Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 110 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre flerbostadshus med ca 34 lägenheter, samt 11 rad/kedjehus.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ombyggnad av fd. sportaffär och höjning av tak för biograf.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 16 flerbostadshus med 52 lgh.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Nybyggnad av parkeringshus. Yta och antal våningar ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Avser nybyggnad av arena. Omfattning oklar.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Objektet avser tillbyggnad av en idrottshall till full storlek. I den tillbyggda delen, förutom själva hallen, så kommer nya omklädningsrum, städ, kansli och samlingssal mm att byggas. I den befintliga delen så skall förråd rivas för att ge plats så att hallen kan få fullbredd. Sportgolv och väggbeklädnad skall även bytas ut i denna del för att harmoniera med den tillbyggda. Den befintliga hallen skall vara i drift då tillbyggnaden sker. I slutskedet av projekttiden så skall ombyggnad av den befintliga hallen utföras samt sammanbyggning med den tillbyggda delen utföras. I anslutning till idrottshallen skall även ny markanläggning utföras. Den tillbyggda delen är ca 1075 m2 BTA Den ombyggda delen är ca 700m2 BTA
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg och GC-väg m.m. i Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg, GC-väg m.m.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av enbostadshus
Avser nybyggnad av två villor. Rivningen finns på : 1549618
Nybyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av idrottshall.
Anläggande av parkering i Kungsbacka kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs Vallbyvägen och ett vänstersvängfält till ett nytt bostadsområde, Må.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 2
Grupp 2 Onsala; Bäckvägen, Rydet, Gräppåsvägen, Rösan, Gärdet, Strävliden, Halla, Tröskeberg, Heberg, Vallda trekant, Mariedal, Vässingsövägen, Prästgärde.
Ombyggnad av gata, GC-väg mm i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av befintlig gatan, GC-väg, parkeringar samt flytt av busshållplatser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Byggstart tidigast våren 2019.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 6
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett parhus.
Anpassning av kvinnoklinik i Kungsbacka
Projektet avser anpassning av kvinnoklinik.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
tillbyggnad av butik på 330 kvm.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
om och tillbyggnad av industri och kontor i två plan.
Rivning av paviljonger i Kungsbacka
rivning av paviljong på 500kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad samt ändrad användning.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd för cyklar- nybyggnad.
Ombyggnad av butik i Kungsbacka
Ändrad användning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Bukärr 5:7,1:6,2:127.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Bångsbo 1:24,1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Kyvik 5:62,5:300.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Nötegång 1:126,2:78,7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad Skörvalla 1:116,1:94,1:61.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Kungsbacka
Tvåbostadshus-tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kunsbacka
Utvändig ändring. Ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Ommålning gårdshus.
Utvändigt underhåll av garage i Kungsbacka
Utvändig ändring-byte av 196 st garageportar.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad användning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Nybyggnad-truckgarage-klubbstuga.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Nybyggnad av mur på Kyvik 26:42 och Kyvik 26:41.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Mur och plank-nybyggnad Kyvik 26:37,26:34.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Hissinstallation-nybyggnad.
Ombyggnad av vind i Kungsbacka
Inredning vind till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av plank i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-mur/plank.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
flytt av befintliga kontorsmoduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 2 enbostadshus Myra 6:17,6:23.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering två enbostadshus.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Kungsbacka
2 st Toalettbyggnader till friluftsbaden Torstensvik och Rågelund
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av bostadshus
Avser rivning gällande bostadshus. Nybyggnad av enbostadshus finns på : 1550233

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: