Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Nykyrka-Brattebo backe
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Byte av fönster på flerbostadshus i Motala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Ombyggnad av hissar i Gamla Stan, Motala
Entreprenaden avser utbyte/ renovering av fyra hissar i Platens fastighetsbestånd: Objekt 1: Skolgatan 7, hiss mot norr. Objekt 2: Nedre Rådmansgatan 7, hiss mot norr. Objekt 3: Nedre Borgmästaregatan 7, hiss mot norr. Objekt 4: Timmermansgatan 7, hiss mot norr.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Underhåll mm av utebad i Motala
Säkerhetsarbete och underhåll av hopptorn och bryggan. Rivning av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri med lasthus.
Renovering av bibliotek i Motala
Renovering av Motala Biliotek
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt - från småindustri till kontor och handel.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad samt yta för uppställningsplatser.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av industrifastighet - Bilhall.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation på Innerstaden 1:336, Agneshög och Charlottenborg 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av paviljong i Motala
Nybyggnad av paviljong/skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Högby 2:8, Stråken 3:10, Brånshult 2:5, Olivehult 10:82 & 10:83, Stubba 2:1, Högby 2:5, Blommedal 2:1 & 1:21, Nykyrke 5:44, Koppartorp 1:1, Skrukarp 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Åsandby 1:1, Dråsa 2:2 & 6:4, Sundsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Klämmesbol 1:3 och Kvarn 2:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kungs Norrby 1:192, Hultema 2:1, Skönnarbro 2:1, Klovstena 10:2, Johannisberg 1:2 & 1:32, Iskallebol 1:20, Håltorp 1:1, Eksund 1:1 och Ansebo 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kvarn 2:9 , Olivehult 10:53, Kvarn 2:63, Klämmesbol 1:3, Olivehult 10:7, Åsansby 1:4, Ishult 2:1, Bällerberg 1:4, Bona 2:18, Medevi 4:3, Medevi Brunn 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Kvarn 2:9, Västanvik 2:1, Älgmyra 8:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Bygglov för anläggande av pakering.
Rivning av stugby i Motala
Flytt av stugby samt servicebyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering samt nybyggnad av kundvagnsgarage och uppsättning av belysta stortavlor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring, skärmtak och fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - tak.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus - skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - Skärmtak över entré, ramp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Uppsättning av solpaneler på tak på Målaren 7, Skepparen 7 och Duberg 7.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - förråd.
Tillbyggnad av kyrka i Motala
Tillbyggnad av kyrka - skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av radhus - skärmtak på Glödgaren 1 - 16.
Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal - skärmtak och ramp.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: