem samt byte av till och frånluftsfläktar.
Energibesparande åtgärder vid skola, Höganäs kommun
Värmesystemet byggs om och befintliga gas pannor ersätts med nya kondenserande gas pannor m.m.
Utbyte av gaspanna vid skola i Nyhamnsläge, Höganäs
Avser att installera 3 st nya kondenserande gaspannor, shuntar, tappvarmvattenberedare, pumpar, etc. samt bygga om och anpassa befintlig styr- och reglerutrustning. Rivning av befintliga pannor ingår också i entreprenaden.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av g/c-stråki anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Nybyggnad av gc-väg mm i Höganäs
Avser anläggande av gång- och cykelväg.
Hissinstallation vid kulturhus i Höganäs
Avser tillbyggnad av kulturhus/skola som omfattar uppförande av två st hissar -tillgänglighetsanpassning. Uppskattad kostnad.
Utvändig målning m.m. på flerbostadshus i Höganäs
Projektet omfattar utvändig målning av träpanel och fasadskivor på fasad och balkonger, vindskivor, synliga takstolar och underslag, fönster/fönsterdörrar, entrédörrar och förrådsdörrar samt plåtbeslagning: plåt/droppbleck, hängrännor, stuprör och krönplåt. I projektet ingår mindre byggarbete. Uppskattad byggstart.
Ändring till skollokaler i Höganäs
Avser ändring av lokaler för dagverksamhet till tre klassrum. Avser nya innerväggar, nya ytskikt, nya ytterdörrar, ventilationsarbeten m.m.
Renovering av fyr
Entreprenaden avser att genomföra inre och yttre renovering enligt rambeskrivning till fullt färdigt konstruktion. I korthet omfattas arbetena av glas, blästring och målning av stålstomme till linshuset, behandling av dörrar och fönster samt vissa plåtarbeten med målning och utbyte av vissa delar.
Nybyggnad av bank i Höganäs
Nybyggnad av banklokal i två plan.
Ombyggnad av kulturhus i Höganäs
Ombyggnad av kulturhus (Tivolihuset) ombyggnad av veranda,.
Tillbyggnad av växthus i Höganäs
Om- och tillbyggnad av växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Nybyggnad av tält (lagerhall).
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för förändring av markhöjd.
Nybyggnad av förråd i Höganäs
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av campingplats i Höganäs
Anordnande av campingplats, tidsbegränsat lov från 2018-03-21 - 2023-03-21.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Rivning av sophus i Höganäs
Rivning av sophus.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höganäs
Utvändig ommålning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Höganäs
Utvändig ändring av bensinstation; Ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av enbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus; inglasning av balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Höganäs
Ändrad användning från förskolor till boende.
Rivning av förråd i Höganäs
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av församlingshus i Höganäs
Tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av transformatorbyggnad m.m i Höganäs
Rivning av bef dammsugarbyggnad samt nybyggnad av transformatorbyggnad och dammsugarbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Nybyggnad av toaletter samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av tomatodling till försäljningsyta.
Installation av solcellsanläggning m.m.på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Nybyggnad av multiarena m.m i Höganäs
Avser nybyggnad av mötesplats med multiarena, lekplats, scen med tak och läktare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: