Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, kommersiella lokaler,Östersund
Uppförande av ca 250-300 lägenheter samt komersiella lokaler. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Ny stadsdel i Sandviken, Östersund
Tidigt skede. Avser bostadsområde med 400 lägenheter samt ca 45 stadsradhus.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 85 lägenheter och 4-7 våningar, samt parkeringsdäck.
Ny GC väg/bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222.
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Detaljplanen avser att skapa möjligheter för att kunna dela in området i olika bostadstomter. Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Detaljplanarbete påbörjas efter sommaren 18.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Östersund
Planerat projekt, byggstart tidigast 2020.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1950 m.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Ramavtal Mark och anläggningsarbeten, Östersunds kommun
Avser underhåll och mindre nyproduktion på fastigheter och anläggningar.
Utveckling av snökanon i Östersunds kommun
Avser Avser utveckling av vatten- och snösystemet på Östersunds Skidstadion.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Avser nybyggnad av ett kallförråd, två varmgarage och en toalettgrupp.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1155 m. Byggstart kan ej anges.
Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1130 m. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.
Utbyte av blåsmaskiner samt luftarsystem i reningsverk, Östersunds kommun
Avser byte av blåsmaskiner samt luftarsystem i Gövikens ARV.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Östersund
Omläggning av plåttak på avloppsreningsverk.
Byte av kombilarm på förskolor, Östersunds Kommun
Installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller nyinstallation av inbrottslarm på 8 förskolor.
Installation av brandlarm på skola i Krokom
Installation av nytt brandlarm.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Nybyggnad av park i Östersunds kommun
Avser byggnation av park och parkmöbler på Stadsdel Norr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd byggnad - flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Sanering av förorenad mark i Östersund
Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts under 2014. Tidpunkt för ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Ombyggnad av vatten, i östersund
Omfattar en ny anordning inom vattenverk .
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Avser ändrad fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Rivning av fritidshus i Östersund
Anmälan rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av 5 balkonger på flerbostadshus, Riktaren 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus lgh 8105.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus lgh 8123.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Norderöns-böle 1:1,Norderöns-ålsta 3:7,Norderöns-hov 1:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av foderförråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av 4 balkonger på flerbostadshus Getingen 9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 207/1206.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare två bostäder flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av 4 nätstationer med transformator Norr 1:24,1:22,1:21,1:23.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: