Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Planerat projekt. Ca 80 bostäder. Efter svar på bostadsenkät är projektet framflyttat några år.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt miljöhus och förråd i Värnamo.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Åbroparken, byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron. Pumpstation: Id 1085756
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Exploatering Id 1157757
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Avser nybyggnad av affärshus för Dollarstore.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Tidigt skede. Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Tidigt skede. Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Exploateringsarbeten i Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt industriområde.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Upptaget i investeringsbudget/-plan
Nybyggnad av cykelparkering i Värnamo
Avser anläggning av cykelparkering vid Värnamo sjukhus. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation Åbroparken , Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för industriområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Uppsättning av moduler vid Värnamo sjukhus.
Avser tillfälliga lokaler vid vårdcentralen Väster vid Värnamo sjukhus.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Nybyggnad av busshållplatser, pendlarparkering samt gc-väg i Forsheda
2 nya busshållplatslägen, utbyggnad av pendlarparkering och gc-väg intill väg 27.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rydaholm
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Takbyte på skola i Värnamo
Avser takbyte vid Apladalskolan.
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Installering av solpanel på flerbostadshus i Värnamo
Avser installation av solpanel på flerbostadshus. Beräknat ca 70 paneler /hus.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av entré till park mm i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Anläggande av solcellsanläggning i anslutning till kontor i Värnamo
Avser nybyggnad av markbaserad solcellsanläggning med planerad effekt på 115 kW i anslutning till Värnamo Energis huvudkontor.
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda
Avser att rafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av vårdboende, lss.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av konserthus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för eventlokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkering t o m 2020-06-15.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från tandläkarmottagning till ursprunglig användning för bostad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält för anslutning till befintlig industri.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för beredning av tomtmark.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov, samt bygglov för tillbyggnad av rastgård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering, flytt av paviljong, samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för cykelparkenring med skärmtak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning ovanjord i container, samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt ostagat torn med en teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av laddstationer i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt kraftmodulbyggnad till elbilladdare och tillhörande takkonstruktion.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd samt marklov.
Tillbyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av förråd, cykelparkering samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av radhus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus, Herrgården 7, Herrgården 11, Herrgården 12, Herrgården 13.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager, samt rivning.
Nybyggnad av bussgata i Värnamo
Avser bussgata, gång- och cykelväg samt busshållplats mellan nyponvägen och Expovägen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum och studentbostäder.
Ombyggnad av läkarcentral i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri med lager, Sörsjö 3:1 M.fl. I Kvarteret Blåsröret.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: