Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.
Anläggande av råvattenledning i Varberg
Avser förläggning av en ca 12 m lång råvattenledning mellan sjön Stora Neden och Ragnhilds källa, samt vatten- och spilledningar Rolfstorp och Skällinge. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 13 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Kommer utföras i 3 etapper med totalt 36 grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 46 lägenheter i 2 huskroppar med 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 12 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Kommer utföras i 3 etapper med totalt 36 grupphus.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 4 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus i två våningar med 36 lägenheter, komplementbyggnader.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avser invändig och utvändig upprustning. Utvändigt kommer man renovera kyrkans yttertak, schakta för bergvärme samt ommålning av kyrka och yttre handikappanpassning. Invändigt sker byte av värmesystem och invändig målning.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Nybyggnad av 22 parhus.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
tillbyggnad av Åkulla Friluftsgård ”Hus A” med hotellbyggnad om ca 350m2 á 17 hotellrum, och teknikutrymme på vind. Samt tillbyggnad av konferensbyggnad om ca 105m2 med benämningen ”Hus F”.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Anläggande av gc-väg vid bostadsområdet Stenen i Tvååker, etapp 2
Ny cirkulationsplats vid korsningen Fastarpsvägen och infarten till Övrevi idrottsplats, ny gång- och cykelpassage över Fastarpsvägen, befintlig gång- och cykelväg från Tvååker knyts ihop med en ny gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet Stenen, flytt av busshållplatsen Olsegården närmare Tvååker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Åtta stycken 3:or samt fyra 2:or.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus, rivningslov.
Uppförande av skolmodul i Varbergs kommun
Avser uppförande av skolmodul i två plan.
Nya terminalytor vid hamn i Halmstad
Avser nya terminalytor vid Hallands hamn i Halmstad.
Exploatering av industriområde, Varberg
Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153. Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av ställverk i Varberg
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus med 2 våningar.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Anläggande av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Varbergs kommun
Avser anläggande av nya gator, GC-vägar, VA-ledningar och dagvattenledningar, schakt för anläggande av fiber- och elledningar samt finplanering.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Avser nybyggnad av pumpstation.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 1
Grupp 1 Norra Halland utan Onsala; Flamsnäs, Tvååker Mossvägen, Frillesås, Vassbäck, Frillesås korsväg, Veddige station, Hanhalsvägen, Åsa idrottsplats.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak, även ombyggnad av hemkunskapslokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förberedande av mark för ställverk i Varberg
Förberedande av markjobb för ställverk.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Borgholm
Avser leverans av en toalettanläggning, fullt färdig att tas i bruk, inklusive inkoppling av vatten, avlopp, el, värme, ventilation samt driftsättning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser fasadändring. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av stugby i Varberg
flytt av verksamhet (10 stugor), rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Rivning av spånficka i Varberg
Rivning av gammal spånficka.
Rivning av carport i Varberg
Rivning av nerbrunnen carport länga.
Rivning av hall i Varberg
Rivning av nerbrunnen tältbyggnad på 1600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, lagerbyggnad. 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av frisersalong i Varberg
Ändrad användning butik/kontor - frisörsalong.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Varberg
Till/ombyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, fasadändring.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad torn, två teknikbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Nybyggnad väderskydd.
Ombyggnad av biograf i Varberg
Ombyggnad, fasadändring, skylt.
Tillbyggnad av lägenhet i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd, inreda ytterligare bostad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av bastu i Varberg
Nybyggnad bastu.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation, ändring brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: