Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 149 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av paketterminal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av paket- och styckegodsterminal. Terminalen byggs nära E6/E20 och E4.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Ombyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Helsingborgs centralstation ( Knutpunkten) I projektet ingår rivning och ny entré, ny glasfasad, ombyggnad av innemiljön med bland annat ny matdestination.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser fortsattfärdigställande av ytor som finns kring bostäder, hotell och kongress. Avser färdigställande av kajpromenad, gator, torg samt parkstråk kring bostadskvarteret, fastighet Kvick 1. Objektets läge: Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Rivning och ombyggnad av lager samt nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Avser avser nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/500 omfattande cirka 450 meter genom schakt och svetsgropar, innefattar även nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/400 cirka 80 meter genom schaktfri förläggning under järnväg. Omfattar även alla nödvändiga arbeten med fjärrvärmerör, svetsning, skarvisolering etc.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Lussebäcksgårdens vårdboende. Tillbyggnaden består av ny entré, samlingssal, kontor och personalrum förlagt på 4 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager - fristående kylmaskinrum.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager med en yta på 950 m2.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rydebäck
Avser renovering av förskola med 3 avdelningar. Fastigheten skall byggas till med nytt fläktrum, nya pentry och ytskikt. Sanering av krypgrund. Dräneringsarbeten samt delvis ny utemiljö.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av matsal vid skola i Helsingborg
Avser montering av 3 nya ventilationsaggregat samt totalrenovering av matsal vid Filbornaskolan.
Renovering av damm m.m. i Helsingborg
Avser nya planteringar, sittplatser, grillplatser och bättre belysning. Själva spegeldammen blir mindre, men med mer ytor vid sidan om. För barnen kommer det att finnas bland annat klätternät, balansstockar och hoppkubb.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig lekplats. Yta: ca 1700 m2. Objektet är beläget 1 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Adress: Miatorpsg 1-3, Plamteringsv 94-98, Kristinelundsg 15
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Avser byte av fönster på grundskola.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Ombyggnad av centrum i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Blåkullagatan i anslutning till Drottninghögs Centrum. Ny- och ombyggnad av gata, 0mläggning och renovering av VA samt provisorisk gatubelysning, schakt och återfyllning för fjärrvärme, el, fibernät m m. Avser anläggandet av byggata. (Färdigställandearbeten ingår inte i objektet.) Objektet är beläget på Drottninghög. Ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av trafikkorsningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av två korsningar, totalt ca 2800 m2. Objektet är beläget i centrala Helsingborg, 1 km från Helsingborgs centrum. Entreprenaden omfattar Mark-, Gatu-, VA-, Finplanerings-, Planterings- och Elarbeten.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ny kemisal med tillhörande ventilation i skolbyggnad i Helsingborg
Projektet avser uppförande av ny kemisal i befintliga lokaler. Projektet omfattar ny ventilation till dragskåp, nya ledningar för avlopp och vatten. 4 st befintliga rum byggs om till teknikrum, kemisal, preparationsrum samt förråd. Ny belysning, nya undertak och inredning skall levereras och monteras. Nya avlopp skall dras i befintligt schakt från plan 3 ned till källaren. Infrastruktur för gas och ventilation skall dras utvändigt.
Åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station
Projektet avser åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Anläggande av multiarena vid skola i Helsingborg
Projektet avser anläggande av multiarena på skolgården vid St: Jörgen skola i Helsingborg.
Nubyggnad av lekplats på Dalhem, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats, 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana, planteringar, grillplatser, möblering och belysning i parkområde. Yta ca 2000 kvm. Ledningslängd ca: 1100 m för belysning. Gatulängd ca: 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station
Projektet avser fortsatta åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station.
Färdigställandearbeten inom exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser färdigställande av Lybecksgatan, delen inom exploateringsområde Råå Fritidsgård 1 m.fl Gatulängd ca 250 m Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar Komplettering av befintlig gatubelysning Mindre planteringsarbeten.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2019. Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1573211. Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av hissanläggningar inom kv Ärlan 4 vid Hövitsmansgatan i Helsingborg.
Installation av hiss vid arena i Helsingborg
Avser leverans och installation av godslift i Helsingborgs Arena.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ombyggnad av affärshus, ändring av planlösning i lokalyta, willys m.fl.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av hissanläggningar inom kv Ernst 3 vid Dalhemsvägen 69, Helsingborg. Option ingår under obj.nr 1586191.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg. Omfattar takbyte, ommålning, byte av fönster på Björnbäret 1 & Hallonet 1 i Helsingborg.
Flyttning och ny undercentral i Helsingborg
Avser flyttning och ny undercentral i befintlig lokal, hus c. Avser även rivning av tillhöran kulvertgång.
Utbyte av va-ledningar i Helsingborg
Avser utbyte av va-ledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Uppgradering av deponigassytem Filborna i Helsingborg
Avser uppgradering av deponi med bla installation av brunnshuvuden, anslutning av gasbrunnar till reglerstationer och huvudledning, installation av reglerstationer, anläggning av avvattningsbrunnar, uppmärkning och skyltning av brunnar, ledningar och reglerstationer mm.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Halmstadsgatan.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jönsköpingsgatan.
Nya pumpstatiner vid Oceanpiren i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av: • Ny pumpstation/rörgalleri för svartvatten (vakuum) och gråvatten, i befintlig pumpstationsbyggnad, byggd av Castellum och Serneke 2019 avsedd för denna pumpstation. Benäms som ”pumpstation etapp 1”. • Helt ny pumpstation för matavfall samt ska vara förberedd för svartvatten (vakuum) och gråvatten. Benäms som pumpstation etapp 2. Objektets läge: ute på Oceanpiren i södra hamnen, sydväst om Knutpunkten. Ca 1 km söder om Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till frisörsalong samt ombyggnad till nya lägenhetsförråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, södergatan 76 samt furutorpsgatan 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kallager/materialförråd.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 st radhus samt rivning av bef skjul.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av blidögatans förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager - maria nilla.
Tillbyggnad av apotek i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kronans apotek.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av affärshus - apotek hjärtat samt min doktor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: