Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 650 lägenheter.
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 500 lägenheter och eventuella handelslokaler. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 300 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Voxlöv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Byggstart tidigast 2022, och verket skulle kunna vara i drift 2025.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
Tanken är att uppföra ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 110 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planprogrammet för Stockalid och Kläppa syftar till att utreda möjligheterna att exploatera områden för bostäder. Programområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa. Ny bebyggelse bör utformas utefter de terrängförutsättningar som erbjuds på varje plats. De kuperade förhållandena gör att olika typer av byggnation kan krävas. Det primära kommunikationsstråket förväntas bli mot Åsa station och Åsa samhälle via Kläppavägen.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. Maximalt ska området omfatta 20 bostäder
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
En tidig bedömning är att området kan bebyggas med lägenheter i form av flerbostadshus och villor.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 16 flerbostadshus med 52 lgh.
Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gata.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av enbostadshus
Avser nybyggnad av två villor. Rivningen finns på : 1549618
Upförande av bullerskärm i Kungsbacka
Avser uppförande av bullerskärm.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Projektet avser ny processutrustning för externslam. Hammargårds reningsverk har en externslammottagning som är uttjänt därav önskar man byta denna till ny processutrustning.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 6
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
om och tillbyggnad av industri och kontor i två plan.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Rivning av paviljonger i Kungsbacka
rivning av paviljong på 500kvm.
Tillbyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Tak mellan odlingscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Kungsbacka
Tvåbostadshus-tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kunsbacka
Utvändig ändring. Ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av garage i Kungsbacka
Utvändig ändring-byte av 196 st garageportar.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd för cyklar- nybyggnad.
Ombyggnad av varuhus i Kungsbacka
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad användning.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Mur och plank-nybyggnad Kyvik 26:37,26:34.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 2 enbostadshus Myra 6:17,6:23.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Kungsbacka
2 st Toalettbyggnader till friluftsbaden Torstensvik och Rågelund
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd, Tidsbegränsat lov- utvändig ändring Kyvik 4:200.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Projektet avser nya parkeringsplatser med elladdningsstolpar och asfaltering.
Rivning av bostadshus
Avser rivning gällande bostadshus. Nybyggnad av enbostadshus finns på : 1550233
Invändigt underhåll av kyrka i Kungsbacka
Installation av avfuktare samt installation av system för klimatstyrning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterarbeten på kyrka i Kungsbacka
Renovering av korfönster.
Fasadrenovering på sjukhus i Kungsbacka
Projektet avser mindre renovering av putsfasad på sjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: