Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av ca 49 lägenheter med 10 trapphus . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende. Kommer även bli 2 miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Planerat projekt. Ca 80 bostäder. Efter svar på bostadsenkät är projektet framflyttat några år.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Avser nybyggnad av affärshus för Dollarstore.
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bredaryd
Avser stambyte och ombyggnad av badrum, kök, ny ventilation. Samt fasadarbete/utvändig målning.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Exploateringsarbeten i Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt industriområde.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Uppsättning av moduler vid Värnamo sjukhus.
Avser tillfälliga lokaler vid vårdcentralen Väster vid Värnamo sjukhus.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation. Verksamhetsanpassning.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Leverans Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Leverans Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Takbyte på skola i Värnamo
Avser takbyte vid Apladalskolan.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Nybyggnad av busshållplatser, pendlarparkering samt gc-väg i Forsheda
2 nya busshållplatslägen, utbyggnad av pendlarparkering och gc-väg intill väg 27.
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Utemiljö skolor och förskolor Värnamo
Utemiljö skolor och förskolor. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontorsmodul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, flytt av paviljong, samt rivning.
Nybyggnad av brygga i Värnamo
Ansökan om bygglov för brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för cykelparkenring med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast, samt teknikbod.
Nybyggnad av soprum i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum samt nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd samt marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält för anslutning till befintlig industri.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för beredning av tomtmark.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av konserthus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för eventlokal.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkering t o m 2020-06-15.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från tandläkarmottagning till ursprunglig användning för bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av hotell i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från del av industri till motionshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändring av planlösning, samt utökning av befintlig lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av radhus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus, Herrgården 7, Herrgården 11, Herrgården 12, Herrgården 13.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggande av spolplatta, skyltanordning, ändring av brandskydd, anläggande av parkering, samt rivning av skärmtak.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: