Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg
Projektet omfattar ca 7,5 km nytt dubbelspår med ny nedsänkt station för persontrafik och ny bangård för godshantering. Projektet innehåller ca 2,8 km bergtunnel, ca 300 m betongtunnel och ca 900 m öppet betongtråg för nedfart till tunnel. Utöver spåranläggningar omfattar projektet även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar för att ansluta detta till stadens trafiknät och erforderliga omläggning av vägar/gator/VA.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Varberg, etapp 1
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter, parkeringshus samt att riva befintlig förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende. Enligt förslag en huskropp i tre våningar med två flyglar om sju våningar vardera. Flyglarna får 48 vanliga lägenheter. Två huskroppar får 10 respektive 12 våningar med tillsammans 120 lägenheter. Totalt kan det bli 168 nya lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter och 54 lägenheter för äldre. Under detta planeras ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Sanering av förorenad mark i Varberg
Projektet avser sanering av förorenad mark. Rivningsarbeten har utförts.
Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Uppskattad kostnad
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt och 28 lägenheter med hyresrätt i trygghetsboende. Markarbetet påbörjas under sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser nybyggnad av 65 enbostadshus, styckebyggen. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av särskilt boende i Träslöv, Varberg
Avser nybyggnad av ett särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum samt övriga gemensamhetsytor i bottenvåningen. Även personalens omklädningsrum, pausrum, kontor, tvättstuga och teknikutrymmen är förlagda i suterrängvåningen. Byggnaden uppförs som en suterrängbyggnad. Byggnaden har tre flyglar med två våningsplan för de boende ovanför suterrängvåningen. Varje flygel har tio lägenheter och utrymme för gemensamt kök och vardagsrum. Trädgården är planerad så att de boende kan vistas och få upplevelser via olika sinnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sörse, Varberg
Planer finns för ev nybyggnation av lägenheter på Sörse.
Nybyggnad av villaområde i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser en förskola med åtta avdelningar, att uppföras som ett passivhus med lågenergiteknik. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning m m i Tvååker
Planer finns på nybyggnad av bl.a campingstugor m.m.
Nybyggnad av flerbostadhus i Tvååker, Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 eller 5 våningar. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, kontor och centrumverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med 4-6 våningar samt ett parkeringshus.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad enbostadshus, komplementbyggnader. Stenen i Varberg AB försäljer tomterna till kund och Etikhus AB tecknar totalentreprenadskontrakt med kund för byggnation.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Ca 7 km lång sträcka. Del av Kattegattleden.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av räddningscentral i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av verkstad vid reningsverk i Varberg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad och mark- och förstärkningsarbeten.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser anläggande av infrastruktur med va-ledningar, gator/vägar, GC-bana, belysning mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 1 huskropp med 7-9 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter flerbostadshus i 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Utveckling badplatser i Varbergs kommun
Projektet avser utveckling av badplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Avser nybyggnad av en prefabricerad överbyggnad för avloppspumpstation i betong. Omfattar även maskin-, vvs-, och elanläggningar.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till hotellrum.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning. Byggstart tidigast hösten 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av råvattenledning till sjön Neden i Varberg
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Ragnhilds Källa och sjön Neden.
Anläggande av park i Tvååker
Projektet avser anläggande av park samt en ca 250 meter gång- och cykelväg.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell. Byggstart tidigast oktober 2018.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Ombyggnad till vårdcentral i Varberg
Projektet avser ombyggnad från kontor till vårdmottagning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Planer finns på nybyggnad av skatepark i Varberg. Byggplats är ännu ej fastställd.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Nybyggnad av industrilokal i Varberg
Projektet avser nybyggnad verksamhet. Omfattning och byggstart oklars.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Varberg
Projektet avser nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av förskola till tre lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad industribyggnad, 140 kvm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av snabbtvätt i Varberg
Projektet avser nybyggnad av snabbtvätt.
Ny beläggning på friidrottsanläggning i Varberg
Avser ny banbeläggning på löparbanor samt återställande av mark som använts under entreprenaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Laddstationer i Varberg
Projektet avser nya laddstationer.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, fasadändring, skylt.
Nybyggnad av plank i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - parkering.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad kontorspaviljonger.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Tidsbegränsat lov - vädersskydd.
Nybyggnad av badbassäng i Varberg
Poolanläggning, soldäck och plank.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Anmälan om installation av fettavskiljare i restaurang invito.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av fritidshus i Varberg
Nybyggnad fritidshus, förhandsbesked Lingome 22:8,22:12.
Nybyggnad av pumpstation i Varberg
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av golfbana i Varberg
Nybyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Varberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Inredande av ytterligare bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Varberg
Marklov Trönninge 10:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad 13 transformatorstationer Agnås 1:3,Kalsarebo 1:2,Moatånga 2:5,Moatånga 2:2,Gudmundared 1:11,Flyhult 1:10,Ranglebo 1:7,Karl Gustavs-backa 2:3,Algutsbo 1:16,Gudmundared 1:13,Gudmundared 1:5,Karl Gustavs-bua 1:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: