Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Nybyggnation för vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus, Byggnad 124. Nybyggnad kommer att ske i anslutning till byggnad 105 med pågående verksamhet omfattande psykiatri. Byggnaden för vårdinrättning är fördelat på två plan, ca 8000 m2. Till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, m.m, ca 4000 m2. Arbeten omfattar även anslutande rum i byggnad 105 på samtliga våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Nybyggnad av bostäder i Notviken, Luleå.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Entreprenaden innefattar fasadbyten och tilläggsisolering av fyra st flerbostadshus inkl byte av fönster och ytterdörrar. Balkonger och loftgångar förses med nya räcken. I lägenheterna installeras lägenhetsaggregat i kök. Förberedelser för framtida fiberanslutning och temperaturmätning av lägenheter. Del av yttertaken demonteras och återmonteras för åtkomst av installationer på kallvind. Byte av dörrar på sophus. Upprustning av utemiljö omfattande bostadsgårdar med nya planteringar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Tankbeläggning i region Nord
Utförande av tankbeläggningar i Norrbottens och Västerbottens län.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 3
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. I etapp 3 ingår 2 byggnader med 45 lägenheter. Ändringsyta: BTA ca 5 200 m2.
Påbyggnad och rivning av kontor i Luleå
Rivning av 1 våning samt påbyggnad av 2 st våningar.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Anläggande av uppställningsplatser i Luleå
Swedavia avser teckna avtal med en entreprenör för utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Ny-, om- & tillbyggnad till guppboende m.m. i Luleå
Planer för ny-, om- & tillbyggnad av bla gruppboende m.m. i Seminariet 2 i Luleå.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Fasadarbete samt ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, solceller samt ombyggnad av kontor m.m.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Anläggning och spänningsarbeten i Norrbottens län, Fortifikationsverket
Avser anläggningsarbeten samt installationsarbeten inbegripande både hög- och lågspänning i Norrbottens län
Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-84.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Bjurådalen Råne Älvdal GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Luleå Södra Landsbygd GSF, etapp 1 och 2.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Planer för tillbyggnad av förskola.
Underhåll av fastigheter & kyrkor i Luleå
Planer att under en 10 års period göra underhåll, ytskickt och avvattning på fastigheter och kyrkor i Luleå.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Luleå Tekniska Universitet
Objektet avser att byta ut befintlig anläggning, STV 3, STN C, med två nya lågspänningsställverk. Objektet är beläget inom Porsön 1:405, 971 87 Luleå, C-huset, station 3, Luleå Tekniska Universitet.
Utvändigt fasadarbete samt underhåll av tvättinrättning i Luleå
Utvändig ändring fasad samt nya ytskickt i tvättstugor och hg-lokal.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Luleå Malmhamn Ombyggnad tapp 11 och12
Luleå Malmhamn Ombyggnation tapp 11 och 12.
Upphandling av modulbyggnad för logopeder/kuratorer vid Sunderby sjukhus i Luleå
Avser moduler för tillfälliga lokaler för logopeder och kuratorer vid Sunderby sjukhus.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad och utvändig ändring av lagerhall.
Luleå Malmhamn Rostkyddsmålning skeppslastare i Luleå
Rengöring och målning av skeppslastare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ombyggnad, ändrad planlösning i gym.
Ombyggnad av vårdbostad i Luleå
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av kontorshus/förrådsbyggnad.
Rivning av valsverk i Luleå
Rivning av del av valsverk.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad, kyltorn.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrifastighet.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Luleå
Rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av vidbyggda förråd.
Tillbyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för om-och utbyggnad av befintlig pir samt anläggning av brygga och båtplatser samt muddring.
Ombyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för reparation av hamnpir.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov av baracker t o m 2022-10-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringplatser to m 2020-11-01.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell t o m 2028-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: