Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter samt 2 st lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 69 lägenheter fördelat på 5-6 huskroppar med bostadsrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan finns på projekt ID 1582037.
Ny- och ombyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola i 2 plan, byggnad benämnd G. Samt ombyggnad av befintlig högstadie, byggnad H. Rivning av befintliga delar av skolbyggnader finns på separat projekt, se ID 1564449.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 lägenheter fördelat på ca 4-5 huskroppar med hyresrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Planer finns för en nybyggnad av förskola, F-6. Finns inget namn på detta än. Omfattning är oklar, uppskattad byggstart och uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare etapper 1519417, 1559487, 1559488. Entreprenadsform är Totalentreprenad i samverkan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation. Objektet är beläget i Förslöv, ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 samt fastigheterna i anslutning till Färgerivägen/Langetoftsvägen.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstads kommun. Ny-och ombyggnad av skola finns på projekt ID 1413006
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Nybyggnad av gc-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2021.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Avser tillbyggnad med kontor.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Båstad
Avser omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar i västra delen av Ekorrvägen samt anäggande av nya dagvattenledningar. Objektet är beläget i Riveraområdet i Hemmeslöv, Båstad kommun.
Anläggande av va-ledningar i Öllövsstrand, Båstad
Avser utbyggnad av vatten och spillvatten till nio fastigheter i Öllövsstrand, Båstad kommun. Projektet ska drivas i samverkan och inkluderar två faser där fas 1 innebär detaljprojektering plus framtagning av budget. Fas 2 innebär entreprenad.
Rivning av F-6 skola i Båstad
Avser rivning av befintliga skolbyggnader och förrådsbyggnader. Förslövs skola består av 4 byggnader i 2 plan varav 1 byggnad består av 6 huskroppar. Byggnad med huskropp A-F, Högstadiebyggnad benämnd H, idrottshall samt byggnad ungdomens hus. Rivning inför om- och tillbyggnad av berörda huskroppar B, C, D, F, liten del av H och 3 mindre förråd + garage. Ytor: Byggnad B BYA ca 555 kvm Byggnad C BYA ca 365 kvm Byggnad D BYA ca 390 kvm Byggnad F BYA ca 450 kvm
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Avser fortsättning med gång och cykel väg som ska koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv, etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser rivning av del av byggnad samt ombyggnad av lokal till 3 lägenheter i befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av lekplatser, Båstad
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av vatten- och spillvattenledning i Båstad
Avser VA-utbyggnad, Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.
Nya bryggor i Torekov, Båstad
Avser rivning av två befintliga badbryggor, anläggning av två nya badbryggor. Anläggning av ny ramp.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Tillbyggnad av Torekov hotell.
Nybyggnad av idrottsplats i Båstad
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt byggarbetsplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av solceller.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Båstad
Bygglov för nybyggnad av utvändig trappa samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av gym i Båstad
Bygglov för ombyggnad av lokal från bank till gym.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av solsidans bod.
Tillbyggnad av fläktrum i Båstad
Bygglov för tillbyggnad med fläktrum förslövs skola.
Ombyggnad av bibliotek i Båstad
Bygglov för tillfällig ändrad användning av kontorslokaler till skola, personalrum och bibliotek.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för utökning av befintlig parkering på riviera hotell.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till bostad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Båstad
Avser tillbyggnad med ca 45 kvm för att utöka boendet från 5 platser till 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad balkong och stödmur samt invändig ombyggnad.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög mast samt teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av friggebod samt grind vid infart.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för nybyggnad av garage/gästhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av cykelgarage i Båstad och Förslöv
Engångsrapport! Avser nybyggnad av cykelgarage vid Båstads och Förslövs järnvägsstationer. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.
Renovering av offentliga toalettbyggnader i Båstads kommun
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget med 0,5 Mkr 2019, 0,5 Mkr 2020 och 0,3 Mkr 2021.
Utvändigt underhåll av kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser tvättning och avfärgning av fasader.
Trafik- och riskutredning i Båstad
Avser en trafikutredning för att avgöra planförslaget för Vistorp 7:19 (Förslövs verksamhetsområde) påverkan på väg 105 samt vid behov föreslå lösningar för säkra korsningspunkter. Uppdraget omfattar även en riskutredning avseende farligt gods som transporteras på våg 105 och Västkustbanan.
Naturinventering i Båstad
Avser inventering av naturvärden med ny detaljplan för Vistorp 7:19.
Utvändig renovering av fönster på kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: