Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Nybyggnad av bostäder i Hestra, Gislaved
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning. Fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Även väg 26/47/195 ska breddas i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivning av bef.bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till 12 lägenheter.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt ombyggnad av vindfång. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget 2014-2018. Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg.
Nybyggnad av personallokal i Gislaved
Eventuellt byggs nya lokaler gemensamt för personalen vid reningsverket, samt personal vid gata/park. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.
Tillbyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Gislaved
Avser utvändigt underhåll och tillbyggnad för tillgänglighetsanpassning till kyrkan.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Konsult biogasutredning i Gislaveds kommun
Avser konsultstöd för biogasutredning för att etablera en biogasanläggning i Reftele, samt avsättningsmöjligheter till gasen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av räddningscentral i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av räddningsstationen samt ändrad användning från brygga till lektionssal.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredning av ytterligare en bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo (4 st).
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad transformator samt uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av soprum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med soprum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus med takkupa (attefallsåtgärd).
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal och lägenhet till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av grundskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för grundskola.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Utvändigt underhåll av Bredaryds kyrka
Tornfasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Projektet avser målning,fasadputs samt fönster renoveringar.
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring/fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Reningsfunktion för triförorenat grundvatten - Lacko -, Gislaved
Upphandlad entreprenör ska se till att grundvatten fortsätter att pumpas upp och renas från klorerade kolväten. Vilken teknisk installation som används är upp till entreprenören så länge som reningsfunktionen upprätthålls. Grundvattnet som behandlas innehåller höga halter järn varför pumpar och reningsutrustning slammar igen och är i behov av kontinuerlig rening
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Smålandsstenar,Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolans kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Markarbete.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av transportbands utbyggnad.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser nybyggnad av väggar till skärmtak.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: