Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Avser 179 verk, ca 40 st monteras under 2018 och 139 st under 2019.
Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Nybyggnad av testanläggning i Piteå
Planer att bygga en ny anläggningen där forskningsinstitutet ska utveckla och demonstrera tillverkning av kompositprodukter tillsammans med fordonsindustrin. Man vill investera i en 600 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma ett test- och demolaboratorium för industriell utveckling och avancerad forskning kring lättviktsprodukter.
Anläggningsarbeten för nytt industrisområde i Piteå
Upphandlingen omfattar entreprenadarbeten för iordningsställande av industritomt/ -er, med vägar, va-ledningar, fjärrvärme samt el och opto. Andra arbeten erforderliga för industriområdets funktion och nyttjande kan komma att inkluderas.
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad av undervisningskök och takarbeten på skola i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Strömbacka Hus Tor till undervisningslokal storkök, samt rivning och ombyggnad av tak med ny papptäckning av yttertak.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Ombyggnad av hotell i Piteå
Ombyggnad/ändring av planlösning/utvändig ändring av hotell/restaurang/publika lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad för nya elfilter.
Varma beläggningsarbeten längs väg 503, 572 och 510.01 i Norrbotten
Avser väg 503 mellan Hortlax-Bergsviken, väg 572 mellan Forsnäs-Norrfjärden och väg 510.01 Del av Borgaruddsvägen (grupp 1) och sträckan Boden-Bredåker, byaväg genom Bredåker (grupp 2).
Om- och tillbyggnad av produktionskök i Öjebyn
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Öjebyns produktionskök, Piteå Kommun.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola (rönnens förskola, nattis).
Ombyggnad gata och va i Piteå
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för ombyggnation av gata och VA längs Källbogatan.
Ombyggnad GC-väg i Piteå
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för ombyggnation av gata och ny gång- och cykelväg längs Strömnäsgatan Piteå kommun.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Objektet avser att införa kommunalt vatten och avlopp inom områdena Renön och Nötön. Ca 190 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 13 400 meter ledningslängd. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Stambyte samt byte elinstallationer i Piteå
Stambyte samt renovering badrum, ny el, fasadbyte. Kommer att utföras i 3 etapper.
Ny vattenreningsanläggning till dialysmottagningen vid sjukhus i Piteå
Omfattar avtal för leverans, installation, driftsättning och validering av vattenreningsanläggning till dialysmottagningen vid Piteå älvdals sjukhus inklusive dokumentation, utbildning och framtida serviceavtal.
Byte av ispist i ishall i Piteå
Läggning och gjutning av ny ispist samt nya kylrör (banrör och samlingsrör) på LF Arena.
Ombyggnad av skidlift i Piteå
Avser projektering, komplett leverans, montage, installation och driftsättning av nya motorer, frekvensomriktare (FRO) inkl. injusterade styrskåp (utrustningen) till de två skidliftarna på Lindbäcksstadion. Även den gamla utrustningen rivas, demonteras och tas om hand av entreprenören.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal va (kommunalt) samt ventilation.
Nybyggnad av slöjdsal på skola i Piteå
Nybyggnad av slöjdsal på skola.
Badvattenrening Öjebyns simhall, Piteå
Öjebyns simhall kommer att förses med ombyggt reningsverk för befintlig simbassäng. Reningsverkets kapacitet skall anpassas till tänkt maximal belastning och moderna dimensioneringsriktlinjer. För att ha hög kapacitet och samtidigt låg driftskostnad, skall systemen utföras med automatisk anpassning av cirkulation och kemikalietillsats i förhållande till badbelastning och vattenkvalitet.
Byte av omrörare i vattenverk i Öjebyn
Avser demontage av befintliga flockningsomrörare samt leverans och installation av nya flockningsomrörare med tillhörande utrustning. Vattenverk Degeränget är beläget i Piteå kommun, Taktvägen 9, Öjebyn.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad/utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivning av industribyggnad i samband med efterbehandling av förorenad mark.
Nybyggnad av reservkraft på äldrecentra i Piteå
Upphandlingen avser nybyggnation för reservkraft till Trädgårdens Äldrecentra i Piteå kommun.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Tillbyggnad av vårdbostad i Piteå
Tillbyggnad av bostäder för särskilt boende.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ansökan om planbesked - utökning av förskoleavdelningar.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Invändig hyresgästanpassning.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal, parkeringsplats, solcellsanläggning, skyltar. va-kommunalt.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 3 transformatorstationer Hortlax 19:15,Jävre 1:20,Håkansön 4:3.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.
Nybyggnad av båthus i Piteå
Nybyggnad av båthus b1:4, Nybyggnad av båthus b 2:4 Pitholm 47:13.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av bensinstation i Piteå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt, rivning av skärmtak.
Nybyggnad av kallförråd i Piteå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av modulskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Nybyggnad av parkeringplats, eldstad, lärmiljö på skola.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av paviljong på skola.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation Renön 1:89,1:5.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Piteå
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - parkeringplats.
Tillbyggnad av fritidshus i Piteå
Tillbyggnad av fritidshus (attefallstillbyggnad).
Tillbyggnad av garage i Piteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av golfbana i Piteå
Tillbyggnad av golfklubb och rackethall.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/elrum.
Utvändigt underhåll av förråd i Piteå
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av affärslokal.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation t-219.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Böle 9:27,4:3,12:10,Högsböle 3:10.
Nybyggnad av varmförråd i Piteå
Nybyggnad av varmförråd samt skärmtak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av affärshus i Piteå
Rivning och borttagning av del av affärslokal efter brand.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov av enbostadshus och gårdsbyggnad.
Rivning av bageri i Piteå
Rivningslov bagarstuga.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Piteå
Omprofilering av bensinstation.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av enbostadshus och garage samt en garagelänga.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus pga brand.
Nybyggnad av skärmtak vid Västra Kajen i Piteå
Objektet avser projektering och nybyggnation av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: