Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 1: Id 1212349
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av gruppbostad anpassade lägenheter för LSS samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" . Sanering, Id 1568961
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 10 parhus miljöhus och förråd samt gemensam parkeringsplats.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Nybyggnad av konferenscentrum i Ljungby
Avser nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Nybyggnad av gc-väg Eka industriområde, Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs längs med Näsvägen på Eka industriområde i Ljungby.
Nybyggnad av gc-väg Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs mellan Gnustorp och Tutaryd längs med väg 25.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Marken är såld och ska brukas efter att elledningar har tagits bort.
Renovering av fasad, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 778 000. 00 Renovering av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Renovering av tak, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 403 000.00 Renovering av tak.
Sanering av mark, Ljungby
Marken på Holmsborgsområdet är förorenat och ska saneras.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Marklov för schaktning samt anläggande av asfalterad ramp.
Nybyggnad av carport i Ljungby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Ljungby
Nybyggnad av en pumpstation.
Nybyggnad av klubbhus i Ljungby
Nybyggnad av klubbstuga (moduler).
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation, skall ersätta befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad tanka adblue anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnation av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Anläggande av hundrastgård.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Ljungby
Fasadändring på idrottsanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av förråd vid avloppsreningsverk.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: