Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
New transmission overhead power line 130/150 kV, Markbygden
Invitation to interested parties to apply for qualification to tender for a contract for 2 x 150 kV transmission overhead powerlines, approximately 29 kilometres in total. In one end, each line will connect to a 150/33 kV substation. In the other end, each line will connect to the existing and operational 400/150 kV substation Råbäcken. At Råbäcken, the lines connect onto the national (400 kV) grid of the TSO Svenska Kraftnät.
Nybyggnad av trafikplats i Hortlax
Ny trafikplats ca 1,3 km söder om Bergsviken, Piteå. Ny cirkulationsplats, rivning och ersättning av befintlig bro, anslutningar av gång- och cykelvägar.
New 150 kV overhead lines för wind farm clusters, Markbygden phase 3
The subject of this tender is to apply for qualification in the procurement of design and construct contract for up to three 150 kV overhead-lines in Piteå municipality, Sweden.
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför renovering och ombyggnad av Flygel C med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Upphandling av entreprenad om- och tillbyggnad av PiteEnergi kontorsfastighet. AB PiteEnergi ska bygga till kontoret med ca 1030m² BTA och bygga om ca 750m². I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, uteplatser samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och sophus, schakt för el- och vvs- arbeten. Markarbeten omfattar bland annat VA-, fjärrvärme och arbeten för el-kanalisation. Markyta som berörs av markarbeten är ca 2 200 m² Asfaltytor, ca 1000m² gröngjorda ytor och ca 670m² plattläggning. Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av kontor i 3 våningar samt med nytt fläktrum i våning 4.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Tillbyggnad av presshall i Piteå
Piteå Näringsfastigheter utför om- och tillbyggnad av delar av fastigheten Öjebyn 24:52 för hyresgästen Rise AB, för att Rise AB ska införskaffa en ny press. Pressen levereras, lyfts in och monteras av en sidoentreprenör under entreprenadtiden
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Industrigatan. Arbetsområdet sträcker sig från rondellen vid Nygatan/Industrigatan och avslutas bortanför korsningen Källbogatan/Industrigatan. Mellan Nygatan och Ekgatan anläggs även en ny GC-väg. Nya busshållplatser med väderskydd anläggs. VA-arbetet genomförs till stor del genom relining.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på minst 300 kVA. Option på ytterligare ett aggregat.
Byte av hissar i flerbostadshus vid Strömnäs, Piteå
Avser utbyte av 3 st hissystem i flerbostadshus vid Strömnäs inom Piteå kommun.
Breddning av GC-väg i Piteå
Avser breddning av trottoar till gc-bana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser ombyggnad av lokal till 1 lgh samt renovering av fasad och fönster.
Rivning av skola i Piteå
Rivning av skola.
Fönsterrenovering av kyrka i Piteå
Fönsterrenovering Hortlax kyrka.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Inst el ändr av ventilation i vårdlokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov montering av utvändig hiss samt ny utrymningsväg.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal, kontorsbyggnad och parkeringsplats samt installation av ventilation och va-anläggning (kommunal).
Ombyggnad av skola i Piteå
Ombyggnad av skola samt ändring av ventilation.
Nybyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.Området är till viss del planlagt sedan tidigare, men den största ytan av torget i inte planlagd utan anges som gata. Översiktsplanen anger att området ligger inom befintlig bebyggelse, inom kulturmiljöprogrammet samt inom utvecklingsområde för kulturmiljö. Området ligger även inom riksintresse för kulturmiljö.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av publik lokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad/lokal -vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av separat provisorisk ingång/ramp på vårdlokal (tidsbegränsat).
Rivning av flerbostadshus i Piteå
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet i publika lokaler.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av ventilation i förskola.
Rivning av barack i Piteå
Rivning komplementbyggnad - byggbarack.
Nybyggnad av tennishall i Piteå
Tidsbegränsad nybyggnad av publiklokal -padelhall.
Nybyggnad av lager i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - nybyggnad av affärslokal (tälthall).
Ombyggnad av skola i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - skola.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av förråd på 5x35.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av tillfällig byggnad för sandförvaring.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Uppförande/förhyrning av tälthall till Stora Nolia i Piteå
Upphandlingen avser hyra av ca 2400 kvm tälthall till Stora Nolia i Piteå 2020.
Renovering av vindskivor kyrka i Piteå
Renovering & målning av vindskivkor på Hortlax kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: