Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Byggstart tidigast vinter 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av äldreboende och restaurang i Kungsbacka
Avser nybyggnad av äldreboende med 80 lägenheter samt café och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av passivhus med ca 40 hyresrätter.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kungsbacka stadshus. Ombyggnaden omfattar hus A, länkbyggnaden samt mindre ombyggnad i hus B. Hus A består av cellkontor och kommer att få en öppnare planlösning. I länkbyggnaden finns en reception, tillagningskök och matsal. Där kommer man att bygga om receptionen samt utöka matsalen. Hus B kommer att byggas om från kontorsutrymme med 5 mötesrum som har anslutning till entrén i länkbyggnaden. Rivningsarbeten kommer att starta under oktober 2018.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av skola. Omfattning m m är oklar. Utredningsskede.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 16 flerbostadshus med 52 lgh.
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende hantverkstjänster plåt, Kungsbacka kommun
Projektet avser ramavtal hantverkstjänster plåt. Uppskattad kostnad.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Projektet avser ny processutrustning för externslam. Hammargårds reningsverk har en externslammottagning som är uttjänt därav önskar man byta denna till ny processutrustning.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar. Byggstart och kostnad är ännu uppskattade.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Ombyggnad i flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 6
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus Flamsnäs 1:71,1:87.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd, Tidsbegränsat lov- utvändig ändring Kyvik 4:200.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Komplementbyggnad garage-tillbyggnad bostad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Ombyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Om-och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Paddeltennis bana-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Rivning samt nybyggnad av trnasformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Tak mellan odlingscontainer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Ombyggnad av varuhus i Kungsbacka
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning enbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Projektet avser nya parkeringsplatser med elladdningsstolpar och asfaltering.
Invändigt underhåll av kyrka i Kungsbacka
Installation av avfuktare samt installation av system för klimatstyrning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterarbeten på kyrka i Kungsbacka
Renovering av korfönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: