Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av ca 48 lägenheter med 10 trapphus . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende. Kommer även bli 2 miljöhus.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Åtgärder på spår och plattform samt spårbyte i Värnamo
Spårbyte Värnamo genomfart samt åtgärder på plattform och spår.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bredaryd
Avser stambyte och ombyggnad av badrum, kök, ny ventilation. Samt fasadarbete/utvändig målning.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av industri.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner och utrustning, Värnamo kommun
Hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Leverans Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Leverans Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Rönnegård-Bredaryd.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, marklov och skylt samt anläggande av parkering.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Utemiljö skolor och förskolor Värnamo
Utemiljö skolor och förskolor. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontorsmodul.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum samt nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stycken paviljonger samt stödmur.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd/förråd och skylt, samt rivning av musikpaviljong.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri under tiden 2020-04-01-2025-03-31.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om marklov samt rivning av lador.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om montering av solceller på industri.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av grupphus i Värnamo
Komplettering tillbyggnad av grupphus.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggande av spolplatta, skyltanordning, ändring av brandskydd, anläggande av parkering, samt rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Asnökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av hotell i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från del av industri till motionshall.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gym och kontor, ändrad användning, mur/plan samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för skylt samt fasadändring.
Uppförande av tält i Värnamo
Uppförande av lagertält, i, samt rivning.
Underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Små underhåll av fastighet.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Renovering av fönster.
Tillbyggnad av kiosk i Värnamo
Avser tillbyggnad av kiosk för uteservering, samt rivning.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Underhåll av fasad i Värnamo
Underhåll av fasad.
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: