Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 112 lgh.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
50 lägenheter i 3 våningar. 10 000 kvadratmeter av området får bebyggas med bostadsrätter. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
3-6 våningar. Gültzauudden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad av studentlägenheter på Porsön, Luleå
Entreprenaden innefattar renovering av Vänortsvägen 7; studentlägenheter med nya kök nya installationer och ytskikt i WC/Dusch, nya lägenhetsförråd och cykeltak samt att man bygger om samvarorum till lägenheter. Markarbetena omfattar Vänortsvägen 5, 7 och 9. 1 st option (Vänortsvägen 9) Nybyggnadsyta (BYA): ca 285 m2 (Lägenhetsförråd/Cykeltak) Ändringsyta (BRA): ca 1900 m2 (exkl option) Behandlad markyta: ca 3250 m2
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Byte av VA-ledningar i Luleå
Byte av vatten och avloppsledningar gäller del av Bredviksvägen, Kalvholmsgatan och Knöppelåsvägen. Avser byte av huvudledningar, brunnar och ventiler fram till tomtgräns. I återställningen tas trottoarer bort och ersätts med grönytor samt avsmalning av gatan till 6 meter.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Inhyrning av skolpaviljonger i Luleå
Avser etablering, förhyrning samt avetablering av paviljonger samt underhåll av paviljongerna under avtalstiden. Kontraktet ger beställaren möjlighet att förlänga tecknat avtal med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader.
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Utförandeentreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Totalentreprenaden avser ackumulatortank samt inkoppling.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Fönsterbyte mm kontor i Luleå
Fönsterbyte och lagning av putsfasad.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Byte av sportgolv i Luleå Energi Arena
Avser demontering och återmontering av befintliga utdragbara läktare. Rivning av bef sporthallsgolv samt dimensionering och montering av nytt sporthallsgolv. Ändringsyta: BRA ca 1124 m2.
Nybyggnad av lagerlokal i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggning i Luleå Malmhamn
Avser utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggningen på grund av slitage.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar: Demontering av befintlig frånluftsfläkt som betjänar lägenheter samt tillför avluften såsom tilluft till garage. Ombyggnad av ventilation för lägenheter med ny takfläkt på yttertak som kopplas in på kanalsystemet på vind. Garage förses med ny takfläkt som ersätter befintlig. Lokaler i källaren förses med ny kanalfläkt och brandspjäll som kopplas in mot befintligt kanalsystem i källaren och tillför avluften som tilluft till garage. I entreprenaden ingår tillhörande bygg och elarbeten. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Utrymme för etablering, upplag och intransport tilldelas Entreprenören enligt samråd med Beställaren på fastigheten. Entreprenören ansvarar för att arbetsplatsen är ren, samt att anslutande vägar och gångbanor hålls framkomliga. Skyltar och dylikt utformas och placeras i samråd med Beställaren.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad av gemensamhetsutrymme till lägenheter. Nya förråd och ”cykelcarport”.
Ny personhiss till silotopp, Luleå Malmhamn
Omfattning: Rivning av befintlig konstruktion (Kuggstångshiss), Komplett hiss samt montage, Markarbeten i hissgrop och bottenplan (skall höjas ca 0,2 m från befintlig) samt Värme och dränering i grop för att förhindra isbildning.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Åtgärdande av vandringshinder i Norrbottens län
Avser åtgärder för 5 st vandringshinder i Norrbottens län.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Nytt tak på Bergströmska gården i Luleå
Objektet avser ombyggnad/byte av befintligt tak på Bergströmska gården, Sparven 16 Luleå.
Nybyggnad av idrottshall i Luleå
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad phase 2.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av källarlokal till kontor i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus och kontorshus. Målning av fasad, inglasning av entre, nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ändrad användning av kommunal friskola till privat.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av kontor i Luleå
Selektiv rivning av 5 byggnader kontor, förråd och garagebyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av byggnad inom friluftsmuseet hägnan.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av hygienbodar.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar/omklädning t o m 2021-03-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och parkering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker, parkering och upplag t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad t.o.m 20250820.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-11-30.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2023-12-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2022-12-30.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av vaktbyggnad t.o.m 20220903.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad/påbyggnad och ändrad användning av industribyggnad t.o.m 2030-06-25.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig lagerhall 8 Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker 2a Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontor 2 b Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga omklädningsrum 7 Porsön 1:416.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstataion t o m 2030-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för upplag/byggetablering t o m 2025-12-31.
Ombyggnad av förråd i Luleå
Till/ombyggnad av huvudbyggnad för bättre tillgänglighet.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av barnvagnsförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Fönsterbyte och fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: