Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Norra Öjaby, Växjö
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 300 bostäder i stadsdelen Öjaby, Växjö med både villabebyggelse och bostadsrätter. Byggnationerna kommer delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av seniorbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av seniorboende och i anslutning även en förskola på området. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Kommer även bli ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool, samt pensionärernas hus.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus på Limnologen i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, gästbostad och växthus samt anläggande av parkeringsplatser.Finns planer på nybyggnad av 138 lägenheter
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall plats för 600 elever.
Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Omfattar nybyggnad av 180 stycken student lägenheter med 8 våningar vid Linnéuniversitetet.
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Avser nybyggnad av 23 radhus i Vikaholm, Växjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av 56 hyresbostäder i området Skärvet, Växjö.
Nybyggnad av bostäder samt förskola i Hovshaga
Avser nybyggnad av bostäder samt förskola i 1,5 plan för ca 125 barn i en av byggnaderna. Beställaren är K2A Hyresbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i tre huskroppar.
Nybyggnad av lastvagnsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av lastvagnsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade för ytterligare information.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av produktionslager.
Nybyggnad av järnvägsbro över Bäckaslöv i Växjö
Ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg.
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer att ha låg energiförbrukning och bli två till fyra rum och kök. I projektet planeras det att bygga laddstolpar för elbil och möjliggöra ett orangeri med samlingslokal/växthus.
Återuppbyggnad av skola efter brand i Sandsbro
Avser nybyggnad av skolbyggnader inrymmande klassrum, expedition, pausrum, bibliotek och idrottshall.
Nybyggnad av parhus/radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 19 kedje-, par- och radhus Teleborg, Växjö.
Nybyggnad av kontor och handel i Bäckaslöv Etapp 2 , Växjö
Avser nybyggnad av kontor, samt handel. Området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.
Nybyggnad av radhus i Växjö, etapp 2
Nybyggnad av radhus. Etapp 1: 1532320
Nybyggnad av seniorvillor i Växjö
Söker tomt i Växjö samt kringliggande kommuner.
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 1
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. I första etappen renoveras 96 lägenheter.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Nybyggnad av bostäder på Teleborg i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Nybyggnad bostäder i Bäckaslöv Etapp 2 , Växjö
Avser nybyggnad av bostäder, kontor, samt handel. Området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön. Tomtmark ca 40 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd, anläggande av p-platser och rivning av bef bostadshus och garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Arbetena avser anläggande av gator, VA-, fjärrvärmeledningar samt el- och optokablar. Objektet är beläget i stadsdelen Bergsnäs, mellan väg 23 och Norra Bergundasjön.
Nybyggnad av pumpstation i Växjö
Avser nybyggnad av pumpstation för att undvika översvämningar på gatorna i Växjö vid kraftigt regn. Tanken är att det ska byggas i korsningen Södra Järnvägsgatan/Liedbergsgatan.
Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av lager på ca 1300 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av sex lägenheter fördelade på två plan samt förråd, i centrala Lammhult.
Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord
Planerat projekt. Uppförande av 2-3 vindkraftverk om ca 3 MW vardera och totalhöjd om ca 200 meter. Uppdrag av Mångkraft AB. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av transformator i Sandviksverket, Växjö
Omfattar tillverkning, provning och uppställning på fundament samt montage till driftfärdigt skick av ny krafttransformator T2 i fördelningsstation F5 SANDVIKSVERKET.
Renovering av tak på församlingshem i Växjö
Avser takbyte/renovering samt byte av takmaterial med anslutningar, nytt svall, papp och sanering av asbest.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalsystem i delar av byggnad, inkl bygg-, el- och vs-arbeten.
Underhåll av broar längs väg 714 vid Bergkvara
Omfattar 3 broar på väg 714 mellan Bergvara Gård och väg 23. Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av undertak samt målning av burspråk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformator i Sandviksverket, Växjö
Avser ny transformator och en ny byggnad för bl a kontrollrum och ställverksrum.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Anläggande av stationärt reservkraftaggregat i Växjö
Avser driftfärdig anläggning stationär reservelverk inkl container vid Kungsmadsskolan. Reservkraftaggregat ska kunna försörja produktionsköket vid el-avbrott
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Växjö
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Kårestad, Risinge, Södra Åreda, Vikensved och Tveta byar. Ca 200fastigheter.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus F (medicinhallen) finns 2st personhissar. Hiss 33 och 34. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Installation av solceller på affärshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Fasad- och målningsarbeten Växjö
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändring av dörrar och upptagande av fönster.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Växjö
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Växjö
Fasadändring och uppsättande av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med takkupa och nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av skärmtak och uppställande av containrar.
Nybyggnad av klubbhus i Växjö
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av gäststuga i Växjö
Nybyggnad av garage/bostad.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av barack i Växjö
Uppsättande av bodar, tidsbegränsat säsongslov t.o.m. sommaren 2025.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Växjö
Uppsättande av bullerplank.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Fasad- och målningsarbete Jäts Gamla Kyrka
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Rivning av hus 04 ,Växjö
Rivning av hus 04 vid Furutåskolan i Växjö.
Invändig ändring av fastighet
Ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Väsentlig ändrad användning från skola till kontor och ändring av brandskydd.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lager/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd samt rivning av tandläkarpraktik och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus/kontorsbyggnad och rivning av befintlig takkonstruktion.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Inredande av ytterligare restauranglokal.
Nybyggnad av tvätthall i Växjö
Nybyggnad av biltvättanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: