Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 255 st.

Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.
Nybyggnad av ungdomsbostäder i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad samt fasadändring av flerbostadshus.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten, 7 km. 3 teknikhus. Nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar med tillhörande kanalisation, kontaktledning, el- signal och telebyggnation.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 1
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Teamen som tävlar är : Bygg-Fast tillsammans med Krook & Tjäder, Botrygg tillsammans med Utopia Arkitekter samt A-gruppen (byggherre och arkitekt). Tomten är ca 3200 m2 stor.
Tillbyggnad av fabrik i Norrköping
Tillbyggnaden ger Hercules Armering ökad logistikkapacitet och en framtida robotiserad svetstillverkningslinje. Utsedd leverantör av vitvaror är Electrolux. Utsedd entreprenör för lyftanordningar är JMK Lyftdon.
Nybyggnad av trafikplats i Norrköping etapp 1
Trafikplats. Projektet omfattar nybyggnation av trafikplats, omläggning och nyläggning av VA-ledningar, nybyggnation av gator och cirkulationsplatser med tillhörande anläggningar.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Invändig renovering, ombyggnad av ventilationen mm
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Sanering av mark mm vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator Det är 3 Huvuddelar i denna del: - HD Schakt gasverksfastigheten m.fl. - HD Termisk behandling - HD Gator
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Rivning och nybyggnad av hyresrätter Finspång
Rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av flerbostadshus.
Ställverksbyte vid Norrköpings Central
Utbyte av befintligt ställverk modell-65 till ny modell-95.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Nytt eventcenter i Norrköping
Nytt Eventcenter i galleria
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
Uppförande av 6 st enbostadshus, 6 st carport, 1 st förråd samt 1 st avfallshus.
Lokalanpassningar i förskola i Norköping
Ombyggnad av Kastanjegårdens förskola
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av bostadsrätter
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Arkösund
Nordanskog 1:75-1:82, 1:89-1:93.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av provisoriskt kök i Bråvalla
Bråvalla hus 170 byggs om och Ebersteinska kommer flytta dit alla sin praktiska program hösten 2019. I projektet har finns ett behov att bygga ett provisoriskt kök tills det att en permanent lösning finns på plats. Antalet portioner om dagen är ca 800 st. Den provisoriska lösningen beräknas vara i bruk fram till 2022. Kontraktet ska löpa på 3 år med möjlighet till förlängning i två år.
Utveckling av hamn i Norrköping
Detta projekt: Förberedande arbeten inför muddringsentreprenad och hamnbyggnadsverkentreprenad. Sanering av föroreningar på land och i anslutning mot vatten, röjning av vegetation och vass, borttagning av träds- och buskars rotsystem. Provisorisk väg och etableringsyta samt framdragning av VA. Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Nybyggnad av park i Norrköping
Nybyggnad av park.
Nybyggnad av väg mm i Norrköping
Området Sandbyhov 30 med närområde är ett tidigare institutionsområde som på initiativ från fastighetsägaren Hemsö ska moderniseras och omvandlas. Projektet omfattar byggnation av infrastruktur i form av vägbyggnation samt till viss del ny VA i en etapp.
Ombyggnad av 40/20kv- station i Norrköping
Totalombyggnad av 40/20kv-station med enkeltransformering.
Tak och fasadrenovering på kontorshus i Norrköping
Yttre skalrenovering, ny glasfasad på våning 1 och 2, byte av tak och plåtbeklädnader.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 3
Ombyggnad av Garvaregatan, Bredgatan och Västgötegatan. Lite torgytor mm
Utbyggnad av park i Norrköping etapp 2
I denna etapp byggs parker. Etapp 1 är gata och belysning.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Renovera spillvattenledningar i Lagerlunda.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Bråvalla, Norrköping
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 37, Bråvalla, för daglig verksamhet.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Renovering av Skarphagsskolans Idrottshall
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 1
Vatten- och avloppsanläggningar samt gator med belysning. Detta projekt är etapp 1 av totalt fem planerade etapper. När alla etapper är genomförda kommer cirka 300 friliggande bostäder och cirka 150 lägenheter att stå klara.
Nybyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park i stadsdelen Berget i samband med bostadsbyggandet mellan St. Persgatan och Kvarngatan samt breddning av Trappan Klockgjutaregatan. Hemvärnet är en grönyta på Väster (Berget) som är i stort behov av utveckling och upprustning. Området har offentliga ytor kring strömmen i Industrilandskapet men saknar gröna offentliga rum. Inom stadsdelen saknas ytor tillräckligt stora för en stadsdelspark vilket skapar ett stort behov av att utveckla de lokala grönytor som finns.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Relining av spillvattenledningar i Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av ledning för spillvatten på Norra Promenaden samt spill och dagvatten på Söderköpingsledningen i Norrköping.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 2
Avser utförande av markarbeten, kabelförläggning samt installationer av 3 st. fabriksfabricerade moduler innehållande, 22kV ställverk, förläggning av 22kV kabel och kontrollutrustning, och därtill även kompletteringar av befintlig omformarstation.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 1
Entreprenör ska tillverka 3 st. modulbyggnader enligt åtföljande ritningar och teknisk beskrivning. Entreprenör ska i modul 1 och 2 montera/installera, 6+7 st. 22 kV ställverksfack. I modul 3 ska installeras en uppsättning av kontrollutrustning. Option på ytterligare en (1) modulbyggnad med ställverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: