Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av bostäder i Väröbacka - Limabacka, totalt ca 2800 bostäder. Hänger ihop med pendelstationen på 1008445 som kommer att komma före detta projekt.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 190-200 lägenheter i 12 hus med 3-5 våningar med källare/souterräng och miljöhus samt att riva befintlig förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Breared, Varberg
det finns planer på i dagsläget 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 3 och 4
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt i åtta huskroppar med fem våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 25 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadhus i Tvååker, Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med 4-6 våningar samt ett parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast mars 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 46 lägenheter i 2 huskroppar med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tre hyreshus med sammanlagt tolv lägenheter är planerade att byggas i Träslövs trädgårdsstad. Kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus i två våningar med 36 lägenheter, komplementbyggnader.
Nybyggnad av vattentorn i Varberg
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer. Uppskattad kostnad.
Ny pendelstation i Väröbacka
Avser gångtunnel, perrong.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
tillbyggnad av Åkulla Friluftsgård ”Hus A” med hotellbyggnad om ca 350m2 á 17 hotellrum, och teknikutrymme på vind. Som option ligger en konferensbyggnad om ca 105m2 med benämningen ”Hus F”.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter flerbostadshus i 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Åtta stycken 3:or samt fyra 2:or.
Anläggande av gc-väg vid bostadsområdet Stenen i Tvååker, etapp 2
Ny cirkulationsplats vid korsningen Fastarpsvägen och infarten till Övrevi idrottsplats, ny gång- och cykelpassage över Fastarpsvägen, befintlig gång- och cykelväg från Tvååker knyts ihop med en ny gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet Stenen, flytt av busshållplatsen Olsegården närmare Tvååker.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 4 flerbostadshus med 24 lägenheter, 6 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Varberg
Avser rivning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av en ny omklädningsbyggnad.
Uppförande av skolmodul i Varbergs kommun
Avser uppförande av skolmodul i två plan.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus med 2 våningar.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Varbergs kommun
Avser anläggande av nya gator, GC-vägar, VA-ledningar och dagvattenledningar, schakt för anläggande av fiber- och elledningar samt finplanering.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 1
Grupp 1 Norra Halland utan Onsala; Flamsnäs, Tvååker Mossvägen, Frillesås, Vassbäck, Frillesås korsväg, Veddige station, Hanhalsvägen, Åsa idrottsplats.
Nybyggnad av stugby i Varberg
Nybyggnad 10 stugor.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 3
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Borgholm
Avser leverans av en toalettanläggning, fullt färdig att tas i bruk, inklusive inkoppling av vatten, avlopp, el, värme, ventilation samt driftsättning
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, lagerbyggnad. 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av stugby i Varberg
flytt av verksamhet (10 stugor), rivning.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad telemast, teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad, torn, transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av verksamhet.
Utvändigt underhåll av badhus i Varberg
Ombyggnad verksamhet, nybyggnad solskydd.
Ombyggnad av butik i Varberg
Inredande av ytterligare lokal, ombyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus 10 st, tidsbegränsat.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, skylt.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring, flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av bostadshus
Rivningslov byggnad.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - byggbodar.
Nybyggnad av sjukhus i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - paviljonger.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av kall-lager, 100kvm.
Ombyggnad av gruppbostad i Varberg
Tillbyggnad av uterum för verksamhet, gruppbostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning korridorboende - lägenheter.
Ombyggnad av lager i Varberg
Ändrad användning lagerlokal - verksamhet.
Ombyggnad av Hotell i Varberg
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: