Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum, i Storlien.
Omfattar nybyggnad av ett nytt köpcentrum på 20.000 kvadratmeter i Storlien. Läget är mellan E14 och Svarttjärnarna. Köpcentrumes fasad planeras att byggad av sten mot E14, ytterväggar i trä på väggar och torvtak. Det ska även finnas ett parkeringsgarage med plats för 800 bilar under köpcentret sk Byggnaden blir rundade hörn och asymmetrisk konstruktion. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Nybyggnad av handelshus i Storlien 1:194 1:263 & 1:41.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Området ska planläggas. Byggstart, antal lägenheter m.m. kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
5 huskroppar samt parkeringshus. Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. I planeringen ingår också att förbättra förhållanden för angöring och parkering vid Åre skola. Fastigheterna Totten 2:39, 2:40, 2:44, 15:41, 1:42 och 1:45 - 1:47 m.fl
Nybyggnad av bostäder i Åre
Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved by. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, hantverk och tekniska anläggningar. Byggnader ska utformas med hänsyn till omgivande värdefull miljö (Horneys villa, Stora och Lilla Lund samt övriga byggnader på sanatorieområdet.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62. Planens syfte är att möjliggöra för förtätning av bostäder mellan Duved by och Tegefjäll. Fastigheterna England 3:59 och 3:62 omfattas av planförslaget. Terrängen inom planområdet är brant och bebyggelsen ska anpassas väl till dessa förutsättningar. Planen medför ett angeläget tillskott av bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan på fastigheterna Bräcke 3:1-3:2, S:1-2 och del av 1:67. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i främst flerbostadshus och ge utrymme för strandskydd med natur och en gång-cykelbana längs med Kallströmsväg.
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 5-6
Planer finns på 80-90 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 4
Avser 28 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. Etapp 3 finns på 1526561.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett seniorboende vid Åresjöns strand, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till Åresjöns strand säkerställs.
Nybyggnad av lägenheter i Åre by
Planer finns för nybyggnad av lägenheter i Åre by.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Exploatering av mark för tomter i Duved, Åre
Exploatering av mark för 50 tomter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järpen
Trygghetsboende, 16 lgh i Järpen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 2 huskroppar samt en teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Bydalen
Planer finns på 4 fritidshus. 1 hus på 400kvm, 1 hus på 150 kvm samt 2 hus på 90kvm.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 1
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Järpen
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal på fastigheten halabacken 1:27, halabacken 180, mattmar.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
1 flerbostadshus som ska byggas om invändigt till 5 lgh, ett uthus som ska rivas och byggas upp nytt med 2lgh, en ladugård som ska byggas om till 3 lgh.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Inglasning av 5 balkonger på fastigheten totten 1:250, tegebäcksvägen 3 och 5, åre.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Ombyggnad av kontor i Åre
Ändring av brandskydd, ventilation, samt ombyggnad av en del av trapphuset till konferansrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Strandskyddsdispens för transformatorkiosk på Bräcke 1:95 & Bräcke 3:8.
Nybyggnad av barack i Åre
Uppförande av manskapsbodar.
Nybyggnad av förråd i Åre
Uppsättning av 2 förråd.
Nybyggnad av lager i Åre
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av sophus/återvinningsstation.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av tranformatorstation (flytt av bef.).
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformaatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kallförråd i Åre
Nybyggnad av kallförråd.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Åre
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Rivning samt nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tre kontorsbodar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av moduler på fastigheten lilltevedalen 1:86, storlienvägen 151, storlien.
Tillbyggnad av fabrikshus i Åre
Tillbyggnad av chokladfabriken.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang,.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Åre
Tillbyggnad av skidverkstad.
Nybyggnad av förskola i Åre
Tillfälligt bygglov för befintlig förskola.
Nybyggnad av mur i Åre
Marklov för nybyggnad av stödmur på Lund S:2 (Lund 1:24, 1:27, 1:28, 1:29).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för uppföra bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Avser ändring av fasad på fastigheten man byter ut fasadskyltar.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Del av ekonomibyggnad inreds till bostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering på Totten 1:45 & 1:63.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Åre
Bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten åre-svedje 1:100, björnen, bel air 11, åre.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åre
Bygglov för fasadändring på fastigheten mörviken 1:75, årevägen 180, åre.
Nybyggnad av garage i Åre
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten fabriken 10, industrivägen 5, järpen.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten hårbörsta 2:61, björnen falken 10 åre, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten hårbörsta 2:62, björnen falken 12 åre Hårbörsta 2:61,2:62.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten björnänge 1:6, åre.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumphus b123 på fastigheten lilltevedalen 1:18, bergtjärnsvägen, storlien.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumpstation b116 på fastigheten storlien 1:311, toppvägen, storlien.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumpstation b125 på fastigheten lilltevedalen 1:434, storlienvägen 168, storlien.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (j195) pch rivning befintlig på fastigheten köjan 1:2, edsåsdalen 664 undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation m277 på fastigheten hammarnäs 6:1, höglekardalen 256, hallen.
Ombyggnad av kök i Åre
Bygglov för ombyggnad/utökning av köksdelens arbetsytor mm, på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå gruva, åre.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20, åre.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Avser fasadändring på fastigheten åre prästbord 1:76, årevägen 78, åre.
Utvändigt underhåll av församlingshem i Åre
Avser fönsterbyte på församlingshem.
Utvändigt underhåll av församlingshem i Åre
Avser fasad och fönstermålning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: