Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång. Förstärkning samt ny beläggning. 2+1 väg.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Sluttäckning av deponi, Kalix
Objektet avser sluttäckning av Kalix deponi inklusive lednings- och dikessystem.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Anläggande av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
14 st vandringshinder; 9 broar och 5 trummor.
Nybyggnad av gc-port vid Ponderosa
E4 delen Åkroken-Rolfs.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av FTX-aggregat (lägenhetsaggregat) i 33 av lägenheterna enligt ovanstående inklusive rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av ventilationsaggregat för 35 lgh. Fastigheten ventileras av ett FTX-aggregat. Objektet avser byte av centralaggregat av FTX-typ, rengöring av kanalsystem, byte av från- och tilluftdon samt volymkåpor inklusive injustering.
Utbyte av trygghetsskapande teknik vid särskilt boende/korttidsboende i Kalix
Entreprenaden avser uppgradering/utbyte av trygghetslarmsystem i särskilt boende för äldre samt i korttidsboende.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Tillbyggnad av hotell i Kalix
Sökt bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotell på fastigheten handeln 11.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Bygglov för ändrad användning från plåtslageri till kontor på fastigheten kalix 9:80.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning skola till bostäder och till-/ombyggnad på fastigheten.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten kallviksskäret 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Bygglov för parkering på fastigheten gamla staden 19.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Rivningslov för virkesmagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kalix
Anmälan för ändring av konstruktion av bärande delar samt brandskydd på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Anmälan ändring av brandskyddet på fastigheten posthornet 8 och 9.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för avloppspumpstation på fastigheten rolfs 4:191.
Nybyggnad av campingplats i Kalix
Bygglov för campinganläggning på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carportar och sophus på fastigheten korpen 15.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för förrådsbyggnad på fastigheten ytterbyn 89:2.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för garage på fastigheten rolfs 8:2.
Relining av avloppsinstallationer i flerbostadshus i Kalix
Avser relining av avloppsinstallationer på Morjärvsvägen 11 och Kungsviksgatan 12 i Kalix. 2 fastigheter med 19 resp 24 lgh.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: