Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet. Kommunens bidrag är även att i samverkan marknadsföra utbyggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Om- & tillbyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 radhus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Ombyggnad av tak och fasad mm på badhus i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på äventyrsdelen omläggs och vissa delar av fasaden anpassas. Ventilationssystem TA05 byts ut med nya aggregat och med nya brand- och vav-spjäll.
Ombyggnad av korttidsboende i Erikslund
Avser ombyggnad av husdelarna F, G och H i Gammelängsskolan. Ombyggnationen utförs med syfte att tillskapa nya lokaler för korttidsboende (Omega) samt nya lokaler för dagverksamhet (Asterix).
Byte av rörbro på väg 97 över Sävastån
Omfattar byte av rörbro under väg 97 med tillhörande vägåtgärder samt byggande av enskild väg.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Nybyggnad av komplementbyggnader och markarbeten i Boden
Objektet avser nybyggnad av varmgaragebyggnad och förråds- och garagebyggnad samt parkeringsplatser inom Kv Städet i Boden.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Exploatering gata & VA i Boden
Objektet består av gata- och VA-arbeten för anslutning till Vård och omsorgsboendet samt intilliggande byggrätter inom detaljplanen. Arbetet omfattar även anslutning till befintligt VA-nät i arbetsområdets norra och södra del. Objektet är beläget på Björknäsområdet Boden
Ombyggnad för Medborgarservice i Stadshuset i Boden, etapp 2
Objektet består av mark-, bygg- och installationsarbeten för ombyggnation av Stadshuset för Medborgarservice. Som option har beställaren möjlighet att upphandla renovering av Café 2:an, intilliggande wc-grupp samt uppförande av två konferensrum.
Utveckling av parkering och utemiljö vid fd Sandenskolan i Boden
Objektet består av utveckling av utemiljö och parkeringar inklusive infiltrationslösning för dagvatten från stora parkeringen, vid före detta Sandenskolan i Boden.
Omläggning av yttertak mm på Björknässkolan i Boden, etapp 3
Del av Björknässkolan ska förses med ny taktäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kopplingsstation i Boden
Beställaren avser uppföra en ny 20 kV kopplingsstation benämnd PT5509 Flygfältsvägen.
Ny konstgräsplan på idrottsplats i Boden
Objektet omfattar markarbete, inköp, leverans och läggning av ny konstgräsplan inklusive pad för breddfotboll på Hedens IF:s idrottsplats Olympia.
Om- & tillbyggnad Bodens Energi, Boden
Objektet omfattar om- & tillbyggnad av kontor. Objektet är beläget i Boden inom Torpgärdans industriområde.
Ombyggnation av gator i Boden
Objektet består av ombyggnation av 2 st gator i boden. Nya ytskikt inklusive justering av dagvattenbrunnars läger och kantsten. En av gatorna innefattar en infiltrationsanläggning för dagvattenrening och den andra innefattar byte av förstärkningslager. Objekten är belägna i centrala Boden samt i Svartbjörnbyn.
Byte av ishockeysarg i ishall i Boden
Inköp, leverans och montering av ishockeysarg som ska uppfylla Svenska Ishockeyförbundets Kravspecifikation ”Flexsarg”. Ny sarg inklusive publikskydd, spelar-/funktionärsbås samt infästningsanordningar, reklamskydd.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
VA-utbyggnad Norra Älvstråket, Boden
Huvuddelen av projektet Norra Älvstråket består i att bygga ut nytt spillvattenledningsnät till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet. Samordnat med detta krävs anpassning och ombyggnad av befintliga vattenledningsnät. Vinnande anbud erhåller Fas 1 för hela projektet. Fas 2 kommer sannolikt att indelas i flera etapper bland annat på grund av geografiska och tekniska förutsättningar. Troligen kommer det att bli aktuellt med s.k. LTA-system. I projektet kommer även kapacitetsförstärkning av befintlig avloppsrening i Degerbäcken att genomföras, sannolikt genom ett nybyggt avloppsreningsverk. Nytt avloppsreningsverk i Degerbäcken beräknas vara färdigprojekterat under 2018 och denna projektering ingår således inte i detta projekt. Förutsatt att nödvändiga beslut beviljas kommer anläggandet av avloppsreningsverk ingå i projektet Aktuellt område inrymmer även huvudvattentäkt för Bodens tätort vilket kommer kräva särskild hänsyn och eventuella åtgärder. Objektet är beläget norr om Bodens tätort i närhet av Luleå älv. Aktuellt område inrymmer del av Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken.
Nybyggnad av väg inom Bodens Garnisonsområde, Boden
En ny väg för att sammanbinda ”Kilen” med de allmänna vägarna norr om ”Kilen” skall byggas. Det blir en 4,0 m bred grusväg med mötesplats ungefär på mitten. Objektet är beläget i Bodens kommun, inom K0195:s garnisonsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Boden
Bygglov för ombyggnad särskilt boende.
Tillbyggnad av entré på förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Rivning av ekonomibyggnad i Boden
Rivning ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivningslov för rivning enbostadshus med garage.
Rivning av industrihus i Boden
Rivningslov för rivning industribyggnad.
Nybyggnad av scen i Boden
Bygglov för nybyggnad friluftsscen.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Tillbyggnad av carport i Boden
Bygglov för tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation Överstbyn 10:9,9:14,33:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Boden
Bygglov för tillbyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus Blåsippan 8,9,10,11.
Nybyggnad av parkeringsplats i Boden
Bygglov för anordnande parkeringplats.
Nybyggnad av cistern i Boden
Bygglov för nybyggnad cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putslagningar och omputsning två sidor av tornet.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Boden
Objektet omfattar utförande av nya parkeringsplatser för anställda inom Bodens kommun. Objektet är beläget i Boden, angränsande mot Kyrkkläppens förskola.
Nya brunnar vid Kusön i Boden
För att öka vattentäkten Kusöns kapacitet avser Bodens kommun att anlägga två nya grusfilterbrunnar.
Byte av portar på fastigheter i Boden
Entreprenaden omfattar byte av 16 motordrivna vikportar på räddningstjänstens byggnad på fastigheten Torpgärdan 4:37, samt byte av 13 Manuella vikportar på Björknässkolan, fastigheten Boden 48:11.
Utökning av parkeringsplatser vid resecentrum i Boden
Avser utökning av resenärsparkeringar vid resecentrum i Boden.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Fortsätta montera isoleringsglas i syfte att reducera kallras från fönstren och minska energiförbrukningen.
Rivning av kontor i Boden
Rivningslov för rivning affärs- och kontorsbyggnad.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: