Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Den nya logistikanläggningen omfattar 72 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Stationslunden, både hyres och bostadsrätter. Ca 380 st.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Bålsta
Nybyggnad av ca 300 lägenheter med lokaler för butiker och kontor i botten.
Ny simhall i Håbo kommun
Nybyggnad av simhall.
Utbyggnad av VA-ledningar och pumpstationer i Bålsta
Ledningarna kommer att gå från Gröna dalen till Aronsborgsviken och vidare upp till Skeppsrondellen och Dragetrondellen. Det blir även ett ”stickspår” från Skeppsrondellen fram till delar av Tvåhus-området. Därifrån fortsätter VA-ledningen ner till Gröna dalen.
Nybyggnad av villor och rad/kedjehus i Håbo
Friliggande villor och kedjehus/parhus som beräknas omfatta ca 65-70 bostadsenheter inom del av Väppeby 7:218
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1 och 2
Det blir sammanlagt 7 kvarter här. Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Avser nybyggnation av bostäder i Bålsta. Omfattning är för dagen oklar.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av flerbostadshus, livsmedelsbutik och pizzeria i Skokloster
Nyproduktion av flerbostadshus i form av 22 st hyresbostäder samt en Vårdcentral och Närbutik med Pizzeria i området Slottsskogen, Skokloster med tillhörande markarbeten där den befintliga lanthandeln ska rivas
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av radhus och GC-väg i Håbo
Förtäta en del av området med radhus, även möjliggöra en gång- och cykelväg parallellt med järnvägen med anslutning till den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden.
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 2
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Verksamheten för etapp 2 är undervisningslokaler för årskurs 4 till 6. Ombyggnaden innefattar mestadels ombyggnadsarbeten inom fastigheten. Total BTA ombyggnad plan 1 är ca 2500m2.
Nybyggnad av idrottshall i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Uppförande av idrottshall vid Gröna Dalen skolan
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
2 st centrala LSS boenden planeras centralt i Bålsta
Till och ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Till och ombyggnad av kommunhuset
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 750 kvm
Nybyggnad av personal- och lastbilsparkeringar i Bålsta
Inom kvarter 4 anläggs parkeringsplatser för logistikcentrets personal och uppställningsplatser för långa ekipage.
Ny trafikplats mm i Håbo
Ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Utökning för förskola och livsmedelsbutik mm
Nybyggnad av lägenheter i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus
Nya vatten och avloppsledningar i Håbo
Ny VA- ledningar på Björkvallen
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av lågreservoar och tryckstegringsstation i Håbo kommun
Avser nybyggnation av lågreservoar och Tryckstegringsstation i Krägga /Ekolsund i Håbo kommun.
Nybyggnad av stadspark/aktivitetspark i Håbo
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Nybyggnad av vattendammar mm. Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218
Renovering av friidrottsanläggning i Bålsta
Objektet avser renovering av idrottsplats med SM-status för friidrott. Underlag ska justeras på spjutkastningsansatsen, samt där det erfordras för att klara jämnhetskrav. Gummibeläggning ska sprutas om och linjemålas, utrustning ska bytas.
Reservkraftsinstallationer vid vårdboenden för Håbohus i Bålsta
Håbohus äger flertalet fastigheter inom Bålsta tätort där det bedrivs vårdverksamhet. El-anläggningen i dessa ska förberedas så att ett externt reservkraftverk kan anslutas. Fastigheter som berörs är: LSS Boende, Vallvägen 2 och 4, - LSS Boende Lindegårdsvägen 21, LSS Boende Dalvägen 3B samt LSS Boende Lindegårdsbacke. Option på Äldreboende Plommonvägen 2 och 4 samt Plommonvägen 6.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Bygglov för mindre nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad och upprustning av lekplatser i Håbo
1A Toras väg 1B Kornvägen 1C Sågarbacken 1D Tvärstigen 1E Skeppsparken.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Byte av fläktsystem i flerbostadshus i Bålsta
Upphandlingen avser konvertering av fläktsystem från FTX till FX i totalt ca 170 lgh: Lindegårdsvägen 1-19 99 lgh, Kalmarsand 47 lgh samt Pärongränd 27 lgh.
Ombyggnad av butik i Bålsta
Ändring av byggnad som avsevärt påverkar planlösningen affärslokaler.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning av uteplats).
Tillbyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en lokal i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Bålsta
Bygglov för fasadändring av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för uppfyllnad.
Rivning av fritidshus i Bålsta
Rivningslov för en byggnad fritidshus.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov - bodetablering.
Ombyggnad av affärshus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov affärslokaler.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, ncc.
Ombyggnad av personallokal i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för flytt av personalbod.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för upplag/tält.
Ombyggnad av affärshus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av handel. Byte av några fönster

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: