Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av bostäder, äldreboende och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 480 lägenheter, 55 radhus, ett äldreboende, 22 000 kvm verksamhetslokaler och ca 700 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 500 lägenheter och eventuella handelslokaler. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Fortsatt utbyggnad av området Kolla Parkstad. Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter, p-hus mm i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter, p-hus och kommersiella lokaler. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammerö
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 110 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan där det kommer rymmas ca 900 elever.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt flera affärslokaler.
Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart slutet 2019.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Cirka 90 bostäder, blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
En tidig bedömning är att området kan bebyggas med lägenheter i form av flerbostadshus och villor.
Nybyggnad av Coop i Kungsbacka
Nybyggnad av en ny coop butik i Kungsbacka.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av biltema i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Omfattning m m är oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Avser utbyggnad av VA-ledningar. Området omfattar ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av boende med särskild service i Vallda, Kungsbacka
Avser nybyggnation av boende med särskild service, I två våningar. Boendet innehåller 12 lägenheter med tillhörande ytor för personal. Till boendet hör även komplementsbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt en utemiljö av blandat innehåll.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Kungsbacka
8 privata aktörer kommer att bygga stycke byggda hus. Kontakta planansvarig för mer information.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirka 10 lgh.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Avser nybyggnad av arena. 1 fullmåtts träningshall som ska kunna ställas om till en stor matcharena.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 15 lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Nya gator och torg i Kungsbacka
I projektet ingår : -Gångväg på allmän platsmark på norra och nordöstra sidan om ny idrottshall -Gång- och cykelväg på allmän platsmark på västra sidan om ny idrottshall -Torgyta på kvartersmark vid huvudentré för ny idrottshall. Objektet är beläget i Aranäs stadsdel i Kungsbacka kommun. Projektet avgränsas i norr av Läraregatan, i öster av ny stadsgatan i söder av Idrottsparken och i väster av nya skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter samt rivning.
Nybyggnad av en gång- och cykelbro i Kungsbacka
Ny gc-bro över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i södra Kungsbacka.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 10 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidig höst 2020.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Nya balkonger, cirka 10 st.
Anläggande av lokalnät Åsa, Kungsbacka
Avser kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av entré.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av byggnad.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod samt rivning.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av va-installation/anläggning.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad sophus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i kyrka.
Nybyggnad av carport i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd , ventilation, planlösning.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av entrésolplan samt installation av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad dagvattenanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: