Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Nybyggnad av simhall i Motala
Nybyggnad av simhall. Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Avser nybyggnad av bostäder omfattar ca 100 lgh.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av grundskola
Nya bostäder i Motala
Planförslaget möjliggör byggnation av nya bostadshus längs med områdets östra och södra gränser. För att säkerställa parkeringsbehovet i området utan att ta en större andel grönyta i anspråk innefattar planförslaget även en yta för parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Nybyggnad av bostäder i Motala
4 radhus 19 brf lägenheter.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Ledningsrenovering med i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar inom Motala kommun.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Renovering av tak, stammar och balkonger på flerbostadshus i Motala
7st nya suterräng lägenheter. Ombyggnation av tak, stamrenovering, elstamrenovering, balkongrenovering osv.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 1
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Upprustning av gatubelysning i Motala kommun
Upprustning av gatubelysning
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Renovering av badrummen
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Nybyggnad av VA anläggning och upprustning av gata för bostäder i Motala
Nya, och restaurera de befintliga gatorna i anslutning till området. Ny vatten- och avloppsanläggning (VA) för de nya husen som kommer att byggas i området.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Underhåll mm av utebad i Motala
Säkerhetsarbete och underhåll av hopptorn och bryggan. Rivning av toalettbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Utvändig ändring av flerbostadshus - Fasadändring och takkupor samt invändig omfördelning av lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt från småindustri till handel med skrymmande varor.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus - Lss-boende.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Marklov för uppförande av bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:62, Bromma 2:1, Norra Freberga 2:10, Lemunda 1:3 och Illersjö 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum, garageport
Återställning till lägenheter i Motala
Återställning till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Utvändig ändring av flerbostadshus - Byte av lägenhetsdörrar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - Nybyggnad av personalbodar.
Rivning av kontor i Motala
Rivning av kontorsbyggnad på Tuddarps Avfallsanläggning
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Motala
Fasadändring av klubbhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Motala
Inglasning av balkonger 15-20 st
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: