Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med 8 portaler (avdelningar) med tillhörande utvändiga åtgärder, BTA ca 1859 m2. Byggnaden ska uppföras enligt Miljöbyggnad 2.2 kravnivå Silver på byggnadsnivå. Förfrågan omfattar även en option gällande solpaneler med tillhörande utrustning. Objektet är beläget i Sävast utanför Boden.
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Spårbyte mellan Holmfors-Ljuså
Byggtid vecka 20 2019-vecka 38 2019.
Spårbyte mellan Boden C-Boden S
Byggtid vecka 22-vecka 35 2019.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Varma beläggningsarbeten i Norrbottens län
Avser väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan samt väg 616 sträckan Bjässmoran-Kanonrundan.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av utbildningshall på A9, Bodens Garnison
Objektet innefattar nybyggnad av utbildningshall ansluts mot befintligt byggnad.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ombyggnad av hotell med 10 nya hotellrum.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av underjordsgarage i Boden
Syftet med denna upphandling är att via ett partneringprojekt uppföra ett underjordsgarage på Kv. Enen i Boden.
Tillbyggnad av ny entré mm vid förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Ramavtal avseende vitvaror- och tvättstugeservice, Stiftelsen Bodenbo
Kontraktstid 2019-0201 -- 2012-05-31 med möjlighet till förlängning.
Ombyggnad av flyktingboende i Boden
Förhandsbesked för ombyggnad av särskilt boende.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Renovering av tak på äventyrsbad i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på motionsdelen omläggs och glastak byggs igen.
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Utökning av fiberkapacitet mellan Boden-Älvsbyn
Avser utökning av fiberkapacitet i befintlig markkanalisation, på sträckan Heden-Degernäset i Bodens kommun. Sträckan är totalt 17,0 km. Dessutom ingår i entreprenaden även två väg/järnvägspassager mellan Boden och Älvsbyn. Projektet genomförs i tre etapper som avropas var för sig: Etapp 1 Heden – Mjösjön, 4,2 km, Etapp 2 Mjösjön – Degernäset, 12,9 km samt Etapp 3 Väg/Järnvägspassage Bergås, 330 m, samt Väg/järnvägspassage Lv 374, 475 m.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Ombyggnad av restaurang till gym i Boden
Bygglov för ombyggnad till gym.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ändrad användning hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Västra tornfasaden.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus Svartbyn 1:121,Boden 1:50.
Ombyggnad av bensinstation i Boden
Ändring drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Marklov för fyllning mark.
Nybyggnad av plank i Boden
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Dispens för nybyggnad pumpstation.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för tillbyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av skola i Boden
Bygglov för tillbyggnad skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad anläggning.
Ny solavskärmning på skolor/förskolor i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 8 st skolor.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Norra tornfasaden (etapp2).
Ny tjockmasserenare till reningsverk i Bodens kommun
Uppdraget omfattar en avskiljare för oorganiska tungpartiklar i slam och matavfallslurry till Beställarens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: