Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter. På taken kommer solceller att installeras.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Ny skolbyggnad för mellanstadiet med 9 klassrum samt kök och matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga e-handelslagret, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvadratmeter stor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
Nybyggnad av vindkraftverk Krankelösa 2:2,1:4,Sundtorp 3:1,Österhultsmåla 2:5,Österhultsmåla 2:2,Ölvingstorp 13:2.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av industrilager i Kalmar
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning. Detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 1 parhus och 2 radhus (8 bostäder) samt 6 carport och 6 förråd.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: • Ca 700 m ny gata • Ca 250 m ombyggnation av befintlig gata • Belysningsanläggning • Avvattning för gata
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Driftentreprenad för Kalmar Slott gällande utemiljö, VA, VVS, kyl/processmediesystem, elsystem och sprinkler. Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Ny konstgräsplan i Kalmar
Entreprenaden avser en renovering av befintlig konstgräsplan där den befintliga konstgräsplanen, inklusive sand och granulat rivs. En ny konstgräsplan ska installeras. Samtidigt görs området omkring planen i ordning med bland annat nytt staket, hårdgjorda ytor, nya ledningar för dagvatten.
Ombyggnad av kajytor, Kalmar
Kajen i Tullhamnen är idag uppbyggd med en gammal konstruktion med stenkista, vilken börjat falla samman. Sättningar har uppstått i intilliggande markyta. Kajen behöver förstärkas med lämplig kajrenoveringsåtgärd.
Ombyggnad av ställverk i Kalmar
Kalmar Energi Elnät AB har beslutat att ersätta befintliga 50 kV utomhusställverk med ett nytt 50 kV ställverk inomhus. En ny byggnad ska upprättas. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Kalmar Energi Elnät levererar.
Nybyggnad av lekplats i Kalmar
Avser nybyggnad av lekplats, Kronlyckans lekpark kommer ha en lekdel för mindre barn med karusell som kan användas även med rullstol. Dessutom finns en blomsteräng och plats för spontanidrott.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av bullerskärm och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av bullerskärm längs Ängöleden (130m) samt Gröndalsvägen (70m) i anslutning till nya Tallhagsskolan. I entreprenaden ingår även ny gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen (300m).
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av träspång i Kalmar
En tillgängliggjord led ska iordningställas i Mysinge naturreservat. Den ska gå från parkeringen vid Möckelmossen ut till en fågelplattform vid våtmarken. En del av leden ska utgöras av en uppbyggd träspång. Upphandlingen avser byggnationen av träspången.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Upphandling av Krafttransformatorer i Kalmar
Transformatorerna ska levereras till station H2 där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Storleken på transformatorbås är i dagsläget lite oklart i och med att byggnaden ej är färdigställd. Uppskattningsvis kommer transformatorbåsen ha en storlek om ca 9 x 7,5 x 7,5 m (LxBxH)
Konsulttjänst för ekologiska funktionella kantzoner i Kalmar län
Uppdraget är uppdelat i tre delar och begränsat till tre delavrinningsområden inom Emåns och Lyckebyåns huvudavrinningsområden och avser: 1. Kartläggning av limniska värdekärnor. 2. Avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner. 3. Aktuell ”funktionalitet” för kantzonen
Mobil is och kylanläggning i Kalmar
Projektet avser mobil is och kylanläggning. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av räddningscentral i Kalmar
Tillbyggnad av sjöräddningsstation i egen regi. ca 124 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-förnyelse ormgatan och grodgatan, rockneby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från förskola till 3st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
2020-10 Nya fönster 2021-10 Entrédörrar/ytterdörrar
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Inglasning av balkonger och uteplatser.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Ombyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padelbana samt fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Isolering av lagerdel samt mindre invändiga ytskikt.
Ramavtal avseende VVS-artiklar, Kalmar
Upphandling av ramavtal med en leverantör för VVS-artiklar vilka omfattar följande produkter: • Sanitet t.ex. WC-stolar, tvättställ • Värme t.ex. radiatorer, reglersystem • Rör och rörsystem t.ex. stål-, koppar-, PVC-rör • Teknisk armatur t.ex. slangar, kopplingar
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad, ändrad användning från bilrecondering till gymverksamhet samt skylt, 1 st.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov av fasadändring glasveranda.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbod och materialupplag.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar och materialupplag.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Tidsbegränsat lov för väderskydd till och med 2021-04-.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad/kvarterslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av glaslager. Cirka 5x6 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av monterings - och tvätthall.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av cafeteria i Kalmar
Ändrad användning från grishus till gårdsbutik med café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från lokal till lägenheter, 2 st.
Ombyggnad av pizzeria i Kalmar
Ändrad användning från samlingslokal till pizzabutik.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad anvädning från lager/kontor till butik.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från butik till lägenheter, 2st.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Markåtgärd schaktning och grusning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kalmar
Fasadändring av bilhall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kalmar
Fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor och lager samt nybyggnad av uteplats.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av skärmtak på verksamhetslokal.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Fasadändring samt ändrad användning från vind till lägenheter av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Anläggning av hårdgjord yta.
Nybyggnad av isbana i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för isbana med 4st belysningsmaster och 2st bodar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov till och med 2031-02-01 för obemannad livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: