Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser Nybyggnad av flerbostadshus i Åre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
5 huskroppar samt parkeringshus. Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. I planeringen ingår också att förbättra förhållanden för angöring och parkering vid Åre skola. Fastigheterna Totten 2:39, 2:40, 2:44, 15:41, 1:42 och 1:45 - 1:47 m.fl
Nybyggnad av aktivitetshall i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3300 kvm. Det kommer innehålla trampoliner, foampits, klätterväggar samt en takhöjd på 15 m samt 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett seniorboende vid Åresjöns strand, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till Åresjöns strand säkerställs.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 3 på Hamre 1:339, 1:335, 1:343, 1:342, 1:340, 1:341, 1:338, 1:337, 1:336 och 1:344.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av parhus på Hamre 1:366, 1:364, 1:372, 1:365, 1:368, 1:367, 1:371 och 1:363. (etapp 2).
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 6
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 1- 1320926
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 5
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 2- 1586212.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Åre
Planerat projekt. Exploatör för lägenheterna är ej utsedd. Byggstart, byggkostnad, antal lägenheter m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bodhögarna
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för uppförande av 80 verk. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av parhus på Hamre 1:374, 1:375, 1:376, 1:377, 1:378.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser bostadsbebyggelse i del av Mörviken 1:81.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser bostadsbebyggelse i Ytterhallen 3.30 i centrala Hallen, Åre kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 2 mfl
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Forsa 2:135, 2:120, 2:121 och 1:130.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Mörviken 1:151 och Mörviken 1:152.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av handel och verkstad på fastigheten brattland 3:1, undersåker.
Nybyggnad av vattenverk i Åre
Nybyggnad av vattenverk.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stugby i Åre
Avser nybyggnad av 4 stugor på ca 45-50 kvm per stuga.
Nybyggnad av kyrka i Åre
Avser nybyggnad av kyrka på ca 300 kvm.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana utomhus som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Banan kommer vara ca 2 km lång.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Åre
Avser nybyggnation av 2 stycken trycksteringsstationer längst med väg 629, Bynomsgatan.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Duved
Avser nybyggnad av avloppspumpstation.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Om- och tillbyggnad, fasadändring, uppförande av stödmur samt ändrad användning hotell/pensionat till bostäder.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Nybyggnad av lägenhetshotell, värmestuga och restaurang.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Nybyggnad av skylt i Åre
Byte av fasadskylt.
Tillbyggnad av skola i Åre
Avser tillbyggnad med sophus på skolbyggnad på fastigheten skolan 1, skolvägen 9, järpen Skolan 1.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av 2 st förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av väg i Åre
Marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för massutskifte på Forsa 2:121, Forsa 2:135 och Forsa 2:120.
Nybyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för uppförande av pumptrack.
Nybyggnad av mur i Åre
Anläggande av mur och parkering på Totten 1:155 - 1:160.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad, nätstation samt parkeringsytor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Åre
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av föreningslokal till fritidsverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skola på Hamre 1:30 och Hamre 1:87.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skolbyggnad på Hamre 1:74 och Hamre 2:45.
Nybyggnad av kontor i Åre
Tidsbegränsat lov för uppställning av 18 st kontorsmoduler, 2 tält och flytt av bef. förråd.
Nybyggnad av lager i Åre
Tidsbegränsat lov för uppsättning av tält.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus (förråd och lastkaj).
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak på Mörviken 2:50 och Åre Prästbord 2:1.
Tillbyggnad av verkstad i Åre
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av telestation i Åre
Uppförade av teknikbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Uppförande av parkering.
Nybyggnad av elverk i Åre
Uppförande av reservkrafts- och värmeförsörjningscontainer.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Åre
Utökning av parkering och arbetsytor på Lien 4:1 och utökning av parkering på Hamre 2:28.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Åre
Strandskyddsdispens för nybyggnad av väg.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: