Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av gruppbostad anpassade lägenheter för LSS samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" . Sanering, Id 1568961
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 10 parhus miljöhus och förråd samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 8 lägenheter i två våningar.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Planen var en om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Oklart med byggstart p g a ändring i skolplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Nybyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av klubbhus i Ljungby
Nybyggnad av klubbstuga (moduler).
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation, skall ersätta befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation som ersätter befintlig på samma plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad/inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljungby
Uppförande av bullerplank ovanpå bullerskyddsvall.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Bygglov av säsongskaraktär för uppförande av marknadsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad av industribyggnad med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Fristående inspelningsstudio i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri och kontor.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Invändigt underhåll av ishallen, Ljungby
Ljungby kommun vill upphandla en ny sarg till B-hallen i Ljungby Arena. I upphandlingen ska ingå sarg med uppsättning.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: