Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 81 st lägenheter i 3 huskroppar med affärslokaler i bottenplan. Affärslokalerna omfattar ca 380 kvm av den totala ytan.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv, etapp 1
Planer för nybyggnad av bostäder i området, samt renovering av q-märk tvåvåningshus BTA 720 kvm. Antal bostäder oviss, troligtvis bostadsrätter.
Exploateringsarbete för bostäder i Eslöv, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder i området. Antal bostäder oviss, troligtvis bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv, etapp 3
Planer för nybyggnad av bostäder i området. Antal bostäder oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.
Nybggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter i flerbostadshus.
Sanering/efterbehandling av förorenad tomt i Eslöv
Avser sanering av ett område förorenat av tidigare tillverkning av bekämpningsmedel. Objektet är beläget cirka 8 km söder om Eslöv i samhället Getinge i Eslövs kommun. Området som ska efterbehandlas omfattar fastigheten Getinge 11:5 m.fl. samt del av av strandområdet längs Kävlingeån.
Utbyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser att utöka kapaciteten på Ringsjöverket i Eslövs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Eslöv
Avser ändring av va-anläggning (stambyte) i flerbostadshus på fastigheten svarvaren 11, bäckavägen 10, eslöv Spinnaren 10,Svarvaren 10,Svarvaren 11.
Nybyggnation av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i en huskropp.
Anläggande av konstgräsplan i Eslöv
Avser anläggande av konstgräsplan med mikroplastfritt granulat.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Nybyggnad av kontorsbyggnad m.m. vid Ellinge ARV i Eslöv
Projektet omfattar nybyggnad av en kontorsbyggnad med bilparkering. I projektet ingår även lokaler för omklädning samt provtagning. En uteplats kommer även att uppföras. Nybyggnaden kommer att placeras där det i dagsläget delvis står en befintlig kontorsbyggnad. Innan start av nybyggnaden ska därför personal, som nyttjar den befintliga kontorsbyggnaden, omplaceras till temporära kontorsmoduler som uppförs inom avloppsreningsverket. Därefter rivs befintlig kontorsbyggnad varpå nybyggnaden utförs. Entreprenaden utföres i 3 etapper: Etapp 1 Uppförande av kontorsmoduler (moduletablering ingår som en TE i entreprenaden) samt rivning av befintlig kontorsbyggnad. Etapp 2 Nybyggnad av kontorsbyggnad. Etapp 3 Avetablering av kontorsmoduler och återställande av mark efter dessa
Gestaltning av Stora torg i Eslöv
Stora torg samt kringliggande gator i Eslövs stadskärna ska byggas om. Arbetena avser bl.a. sten- och tegelsättning, el- och belysningsarbete, vattentekniskt arbete, planteringsarbete och VA-arbete.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Billinge, Eslöv
En byggnad ska uppföras för erforderlig utrustning såsom maskiner, doseringspumpar och kemikalieförvaring. Byggnaden utrustas också med ett separat elrum och en toalett.
Om- och tillbyggnad av förskola, Eslöv
Avser tillbyggnad med bla undervisningsrum, arbetsrum, tekniska utrymmen och vinterträdgård samt mindre ombyggnad i bef förskolelokalerna.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nya lokalgator samt en park med lekplats.
Nybyggnad av studentbostäder i Eslöv
Projektet avser nybyggnad av studentbostäder, 18-20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Planer finns för nybyggnad av radhus i 1 till 2 plan med 6 st lägenheter i koncept sambokombo.
Fasadåtgärder och bullerskydd längs Södra stambanan sträckan Lund-Eslöv
För utförande av Fasadåtgärder Södra Stambanan SSB 2018 entreprenad 3 Eslöv, Höör och Hässleholms kommun.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
3,5 km dubbelriktad och separerad GC-väg.
Ombyggnation av befintlig anläggning i anslutning till Ellinge ARV
Avser ombyggnation av befintlig anläggning i anslutning till Ellinge avloppsreningsverk. Befintligt dagvattenutlopp, dim 1000, mynnar ut i Eslövs bäcken inom fastigheten Ellinge 36:3 och har orsakat omfattande erosionsskador. Syftet med denna entreprenad är att åtgärda dessa skador genom nyanläggning av en ny stödkonstruktion och nytt erosionsskydd. Söder om utloppet finn en rörbro av sämre kvalité och osäker bärförmåga. Bron ska rivas och ersättas med en ny rörbro. Från bron till utloppet ska en ny serviceväg anläggas. Det ska även anläggas en ny serviceväg mellan rörbron och fram till motsatt sida av bäcken från utloppet. Där ska en gångbrygga anläggas för att förenkla framtida driftarbeten och skötsel av utloppet ner i bäcken.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Nybyggnad av gc-väg samt invallningskant i Eslöv
Avser anläggande av en ny gc-väg i Eslöv (ca 500m) samt invallningskant på Eslöv 54:18.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Ombyggnad av konstgräsplan
Avser ombyggnad av konstgräsplan vid Berga gymnasium, Eslöv. Objektets läge: Verkstadsvägen/Per Håkanssonsväg.
Modernisering av pumpstation i Eslöv
Avser modernisering och uppgradering av pumpstation pga ålder och slitage för att uppfylla dagens miljö- och arbetsmiljökrav.
Förnyelse av vattenledningar i Eslöv
Entreprenaden avser förnyelse av vattenledningen med tillhörande serviser längs med Gillesvägen 5-15 i Eslöv.
Fasad- och garagerenovering i Flyinge
Avser fasad- och garagerenovering på Promenaden 5, Pilevägen 2 till 10 och Holmbyvägen 6 i Flyinge. Tak, fasader, fönster, fönsterbleck, hängrännor, stuprör och staket tvättas, plåttaken på garagen behandlas. Garageportar ska bytas ut.
Fasad- och garagerenovering i Nya Sallerup, Eslöv
Avser fasad- och garagerenovering på Villavägen 4-22 i Harlösa. Tak, fasader, fönster, fönsterbleck, hängrännor, stuprör och staket tvättas, därefter byts den panel/staket som är rötskadat ut (uppskattning ca 300kvm) till nytt och alla trädetaljer målas i befintlig kulör, även de skadade plåtdetaljer som fönsterbleck och vingskenor målas i befintlig kulör, alla träytor skall målas i kulör lika befintlig, alla befintliga ytor som ej byts ut rengörs till rengöringsgrad 2, och underbehandlas innan målning. Samtliga garageportar byts ut, 107 stycken, de avropas på HBV avtal.
Fasad- och garagerenovering i Harlösa
Avser fasad- och garagerenovering på Villavägen 4-22 i Harlösa. Tak, fasader, fönster, fönsterbleck, hängrännor, stuprör och staket tvättas, därefter byts den panel/staket som är rötskadat ut (uppskattning ca 80kvm) till nytt och alla trädetaljer målas i befintlig kulör, även de skadade plåtdetaljer som fönsterbleck och vingskenor målas i befintlig kulör, alla träytor skall målas i kulör lika befintlig, alla befintliga ytor som ej byts ut rengörs till rengöringsgrad 2, och underbehandlas innan målning. 4 garageportar byts ut.
Renovering av hissar i Eslöv
Avser renovering av hissar med bla ny korg, nya korgdörrar, nya dörrlås & dörrkontakter, ny pump/ventil inkl ny olja, nytt apparatskåp & all el med nya knappar & våningsvisare. Beställaren har option på ytterligare 3 st hissar.
Byte av styrsystem på Betan i Eslöv
Avser styrsystemsbyte i produktionsanläggning (automation).
Vattenledning och tryckstegring Stehag i Billinge, Eslöv
Projektet avser att bygga ut vattenförsörjningen i Stockamöllan och Billinge.
Ny lekplats i Bäckdala, Eslöv
Avser anläggande av lekplats i Bäckdala 1 – del av Sallerup 50:20, Eslöv. Markentreprenör anlitas via ramavtal och projekt planeras vara färdigt 190331.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: