Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus/miljöcertifierade i Varberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med bostads-, ägande- och hyresrättslägenheter. Omfattning; 2-5 våningar och ca 170 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av äldreboedne i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus. Stenen i Varberg AB säljer tomt till kund, Etikhus AB tecknar totalentreprenadskontrakt för byggnation med kund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad 38 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 1 huskropp med 7-9 lägenheter.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av räddningscentral i Tvååker
Avser nybyggnad av räddningsstation med en vagnhall och anslutande kontor, administrativ del och omklädningsrum.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad enbostadshus, komplementbyggnader. Stenen i Varberg AB försäljer tomterna till kund och Etikhus AB tecknar totalentreprenadskontrakt med kund för byggnation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Planer finns på uppförande av tre vindkrafverk, 2,3 MW/verk. Beslut ej tagna. Oviss byggstart.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av 2st flerbostadshus i 1,5 plan.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning m.m.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 16-17 rum.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Nybyggnad av cirkulationsplatser och GC-bana i Varberg, etapp 2
Projektet avser byggnation av cirkulationsplatser för anslutning mot ett befintligt och ett planerat exploateringsområde, ny GC-väg, ny belysning efter hela sträckan, nya brunnar och ledningar för drän- och dagvatten samt en vattenservis. Även förläggning av rör för el tele och opto ska utföras.
Nybyggnad av gator mm vid bostadsområde i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, gång- och cykelväg i ett exploateringsområde. GC-vägen avskiljs från vägen med grönremsa och hastighetsdämpande refuger anläggs. Ledningsnät för VA, el och fiber anläggs i området, med VA-serviser till de blivande bostadshusen. Anläggande av belysning utgör del av projektet. Schaktarbeten inkluderar jord och bergschakt.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Nybyggnad av kontors- och lagerlokaler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och lagerlokaler.
Exploatering av industriområde, Varberg
Projektet avser exploatering av industriområde i Varberg. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård i Veddige, Varberg
Projektet avser ombyggnad av skolgård vid skola.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägentill rondell.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad av gym till kontor och receptionsdisk samt tillbggnad (ca 150 kvm) för vattenrening och ventilation.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av badanläggning i Varberg
Projektet avser renovering av varmbadhuset och installation av ny ventilation.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av förskola till tre lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Tak- och fasadunderhåll på bostadshus i Varberg
Avser byte av tak samt panelbyten mm på 15 st bostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Utvändigt underhåll av hotell i Varberg
Projektet avser ny fasadsten på fasaden på den del av huset som är byggd 1970.
Fasadrenovering förskola i Varberg
Projektet avser fasadändring på förskola.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2018.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg, etapp 1
Projektet avser rivning av 8 lägenheter i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Kablifiering av ledningar i Holmagärde, Varbergs kommun
Avser markförläggning av delsträcka med befintliga luftledningar.
Nybyggnad av lekplatser i Varbergs kommun
Projektet avser avveckling av 4 lekplatser och nybyggnad av 2 större lekplatser.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser byte av tak på flerbostadshus.
Ny beläggning på friidrottsanläggning i Varberg
Avser ny banbeläggning på löparbanor samt återställande av mark som använts under entreprenaden.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total ombyggnad av 5 lägenheter och tillbyggnad med 3 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av prefabricerad nyckelfärdig avloppspumpstation.
Trygghetslarm och tillbehör till särskilda boenden, Varbergs kommun
Samarbetsavtal tecknas för tidsperioden 2018-05-01 – 2023-04-30 med möjlighet till 5 års förlängning
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontor. Uppskattad kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Nybyggnad av stormhus på pir i Varberg
Projektet avser nybyggnad av stormhus på pir. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industribyggnad, 140 kvm.
Ombyggnad av produktionslokal i Varberg
Projektet avser ändrad användning från lager till produktion och tillbyggnad trucksluss.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad skola.
Rivning av skola i Varberg
Rivningslov, del av skolbyggnad.
Rivning av silo i Varberg
Rivningslov, pelletssilo.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av campingplats i Varberg
Tältplatser för campingverksamhet.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet - handikappramp och nödutgång.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av butik i Varberg
Ändrad användning från baskethall till second hand-försäljning, installation av hiss.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad arbetsbod t om april 2019.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillfällig kontorspaviljong.
Nybyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Tillbyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Ombyggnad av garage i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning från glasmästeri - garage.
Renovering av tornfasader och stigport på kyrka i Skällinge
Projektet avser renovering av tornfasad och stigport på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av nätstation i Varberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av silo i Varberg
Nybyggnad pelletssilo.
Nybyggnad av toalett i Varberg
Nybyggnad toalett Fönhult 1:3,Skällinge 1:2,Ryd 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av plank i Varberg
Nybyggnad vindskydd.
Tillbyggnad av plank i Varberg
Höjning av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Marklov, parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Monopole, teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: