Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Bryggeribacken; ca 50 bostäder i villor, radhus och parhus samt ca 60 lgh i flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Granngården, Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar.
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Ombyggnation av väg E10 i ny sträckning förbi Muorjevaara. Vägen utförs med stigningsfält i norrgående riktning. Väglängden är cirka 4 km.
Nybyggnad av teknikhus längs Malmbanan mellan Gällivare-Råtsi
Leverans av ca 12 stora och 60 små teknikhus/kiosker.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av trygghetsboende i Gällivare
Nybyggnad av trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i 3 till 5 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för ca 36 lgh i 2 till 4 våningar.
Flerbostadshus på Repisvaara NV område nr. 3 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 14-20 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NV område nr 3 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m.
Spårbyte mellan Harrträsk-Gällivare
Byggtid vecka 23 2019-vecka 40 2019.
Nybyggnad Nya Sjöparken etapp 2019 i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark-, anläggnings-, belysnings- och landskaparbeten för anläggande av park. I entreprenaden ingår även en option som utgörs av parkutrustning.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft. Objektet är beläget mellan Gällivare driftplats och LKAB:s anläggning i Vitåfors. Bandel 114, km 1313+543 – 1322+002.
Nybyggnad av förskola i Dokkas, Gällivare
Nybyggnad av förskola i Dokkas med 2 avdelningar. Markentreprenad. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras som upphandlas separat av beställaren. Byggnaden är blivande förskola. Objektet avser projektering och uppförande av förskolebyggnad ovan grund till fullt färdigt utförande.
Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.
Nybygggnad av ställverk Malmberget Hybrit Bio Oil system - EL Container
Denna förfrågan avser Containerställverk för placering ovanjord vid malmförädlingsverken i Malmberget I anbudet ingår leverans av 1 st komplett Containerställverk, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, förläggning och inkoppling av allt kablage mellan ingående enheter inom Containerställverket. Avgröning och provning av levererad utrustning ingår i entreprenaden. Leverans och uppställning av 1st containerställverk ingår i entreprenaden.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
P-garage under Vassara Torg, för ca 200 bilar.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Dundret 5:162,5:154, Gällivare 12:632,5:153.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Objektet avser markarbeten, utvändigt vatten och avlopp och nybyggnad av etapp 1 ridhus i Gällivare kommun. Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas i senare etapp.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO, Gällivare
Under sommaren och hösten 2019 kommer 5 så kallade kulturhus att behöva flyttas från sina nuvarande tomter i Malmberget till nya tomter på Repisvaara NO i Gällivare. De aktuella adresserna är: Skånebacken 1, Bolagsvägen 32, Engelskavägen 16, 18 samt 19. Utöver dessa kommer några förrådsbyggnader på det s.k. bolagsområdet även att flyttas.
Ombyggnad till personalbostäder på Gällivare Sjukhus
Avser ombyggnad av del av våningsplan till personalbostäder.
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Utbyggnad av fibernät i Fjällnäs i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Fjällnäs.
Utbyggnad av fibernät i Markitta/Nilivaara i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Markitta/Nilivaara.
Utbyggnad av fibernät i Norra Vassara m fl i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Norra Vassara, Nattavaara station, Kronsågen.
Utbyggnad av bredbandsnät mellan Puoltikasvaara och Skaulo i Gällivare
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer mellan Puoltikasvaara och Skaulo.
Nybyggnad av SGC-väg, etapp 2 i Gällivare,
Nybyggnation av belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl. beläggningsarbeten och skidspårsdragning om cirka 870 meter längs väf 825, Dundretvägen.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Gällivare
Ombyggnad Postgatan (Lasarettsgatan -Storgatan) gata med parkeringar + GC-väg.
Exploatering för industri- & handelsområde i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, väg-, el och optoarbeten.
Upphandling av Vattenreningsanläggning till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla 1st komplett Vattenreningsanläggning inklusive leverans och installation till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors. Objektspecifikation: Typ 2-vatten Kapacitet: 10 l/h 60 l tank Portabelt, programmerbart handtag Tidplan: Leverans samt färdigställt vecka 24, 2019 i överenskommelse med LKAB.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Mark/Bygg
Pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget producerar idag järnmalmspellets genom förbränning av fossila bränsleslag: eldningsolja, stenkol och LNG. I Malmberget är pelletsverken av typen straight-grate och eldas med eldningsolja samt delvis med LNG (Liquified Natural Gas) i ett av verken. LKAB har identifierat möjligheten att ersätta dessa fossila bränslen med biobränslen. Förprojektering för att anpassa processen mot förnybara biobränslen har genomförts. I straight-grate verken bedöms bioolja vara den typ av bränsle som innebär den minsta process- och produktrisken.
Rörtjänster anrikningsverk/sovringsverk Malmberget
Rörtjänster för service och underhåll i anrikningsverket samt sovringsverket Malmberget. Avtalslängd 1 år + option på förlängning 2 år.
Mek - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Tillverkning och uppförande av primär stålstruktur (ca 1 250 ton stål) för malmlada samt inklädnad. Leverans och montage av hiss, travers, trappor, plattformar och gångplan ingår.
Ny spillvattenledning Malmberget
Spillvattenledning Malmberget. Söder om Trädgårdsvägen ligger en spillvattenledning som tar hand om hela västra Malmbergets spillvatten. Ledningen ligger så till att den under 2019 kommer innanför industristaketet och den behöver innan dess ersättas. Ny ledning har i omgångar dragits, bland annat i fjärrvärmeprojektet som anlagts 2017.
El-installation för förlängning av transportör MVL06TR302 mfl. , Malmberget
Elarbeten inom Bangården, Malmberget (nedanför MK3) ställverkscontainer MVL07SJ301, ställverk MVL07SJ401, MVL06TR301 och MVL06TR302. Projekt: Ökad kapacitet utläggare, Malmberget .
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Asbestsanering gammalt ställverk Kiruna
Asbestsanering av det gamla ställverket som skall rivas ut.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av sanering av markområde.
Rivning av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
Selektiv rivning av skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad samt markåterställning. Byggnaden är belägen i Nilivaara inom Gällivare kommun.
Migrering Rågodsinfrakt Vitåfors, Malmberget
I Malmberget pågår projektet Migrering av styrsystemet, det vill säga att ersätta befintligt ABB 450 styrsystem till ABB XA800. Denna förfrågan avser leverans, installation av ny utrustning, nytt kablage samt omkopplingar i befintligt kablage.
Manuell bergförstärkning, MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Leverans och montage av port, Betongfabriken Vitåfors, Malmberget
Leverans och montage av port, Betongfabriken Vitåfors Malmberget.
Upphandling provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors
LKAB avser upphandla provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors. LKAB behöver inom ramen för MIFO utföra provtagning av grundvatten enligt befintligt kontrollprogram under 2019 och utifrån de samlade resultaten göra en åtgärdsutredning samt riskbedömning.
Ombyggnad av spolränna i Malmberget, Gällivare
LKAB planerar att renovera MAF-utfrakten som innebär att åtgärda golvet i bandgången som är korrosionsangripet, främst under trans-portören. Det kommer även att installeras rännspolning. Denna entreprenad omfattar rivning, rostborttagning och målningsarbeten samt rör och mekinstallationer i befintliga byggnadsdelar, befintligt Anrikningsverk Sektion 1, bandgång för utfrakt av MAF.
Elmontage MVA31BA001 Baxningsaggregat & Oljepump MVA31KV001OF01 Malmberget
Objektet är beläget i Vitåfors industriområde ovan jord i Anriknings-verk.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Ombyggnation Ställverk och Servicehall LKAB Malmtrafik Vitåfors
Ombyggnation av Ställverket och Servicehall på terminalområdet i Vitåfors.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Renovering kabel- och rörschakt Vitåfors Anrikningsverk
Renovering av 2st mediaschakt i anrikningsverket Vitåfors.
Reparation av separatormagnet WS 1236, Vitåfors Malmberget
Reparation av separatormagnet tillhörande WS1236 Reparation sker i anbudsgivarens verkstad.
Takomläggning siktstation BUV Malmberget
Takomläggning siktstation BUV.
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum Bandugnsverket Malmberget
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum i Bandugnsverket.
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019
Sanering och materialinventering i Malmberget 2019. Projektet består av ca 160 fastigheter av blandade typer.
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors. All staketdragning samt rivning av befintligt staket är på LKAB:s verksamhets ort Vitåfors.
VA åtgärder och ny tryckstegringsstation nordvästra Malmberget
VA-arbeten och ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Malmberget. Stationen beställs prefabricerad och ansluts till LKABS VA-nät.
El/styr - projekt 10:e avvattningsfilter BUV Malmberget
Ett 10:e avvattningsfilter med kringutrustning och en ny vakuumpump skall installeras i BUV, Malmberget. Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp och kablage tillhörande nytt filter och vakuumpump, BUV. Förfrågan avser även ombyggnation av ställverksfack, SA8.B01, med ny vakuumkontaktor för matning av vakuumpump.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO Gällivare
Flytt av 5 s.k. kulturhus samt uthus från Malmberget till Repisvaara i Gällivare. En option på ytterligare 2 hus kommer även att finnas.
Ombyggnad av Bergbäcken i Malmberget
Entreprenaden omfattar anläggande av omledning av den befintliga Bergbäcken. Bäcken avses gå i öppet dike och på delar av sträckan passerar den befintliga vägbankar, där ska skall trummor anläggas. Genom Malmbergsleden skall 1 ledning anläggas via tryckning.
Flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 8 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 55-60 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NO område nr 8 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m. a. Grundläggning av mark skall ingå i totalentreprenaden. b. Markarbeten avseende finplanering skall ingå i totalentreprenaden för bostadsområdet och skall redovisas på situationsplan.
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409 Malmberget
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409.
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Raslastning och Bergtransport Östra fältet Malmberget under jord (MUJ)
Beställaren uppskattar att den raslastade volymen kommer att uppgå till ca: 4-5,5 Mton per år. Entreprenaden omfattar i huvudsak raslastning, bergtransport och skuthantering från malmkropparna Fabian och Kapten på Östra fältet.
Demontage rörstråk, MUJ, Malmberget
Demontage av ca 600 meter rörstråk under jord i Malmberget.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, Malmberget
Demontering av befintliga ränndelar samt nytillverkning och montage av nya ränndelar.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: