Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalmar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 31 bostadsrätter.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
· Sanering av förorenade massor ca 35 000 m3 · Återställning av markyta efter sanering ca 25 000 m3. Fyllning för väg kommer delvis ske med lättfyllnadsmaterial. · Ca 200 m ny gata · Ca 200 m rörgravslängd, exkl serviser, nya allmänna VA-ledningar Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Kalmar län grupp H02 Varm Norra 2019 och H03 Varm Södra 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med två och tre våningar, 32 lgh. Modulbyggnad.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två våningar.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
P-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Rivning av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Rivning av tre befintliga dricksvattenreservoarer som är byggda av betong. Markarbete som innebär avlägsnande av en höjd.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
återuppbyggnad efter brand av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Byggledare el, kraft och vägbelysning i Kalmar- och Kronobergs län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning. Objekten avser ombyggnation av del av Tallhagsvägen, Svensknabbevägen, och Funkabovägen. Ombyggnationen avser i huvudsak utbyggnad av GC-vägnätet samt anläggande av passager för en höjd trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Tallhagsvägen förses med en stensättning mitt i vägen för att tränga ihop trafiken och på så vis erhålla lägre hastigheter.
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Fabriksny betongponton (båtbrygga) till fiskehamn i Kalmar
Projektet avser en fabriksny betongponton till fiskehamn.
Ombyggnad av Kyrka i Kalmar
Byte av värmesystem samt elmätare.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager (plåthal) 640 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal på 150kvm. Byggstarten och kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerlokal på 40x20.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång på församlingsgården.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Rivning och tillbyggnad av bilhall.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Ombyggnad av museum i Kalmar
Ändrad användning från industri till museum/café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalmar
Ändrad användning från kontor till veterinärmottagning samt ändrad planlösning och fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av smidesverkstad i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av smidesverkstad.
Ombyggnad av vandrarhem i Kalmar
Hiss, gasverksgatan 13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 32 st lägenheter.
Upphandling av ny vågbrytare för Kalmar Kommun
Beställaren avser att upphandla 1 st fabriksny vågbrytare i betong.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Kalmar
Fasadändring av bilverkstad.
Utvändigt underhåll av bussdepå i Kalmar
Fasadändring av bussdepå samt skyltar, 2 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterkupor
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Kalmar
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad. Fönsterändring.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av kontors och butikslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring och ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av mur i Kalmar
Borttagning av del av stenmur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av brygga i Kalmar
Nybyggnad av 4 st flytbryggor.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Hiss, bölevägen 21.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för täckning av gammal deponi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: