Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 8
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 9
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning samt handelslokaler.
Nybyggnad av hotell mm Kiruna nya stadskärna, kv 10
Det nya hotellet byggs intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Hotellet omfattar totalt 14 000 kvadratmeter fördelat på 13 våningar. Det får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym och relaxavdelning samt en skybar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av ca 80-100 bostadsrätter.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kiruna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10 i Kiruna, etapp 2
2,4 km ny E10 (9 m belagd bredd), fembent cirkulationsplats vid Tuolluvaara, ombyggnad av anslutningar vid Malmvägen, Tuolluvaaravägen och befintlig E10, ny anslutning till Luftfartsvägen, ny anslutning till ny E10 etapp 1, ca 1,2 km ny gc-väg, ersättningsvägar och infarter ca 0,7 km, 3 plattrampbroar i betong, en balkbro i spännarmerad betong, en plattbro av typen v-bening i betong, planteringar, belysning, ledningsarbeten.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken, Maria Taaveniku 12-14 i Luossavaara, Kiruna.
Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
I entreprenaden ingår att göra överbyggnaden på vattenverket samt gjutning av platta och göra markarbetet för detta.
Nybyggnad flerbostadshus, Etapp 2c i Kiruna
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av lägenheter på del av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna enligt gällande detaljplan. Arbetena skall innefatta kompletta mark och infrastrukturarbeten samt uppförande av flerfamiljshus.
Nybyggnad flerbostadshus, Etapp 3 i Kiruna
Luossavaara etapp 3 ska bebyggas med 44 st hyreslägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Tomten är i dagsläget orörd fjällskog i sluttning på berget Luossavaara. Tomten ska terrasseras och förberedas för byggnation enligt i förfrågan bifogade handlingar.
Nybyggnad av simhall i Kiruna
Objektet omfattar bottenplatta och pålning vid nybyggnation av nytt badhus i Nya Kiruna C.
Ny optokabel längs järnvägen sträckan Harrträsk-Kiruna C1
Objektet avser förläggning av multidukt inkl. skåpplacering och blåsning av mikrokabel på följande sträckor: Harrträsk–Kiruna C1, Gällivare-Koskoskulle, Kojiuvaara–Aitik och Råtsi- Svappavaara.
Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft.
Nybyggnation av Bolagshotell i Kiruna
Projektet ska genomföras i nära samverkan (Samverkansform) i två faser mellan parterna där de genom sina respektive erfarenheter och kompetenser ska verka i syfte att garantera för Projektet bästa möjliga utfall såväl med avseende på kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi. Parterna åtar sig att aktivt, gemensamt och i samförstånd verka för att inom ramen för Projektet. Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området. För närvarande är sju kulturbyggnader flyttade i denna etapp, varav fyra är bostadshus och två hör till byggnadsminnet Hjalmar Lundbohmsgården. Den sjunde är Ingenjörsvillan som byggs om för att ersätta delar av det gamla hotellets planlösning ska erbjuda generöst med utrymme för LKAB:s representation samt plats för LKAB:s konst och samiska föremål.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Om och tillbyggnad till byggvaruhus i Kiruna
Kan bli en nybyggnad av kalllager ca 1000 kvm eller om och tillbyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad samt kontor.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad, komplementbyggnad samt antennstation. Intresserade entreprenörer kan gå in via hemsidan där alla upphandlingar kommer ske. https://www.eiscat.se/business/tenders/
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Nybyggnad av Lokverkstad 2, Kiruna
LKAB Malmtrafik AB kommer att anlägga en ny lokverkstadsdel intill den befintliga verkstaden i Kiruna. Byggnaden som har en area på ca. 2500 m2 och kommer att anläggas intill Luossajärvi strandkant. Två stycken nya järnvägsspår kommer att anslutas mot byggnaden, där ett av spåren utrustas med en undergolvsvarv för svarvning av järnvägshjul (upphandling av järnväg, höst/vinter 2019). Pålning, muddring, utfyllnad och marksanering kommer att vara en del i uppdraget. Upphandlingsformen kommer att baseras på en utförandeentreprenad (AB 04) och förfrågningsunderlaget kommer troligtvis att publiceras i slutet av februari 2019. Byggstart beräknas till vår/sommar 2019.
Ny pelletspanneanläggning till fjärrvärmesystemet i Kiruna
Projektet avser anläggandet av komplett driftklar anläggning med en eller flera containerbaserade pelletseldade pannor i fjärrvärmesystemet i Kiruna stad placerade på en gemensam etablering och drivas som en samkörd anläggning alternativt på två olika etableringar.
Nybyggnad av panncentral i Kiruna
Nybyggnad panncentral, fjärrvärmepanna med cisterner.
Spårväxelbyte, mark- och BEST-arbeten på driftplats i Kiruna
Byte av växel 401 och 408, rivning av växel 402 och 403.
Anläggande av infrastruktur i Kiruna centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 425 m. Gatan byggs upp till nivå förstärkningslager och överytan tätas.
Nya inline/rullskidebanor vid Matojärvi IP i Kiruna
Anläggande av rullskidspår i Kiruna kommun.
Rivning av byggnad, kulvert m.m. i Kiruna
Objektet avser rivning av en byggnad Glaciärvägen 8 E-F, Kv Glaciären. I entreprenaden ingår rivning av byggnad, kulvert, ledningar som proppas i befintlig tvättstuga samt återställande av mark.
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse och att minska bostadsbristen genom att kunna erbjuda tomter i Tuolluvaara. Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Utbyte av växel vid omformarstation i Råtsi
Utbyte av befintlig växel på omformarområdet, ny växel läggs i nytt läge vilket medför justering av spår till det nya växelläget. Uppdraget omfattar rivning, schaktning och nybyggnation växel och baxning av spår på Trafikverkets fastighet.
Utbyggnad av kompressorstation bygg Kiruna
Utbyggnad av kompressorstation bygg. Objektet är beläget i Vitåfors, Mediacentralen.
Nybyggnad av nätstation mm vid flygplats i Kiruna
Objektet avser markarbeten för ny nätstation samt grusplan för uppställning av bilar på Volvo PV:s område. Anläggande av grusplan 55X45 m samt yta för nätstation 7,7X14,7 m, Fyllning dike samt schakt nya diken, Schakt för och förläggning av kabelskyddsrör med dragtråd inklusive kabelskydd, Förläggning av kabelbrunnar, Grundläggning av betongfundament för belysningsstolar samt Återställning av marken.
Nybyggnad av Lokverkstad 2, Kiruna
Bygge av ny lokverkstad i anslutning till befintlig.
Nybyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Komplett ångpanna, Svappavaara
Anbud önskas på: Alt 1 Färdigbyggd, komplett eldriven ångpanna med likvärdig kapacitet. Alt 2 Färdigbyggd, komplett dieseldriven ångpanna med likvärdig kapacitet.
Media arbete nya stoftreningen KK4 i Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Förfrågan avser processrör.
Ventilation, KK4 Stoftrening UDD Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Förfrågan avser ventilation.
Ombyggnad Media KA3 Sligåtervinning Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2.
Fasadrenovering samt ny RWC Petsamo i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och byggande av en ny invändig Rwc samt yttre fasadrenovering inom Petsamobyggnaden. I Entreprenaden ingår förutom byggarbete även målningsarbeten, mattläggningsarbeten, el-installationsarbeten, vvs arbeten, ventilationsarbeten samt eventuellt övriga tillkommande arbeten.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Mek KA3 Sligåtervninning Tillverkning/Montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Denna förfrågan avser Mek, tillverkning och montage.
Ombyggnad av säkerhetssystem elinstallationer Leveäniemi Kiruna
Leveäniemi ombyggnad av säkerhetssystem elinstallationer.
Från uppdrag: Ortdrivning MUJ 2020-2022 Kiruna
LKAB avser att upphandla ortdrivning mot produktion under perioden 2020-2022 i MUJ. Årsvolymerna bedöms till ca 4000 ortmeter/år. Förfrågningsunderlag kommer läggas ut under mars/april månad.
Reservkraft KK17 Kiruna, 6kV kabelförläggning, Kiruna
Omfattar förläggning av 6kV kabel med följelina och optokabel. LKAB tillhandahåller 6kV kabel (150 mm2 Al PEX, röd, på två st 500m trummor vid TEV3) och optokabel.
Utvändig målning av fastigheter i Kiruna
Utvändig målning Kiruna.
Ombyggnation drivsystem KS00TR011 Kiruna
Transportör KS00TR011 som kallas för långlinje 11 går mellan finkrossverket upp till sov-ringsverk plan 98. Den har idag ett 6kV drivsystem och detta skall byggas om till att bli 0,69kV FRO styrt. Hela det befintliga drivsystemet skall demonteras och det nya monteras enligt ritningar tillhörande denna förfrågan.
Mediainstallationer, inbyggnation rågodslager Svappavaara
Tillhandahållande av material samt montage av spolvattenledningar och uttag, tryckluftledning och uttag, dammsugning (högvacuum) samt fläktmontage för övertryck i trapphus. Delar av spolvattenledningarna förses med värmekabel av entreprenören.
LKAB Berg&Betong Malmberget Tillbyggnad/ombyggnad av 8 kontor, konferensrum, skrivarrum m.m. Kiruna
Avser tillbyggnad ombyggnad av kontor, konferenslokal samt entre i anslutning till betongstation i malmberget.
Flytt kulturbyggnader Kos etapp 2 Kiruna
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader, sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar, tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017), flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi, Återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Installation av el/styrskåp Agglolab, Malmberget
Beställning av komplett el/styrskåp med installation.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³). Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Rivning av del av förvaltningsbyggnad i Karesuando
Avser rivning del av byggnad inkl. del av kulvert.
Tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad affärsbyggnad.
Flytt av golfbana i Kiruna
Flytt av golfbana.
Fönsterbyte Thuleområdet i Kiruna
Förfrågan avser fönsterbyte och byte fönsterdörrar på Bengt Lundgrensgatan 6 i Kiruna.
Service/underhåll av Vacuum-pump Nash 904-M2 Kiruna
Förfrågan rör tecknande av avtal för löpande underhållsarbeten inom kategorin Underhållstjänst Avtalstiden är ett (1) år.
Bergförstärkning i Mertainen
Entreprenaden omfattar: Bergförstärkning: Bergbultar i primärkrossnisch med angränsande bergslänter i Mertainen.
Svappavaara Bangård-Spillhantering
Entreprenaden omfattar markarbeten, sanering och byggarbeten inom Svappavaara Bangård-Spillhantering.
El Automation Tillverkning/Montage Sligåtervinning KA3 Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2. Denna förfrågan avser El/Automation.
KK4 Avgaspanna Montering av utblåsningskärl Kiruna
KK4 Avgaspanna Montering av utblåsningskärl. Arbetet ska utföras under KK4:s underhållsstopp. Entreprenören ansvarar för att säkerställa att tanken kan transporteras in till uppställningsplatsen samt att den kan monteras.
Rörentreprenad, Svappavaara i Kiruna
Ledningsdragning samt installation av slurryprovtagare, Svappavaara.
Byte pump 100/101 Sovring Kiruna
Leverans, nymontage/demontage av pumpar, (PU100/101). Ny placering samt omdragning/återanslutning av rör.
Utbyte högtryck-/lågtryckreturvattensystem etapp 7 Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut befintligt returvattensystem i KK3s sliglager och maskinhus/gratedel.
Upphandling av Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget
LKAB avser upphandla Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i ett antal sjöar och vattendrag i anslutning till LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Undersökningarna ska utföras under sommar/höst 2019 enligt de tidpunkter som anges för respektive kvalitetsfaktor i HVMFS 2013:19 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledningsrapporter.
Bygg KA3 Sligåtervinning sektion 53 tillverkning montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Förfrågan avser Bygg.
Borrning av Slas till Schakt Kiruna
Idag så borrar man upp enligt en borrplan för att sedan ladda och skjuta enligt en ladd plan, längden på en Slas kan variera allt mellan 10–25 meter och ha en lutning av ca 65–75 grader, slasen mynnar sedan ut i ett så kallat ”stört schakt”. Entreprenaden går ut på att borra 8–10 slasar under en 12 månaders period, behovet är under 4 år, men ska kan förlängas ytterligare med 1–3 år. Enheten skall borra nedåtriktat, ”Down Reaming” kallad, samt att borrhålet skall ha en diameter 2,2–2,5 meter och att utrustningen skall klara av att borra 60–80 graders nedåtriktat.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad - köldkammare.
Ställningsbyggnad Kiruna och Svappavaara
Montage och demontage av byggställningar i Kiruna och Svappavaara ovan och under jord.
Renovering av högreservoar, tankleverans, Svappavaara
Ny Högreservoar, tankleverans, Svappavaara. I dagens processvattensystem finns en högreservoar installerad med syfte att konstanthålla trycket i systemet. Reservoaren är byggd på 1960-talet och utförda studier visar på att den har renoveringsbehov som ej går att lösa då anläggningen är i drift. Den befintliga reservoaren har idag en reserverad volym för brandvatten. För att inte tvingas till lägre driftstopp med tappad produktion så planerar LKAB att låta uppföra en ny högreservoar jämte den befintliga. Den nya reservoaren installeras med samma volym som befintlig, alt med c:a 50% större volym för att trygga framtida produktionsökningar och större behov på reserverad brandvattenvolym.
Tillverkning serviceplattform Svappavaara
Tillverkning av 1 st serviceplattform till sovringsverket i Svappavaara.
Tillverkning mätficka Kiruna
Tillverkning mätficka.
Tillverkning samt montage av bryggor Svappavaara
Tillverkning samt montage av 3 st bryggor med trappor enligt ritningar till sovringsanläggningen i Svappavaara.
Stup till Utfrakten, Kiruna Kulsinterverk 3
Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och montage av stup till utfrakten KK36TR011.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B, Kiruna
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³) FFU beräknas finnas ute 2019-04-01 samt anbud in 2019-04-31. Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
LKAB Malmtrafik Kiruna, Ombyggnad Förråd Sjöbangården Kiruna
Utbyggnad av Plåtförråd på sjöbangården, CTC, i Kiruna. (LKAB:s industriområde).
Ventilationsentreprenad på spårnivå KUJ 1365 Kiruna
Om dragning av ventilationskanal samt flyttning av frånluftsfläkt på spårområdet i KUJ 1365.
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning), Svappavaara
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning). LKAB kommer att anlägga en ca 160 m lång och ca 60 m bred byggnad/ malmlada för rågodset (Leveäniemi kross och sovring) under perioden 2019 - 2020. Projektet utnyttjar den befintliga lutande bandtransportörens utlastningspunkt från vilken rågodset via ett stup leds till en ny horisontell transportör nära malmladans tak. Leveransen gäller Stoftreningsanläggning. I anläggningen ingår komplett leverans, montage och idrifttagning av ny stoftreningsanläggning i Leveäniemi rågodslager, Svappavaara.
Rörentreprenad Anrikningsverket Kiruna
Rörentreprenad Anrikningsverket.
Rörentreprenad klarvatten, Anriktningen Kiruna
Rörentreprenad klarvatten, mellanplan i Anrikningsverket.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad fasadändring kontorsbyggnad samt plank/mur.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad tvättanläggning.
Byggnation av typ carport Kiruna
Byggnation av typ carport Tillverkning samt montage av tak i Svappavaara enligt ritning.
Byte av rör TMC-ledningar etapp 1
Byte av isolerade plaströr till gummerade stålrör.
Tilluftsaggregat silotopp inkl. VÅV-del: till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka, leverera Luftbehandlingsaggregat (KS00TA206) i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan samt att tillhandahålla de tjänster som framgår i Avtalet.
Ombyggnad Luftbehandlingssystem till projekt ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Entreprenaden omfattar ny- & ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer i Sovringsverk och Gråbergsutfrakt samt tillhörande ställverk. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.
Styr och övervakning Ventilation Ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera ny Styr och Övervakning ventilation för objekt ingående i projekt KS Ny gråbergsutfrakt

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: