Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Projektet omfattar nybyggnad av 83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket. I bottenplan avser lokaler för butiker samt matställen.
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekennässkolan samt en tillbyggnad av ett skoltorg på ca 300 kvm. Planerad byggstart ink mark = Sommaren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i 4 våningshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Eslöv
Avser nybyggnad av studentbostäder.
Nybggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 12 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbebyggelse i Eslöv
Tilldelad markanvisning. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planförslaget innebär 14 lägenheter fördelade på två lägenheter från våning två till våning åtta. De översta lägenheterna har en intern trappa upp till takvåningen på våning nio. Förslaget innebär bostadsyta på 1550 kvm BTA,
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av wellnesscenter, i Eslöv
Nybyggnad av wellnesscenter, inackorderingsboende, cafe m.m.
Nybyggnad av radhus, i Billinge
Nybyggnad av två radhus med tre lägenheter i varje hus samt fristående miljöhus.
Uppförande av flerbostadshus, Löberöd
Avser uppförande av flerbostadshus på fastigheten kristinetorp 1:2
Nybyggnad av kontorsbyggnad m.m. vid Ellinge ARV i Eslöv
Projektet omfattar nybyggnad av en kontorsbyggnad med bilparkering. I projektet ingår även lokaler för omklädning samt provtagning. En uteplats kommer även att uppföras. Nybyggnaden kommer att placeras där det i dagsläget delvis står en befintlig kontorsbyggnad. Innan start av nybyggnaden ska därför personal, som nyttjar den befintliga kontorsbyggnaden, omplaceras till temporära kontorsmoduler som uppförs inom avloppsreningsverket. Därefter rivs befintlig kontorsbyggnad varpå nybyggnaden utförs. Entreprenaden utföres i 3 etapper: Etapp 1 Uppförande av kontorsmoduler (moduletablering ingår som en TE i entreprenaden) samt rivning av befintlig kontorsbyggnad. Etapp 2 Nybyggnad av kontorsbyggnad. Etapp 3 Avetablering av kontorsmoduler och återställande av mark efter dessa
Gestaltning av Stora torg i Eslöv
Stora torg samt kringliggande gator i Eslövs stadskärna ska byggas om. Arbetena avser bl.a. sten- och tegelsättning, el- och belysningsarbete, vattentekniskt arbete, planteringsarbete och VA-arbete.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser anläggande av Skoltorget med tillhörande parkering, miljöhus och parkmiljöer i anslutning till den nya gymnasieskolan samt miljöer runt Östra skolan i Eslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Eslöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fristående enbostadshus, Eslöv
Planerat projekt. Nybyggnad av tre fristående enbostadshus på fastigheten Ölycke.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, Eslöv
Avser befintligt gatuhus, vinds- och bottenplan rivs och byggs upp med nya ytterväggar på befintlig källares grundmurar med två fulla våningsplan och vind. Tillbyggnad med nytt gårdhus i två plan.
Ombyggnation av befintlig anläggning i anslutning till Ellinge ARV
Avser ombyggnation av befintlig anläggning i anslutning till Ellinge avloppsreningsverk. Befintligt dagvattenutlopp, dim 1000, mynnar ut i Eslövs bäcken inom fastigheten Ellinge 36:3 och har orsakat omfattande erosionsskador. Syftet med denna entreprenad är att åtgärda dessa skador genom nyanläggning av en ny stödkonstruktion och nytt erosionsskydd. Söder om utloppet finn en rörbro av sämre kvalité och osäker bärförmåga. Bron ska rivas och ersättas med en ny rörbro. Från bron till utloppet ska en ny serviceväg anläggas. Det ska även anläggas en ny serviceväg mellan rörbron och fram till motsatt sida av bäcken från utloppet. Där ska en gångbrygga anläggas för att förenkla framtida driftarbeten och skötsel av utloppet ner i bäcken.
Nybyggnad av stall och ridhus, Eslöv
Avser nybyggnad av stall och ridhus i Billinge.
Nybyggnad av komplettbyggnader i Eslöv
Projektet avser nybyggnad av två komplettbyggnader. Den första är ett kombinerat cykelförråd och miljöhus och den andra är en gemensamhetslokal.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Tillbyggnad av skolbyggnad, Flyine
Avser tillbyggnad av skolbyggnad på fastighet Östra gårdstånga .
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Nybyggnad av fem fristående enbostadshus, Eslöv
Avser nybyggnad av fem fristående enbostadshus.
Nybyggnad av lager, i Eslöv
Avser nybyggnad av lager- /industribyggnad i Eslöv. Nytillkommen byggnadsarea 660 kvm.
Nybyggnad av dricksvattenledning, i Eslöv
Avser nybyggnad av dricksvattenledning och separering av en del av Sallerupsvägen i Eslöv. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsklassad upphandling.
Nybyggnad av enbostadshus med fristående garage, Eslöv
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med fristående garage på fastigheten STEHAG 5:117.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Eslöv.
Upphandlingen gäller ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Det är fastigheter som innehåller ca 1850 bostäder, 3 lokaler med storkök, ca 350 lägenheter för äldreomsorg samt ca 30 000 kvm lokaler av olika slag.
Byte av driftövervakningssystem vid kraftvärmeverk i Örtofta, Eslöv
Övergripande driftövervakningssystem 800xA på Örtofta Kraftvärmeverk skall uppdateras till senaste programversionen. PGIM kommer också att uppdateras i Eslöv och Örtofta.
Om och tillbyggnad av delar av skola i Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av delar av Bergaskolan i Eslöv. Det gäller mark- och byggnadsarbeten samt tillhörande VS-, Vent- och EL-installationer för byggnad.
Förnyelse av vattenledning i Eslöv
Projektet avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Tillbyggnad av balkonger, Eslöv.
Avser tillbyggnad med balkonger på kontorshus.
Nybyggnad av maskinhall i Löberöd
Avser nybyggnad av maskinhall.
Fasadändring av lager samt placering av dagvettendamm, Eslöv
Avser fasadändring av lager/industribyggnad samt placering av dagvattendamm på fastigheten FOGSVANSEN 1
Ombyggnad restaurang och café, i Lomma
Ändrad användning av restaurang till café. Väggar byggs för att separera lokalen från varandra from omgivande verksamheter.
Tillbyggnad av apparatrum för livmedelskyla, Eslöv
Tillbyggnad av apparatrum för livsmedelkyla.
Utvändigt underhåll av flerbostadhus, Eslöv
Avser förläggning av skärmtak och fasadändring på affärshus.
Om- och tillbyggnad av rum / förråd , Eslöv
Ombyggnad av ett oanvänt rum till syltkokeri samt nybyggnad av ett kylrum i ett befintligt förråd.
Utvändig ändring av radhus/kedjehus, Eslöv
Avser utvändig ändring av radhus/kedjehus. De skall byta kulör på fönster, även karm och båge.
Ombyggnad av verkstad , i Eslöv
Avser ändrad användning av del en verkstad.
Ändrad användning av bed&breakfast, i Eslöv
Avser ändrad användning från barnstuga(dagis) till bed&breakfast.
Ändrad ändring i bärande konstruktion på radhus, Eslöv
Bygganmälan för byte av bärande balk.
Tillbyggnad av lager, Eslöv
Bygglov sökt för gällande förrådsbyggnad samt container.
Tillbyggnad av bullerskydd, Eslöv
Marklov för bullerskydd (vall) på fastigheter Rönnemölla 1:26.
Utvändigt underhåll av restaurang, eslöv
Avser fasadändring (skylt), samt anmälan för ändringar i planlösning och ventilation på fastigheten .
Anläggande av bevattningsdamm m.m, Eslövs kommun
Avser anläggande av en bevattningsdamm m.m. Projektet är en del av vattenvårdsprogrammet Kävlingeån.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: