Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grundskola i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av en två parallell F-6 skola för ca 385 barn som byggs ihop med en idrottshall. Avser även utemiljö.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 54 lägenheter, samt en gemensamhetslokal. Byggnaden kommer att uppföras i 3 våningar, inrett vindsplan samt källare. Källare utgörs av lägenhetsförråd mm. och teknikutrymmen.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Omläggning av tak i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den befintliga. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Nybyggnad ca 1300 kvm, ombyggnad ca 600kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Nybyggnad av byggvaruhus i Rosendal, Ljungby
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Marksanering
Avser ev marksanering.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering på adresserna Östra torget 1 A-C och 2 A-B.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Ev sanering av förorenad mark vid sågverk i Ljungby kommun
Sanering av Dioxin och ev klorfenoler
Utvändig renovering av kyrka i Falkenberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster, portar och luckor.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Sprinkling vid Arena i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ska utföras under 2019. Sprinkling vid Ljungby arena
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Nybyggnad av grönområde industriområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Planeeras utföras 2019. Grönytor vid karlsro industriområde.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Nybyggnad av sopstation i Ljungby
Nybyggnad av avfallsstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av uterum på husvagn.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ljungby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal för tandläkare till bostad.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Utbyte av skjul för sopor till ny miljöstation.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av plåtskjul på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Ljungby
Tillbyggnad av personallokaler på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Uppförande av skärmtak samt montering av fasadskyltar på industribyggnad.
Utvändigt underhåll på Annelunds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Ändring i brandskydd samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ljungby
Ny tillgänglighetsanpassad entré på affärshus.
Rivning av garage m.m i Ljungby
Avser rivning av befintligt garage samt rivning av två cykelskjul.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg 25 över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Takbyte på Fogdeskolan, Ljungby
Avser takbyte på Fogdeskolan. Takpannor, hängrännor och stuprör ska bytas samt övrig förekommande plåtbeklädnad.
Ombyggnad av Kyrka i Bolmsö
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 689 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Mobilt elverk, Ljungby kommun
Upphandlingen gäller för att säkerställa elförsörjningen för en av Ljungby kommuns fastigheter genom köpet av ett mobilt reservelverk.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2020-2023
Kompressor ishallen
Upptaget i investeringsbudget 2019-2023
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.
Invändigt underhåll av kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 309 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Invändigt underhåll av kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 392 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: