Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av ca 90-100 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 85 lägenheter samt 4-7 våningar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter.
Ny GC väg/bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Nybyggnad av Rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frösön
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus vid Valla Centrum på Frösön. Godkänd detaljplan.
Sanering av mark Storsjö strand, Östersund
Omfattande marksanering av storsjö strand.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Häggenås
Rastplats vid Hårkan i Häggenås. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning, trafikkontrollplats för polisen.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnation av flerbostadshus samt verksamhetslokaler och restauranger på 6 kvarter.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Detaljplanarbete påbörjas efter sommaren 18.
Solcellspark i Östersund
Avser solcellspark.
Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Kontraktstiden löper till och med 2021-04-30 med för Beställaren möjlighet till förlängning 3 år och därefter ytterligare en förlängning om 2 år.
Nybyggnad av konstgräs i Östersund
Östersunds kommun har beslutat att anlägga ännu en konstgräsplan för fotboll. Platsen blir Hofvallens B-plan som kommer vara 60x100 i yta.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Utbyte av blåsmaskiner samt luftarsystem i reningsverk, Östersunds kommun
Avser byte av blåsmaskiner samt luftarsystem i Gövikens ARV.
Fönsterbyte i Folkhögskola i Östersund
Avser fönsterbyte Birka Folkhögskola.
Installation av laddstolpar för elbil i Östersund
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Fönsterbyte på kontor i Östersunds kommun
Avser demontering av befintliga fönster samt montering av nya fönster.
Nybyggnad av park i Östersunds kommun
Avser byggnation av park och parkmöbler på Stadsdel Norr.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av 15 badrum och 2 st duschrum.
Byte av kombilarm på förskolor, Östersunds Kommun
Installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller nyinstallation av inbrottslarm på 8 förskolor.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Östersund
Omläggning av plåttak på avloppsreningsverk.
Rivning av förråd i Östersund
Avser rivning av förråd.
Drift och skötsel av Folkhögskola i Östersund
Upphandlingen avser tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll inklusive larmhantering dygnet runt samt yttre fastighetsskötsel vid Birka Folkhögskola i Ås och Brunflo Hälsocentral. Upphandlingen avser även vissa tilläggsarbeten och verksamhetsservice.
Drift och skötsel av hälsocentral i Östersund
Upphandlingen avser tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll inklusive larmhantering dygnet runt samt yttre fastighetsskötsel vid Birka Folkhögskola i Ås och Brunflo Hälsocentral. Upphandlingen avser även vissa tilläggsarbeten och verksamhetsservice.
Nybyggnad av garage i Östersund
Avser rivning av befintligt garage samt byggnation av nytt garage på ca 72 kvm. Omfattar även anläggande av grusplan och väg in till fastigheten.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser nybyggnad av samlingslokal. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd byggnad - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov fasadändring av industribyggnad samt nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av skola i Östersund
Bygglov fasadändring på skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av 4 balkonger på flerbostadshus Getingen 9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 207/1206.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare två bostäder flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av 4 nätstationer med transformator Norr 1:24,1:22,1:21,1:23.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av värmestuga i Östersund
Bygglov nybyggnad av värmestuga.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förråd, solceller på förråd och huvudbyggnad samt tillkommande parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Östersund
Bygglov uppförande av plank vid kolonistugor.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt nya skyltar.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till träningslokal/gym.
Rivning av fritidshus i Östersund
Anmälan rivning av fritidshus.
Nybyggnad av soprum i Östersund
Avser rivning samt återuppbyggnad av soprum på ca 70 m2 BTA.
Besiktning av oljecisterner, Östersunds kommun
Avser besiktning av oljecisterner vid 13 fastigheter. Omfattar totalt 18 cisterner.
Uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad
Avser uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus från apotekslokal till tre studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till 9 lägenheter, Bygglov ändrad användning av garage till 2 lägenheter Fröjden 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 1 st flerbostadshus och 1 st förrådsbyggnad.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på höghuset i Kv Häradsskrivaren, ca 278 kvm (takytan ej beräknad).
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avse utbyggnad av Odensalabäckens tryckstegringsstation som försörjer delar av Östersund med dricksvatten. Tillbyggnaden utgörs av träöverbyggnad på betongplatta med en area på ca 36 m2.
Rivning av lokstall i Östersund
Anmälan rivning av lokförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: