Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 150 lägenheter i 5-8 våningar.
Upprustning av del av torg inkl gata i Eslöv
Avser upprustning av torget skall göras, Mark/bänkar/grönytor osv.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Planer finns för 150 st nya bostäder i östra Eslöv. Enligt förslag ska det bli ett “funktionsblandat kvarter” med både bostäder och icke störande verksamheter. Gamla verkstadsbyggnader och gårdsmiljöer ska delvis bevaras.
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekenässkolan samt en tillbyggnad av undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. 570 kvm. Ombyggnadsarea BTA: 4500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv, etapp 1
Planer för nybyggnad av bostäder i området, samt renovering av q-märk tvåvåningshus BTA 720 kvm. Antal bostäder oviss, troligtvis bostadsrätter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Stambyte och relining i flerbostadshus.
Rivning av skola i Eslöv
Planer finns för rivning av skola på Sallerupsskolan i Eslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Eslöv
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv.
Nybyggnad av förskola i Eslöv
Nybyggnad förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd
Avser nybyggnad av 12 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder
Planer finns för nybyggnad av bostäder på nuvarande asfaltsytor för gästparkering. Totala areal utgör cirka 2400 m2. Planområdet vid Bygelvägen: 1300 m2 och planområdet vid Solvägen/Allmogevägen; 1100 m2
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Eslöv
Nybyggnad kontor.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Stationsåtgärder i Stehag, Oxie och Höör
Tillgänglighetsanpassning (skyddszoner, ledstråk, bänkar, möblering). Bandel 912, km 574+500. Bandel 912, km 564+200. Bandel 961, km 11+500.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Förstudie till nytt stadshus, Eslöv
Omfattar konsultstöd för framtagande av en förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Nybyggnation av en förrådslokal, Eslöv
Nybyggnation av en förrådslokal för Kraftringens verksamheten inom Örtoftaverket. Byggnaden inrymmer enbart förrådslokal, som ett komplement till befintliga lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av bibliotek i Eslöv
Ombyggnad stationsbyggnad till bibliotek och flerbostadshus.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Om- och nybyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser att bygga en ny godsmottagning om ca 55 m2, en besöksentré om ca 27 m2 och ett "el-rum" om ca 27 m2. Dessa tre funktioner skall inrymmas i en och samma nybyggda huskropp. En mindre befintlig byggnad skall rivas och en ny uppföras. Denna skall innehålla bl.a. ytterligare ett "el-rum" Allt arbete ingående i totalentreprenaden skall utföras på Sydvattens vattenverk, Ringsjöverket, i Stehag strax utanför Eslöv.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
3,5 km dubbelriktad och separerad GC-väg.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bensinstation och biltvätt på Flygstaden i Eslöv
Ny plan som möjliggör för drivmedelsförsäljning inklusive biltvätt på Flygstaden.
Renovering av vattenverk , Eslöv
Entreprenaden omfattar Betongrenovering linje 1.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Tillbyggnad av skolbyggnad, Flyine
Avser tillbyggnad av skolbyggnad på fastighet Östra gårdstånga .
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planer finns för ombyggnad av GC-väg av gata i Eslöv.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Utbyte av råvattenledningar på Ringsjöverket i Eslöv
Avser utbyte av 4 st ledningssektioner för inkommande råvatten på Ringsjöverket.
Ombyggnad av bevattningsdamm, Eslöv Kommunn
Avser befintlig bevattningsdamm utökas genom schaktning på åkermark (energiskog samt granplantering). Befintlig damm fördjupas på grunda partier med någon meter samt att befintliga öar grävs bort. Ett nytt dike grävs runt dammen på den södra sidan. Schaktmassorna, ca 86 000m3 ska läggas upp på åkermark i en slutning söder om dammen. Släntlutningar kommer att variera mellan 1:5 och 1:7.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Nybyggnad av lager, i Eslöv
Avser nybyggnad av lager- /industribyggnad i Eslöv. Nytillkommen byggnadsarea 660 kvm.
Anläggande av damm i Eslöv
Avser anläggande av en ca 3ha stor bevattningsdamm på en betesmark. För tillförsel av vatten skall en pumpstation med tillhörande anordningar inställeras vid Bråån. Objektets läge: Arbetsområdet ligger ca 1 km söder om Väggarp och 1 km väster om Örtofta i Eslövs kommun.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad lager och kontor.
Tillbyggnad omklädningsrum , Eslöv
Omfattar tillbyggnad av befintlig idrottshall med nya omklädnadsutrymmen och tillhörande VVS- och EL-installationer.
Ny cirkulationsplats i Eslöv.
Planer finns för nybyggnad av cirkulationsplats.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad flerbostadshus.
Utbyte brand och utrymningslarm, Eslöv
Omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad lagerhall (kall) .
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 4 lgh, carport, förråd, miljöhus o mur.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 6 lgh, samt carport, förråd o mur.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eslöv
Nya fönster på industribyggnad.
Service och inköp av brandredskap, Eslöv
Omfattar att upphandlingen avser inköp av nya brandredskap och service av dessa, samt service och underhåll av befintliga produkter. I upphandlingen ingår även service av kökssprinklers (Ansulex) i kommunens fastigheter.
Rivning av lager i Eslöv
Rivning av passage vid lager/industribyggnad.
Tillbyggnad av kursgård i Eslöv
Tillbyggnad lounge.
Tillbyggnad av industrihus i Eslöv
Tillbyggnad o fasadändring industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Eslöv
Ändad användning av cykelbutik till del av vårdcentral i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Fönsterändring flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eslöv
Inredning av lägenhet i ridhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eslöv
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eslöv
Ändring markhöjder utanför skola.
Nybyggnad av sophus i Eslöv
Återuppbyggnad miljöhus.
Rivning av skorsten i Eslöv
Rivning av skorsten på industribyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Eslöv
Rivning ekonomibyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: