Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 ledningsförnyelse.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Ny skogshamn i Varberg
Projektet avser ny skogshamn.
Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende. Enligt förslag en huskropp i tre våningar med två flyglar om sju våningar vardera. Flyglarna får 48 vanliga lägenheter. Två huskroppar får 10 respektive 12 våningar med tillsammans 120 lägenheter. Totalt kan det bli 168 nya lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter och 54 lägenheter för äldre. Under detta planeras ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Uppskattad kostnad
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt och 28 lägenheter med hyresrätt i trygghetsboende. Markarbetet påbörjas under sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt att riva befintlig förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser nybyggnad av 65 enbostadshus, styckebyggen. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av arenahall i Varberg
För ca 5000 åskådare, läktare, gym, sport-shop, VIP-loger m m. Det kan bli fråga om en mindre byggnation istället.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns för 71 bostäder på Håsten där Posten ligger idag.
Nybyggnad av villaområde i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning m m i Tvååker
Planer finns på nybyggnad av bl.a campingstugor m.m.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 25 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 eller 5 våningar. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
I stadsdelen Brunnsberg planeras för nyproduktion av bostäder (1219650) Till dessa ska ett p-hus uppföras, med minst 183 st p-platser. P-huset utförs som en suterrängbyggnad med påfart från mark till respektive plan.
Förtätning samt nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av befintliga byggnader samt nybyggnad av två flerbostadshus.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast mars 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap.
Ombyggnad av överföringsledningar i Varberg
Avser flytt av överföringsledning Norr (Ringhalsledningen) från planerade och pågående exploateringsområden i Södra Trönninge för att skapa möjlighet för planerade exploateringar samt rundmatning och försörjning mot kommande stadsdelen Västerport. I uppdraget ingår också nytt rörgalleri i Kvarnagårdens VV.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tre hyreshus med sammanlagt tolv lägenheter är planerade att byggas i Träslövs trädgårdsstad. Kostnad uppskattad.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen, Trönningenäs. Byggstart oviss.
Nybyggnad av vattentorn i Varberg
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning mm. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Dränering. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 1 huskropp med 7-9 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter flerbostadshus i 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Åtta stycken 3:or samt fyra 2:or.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Avser nybyggnad av en prefabricerad överbyggnad för avloppspumpstation i betong. Omfattar även maskin-, vvs-, och elanläggningar.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Ombyggnad till vårdcentral i Varberg
Projektet avser ombyggnad från kontor till vårdmottagning.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Fasadrenovering förskola i Varberg
Projektet avser fasadändring på förskola.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av snabbtvätt i Varberg
Projektet avser nybyggnad av snabbtvätt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av förskola till tre lägenheter.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Rivning av lokstall i Varberg
Rivningslov - lokstallar.
Tillbyggnad av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, fasadändring, skylt.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av bibliotek i Varberg
Ändrad användning lager - bibliotek, fasadändring, skylt.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - parkering.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad kontorspaviljonger.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Tidsbegränsat lov - vädersskydd.
Nybyggnad av badbassäng i Varberg
Poolanläggning, soldäck och plank.
Ombyggnad av markanläggning i Varberg
Marklov Trönninge 10:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad 13 transformatorstationer Agnås 1:3,Kalsarebo 1:2,Moatånga 2:5,Moatånga 2:2,Gudmundared 1:11,Flyhult 1:10,Ranglebo 1:7,Karl Gustavs-backa 2:3,Algutsbo 1:16,Gudmundared 1:13,Gudmundared 1:5,Karl Gustavs-bua 1:3.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Anmälan om installation av fettavskiljare i restaurang invito.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Varberg
Nybyggnad fritidshus, förhandsbesked Lingome 22:8,22:12.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: