Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Spårbyte mellan Älmhult-Olofström
Upprustning, elektrifiering och fjärrblockring av befintlig bana mellan Älmhult-Olofström, ca 40 km lång sträcka. Slopning av 19 plankorsningar, 13 nya vägövergångar, ny mötesstation med 2 spårväxlar samt nytt ställverk.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer i tidigt skede. Markområde om ca 16000 m2. Bostadsområde med drygt 100 bostäder i 4 - 8 våningar Eventuellt ombyggnad/bevarande delar av byggnaden Hvita Korset. Detaljplan krävs. Kommunen äger marken med byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Avser om- och tillbyggnad av vattenverk. Ny processbyggnad skall anläggas samt att nuvarande processbyggnad byggs om för att anpassas till den nya beredningsprocessen. Samt en allmän upprustning och anpassning av byggnads-, maskin, el-, vvs- och ventilationsinstallationer. Befintlig personal- och stödbyggnad rivs och en ny personalbyggnad anläggs. Den nya personalbyggnaden skall eventuellt också innehålla kontorslokaler för hela VA-avdelningen. Solcellsinstallationer kommer att upphandlas separat av byggherren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Avser nybyggnad av 8 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i centrala Älmhult
Planer finns för nybyggnad av ca 50 lgh i 3-5 vånings byggnader.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Tidigt skede. Planer finns att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder på busstorget i Älmhult
Planer finns för ytterligare bostäder och handelslokaler på busstorget vid Älmhults station. Tanken är att det ska byggas på höjden. Antal lägenheter är oklart.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter som är ihop byggd med carport och förråd.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumfunktioner
Planer för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2022.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av gata, Norra Esplanaden.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad 4 st enbostadshus samt carport/förråd i Älmhult
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsbudgeten för 2019-2025.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) samt Bygglov för affärshus.
Exploateringsarbeten gata och Va för nytt område i Älmhult
Avser exploatering av gata och Va för nytt område.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Konvertering av olja till bergvärme på Solgårdens äldreboende i Göteryd
Avser utbyte av befintlig oljevärmepanna till bergvärmepump till 23 lägenheter i äldreboende.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Ombyggnad av dagvattenpumpstationer i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Älmhult
Trafiksäkerhetsåtgärder på Älmhult
Invändig renovering av kyrka.
Avser utbyggnad av befintlig ekonomibyggnad.
Upprustning av skolgårdar i Älmhult
Avser bla byte av redskap, markmaterial och belysning. Vissa VA arbeten som dränering av sandytor vid byte av sand. Är uppdelad i tre geografiska delar: Område 1 Hallaryd, Ryfors, Pjätteryd, Klöxhult o Norregård. Område 2 Linnéskolan, Violen o Haga. Område 3: Diö, Liatorp o Häradsbäck.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av flerbostadshus.
Gatuåtgärder i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser gatuåtgärder.
Invändiga ventilations arbeten i Hallaryds kyrka
Urtaget ut investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utv. ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning och ändrad planlösning av affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Älmhult
Ändrad användning, industribyggnad till samlingslokaler och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning, till gårdsbutik.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Transformatorstation Elnät.
Rivning av automatstation i Älmhult
Rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Strandsjyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstaion Elnät.
Nybyggnad av garage i Älmhult
Tillbyggnad av kallförråd och tillbyggnad av RWC samt nybyggnation av garagebyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring, skyltanordning.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Tillbyggnad förskola, invändig ändring samt ventilation.
Nybyggnad av klubbhus i Älmhult
Nybyggnad av klubblokal med pentry/kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad bodetablering upplag tidsberänsat t.o.m 2021-11-30.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Nybyggnad grillhus samt ersätta bef. lekplats med ny utrustning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad, transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (shcaktning/fyllning) flytt av byggnad, nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Etablering av byggbodar, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2019-12-02.
Nybyggnad av panncentral i Älmhult
Nybyggnad, panncentral och pelletssilo.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring av planlösning.
Invändigt underhåll va kyrka i Pjätteryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 600 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av ljuskronor och byte av larm i Älmhult kyrka
Taget ur investeringsbudget för 2019
Invändig renovering av kyrka i Älmhult
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 300 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: