Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för en ny stadsdel med ca 800 bostäder. I området Blomstergården, Karlslund, planeras en ny stadsdel tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem. Förutom bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och handelscentrum i Östersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och handel.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning.
Vägmarkering underhåll inom Jämtlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och allmänna ytor i Östersund
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor samt anläggande av en sjöpark och en GC-bro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Östersund
Nybyggnad av vård och omsorgsboende med 80 vårdplatser.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Anläggande av gc-väg på Frösön i Östersund
Avser nybyggnad av gång och cykelväg, ca 1700 meter efter Fritzhemsgatan mellan Nybovägen och Mällbyvägen och mellan Fritzhemsgatan och Konvaljevägen via Mällbyvägen.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Jämtlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Markentreprenad allmän platsmark i Östersund
Objektet avser byggnation av vägar och infrastruktur upp till förstärkningslager för Storsjöstrand etapp 2.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Nybyggnad av vägar, VA och infrastruktur i Östersund
Upphandlingen avser byggnation av vägar, VA och infrastruktur för del av Karlslund 2:1.
Ramavtal avseende byggtjänster, Jämtkraft AB
Avser ramavtal avseende byggtjänster. Avtalstid: 2020-08-03 - 2022-08-03 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser nybyggnad av tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1950 m.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Ombyggnad av bensinstation i Östersund
Avser byte av cistern samt markarbeten.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Upphandling av prefabricerad pelletsanläggning till Häggenås skola i Lit
Östersunds kommun upphandlar en prefabricerad pelletsanläggning (containerlösning) till Häggenås skola.
Installation av solceller på fastighet i Östersund
Installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastigheten Österäng.
Installation av solceller på sporthall i Östersund
Installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på Treälvskolan sporthall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Upphandling av husarkitekt till Residenset i Östersund
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /Husarkitekter (och projektörer) som generalkonsult (GK).
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Injustering av värmesystem i fastigheter, Östersundshem
Avser en komplett injustering av värmesystem inklusive erforderliga installationer av komponenter för dess genomförande i flerbostadshus i Östersund.
Utvändigt underhåll av förskola i Östersund
Fasadändring av förskola med ändrad användning till lss boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Sanering av förorenad mark i Östersund
Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts under 2014. Tidpunkt för ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning i kontorshus, ändring i bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Östersund
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport, byggnad 114.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mast i Östersund
Bygglov för nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telemast samt teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov restaurang.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Byte av garageportar mm. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Anmälan tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Laddstationer för elbussar i Östersund.
Avser leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för elbussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Montageplats Valla är vid hållplats Valla centrum vid Önevägen 139,Frösön.Montageplats Odenskog är vid hållplats Granliden (vid Ica Kvantum) Chaufförvägen 71, Östersund. Underhåll av anläggningen år 1-5 efter övertagande.
Ombyggnad av gata i Östersund
Avser upphandling av styrenhet för trafiksignaler i 2 korsningar, Östersunds kommun

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: