Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1108 km varav grusväg ca 265 km.
Mittseparering samt ny gc-väg längs väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Mittsepareringsåtgärd (2+1) på väg 373 sträckan Svensbyn-Vitsand. Sträckan är smal, ca 5,6 km lång och sträcker sig från korsningen med väg 550 väster om Svensbyn till korsningen med väg 930 i Vitsand. Längs ca 4,5 km av sträckan anläggs även en ny friliggande cykelväg. En ny gc-bro över väg 373, samt en vägbro över gc-väg samt sex nya busshållplatser ska anläggas och ett antal anslutningsvägar ska flyttas.
New transmission overhead power line 130/150 kV, Markbygden
Invitation to interested parties to apply for qualification to tender for a contract for 2 x 150 kV transmission overhead powerlines, approximately 29 kilometres in total. In one end, each line will connect to a 150/33 kV substation. In the other end, each line will connect to the existing and operational 400/150 kV substation Råbäcken. At Råbäcken, the lines connect onto the national (400 kV) grid of the TSO Svenska Kraftnät.
New 150 kV overhead lines för wind farm clusters, Markbygden phase 3
The subject of this tender is to apply for qualification in the procurement of design and construct contract for up to three 150 kV overhead-lines in Piteå municipality, Sweden.
Nybyggnad av trafikplats i Hortlax
Ny trafikplats ca 1,3 km söder om Bergsviken, Piteå. Ny cirkulationsplats, rivning och ersättning av befintlig bro, anslutningar av gång- och cykelvägar.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
New transformer T3 to Substation Råbäcken, Piteå
Concerns qualification to tender for a contract for the design, manufacture, supply and installation of one large transformer with 3 limbs, to be installed at the Råbäcken substation, located outside Piteå in northern Sweden. MBN intends that the tendered transformer is to be delivered to site not before September 2020 but no later than at the end of April 2021.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnaden Oden.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Tillbyggnad av presshall i Piteå
Piteå Näringsfastigheter utför om- och tillbyggnad av delar av fastigheten Öjebyn 24:52 för hyresgästen Rise AB, för att Rise AB ska införskaffa en ny press. Pressen levereras, lyfts in och monteras av en sidoentreprenör under entreprenadtiden
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Nytt viltstängsel längs E4 mellan Kopparnäs-Harrbäcken
Ca 4,6 km lång sträcka, nytt viltstängsel, 5 viltuthopp, 1 viltpassage i plan. Gc-port samt anslutningsvägar.
Stambyte i flerbostadshus i Öjebyn
Stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 3 och 5. Delvis utbyte av fasad och nya balkongräcken.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Industrigatan. Arbetsområdet sträcker sig från rondellen vid Nygatan/Industrigatan och avslutas bortanför korsningen Källbogatan/Industrigatan. Mellan Nygatan och Ekgatan anläggs även en ny GC-väg. Nya busshållplatser med väderskydd anläggs. VA-arbetet genomförs till stor del genom relining.
Reparation av bro över Pite älv
Betongreparation stöd.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Ombyggnad till gym i Piteå
Ombyggnation av gym
Utbyggnad av återvinningscentral vid avfallsanläggning i Öjebyn
Pireva kommer att utveckla entréområdet med återvinningscentral på Bredviksberget. Avser markjobb och planer, förlängd och ombyggd ramp, ny byggnad för återbruk samt tillhörande VA, el, belysning, avvattning mm
Breddning av GC-väg i Piteå
Avser breddning av trottoar till gc-bana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser ombyggnad av lokal till 1 lgh samt renovering av fasad och fönster.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Restaurering av befintlig lokal.
Fönsterrenovering av kyrka i Piteå
Fönsterrenovering Hortlax kyrka.
Tillbyggnad av lager/förråd i Piteå
Förhandsbesked - planerad byggnation av lager och hallbyggnader.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Inst el ändr av ventilation i vårdlokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov (djupdal), Nybyggnad av industribyggnad/lokal samt marklov (kallamossen) Pite Kronopark 1:57.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal 133>2.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal, kontorsbyggnad och parkeringsplats samt installation av ventilation och va-anläggning (kommunal).
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.Området är till viss del planlagt sedan tidigare, men den största ytan av torget i inte planlagd utan anges som gata. Översiktsplanen anger att området ligger inom befintlig bebyggelse, inom kulturmiljöprogrammet samt inom utvecklingsområde för kulturmiljö. Området ligger även inom riksintresse för kulturmiljö.
Ombyggnad av skola i Piteå
Ombyggnad av skola samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Installation av hiss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Utvändig ändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av publik lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av separat provisorisk ingång/ramp på vårdlokal (tidsbegränsat).
Nybyggnad av barack i Piteå
Uppsättande av baracker.
Nybyggnad av tennishall i Piteå
Tidsbegränsad nybyggnad av publiklokal -padelhall.
Nybyggnad av lager i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - nybyggnad av affärslokal (tälthall).
Nybyggnad av kontor i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Piteå
Rivning av befintlig scen samt nybyggnad av ny scen- badhusparken.
Tillbyggnad av skärmtak i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Bygglov och marklov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av plank i Piteå
Nybyggnad av ett plank.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av parhus i Piteå
Installation av hiss i tvåbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - utökande av parkeringsyta.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - utökning av parkeringsplats vid bergets äldreboende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov för ytterligare 70 parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för ändring av marknivå.
Elarbeten för Stora Nolia-mässan i Piteå
Elarbeten till Stora Nolia mässan i Piteå 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av vattentorn i Piteå
Rivningslov industribyggnad/lokal -vattentorn.
Renovering av vindskivor kyrka i Piteå
Renovering & målning av vindskivkor på Hortlax kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: