Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 24 km mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av villor med äganderätt, totalt 42 st på området Havsbaden med namnet Kv Strandbrynet med gatuadress: Strandbadenvägen, Annavägen, Södra Kvickvägen. Fastighetsbetckning: Ellipsen 1, Vinkeln 1, Pyramiden 1, Parallelltrapetsen 4, Cirkeln 1-4 i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter med fortsatt parkering i befintligt parkeringsdäck. En innergård skapas i attraktivt västerläge. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
ROT-renovering i flerbostadshus i Ängelholm
Avser Rot-renovering av lägenheter i flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut tagna. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.
Nybyggnad av förskola Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av förskola i Rönneboda, Ängelholms kommun
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad, produktionslokal.
Nybyggnad av grupphus och kedjehus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av småhusbebyggelse som villor och radhus, parhus.
Ombyggnad av LSS boende i Ängelholm
Avser renovering och ombyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensamhets utrymme i Ängelholm.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad bostadshus på innegård som öppnar sig i kvarteret som omges av Östergatan, Vaktgatan, Gasverksgatan och med öppning från Skolgatan. I dag finns här en lägre byggnad som inrymmer en bilverkstad sedan 1950-talet samt en föreningslokal. Tanken är att det ska bli ett flerbostadshus på fyra till fem våningar med ca 35 hyrelägenheter.
Ny gc-port på bandel 922 i Ängelholm
Avser ny gc-tunnel under västkustbanan samt dragning av el, vatten, fjärrvärme och fiberledningar.
Fasadåtgärder längs Västkustbanan inom Helsingborg och Ängelholms kommuner
96 fastigheter ingår i uppdraget och 46 fastigheter är option. Byte av fönster, fönsterdörrar, glasåtgärder, entrédörrar och friskluftsventiler.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av 5 st parhus.
Nybyggnad av gata i Ängelholm
Avser nybyggnad av gata inom Stationsområdet i Ängelholm.
Underhåll av broar i Ängelholm
Avser underhållarbete av broar i Ängelholm.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Ängelholm
Avser tillbyggnad av idrotts- o föreningsverksamhet.
Ombyggnas av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ombyggnad i ett flerbostadshus. Verksamhetslokal blir 3 st lägenheter. BTA ca 200 kvm.
Tekniska konsulter - Vattenmodulering VA, Ängelholm
Upphandlingen omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster inom området vattenmodellering. Uppdraget avser i huvudsak förvaltning, ajourhållning och datamodellering av kommunens övergripande vattenledningsmodell.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst av ventilation på verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av idrottsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rekreteringsområde med paddelbanor mm.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd upplag container / arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning arbetsbodar och verktygscontainrar.
Nybyggnad av cistern i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av gastank.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av nätstation.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med väggmålning.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av fläktrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring av fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring kontorsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov och rivningslov för utbyte av skärmtak, asbestsanering.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om uppförande av fackverkstorn med teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Avser utvändig ändring av affärsverksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om ändrad av entresol.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för asfaltering och uppsättning av tält.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mindre tillbyggnad och tak mellan befintliga byggander på industri.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Utvändig ändring bygglov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser åtgärd om industriverksamhet.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser spolning av dagvattenledning utomhus samt spolning av stammar.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser uppförande av moduler för förskola i Ängelholm. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Nybyggnad av gc-väg i Ängelholm
Planer finns för anläggande av gång- och cykelväg vid Rebbelberga.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: