Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Tidiga planer för nytt bostadsområde med ca 470 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
12 vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 meter. Parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal, Kalmar
Tidiga planer för nybyggnad av flerbostadshus och eventuellt ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning i alla kommuner i Kalmar län. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2st flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 1 parhus och 2 radhus (8 bostäder) samt 6 carport och 6 förråd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för dialysmottagningen på Kalmar sjukhus
Projektet ligger inte i närtid.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: • Ca 700 m ny gata • Ca 250 m ombyggnation av befintlig gata • Belysningsanläggning • Avvattning för gata
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Utbyggnad av gator, nybyggnad av dagvatten-ledningar mm i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av dagvatten-ledningar och dagvattenmagasin samt utbyggnad av gator och omfattar i huvudsak: ca 300 meter ny gata, ca 300 meter fjärrvärme, 2 stycken underjordiska dagvattenmagasin och ca 300 meter schakt och förläggning av fiber och el. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Iordningställande av allmän plats i Kalmar
Avser ombyggnation av Norra Kajplan och Landgången i samband med Linnéuniversitetets färdigställande och inflyttning. Omfattar i huvudsak iordningställande av allmän plats, bl.a.: Stensättning av natursten så som gatsten, hällar och betongplattor, Anläggande av Ytvattenrännor, Uppförande och ändring av belysningsanläggning, Hantering och nyläggning av VA-, el-, signal- och fjärrvärme ledningar.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Entreprenaden avser en renovering av befintlig konstgräsplan där den befintliga konstgräsplanen, inklusive sand och granulat rivs. En ny konstgräsplan ska installeras. Samtidigt görs området omkring planen i ordning med bland annat nytt staket, hårdgjorda ytor, nya ledningar för dagvatten.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av träspång i Kalmar
En tillgängliggjord led ska iordningställas i Mysinge naturreservat. Den ska gå från parkeringen vid Möckelmossen ut till en fågelplattform vid våtmarken. En del av leden ska utgöras av en uppbyggd träspång. Upphandlingen avser byggnationen av träspången.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Mobil is och kylanläggning i Kalmar
Projektet avser mobil is och kylanläggning. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst för ekologiska funktionella kantzoner i Kalmar län
Uppdraget är uppdelat i tre delar och begränsat till tre delavrinningsområden inom Emåns och Lyckebyåns huvudavrinningsområden och avser: 1. Kartläggning av limniska värdekärnor. 2. Avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner. 3. Aktuell ”funktionalitet” för kantzonen
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Kalmar
Tillbyggnad av möbelvaruhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad.
Rivning av däckverkstad i Kalmar
Rivning av däckverkstad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av två vindslägenheter. Ändrad planlösning, fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager, verkstad och spolhall, 1 skylt samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstationsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Kalmar
Nybyggnad av scoutstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak över parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av ställverk samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad och fasadändring av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Nybyggnad av pulkabacke.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av 1st padelbana.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, bäverdalsvägen 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, erik dahlbergs väg 17, 19, 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, fatabursvägen 7f.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind med 7 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av ytterligare bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för fyllning av mark som ska bebyggas.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Markåtgärd schaktning och grusning.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Kalmar
Rivning av scoutstuga, totalskadad av brand.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: