Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Meddelande om frivillig förhandsinsyn gäller upphandling DE6 Mark-och husentreprenad Kunskapshuset, Gällivare kommun. Gällivare kommun har för avsikt att tilldela kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12§ LOU och ingå avtal med Nåiden Bygg AB. Upphandlingen omfattar mark, husbyggnads- och installationsarbeten som utgör delentreprenad 6 i entreprenad Kunskapshuset. Upphandlingen omfattar mark-, husbyggnads- och installationsarbeten för Kunskapshuset.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Ombyggnation av väg E10 i ny sträckning förbi Muorjevaara. Vägen utförs med stigningsfält i norrgående riktning. Väglängden är cirka 4 km.
Stationsförnyelse Vietas
Vietas PK52 stationsförnyelse.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande. Markentreprenad, Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus för nya förskolan på mellanområdet. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren. Byggnaden är blivande förskolan och ska brukas av ca 72 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 18 personer.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och renovering av affärshus.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten: Om- & tillbyggnad av befintligt storkök inkl matsal. Nytt personalrum, nytt grupprum. Installation av fettavskiljare. Ny anslutning av avloppsledning. Nya utvändiga åtgärder för att skapa säkrare tillträde till skolan för varutransporter.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Dundret 5:162,5:154, Gällivare 12:632,5:153.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Dundret 5:212,5:160,5:152.
Renovering av PRO Torget samt Malmsta skola, Malmberget
Entreprenaden omfattar invändig renovering av PRO Torget, mindre markarbeten av yttre miljö och renovering fasad på Malmstaskolan.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Utbyggnad av bredbandsnät mellan Suorvanen - Dokkas i Gällivare
Entreprenaden omfattar leverans, installation, anläggning samt verifiering av fiberoptiskt områdesnät från Suorvanen till Dokkas.
Demontering bergtappar Fa1000 Malmberget
Fabian är för LKAB en mycket viktig gruva/malmkropp och står årligen för en väsentlig del av produktionen från Vitåfors gruva i Malmberget. Anläggandet av den nya nivån för Fabian på 1250 meter avvägning, dvs en utökning av befintlig huvudnivå M1250, pågår och kommer att etappvis tas i produktion med produktionsstart preliminärt under Q1-2019. Till denna nya nivå, på Fabian, skall 3 stycken Bergtappar installeras i tappslingor för utlastning av malm/gråberg till lastbilar/truckar för transport till befintliga krossanläggningar. Innan bergtapparna på nivå 1250m avv kan tas i drift måste de ovanliggande tapparna på nivå 1000m avv tas ur drift och helt demonteras mekaniskt, hydrauliskt, (elektriskt – ingår ej i denna förfrågan) och eventuell annan utrustning, vilket detta totala projekt omfattar. När detta är utfört kommer då bergstigar att anläggas från tappstället på nivå 1000m ned till de nya bergtapparna på nivå 1250m.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak)på Lasarettsgatan 47.
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
Nybyggnad av parkområde, etapp 1 i Gällivare
Avser mark-, anläggnings-, belysnings- och landskapsarbeten för anläggande av park. Objektet avser anläggande av betongpark/skatepark i Sjöparken i Gällivare.
Ombyggnad på våning 2 FoU station Malmberget, Vitåfors
Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) 2 av väggarna finns givna men övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den här delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Rivning och sanering av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
El Demontering bergtappar Fa1000 Malmberget
Fabian är för LKAB en mycket viktig gruva/malmkropp och står årligen för en väsentlig del av produktionen från Vitåfors gruva i Malmberget. Anläggandet av den nya nivån för Fabian på 1250 meter avvägning, dvs en utökning av befintlig huvudnivå M1250, pågår och kommer att etappvis tas i produktion med produktionsstart preliminärt under Q1-2019. Till denna nya nivå, på Fabian, skall 3stycken Bergtappar installeras i tappslingor för utlastning av malm/gråberg till lastbilar/truckar för transport till befintliga krossanläggningar. Innan bergtapparna på nivå 1250m avv kan tas i drift måste de ovanliggande tapparna på nivå 1000m avv tas ur drift och helt demonteras mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt. Denna förfrågan avser det elektriska demontaget. När detta är utfört kommer då bergstigar att anläggas från tappstället på nivå 1000m ned till de nya bergtapparna på nivå 1250m.
Elentreprenad Bergtappar, Fabian 1250 Malmberget
I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. Denna förfrågan avser Elektrisk installation av 3 st. Bergtappar med tillhörande kringutrustning belägna på Fabian, 1250 m avv.
Låssystem Repisvaara NO4
Leveransen omfattar att utföra projektering av nytt låssystem och att leverera låsschema, låscylindrar, nycklar och hänglås för 61 st nya lägenheter inkl. allmänna utrymmen på Repisvaara NO nr 4 i Gällivare.
Rörinstallation Kapten PC - Projekt Fabian 1250 Malmberget
LKAB avser att förstärka sin produktion av värme i Kaptens Panncentral. Detta genom att ansluta 2 st nya elpannor. Denna entreprenad avser rörinstallationer för anslutning av elpannor till befintligt värmesystem. Elpannor tillhandahålls av LKAB för montage/anslutning.
Projektering av anläggande av avfallskalkdeponi samt marktekniska undersökningar, Malmberget
LKAB har för avsikt att ansöka om tillstånd för anläggande av en avfallskalkdeponi inom industriområdet i Malmberget. Kalkavfallet uppkommer i rökgasreningen i LKAB:s pelletsverk, där kalk tillsätts rökgaserna för att rena svaveldioxid, fluorväte och klorväte. Kalkavfallet hanteras i slutna system varefter det transporteras till deponi. Avfallskalken klassas enligt avfallsförordningen (2011:927) som icke farligt avfall. Uppdraget omfattar: Utreda mest lämpliga placering av deponin - Utföra markteknisk undersökning för att säkerställa att 18–23§ i deponiförordningen uppfylls. Samt ge förslag på åtgärder om så inte är fallet. Ta fram lämplig utformning av deponin utifrån framkomna förutsättningar inklusive eventuell bottentätning, tipplatser för lastbilar, nedfart och vallar. Ta fram totalvolym och livslängd på deponin. - Utreda lämplig lakvattenhantering Utreda eventuella andra aspekter som bör beskrivas i den tekniska beskrivning som ingår i tillståndsansökan - Sammanställa den tekniska beskrivning över deponin som ska ingå i tillståndsansökan Rapportering: Resultatet ska utvärderas och redovisas i en dels i en samlad rapport, den tekniska beskrivningen men också i planritningar och PM. Med hänsyn till att redovisningen ska ingå i en tillståndsprövning så värdesätter LKAB en så tydlig och strukturerad rapportering som möjligt. Förutom den tekniska beskrivningen så ska utformningen av deponin illustreras med planritningar där tipplatser, vallar, höjder och volymer framgår. LKAB önskar även ett PM över de marktekniska undersökningarna som innehåller en lättöverskådlig resultatsammanfattning och en samlad bedömning av efterlevnaden av deponiförordningen.
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation Malmberget
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation.
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350, Malmberget
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350: I LKAB Malmberget pågår projekt Ventilation Printzsköld. Avsikten med detta projekt är att utöka och förbättra ventilationen till Printzskölds brytningsområde underjord. Denna förfrågan avser leverans och elektrisk installation av utrustning till en ny fläktstation belägen på Upland 350 m avv.
Hissautomater Centralförråd, Malmberget
Centralförrådet LKAB Malmberget avser att byta ut 12 st skepp med hyllor mot hissautomater.
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Bygg - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Byggentreprenad, Malmberget. LKAB vill öka produktionen i Malmbergets Pelletverk BUV, och vill härmed bygga ut anläggningen med ett 10:e filter.
Demontage av gamla skorstensrör samt tillverkning och montage av nya rör i Dennevitz
Demontage av befintliga rör samt återmontering av nytillverkade rör. Demontage/återmontage av panna i Dennevitz.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Elentreprenad Fläktstation, Printzsköld 500 Malmberget
Denna förfrågan avser leverans och montage av kablar och apparatlådor för inkoppling av en ny fläkt med tillhörande utrustning i samband med utbyggnad av fläktstationen på Printzsköld 500 m.avv. I entreprenaden ingår även Allmän kraft och belysning samt nödvändig kanalisation.
Fasadbyte på del av yttervägg BUV Malmberget
Byte av del på fasaden Bandugnsverket Malmberget.
Byte av ställverk Anrikningen, Malmberget
Byte av ställverk i Anrikningen, Malmberget. I denna entreprenad ingår projektledning, upprättande av förfrågningsunderlag, elkonstruktion, demontage handlingar, relationshandlingar, idriftagning av nya ställverket och Riskanalys 1 & 2, CE/ tekniska filen.
Ombyggnation våning 2 FoU-station Vitåfors
Anbudsförfrågan gäller: 3 delar av FoU-station i Vitåfors ska byggas om enligt följande anvisningar. Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) två av väggarna finns givna medan övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018 del 2 Malmberget
Sanering och materialinventering av 82 enfamiljs- och flerfamiljsbostäder samt verksamhetslokaler. Entreprenaden ligger som grund inför entreprenaden Rivning i Malmberget 2018 del 2.
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019. Projektet består av ca 160 fastigheter av blandade typer.
VA åtgärder och ny tryckstegringsstation nordvästra Malmberget
VA-arbeten och ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Malmberget. Stationen beställs prefabricerad och ansluts till LKABS VA-nät.
Ombyggnad av ventilation elrum Vitåfors Östra/Västra, Malmberget
Ombyggnation av ventilation till elrum för Vitåfors bergspel, Malmberget.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Ombyggnad av industri i Vitåfors i Gällivare
Omfattar reparation, utbyte av några bärplåtar samt tilläggsisolering och pappläggning av taket till Minerals byggnad, Vitåfors industriområde.
Byggentreprenad E15 Printzköld, Malmberget
Ny evakueringsfläktstation i befintlig byggnad: Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. För att kunna säkerställa tillräcklig kapacitet så måste befintligt ventilationssystem uppgraderas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. En av delarna i projekt ”Ventilation Printzsköld” omfattar ombyggnation av en evakueringsbyggnad på Tingvallskulle som heter E15.
Montage av tätvattenpump anrikningsverket Malmberget
Montage av tätvattenpump Anrikningsverket Malmberget.
Ventilationsmontage Tappventilation - Fabian 1250 Malmberget
Montage och leverans av fläktar, kanaler och tillhörande utrustning för att tillgodose bl.a. tappventilation.
Ombyggnad av lokaler i Borrslipen Vitåfors
Målning väggar och golv i Borrslipen Vitåfors,rengöring, slipning, epoxymålning.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbaracker.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för pop-up restaurang.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av toalett i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad toalett och skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 8 enbostadshus och garage, Dundret 5:225,5:14,5:163,Gällivare 12:633,Gällivare 12:665,Gällivare 12:646,5:206,Gällivare 5:14.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av cistern i Gällivare
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad fritidshus (fjällstuga).
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsmoduler.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad manöverbyggnad, nätstation, reservelverk och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: