Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Spårbyte mellan Älmhult-Olofström
Upprustning, elektrifiering och fjärrblockring av befintlig bana mellan Älmhult-Olofström, ca 40 km lång sträcka. Slopning av 19 plankorsningar, 13 nya vägövergångar, ny mötesstation med 2 spårväxlar samt nytt ställverk.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer i tidigt skede. Markområde om ca 16000 m2. Bostadsområde med drygt 100 bostäder i 4 - 8 våningar Eventuellt ombyggnad/bevarande delar av byggnaden Hvita Korset. Detaljplan krävs. Kommunen äger marken med byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Avser om- och tillbyggnad av vattenverk. Ny processbyggnad skall anläggas samt att nuvarande processbyggnad byggs om för att anpassas till den nya beredningsprocessen. Samt en allmän upprustning och anpassning av byggnads-, maskin, el-, vvs- och ventilationsinstallationer. Befintlig personal- och stödbyggnad rivs och en ny personalbyggnad anläggs. Den nya personalbyggnaden skall eventuellt också innehålla kontorslokaler för hela VA-avdelningen. Solcellsinstallationer kommer att upphandlas separat av byggherren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Avser nybyggnad av 8 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Tidigt skede. Planer finns att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, med 2,3 och 4 rum. samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder på busstorget i Älmhult
Planer finns för ytterligare bostäder och handelslokaler på busstorget vid Älmhults station. Tanken är att det ska byggas på höjden. Antal lägenheter är oklart.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av gata, Norra Esplanaden.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) samt Bygglov för affärshus.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Ombyggnad av campingplats i Älmhult
Förhandsbesked för nybyggnad av campingplats, padelbanor, parkering.
Konvertering av olja till bergvärme på Solgårdens äldreboende i Göteryd
Avser utbyte av befintlig oljevärmepanna till bergvärmepump till 23 lägenheter i äldreboende.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
VA-anläggning, stambyte flerbostadshus.
Ombyggnad av dagvattenpumpstationer i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Älmhult
Trafiksäkerhetsåtgärder på Älmhult
Invändig renovering av kyrka.
Avser utbyggnad av befintlig ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av flerbostadshus.
Gatuåtgärder i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser gatuåtgärder.
Invändiga ventilations arbeten i Hallaryds kyrka
Urtaget ut investeringsbudget.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Transformatorstation Elnät.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Älmhult
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, Hus A.
Nybyggnad av garage i Älmhult
Tillbyggnad av kallförråd och tillbyggnad av RWC samt nybyggnation av garagebyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Älmhult
Nybyggnad av klubblokal med pentry/kiosk.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontor, 2 st kontorscontainer.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad bodetablering upplag tidsberänsat t.o.m 2021-11-30.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Nybyggnad grillhus samt ersätta bef. lekplats med ny utrustning.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (shcaktning/fyllning) flytt av byggnad, nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Strandsjyddsdispens, Nybyggnad av transformatorstaion Elnät.
Rivning av lägenhet i Älmhult
Rivning av bostadsmoduler.
Rivning av värmeverk i Älmhult
Rivning av värmecentral.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Älmhult
Utvänding ändring av vandrarhem.
Invändigt underhåll va kyrka i Pjätteryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 600 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av ljuskronor och byte av larm i Älmhult kyrka
Taget ur investeringsbudget för 2019
Invändig renovering av kyrka i Älmhult
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 300 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: