Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd, tak över uteplats, sop- och återvinningshus samt installation av hiss och VA-anläggning (kommunal).
Nybyggnad av industrilokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
New power transformers to the Markbygden phase II, Piteå
Invitation to apply for qualification for the procurement of up to nine 150/33 kV, 125/140 MVA & 100/125 MVA power transformers to the Markbygden phase II stations in Piteå municipality, Sweden.
New 150 kV overhead lines för wind farm clusters, Markbygden phase 3
The subject of this tender is the pre-design of two overhead power lines of a total length of 29 kilometers. Their purpose is to connect wind turbine generators to the national grid. The tenderer awarded the contract (the Consultant) is to pre-design this overhead line.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan, Piteå Kommun.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnad nr 9 "Oden".
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Ombyggnad av produktionskök vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av Strömbacka produktionskök, Piteå Kommun. Objektet är beläget i Strömbackaskolan, Lasarettsvägen 2, i centrala Piteå.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum i Piteå
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att möjliggöra för nybyggnation av maskinhall.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder. Byte av två trummor vid en bro över Svensbyån på väg 512 norr om Granträskmark.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Nybyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.Området är till viss del planlagt sedan tidigare, men den största ytan av torget i inte planlagd utan anges som gata. Översiktsplanen anger att området ligger inom befintlig bebyggelse, inom kulturmiljöprogrammet samt inom utvecklingsområde för kulturmiljö. Området ligger även inom riksintresse för kulturmiljö.
Förtätning av bostadsområde i Hemlunda i Piteå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av befintligt bostadsbebyggda fastigheter genom att utöka byggrätten. Byggherren är en privatperson.
Invändigt underhåll & ombyggnad av kontor & handel i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för kontor, bostäder, handel.
Takbyte på flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av tak.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Piteå kommun inbjuder till anbudsgivning avseende byte av belysning på LF-arena enligt bifogade handlingar.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Piteå
Utvändig ändring av sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av plan 0 från bostadslägenhet till lokal.
Ombyggnad av garage i Piteå
Ändring av bärande konstruktion garage.
Tillbyggnad av vårdbostad i Piteå
Tillbyggnad av bostäder för särskilt boende.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/filterhus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av brandhärjat enbostadshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Rivning samt åtgärd som påverkar brandskyddet på affärslokal.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov enbostadshus.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage/förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Utvändig ändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Piteå
Ombyggnad av idrottsanläggning. motering av belysningsmaster på betongfundament lf arena.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Planbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av förråd/tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Nybyggnad av skärmtak/carport/tält.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (Coop Acusticum).
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (T-275) (T-277) Haraholmen.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Nyetablering av två tomter.
Rivning av kontor i Piteå
Objektet avser att på totalentreprenad genomföra selektiv rivning av befintlig byggnad med tillhörande planerings- och projekteringsarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - anläggning av parkyta med enkel grillplats och enklare boulebana.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av cykelgarage för kv. tallen.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av fackverkstorn för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: