Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av parhus i Nybro
Avser nybyggnad av 12 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H6 Alsterbro 4 MVA 22/11kV.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats). Följande moment ska ingå i entreprenaden: Borttagning och transport till anvisad plats i Nybro för befintlig konstgräsmatta, 6 996 m samt befintlig sviktpad på motsvarande yta. Leverans och installation av komplett nytt konstgrässystem (totalyta 66 x 106 m) enligt Rambeskrivning. Leverans och montage av 4 st. granulatfällor i dagvattenbrunnar runt konstgräsplanen. I totalentreprenaden ingår projektering, leverans av samtlig materiel, utförande, uppstädning och återställning samt utbildning och dokumentation för samtliga i entreprenaden ingående delar.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Ny bro över väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Stamrenovering i flerbostadshus i Nybro kommun
Avser stamrenovering i flerbostadshus med 72 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Sanering och rivning av VA-ledningar i Nybro kommun
Objektet avser rivning av befintliga samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar i Peder Djups Gata. Vidare ingår förläggning av optokanalisation samt nyanläggning av GC-väg i Peder Djups Gata.
Tillbyggnad av storkök i äldreboende, Nybro
Tillbyggnad av storkök med lagringsutrymmen och förråd.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Marksanering i Orrefors
Entreprenaden omfattar sanering av förorenad mark intill gamla Glasskolan i Orrefors. Området är en tidigare verkstad som rivits och en ny byggnad skall upprättas på samma plats. Rivning av befintlig betongplatta och utskiftning av jordmassor skall utföras. De föroreningar som påträffats är; arsenik, koppar, bly och zink. Bly har påträffats i halter över FA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Investeringar mars 2020. Lekplats-/parkutrustning. Balkongdörrar. Värmeväxlare. Akustik/Innertak. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. Tegelfasad Trapphus.
Ramavtal avseende VS-tjänster, Nybro kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Upprustning av vandringsled i Orrefors, Nybro
Avser upprustning och nysträckning av vandringsled. Till att börja med kommer gamla spänger, bänkar, grillplatser, vindskydd med mera att plockas bort för att i nästa steg bygga upp nya säkra anordningar.
Rivning av fd glasbruk i Nybro
Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik, bly och zink. Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av mellanbyggnad mellan huvudkontor och matsal på cirka 30kvm. Renovering av lunchrum och omklädningsrum.
Tillbyggnad av produktionslokal i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning till bostäder.
Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende från bostäder.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Avser ändrad användning för del av byggnad från särskilda boenden till verksamhetslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - byggnation av parkeringsplats på allmänplats/gatumark.
Utvändigt underhåll av garage i Nybro
Bygglov - fasadändring montage av garageportar.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av drivmedelsanläggning med oljeavskiljare.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av rullatorgarage.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - pumpstation avlopp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: