Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 190-200 lägenheter i 12 hus med 3-5 våningar med källare/souterräng och miljöhus samt att riva befintlig förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 20 stycken parhus och 40 lägenheter i tre flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende. Enligt förslag en huskropp i tre våningar med två flyglar om sju våningar vardera. Flyglarna får 48 vanliga lägenheter. Två huskroppar får 10 respektive 12 våningar med tillsammans 120 lägenheter. Totalt kan det bli 168 nya lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter och 54 lägenheter för äldre. Under detta planeras ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Uppskattad kostnad
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser nybyggnad av 65 enbostadshus, styckebyggen. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av villaområde i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 enbostadshus.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning m m i Tvååker
Planer finns på nybyggnad av bl.a campingstugor m.m.
Nybyggnad av vårdbostad i Varberg
Nybyggnad särskilt boende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 25 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadhus i Tvååker, Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av station på 2000-2500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 eller 5 våningar. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
I stadsdelen Brunnsberg planeras för nyproduktion av bostäder (1219650) Till dessa ska ett p-hus uppföras, med minst 183 st p-platser. P-huset utförs som en suterrängbyggnad med påfart från mark till respektive plan.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast mars 2019. Uppskattad kostnad.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av 46 lägenheter i 2 huskroppar med 6 våningar.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tre hyreshus med sammanlagt tolv lägenheter är planerade att byggas i Träslövs trädgårdsstad. Kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus i två våningar med 33 lägenheter, komplementbyggnader.
Uppförande av transformatorer till kraftledning i Varberg kommun
2 power transformers to Horsakullen, located close to Varberg, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV regional network on the HV side and 10 kV on the LV side. Size 25 MVA. Delivery time 12 months after call off.
Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Ca 7 km lång sträcka. Del av Kattegattleden.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter flerbostadshus i 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
tillbyggnad av Åkulla Friluftsgård ”Hus A” med hotellbyggnad om ca 350m2 á 17 hotellrum, och teknikutrymme på vind. Som option ligger en konferensbyggnad om ca 105m2 med benämningen ”Hus F”.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Åtta stycken 3:or samt fyra 2:or.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
konferensbyggnad om ca 105m2. Entreprenör från 1518216 kommer ha option på detta projekt.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Varberg
Avser rivning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av en ny omklädningsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg. Ej med i budget före 2023.
Nybyggnad av stugby i Varberg
Nybyggnad 10 stugor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 3
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Nybyggnad av snabbtvätt i Varberg
Projektet avser nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Ombyggnad av stugby i Varberg
flytt av verksamhet (10 stugor), rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Varberg
Tillbyggnad av uterum för verksamhet, gruppbostad.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - byggbodar.
Nybyggnad av sjukhus i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - paviljonger.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av kall-lager, 100kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning korridorboende - lägenheter.
Ombyggnad av bibliotek i Varberg
Ändrad användning lager - bibliotek, fasadändring, skylt.
Ombyggnad av Hotell i Varberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, skylt.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus 10 st, tidsbegränsat.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring, flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: