Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Skaulo
Ca 40 st lägenheter samt ca 70 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Spårbyte mellan Harrträsk-Gällivare
Byggtid vecka 23 2019-vecka 40 2019.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft. Objektet är beläget mellan Gällivare driftplats och LKAB:s anläggning i Vitåfors. Bandel 114, km 1313+543 – 1322+002.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av affärsbutik.
Nybyggnad av förskola i Dokkas, Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av följande arbeten: Objektet avser projektering och uppförande av förskolebyggnad ovan grund till fullt färdigt utförande med 2 avdelningar och på fastigheten Dokkas 6:17 i Gällivare. Objektet avser i huvudsak markentreprenad, markplanering för varmgrund, vatten och avlopp. I entreprenaden ingår även markarbeten för lekmiljö samt parkeringsplatser. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren.
Infrastrukturarbeten i Kiruna
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur i Kiruna vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 840 m. Gatan byggs upp till nivå förstärkningslager och överytan tätas. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Nybygggnad av ställverk Malmberget Hybrit Bio Oil system - EL Container
Denna förfrågan avser Containerställverk för placering ovanjord vid malmförädlingsverken i Malmberget I anbudet ingår leverans av 1 st komplett Containerställverk, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, förläggning och inkoppling av allt kablage mellan ingående enheter inom Containerställverket. Avgröning och provning av levererad utrustning ingår i entreprenaden. Leverans och uppställning av 1st containerställverk ingår i entreprenaden.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Anläggande av gokartbana i Kiruna
Objektet avser att anlägga en ny gokartbana 7 km utanför Kiruna centralort.
Exploatering för industri- & handelsområde i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, väg-, el och optoarbeten.
Nybyggnad av SGC-väg, etapp 2 i Gällivare,
Nybyggnation av belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl. beläggningsarbeten och skidspårsdragning om cirka 870 meter längs väf 825, Dundretvägen.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Exploateringsområde för flerbostadshus i Gällivare
Planarbetet påbörjas efter sommaren på området kring den gamla bensinmacken som revs för ett antal år sedan. Tanken är att planlägga för flerbostadshus i området.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Objektet avser markarbeten, utvändigt vatten och avlopp och nybyggnad av etapp 1 ridhus i Gällivare kommun. Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas i senare etapp.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Ny bränsledepå vid Lapland Airport, Gällivare
Anläggande av ny bränsledepå på Lapland Airport i Gällivare, placerad invid den befintliga bränsledepån. Förlängning av betongplatta, montage av väderskydd samt anläggande av spillplatta. För den nya bränsledepån kommer inköp av bränselcistern samt processutrustning för anläggningen att göras separat från denna entreprenad.
Ombyggnad till personalbostäder på Gällivare Sjukhus
Avser ombyggnad av del av våningsplan till personalbostäder.
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Utbyggnad av fibernät i Fjällnäs i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Fjällnäs.
Utbyggnad av fibernät i Markitta/Nilivaara i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Markitta/Nilivaara.
Utbyggnad av fibernät i Norra Vassara m fl i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Norra Vassara, Nattavaara station, Kronsågen.
Utbyggnad av fibernät i Övre Koskullskulle i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Övre Koskullskulle.
Utbyggnad av bredbandsnät mellan Puoltikasvaara och Skaulo i Gällivare
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer mellan Puoltikasvaara och Skaulo.
Beläggningsarbeten längsmed huvudlederna i Gällivare/Malmberget
Upphandlingen avser beläggning inom tätorten för säsongen år 2019. Det är plan- och lådfräsningar längsmed huvudlederna i Gällivare/Malmberget. Ett antal objekt kommer att avropas. Minsta sträcka är ca.100 meter lång.
Mark/infra, Bryggeribacken, Malmberget
Objektet omfattar ny infrastruktur, gata och GC vägar, VA, belysning, elmatning till fastigheter samt grovplanering av tomter för villor på Bryggeribacken, Andra sidan i Gällivare.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO, Gällivare
Under sommaren och hösten 2019 kommer 5 så kallade kulturhus att behöva flyttas från sina nuvarande tomter i Malmberget till nya tomter på Repisvaara NO i Gällivare. De aktuella adresserna är: Skånebacken 1, Bolagsvägen 32, Engelskavägen 16, 18 samt 19. Utöver dessa kommer några förrådsbyggnader på det s.k. bolagsområdet även att flyttas.
Proppning VA Kilen, Malmberget
På området Kilen i Malmberget kommer fastigheterna tömmas i fyra etapper till följd av att marken tas i anspråk av LKAB:s gruvverksamhet och industristängsel sätts upp. För att kunna riva fastigheterna behöver VA-nätet stegvis avvecklas. Ev. åtgärder behöver samtidigt genomföras för att säkra driften på VA-nätet fram till avveckling. VA-nätet i området ägs av LKAB och förvaltas av LKAB Fastigheter.
Reparation av vattenskada i Hälsohuset, Vitåfors
Reparation av vattenskada i Hälsohuset, Vitåfors, totalentreprenad ABT06.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Mark/Bygg
Pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget producerar idag järnmalmspellets genom förbränning av fossila bränsleslag: eldningsolja, stenkol och LNG. I Malmberget är pelletsverken av typen straight-grate och eldas med eldningsolja samt delvis med LNG (Liquified Natural Gas) i ett av verken. LKAB har identifierat möjligheten att ersätta dessa fossila bränslen med biobränslen. Förprojektering för att anpassa processen mot förnybara biobränslen har genomförts. I straight-grate verken bedöms bioolja vara den typ av bränsle som innebär den minsta process- och produktrisken.
Nybyggnad av GC-väg Västra Malmberget
Med anledning av att industriområdet till LKABs gruvverksamhet i Vitåfors, och planerad nydragning av industristängsel under 2019, kommer den befintliga gång- och cykelvägen i västra Malmberget att hamna innanför stängslets dragning. LKAB anlägger därför en ny gång- och cykelväg som ansluter till Malmbergets centrum.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Gällivare
Ombyggnad Postgatan (Lasarettsgatan -Storgatan) gata med parkeringar + GC-väg.
Upphandling av Vattenreningsanläggning till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla 1st komplett Vattenreningsanläggning inklusive leverans och installation till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors. Objektspecifikation: Typ 2-vatten Kapacitet: 10 l/h 60 l tank Portabelt, programmerbart handtag Tidplan: Leverans samt färdigställt vecka 24, 2019 i överenskommelse med LKAB.
El-installation för förlängning av transportör MVL06TR302 mfl. , Malmberget
Elarbeten inom Bangården, Malmberget (nedanför MK3) ställverkscontainer MVL07SJ301, ställverk MVL07SJ401, MVL06TR301 och MVL06TR302. Projekt: Ökad kapacitet utläggare, Malmberget .
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Rörentreprenad
Denna entreprenad, ”Rörentreprenad”, omfattar komplett leverans och montage av värmare, pumpar, filter och ventiler samt rörsystem, med eltracing, för att distribuera tallbeckolja till brännarna i bandugns-verket. I rörentreprenaden ingår det även ventilation av teknikrum, i anslut-ning till Cistern för Tallbeckolja.
Korsning Väg 825 - Repisvaara Norra, Gällivare
Anläggande av korsning Väg 825 - infarter Repisvaara NO/NV, Gällivare.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av sanering av markområde.
Selektiv rivning av skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad samt markåterställning. Byggnaden är belägen i Nilivaara inom Gällivare kommun.
Ombyggnad av Bergbäcken i Malmberget
Entreprenaden omfattar anläggande av omledning av den befintliga Bergbäcken. Bäcken avses gå i öppet dike och på delar av sträckan passerar den befintliga vägbankar, där ska skall trummor anläggas. Genom Malmbergsleden skall 1 ledning anläggas via tryckning.
Tillredningslastning och Bergtransport i MUJ i Malmberget
Denna förfrågan avser lastning och transport av tillredningsmalm, inkl gråberg, i Malmberget under jord (MUJ). Tillredning utförs av LKAB i egen regi. Under avtalsperioden uppskattar Beställaren att ortdrivningsvolymen i egen regi kommer att uppgå till ca: 12 000 ortmeter/år.
Dynamisk förstärkning i Malmgruvan MUJ 2020-2022
Dynamisk förstärkning i Malmbergsgruvan år 2020 - 2022. Volymer: År 2020 ca 15000 m² År 2021-2022 ca 20 000 m².
Ombyggnad av gym i Gällivare
Bygglov ändrad användning av underjordiskt garage till gym.
Byte av branddörrar i Vitåfors manskapshus, Gällivare
Byte av branddörrar i Vitåfors manskapshus, 13 st Brandklass EI30, brandtätas .
Raslastning och Bergtransport Östra fältet Malmberget under jord (MUJ)
Beställaren uppskattar att den raslastade volymen kommer att uppgå till ca: 4-5,5 Mton per år. Entreprenaden omfattar i huvudsak raslastning, bergtransport och skuthantering från malmkropparna Fabian och Kapten på Östra fältet.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad samt parkeringsytor.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO Gällivare
Flytt av 5 s.k. kulturhus samt uthus från Malmberget till Repisvaara i Gällivare. En option på ytterligare 2 hus kommer även att finnas.
Leverans och montage av port, Betongfabriken Vitåfors, Malmberget
Leverans och montage av port, Betongfabriken Vitåfors Malmberget.
Byte av värmeväxlare i Malmberget Kiruna
LKAB avser att förstärka sin produktion av fjärrvärme i Vitåfors. Denna förfrågan avser byte av två värmeväxlare med tillhörande delar i panncentralen.
Upphandling provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors
LKAB avser upphandla provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors. LKAB behöver inom ramen för MIFO utföra provtagning av grundvatten enligt befintligt kontrollprogram under 2019 och utifrån de samlade resultaten göra en åtgärdsutredning samt riskbedömning.
Elmontage av avfallspump i Malmberget, Kiruna
Objektet är beläget i Vitåfors industriområde ovan jord i Anriknings-verk.
Elmontage MVA31BA001 Baxningsaggregat & Oljepump MVA31KV001OF01 Malmberget
Objektet är beläget i Vitåfors industriområde ovan jord i Anriknings-verk.
Omdragning tryckledning MVA00PU028 Malmberget
Omdragning tryckledning MVA00PU028 i anrikningsverket Malmberget.
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget
Rivning av återstående fastigheter på Bolagsområdet i Malmberget.
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors. All staketdragning samt rivning av befintligt staket är på LKAB:s verksamhets ort Vitåfors.
Takomläggning siktstation BUV Malmberget
Takomläggning siktstation BUV.
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
Åtgärder 2 st dieselcisterner, Malmberget
Åtgärda rostskydd och mindre skador. Samt åtgärda fundamenten så att vatten ej kan tränga in under cisternerna.
Ombyggnad av pizzeria i Gällivare
Ändrad användning butik - pizzeria.
Utvändig målning fastigheter Koskullskulle i Gällivare
Utvändig målning av fasader på fastigheter i Koskullskulle. Huvuddelar: 1: Gruvgatan 4, Malmberget. 2: Malmvägen 8, Koskullskulle. 3: Långa Raden 32.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för barack.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad manskapsbodar.
Tillverkning och montering av operatörskur LKAB Malmtrafik Vitåfors
Operatörskur till LKAB Malmtrafik Vitåfors BUV Sp 24.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Bygglov nybyggnad lekplats.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp222997, Bygglov nybyggnad nätstation ns80864, Bygglov nybyggnad nätstation ns91917 Rosendal 1:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07178, Bygglov nybyggnad nätstation ns48948, Bygglov nybyggnad nätstation ns93327 Gällivare 59:8,23:5.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns22564, Bygglov nybyggnad nätstation ns60475, Bygglov nybyggnad nätstation ns61708 Gällivare Kronoöverloppsmark 1:6,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns47008.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad smörjmedelsförråd/kompressorrum.
Nybyggnad av mur i Gällivare
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Gällivare
Bygglov tillbyggnad fläktrum.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gällivare
Bygglov tillbyggnad källartrappa och ny dörr.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: