Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med 8 portaler (avdelningar) med tillhörande utvändiga åtgärder, BTA ca 1859 m2. Byggnaden ska uppföras enligt Miljöbyggnad 2.2 kravnivå Silver på byggnadsnivå. Förfrågan omfattar även en option gällande solpaneler med tillhörande utrustning. Objektet är beläget i Sävast utanför Boden.
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Spårbyte mellan Holmfors-Ljuså
Byggtid vecka 20 2019-vecka 38 2019.
Spårbyte mellan Boden C-Boden S
Byggtid vecka 22-vecka 35 2019.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av utbildningshall på A9, Bodens Garnison
Objektet innefattar nybyggnad av utbildningshall ansluts mot befintligt byggnad.
Varma beläggningsarbeten i Norrbottens län
Avser väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan samt väg 616 sträckan Bjässmoran-Kanonrundan.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av underjordsgarage i Boden
Syftet med denna upphandling är att via ett partneringprojekt uppföra ett underjordsgarage på Kv. Enen i Boden.
Tillbyggnad av ny entré mm vid förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ombyggnad av hotell med 11 nya hotellrum.
Ombyggnad av restaurang till gym i Boden
Bygglov för ombyggnad till gym.
Ramavtal avseende vitvaror- och tvättstugeservice, Stiftelsen Bodenbo
Kontraktstid 2019-0201 -- 2012-05-31 med möjlighet till förlängning.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Utökning av fiberkapacitet mellan Boden-Älvsbyn
Avser utökning av fiberkapacitet i befintlig markkanalisation, på sträckan Heden-Degernäset i Bodens kommun. Sträckan är totalt 17,0 km. Dessutom ingår i entreprenaden även två väg/järnvägspassager mellan Boden och Älvsbyn. Projektet genomförs i tre etapper som avropas var för sig: Etapp 1 Heden – Mjösjön, 4,2 km, Etapp 2 Mjösjön – Degernäset, 12,9 km samt Etapp 3 Väg/Järnvägspassage Bergås, 330 m, samt Väg/järnvägspassage Lv 374, 475 m.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Renovering av tak på äventyrsbad i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på motionsdelen omläggs och glastak byggs igen.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Västra tornfasaden.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus Svartbyn 1:121,Boden 1:50.
Rivning av garage i Boden
Rivning garage, Rivning uthus Sävast 12:62,23:11,4:28.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang.
Nybyggnad av uthus i Boden
Bygglov för nybyggnad uthus.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Dispens för nybyggnad pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Marklov för fyllning mark.
Nybyggnad av plank i Boden
Nybyggnad plank.
Ny solavskärmning på skolor/förskolor i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 8 st skolor.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Norra tornfasaden (etapp2).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: