Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Varberg, etapp 1
Ny stadsdel med en markyta på 125000-130000 kvm innehållande 2000-2500 lägenheter och lokaler. Sex kvarter, uppdelade i 12 lotter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 190-200 lägenheter i 9 hus med 3-5 våningar med källare/souterräng och miljöhus samt att riva befintlig förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av vattentorn på Bastekullen i Träslov
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Breared, Varberg
det finns planer på i dagsläget 60 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Vunnen markanvisning. Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av arenahall i Varberg
För ca 5000 åskådare, läktare, gym, sport-shop, VIP-loger m m. Det kan bli fråga om en mindre byggnation istället.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av 66 nya bostadsrätter i 3 huskroppar, i två av husen är det 5 våningar och i det tredje är det 4 våningar och ett underliggande garage.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 11. Planer finns för nybyggnad av 41 lägenheter i ettor tvåor treor och fyror. Husets sockelvåning har publika och delade ytor för de boende. Planet ligger i gatunivå vilket gör det lätt för boende att rulla in och ut med sina cyklar samtidigt som det förstärker husets urbana karaktär. Kvarterets gård är upphöjd från gatunivån och får på så sätt en mer privat känsla. Alla lägenheter har tillgång till både den delade loftgången och en privat balkong eller uteplats.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 12. Planer finns för nybyggnad av 42-49 lägenheter med takterass. Invändig cykelparkering, miljörum, tvättstuga, gemensamhetslokal, trapphus utåtriktad lokal samt möjlig vårdcentral
Ombyggnad av väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av par- och kedjehus i Varberg
Avser nybyggnad av 32 par- och kedjehus. Husen har 5 rum fördelade på 117 kvm i två plan, med altan och egen trädgård. Markarbeten påbörjades i augusti 2020.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Planerad nybyggnation av en kontorsbyggnad med 4 plan. Igångsättning ej fastställd.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Entreprenaden avser utbyggnad av Skogshamn, Farehamnen i Varberg.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Nybyggnad av industriområde i Veddige
En tomt på 3000 kvm återstår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus Morkullan 4,5.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar för cirka 80 barn inklusive utemiljö samt tillagningskök med 500 portioner och en skolmatsal.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 6 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industrihall. MTA bygg och anläggning gör markarbetet för utanför industriområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 22 hyresrätter i 2 huskroppar.
Tillbyggnad av bilhall i Varberg
Tillbyggnad av försäljningslokal, bilhall.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Dränering. Byggstart tidigast 2021.
Marksanering i Varberg, etapp 1
Objektet avser att skapa byggbar mark genom marksanering. I entreprenaden ingår bl.a. rivning konstruktioner i mark såsom dagvattenledningar och betongplattor.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
På området finns ett befintligt parkeringshus i två plan med ca 90 platser. På grund av expansionsplaner på intilliggande fastighet Rektorn 1, finns ett ökat behov av parkeringsplatser. Projektet avser att förlänga det befintliga parkeringshuset i västlig riktning, genom tillbyggnad, utmed Kattegattsvägen där det idag finns markförlagda parkeringsplatser.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
byte av befintligt ställverk i sin helhet, ny el och automation samt processförändringar avseende befintliga aktivslambassänger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 4 flerbostadshus med 24 lägenheter, 6 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad 1,5 planshus i halländsk småhustradition med naturmaterial samt garage till varje hus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Tvååker
Objektet avser lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker inklusive diverse utemiljö/markarbeten. Historiska Kyrkskolan i Tvååker (som senare kommer att kallas Mötesplatsen 2U) planeras nu att lokalanpassas till en ungdomsgård. Fastigheten kommer också att nyttjas utav Kulturskolans verksamhet, Junior (arbete med att få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för funktionsnedsatta) och aktiv senior.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad av padelhall och kontorshotell.
Utökande av industriområde i Varberg
Planer finns för utökning av industriområde.
Ramavtal avseende plåtslageriarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för plåtslageriarbeten som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 månad.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad restaurangbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
invändig renovering av 6 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus, förhandsbesked.
Leverans av ny offentlig toalettbyggnad i Lassabacka, Varberg
Totalentreprenadens omfattning är att leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Lassabackadeponins parkering, inklusive projektering, inkoppling samt driftsättning.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Stödmur, komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Varberg
Tidsbegränsat lov för industritält 2020-12-02-2023-12-01.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning från handel till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning källare.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Ändrad användning plan 2, från kontor till bostad.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning, verkstad - träningsanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Varberg
Tillbyggnad cykelskydd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Varberg
Tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av Sibylla verksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Varberg
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Varberg
Tillbyggnad av uteservering, 4x8 kvm.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet,(komplementbyggnad).
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Parkering ev. solcellspark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Inredande av ytterligare bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: