Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H6 Alsterbro 4 MVA 22/11kV.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats). Följande moment ska ingå i entreprenaden: Borttagning och transport till anvisad plats i Nybro för befintlig konstgräsmatta, 6 996 m samt befintlig sviktpad på motsvarande yta. Leverans och installation av komplett nytt konstgrässystem (totalyta 66 x 106 m) enligt Rambeskrivning. Leverans och montage av 4 st. granulatfällor i dagvattenbrunnar runt konstgräsplanen. I totalentreprenaden ingår projektering, leverans av samtlig materiel, utförande, uppstädning och återställning samt utbildning och dokumentation för samtliga i entreprenaden ingående delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Ny bro över väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Nytt exploateringsområde i Nybro
Objekten avser nybyggnad av VA-ledningar, utbyggnad av gator, grovplanering tomtmark och dagvattendammar. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: · Markmodellering av fastighetsmark · Byggnation av damm · Byggnation av dike · Ombyggnation av vändplats Objektet är beläget i östra delarna av Nybro
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Avser stamrenovering i flerbostadshus med 72 lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg samt bro i Nybro
Avser nybyggnad av en ca 900 meter gång och cykelväg utmed norra esplanaden.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Sanering och rivning av VA-ledningar i Nybro kommun
Objektet avser rivning av befintliga samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar i Peder Djups Gata. Vidare ingår förläggning av optokanalisation samt nyanläggning av GC-väg i Peder Djups Gata.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Marksanering i Orrefors
Entreprenaden omfattar sanering av förorenad mark intill gamla Glasskolan i Orrefors. Området är en tidigare verkstad som rivits och en ny byggnad skall upprättas på samma plats. Rivning av befintlig betongplatta och utskiftning av jordmassor skall utföras. De föroreningar som påträffats är; arsenik, koppar, bly och zink. Bly har påträffats i halter över FA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Investeringar mars 2020. Lekplats-/parkutrustning. Balkongdörrar. Värmeväxlare. Akustik/Innertak. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. Tegelfasad Trapphus.
Rivning av fd glasbruk i Nybro
Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik, bly och zink. Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.
Tillbyggnad av storkök i äldreboende, Nybro
Tillbyggnad av storkök med lagringsutrymmen och förråd.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Avser ändrad användning för del av byggnad från särskilda boenden till verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Bygglov - upplag/bildemontering Bjälken 8,11.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av mur i Nybro
Bygglov - nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - pumpstation avlopp.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende från bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: