Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 190-200 lägenheter i 12 hus med 3-5 våningar med källare/souterräng och miljöhus samt att riva befintlig förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Breared, Varberg
det finns planer på i dagsläget 60 lägenheter.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 25 enbostadshus med 1 och 2 våningar samt komplementbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadhus i Tvååker, Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Tidigt skede! Varbergs bostad får genom detaljplanen ökad byggrätt men planerar inte att utnyttja den i dagsläget då de har fastigheter i gott förvaltningsskick
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast mars 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Anläggande av råvattenledning i Varberg
Avser förläggning av en ca 12 m lång råvattenledning mellan sjön Stora Neden och Ragnhilds källa, samt vatten- och spilledningar Rolfstorp och Skällinge. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus i två våningar med 36 lägenheter, komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Nybyggnad av 22 parhus.
Uppförande av transformatorer till kraftledning i Varberg kommun
2 power transformers to Horsakullen, located close to Varberg, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV regional network on the HV side and 10 kV on the LV side. Size 25 MVA. Delivery time 12 months after call off.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
tillbyggnad av Åkulla Friluftsgård ”Hus A” med hotellbyggnad om ca 350m2 á 17 hotellrum, och teknikutrymme på vind. Samt tillbyggnad av konferensbyggnad om ca 105m2 med benämningen ”Hus F”.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Anläggande av gc-väg vid bostadsområdet Stenen i Tvååker, etapp 2
Ny cirkulationsplats vid korsningen Fastarpsvägen och infarten till Övrevi idrottsplats, ny gång- och cykelpassage över Fastarpsvägen, befintlig gång- och cykelväg från Tvååker knyts ihop med en ny gång- och cykelväg till det nya bostadsområdet Stenen, flytt av busshållplatsen Olsegården närmare Tvååker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Åtta stycken 3:or samt fyra 2:or.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Varberg
Avser rivning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av en ny omklädningsbyggnad.
Uppförande av skolmodul i Varbergs kommun
Avser uppförande av skolmodul i två plan.
Nya terminalytor vid hamn i Halmstad
Avser nya terminalytor vid Hallands hamn i Halmstad.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 4 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Exploatering av industriområde, Varberg
Projektet avser exploatering av industriområde i Varberg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus med 2 våningar.
Anläggande av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Varbergs kommun
Avser anläggande av nya gator, GC-vägar, VA-ledningar och dagvattenledningar, schakt för anläggande av fiber- och elledningar samt finplanering.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Nybyggnad av stugby i Varberg
Nybyggnad 10 stugor.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 1
Grupp 1 Norra Halland utan Onsala; Flamsnäs, Tvååker Mossvägen, Frillesås, Vassbäck, Frillesås korsväg, Veddige station, Hanhalsvägen, Åsa idrottsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Avser nybyggnad av pumpstation.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avser invändig och utvändig upprustning. Utvändigt kommer man renovera kyrkans yttertak, schakta för bergvärme samt ommålning av kyrka och yttre handikappanpassning. Invändigt sker byte av värmesystem och invändig målning.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak, även ombyggnad av hemkunskapslokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Borgholm
Avser leverans av en toalettanläggning, fullt färdig att tas i bruk, inklusive inkoppling av vatten, avlopp, el, värme, ventilation samt driftsättning
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet, förhandsbesked.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser fasadändring. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av stugby i Varberg
flytt av verksamhet (10 stugor), rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, lagerbyggnad. 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av lager i Varberg
Ändrad användning lagerlokal - verksamhet.
Ombyggnad av butik i Varberg
Inredande av ytterligare lokal, ombyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av verksamhet.
Utvändigt underhåll av badhus i Varberg
Ombyggnad verksamhet, nybyggnad solskydd.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad telemast, teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av bostadshus
Rivningslov byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: