Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Nybyggnation för vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus, Byggnad 124. Nybyggnad kommer att ske i anslutning till byggnad 105 med pågående verksamhet omfattande psykiatri. Byggnaden för vårdinrättning är fördelat på två plan, ca 8000 m2. Till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, m.m, ca 4000 m2. Arbeten omfattar även anslutande rum i byggnad 105 på samtliga våningar.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser 199 lägenheter med 4-5 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, två våningar kontor och resten lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön, Luleå
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 4E och F
Luleå kommun vill växa och det befintliga va-systemet är identifierat som en begränsande faktor för att uppnå detta mål. Dricks-, spill och dagvattenkapacitet erfordras i en större skala än vad som i dagsläget är tillgängligt. Det befintliga systemet är dessutom åldersstigna och upprustning krävs oavsett kapacitetsbehov. För att öka kapaciteten hos va-systemet ska nytt huvudsystem anläggas, ett arbete som går under benämningen Östra Länken. Östra Länken är indelad i flera etapper. Denna upphandling omfattar de sju etapperna 4E, 4F, 1, 2A, 2B, 2C och 3. Varje etapp är uppdelad i två faser; fas 1 och fas 2. Vinnande anbud erhåller fas 1 för etapp 4F.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Entreprenaden innefattar fasadbyten och tilläggsisolering av fyra st flerbostadshus inkl byte av fönster och ytterdörrar. Balkonger och loftgångar förses med nya räcken. I lägenheterna installeras lägenhetsaggregat i kök. Förberedelser för framtida fiberanslutning och temperaturmätning av lägenheter. Del av yttertaken demonteras och återmonteras för åtkomst av installationer på kallvind. Byte av dörrar på sophus. Upprustning av utemiljö omfattande bostadsgårdar med nya planteringar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 4
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Tankbeläggning i region Nord
Utförande av tankbeläggningar i Norrbottens och Västerbottens län.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Råneå
Avser 23 lgh i trygghetsboende i sk SABO-hus.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 3
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. I etapp 3 ingår 2 byggnader med 45 lägenheter. Ändringsyta: BTA ca 5 200 m2.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ombyggnad av kontor till lokaler för Internationella Engelska Skolan i kv Stören, Södra Hamn i Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/laboratorium.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Nyuppsättning av betongbarriärer längs E4 i Norrbotten
Rivning av befintligt vajersystem samt nyuppsättning av betongbarriärer på utpekade platser utmed E4 i Norr- och Västerbotten.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och affärshus, takkupor.
Ny- & ombyggnad av lokaler i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i befintlig källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entréer och lastkaj i fasad. Schakt och omdragning av befintlig kulvert som försörjer huskropp på gården med värme tappvatten el och fiber.
Nybyggnad av miljöstation i Råneå
Nybyggnad av återvinningsbyggnad med förrådsutrymmen (2 varmförråd och 2 kallförråd) på ca 240 kvm BYA.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister.
Ombyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 1 - 4
Etapp 1 avser utbyte av spill, dag- och vattenledningar på Parkvägen 19, 30-38, 53-75, 40,46, Västra Skolgatan 9-11 samt Nävervägen 19. Sen kommer etapp 2 utföras 2019 samt återställande arbeten etapp 3 & 4 under 2020 och 2021.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, garage samt parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Nybyggnad av vårdbostad i Luleå
Ändrad användning av vård- och omsorgsboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt utökning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Luleå
Utvändig ändring och ombyggnad av industrilokal till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ombyggnad och ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av 3 stugor med förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Luleå
Tillbyggnad av verkstad, lackering.
Rivning av valsverk i Luleå
Rivning av del av valsverk.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus med förråd.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad, kyltorn.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrifastighet.
Rivning av kallförråd i Luleå
Rivning av kallförråd.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av panncentral i Luleå
Rivning av panncentral.
Tillbyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för om-och utbyggnad av befintlig pir samt anläggning av brygga och båtplatser samt muddring.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov av baracker t o m 2022-10-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringplatser to m 2020-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar och förrådscontainrar t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-02-01 för modulbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av miljöhus/soprum.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Nybyggnad av solskydd vid förskola.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ombyggnad, ändrad planlösning i gym.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av förråd - tälthall.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av grilltak/grillhus Råneå 12:104,41:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: