Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Ombyggnation av väg E10 i ny sträckning förbi Muorjevaara. Vägen utförs med stigningsfält i norrgående riktning. Väglängden är cirka 4 km.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av F-6 skola Repisvaara NV, Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Flerbostadshus på Repisvaara NV område nr. 3 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 14-20 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NV område nr 3 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av flerbostadshus.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft. Objektet är beläget mellan Gällivare driftplats och LKAB:s anläggning i Vitåfors. Bandel 114, km 1313+543 – 1322+002.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och renovering av affärshus.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Markarbete mm i Gällivare
Entreprenaden avser att i del av KV Samariten, Gällivare genomföra markarbeten samt elarbeten. Denna entreprenad har tidigare annonserats, men avbrutits. Tidplanen är nu reviderad med genomförande 2019-2020 och är indelad i 3st huvuddelar. Objekten är belägna inom Gällivare centralort, kvarteret Samariten. Adresser i kvarteret: Luleåvägen 8-16 och Lasarettsgatan 51-63.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Dundret 5:162,5:154, Gällivare 12:632,5:153.
Förstärkning av bro över Kalix älv vid Nurmasuando NO Kääntöjärvi
BK4 åtgärd. Bron ligger 5 km NO Kääntöjärvi.
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Nybyggnad av gc-väg, etapp 2 i Gällivare,
GC-väg Repisvaara S - Dundret, etapp 2.
Nybyggnad Nya Sjöparken etapp 2019 i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark-, anläggnings-, belysnings- och landskaparbeten för anläggande av park. I entreprenaden ingår även en option som utgörs av parkutrustning.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak)på Lasarettsgatan 47.
Ombyggnad på våning 2 FoU station Malmberget, Vitåfors
Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) 2 av väggarna finns givna men övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den här delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
Rörtjänster anrikningsverk/sovringsverk Malmberget
Rörtjänster för service och underhåll i anrikningsverket samt sovringsverket Malmberget. Avtalslängd 1 år + option på förlängning 2 år.
Ny spillvattenledning Malmberget
Spillvattenledning Malmberget. Söder om Trädgårdsvägen ligger en spillvattenledning som tar hand om hela västra Malmbergets spillvatten. Ledningen ligger så till att den under 2019 kommer innanför industristaketet och den behöver innan dess ersättas. Ny ledning har i omgångar dragits, bland annat i fjärrvärmeprojektet som anlagts 2017.
Mek - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Tillverkning och uppförande av primär stålstruktur (ca 1 250 ton stål) för malmlada samt inklädnad. Leverans och montage av hiss, travers, trappor, plattformar och gångplan ingår.
Rivning och sanering av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
El/styr - projekt 10:e avvattningsfilter BUV Malmberget
Ett 10:e avvattningsfilter med kringutrustning och en ny vakuumpump skall installeras i BUV, Malmberget. Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp och kablage tillhörande nytt filter och vakuumpump, BUV. Förfrågan avser även ombyggnation av ställverksfack, SA8.B01, med ny vakuumkontaktor för matning av vakuumpump.
Flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 8 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 55-60 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NO område nr 8 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m. a. Grundläggning av mark skall ingå i totalentreprenaden. b. Markarbeten avseende finplanering skall ingå i totalentreprenaden för bostadsområdet och skall redovisas på situationsplan.
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350, Malmberget
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350: I LKAB Malmberget pågår projekt Ventilation Printzsköld. Avsikten med detta projekt är att utöka och förbättra ventilationen till Printzskölds brytningsområde underjord. Denna förfrågan avser leverans och elektrisk installation av utrustning till en ny fläktstation belägen på Upland 350 m avv.
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409 Malmberget
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Tillredningslastning och Bergtransport i MUJ i Malmberget
Denna förfrågan avser lastning och transport av tillredningsmalm, inkl gråberg, i Malmberget under jord (MUJ). Tillredning utförs av LKAB i egen regi. Under avtalsperioden uppskattar Beställaren att ortdrivningsvolymen i egen regi kommer att uppgå till ca: 12 000 ortmeter/år.
Hissautomater Centralförråd, Malmberget
Centralförrådet LKAB Malmberget avser att byta ut 12 st skepp med hyllor mot hissautomater.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Låssystem Repisvaara NO4
Leveransen omfattar att utföra projektering av nytt låssystem och att leverera låsschema, låscylindrar, nycklar och hänglås för 61 st nya lägenheter inkl. allmänna utrymmen på Repisvaara NO nr 4 i Gällivare.
Ombyggnad av spolränna i Malmberget, Gällivare
LKAB planerar att renovera MAF-utfrakten som innebär att åtgärda golvet i bandgången som är korrosionsangripet, främst under trans-portören. Det kommer även att installeras rännspolning. Denna entreprenad omfattar rivning, rostborttagning och målningsarbeten samt rör och mekinstallationer i befintliga byggnadsdelar, befintligt Anrikningsverk Sektion 1, bandgång för utfrakt av MAF.
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation Malmberget
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation.
Montage av tätvattenpump anrikningsverket Malmberget
Montage av tätvattenpump Anrikningsverket Malmberget.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.
Ombyggnation våning 2 FoU-station Vitåfors
Anbudsförfrågan gäller: 3 delar av FoU-station i Vitåfors ska byggas om enligt följande anvisningar. Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) två av väggarna finns givna medan övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Bygg - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Byggentreprenad, Malmberget. LKAB vill öka produktionen i Malmbergets Pelletverk BUV, och vill härmed bygga ut anläggningen med ett 10:e filter.
Nybyggnad av bensinstation i Gällivare
Bygglov drivmedelsanläggning.
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum Bandugnsverket Malmberget
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum i Bandugnsverket.
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
VA åtgärder och ny tryckstegringsstation nordvästra Malmberget
VA-arbeten och ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Malmberget. Stationen beställs prefabricerad och ansluts till LKABS VA-nät.
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018 del 2 Malmberget
Sanering och materialinventering av 82 enfamiljs- och flerfamiljsbostäder samt verksamhetslokaler. Entreprenaden ligger som grund inför entreprenaden Rivning i Malmberget 2018 del 2.
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019. Projektet består av ca 160 fastigheter av blandade typer.
Renovering kabel- och rörschakt Vitåfors Anrikningsverk
Renovering av 2st mediaschakt i anrikningsverket Vitåfors.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Rivning organisk bindemedelstank BUV Malmberget
Rivning av organisk bindemedelstank BUV.
Utvändig målning fastigheter Koskullskulle i Gällivare
Utvändig målning av fasader på fastigheter i Koskullskulle. Huvuddelar: 1: Gruvgatan 4, Malmberget. 2: Malmvägen 8, Koskullskulle. 3: Långa Raden 32.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglvo nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 transformatorstationer Storsaivis 8:1,Allmänningsskogen S:1,Djupudden 1:6.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad fritidshus (fjällstuga).
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Bygglov nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad balkonger och rivning av bef.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad balkonger samt rivning av bef.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage. Dundret 5:165,5:168.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt markkablar.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Nybyggnad av teknikhus (totalt 31 st).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: