Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i ett slutet kvarter med 5-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 110 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt flera affärslokaler.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Anläggande av skatepark, park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Projektet avser anläggande av Skatepark, park, vägar och parkeringar. Detta kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet. Byggstart tidigast slutet 2019.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ombyggnad av fd. sportaffär och höjning av tak för biograf.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av parkeringshus 1000 st parkeringsplatser på 7 våningar enligt detaljplan.
Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Objektet avser tillbyggnad av en idrottshall till full storlek. I den tillbyggda delen, förutom själva hallen, så kommer nya omklädningsrum, städ, kansli och samlingssal mm att byggas. I den befintliga delen så skall förråd rivas för att ge plats så att hallen kan få fullbredd. Sportgolv och väggbeklädnad skall även bytas ut i denna del för att harmoniera med den tillbyggda. Den befintliga hallen skall vara i drift då tillbyggnaden sker. I slutskedet av projekttiden så skall ombyggnad av den befintliga hallen utföras samt sammanbyggning med den tillbyggda delen utföras. I anslutning till idrottshallen skall även ny markanläggning utföras. Den tillbyggda delen är ca 1075 m2 BTA Den ombyggda delen är ca 700m2 BTA
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg och GC-väg m.m. i Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg, GC-väg m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av trefamiljshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter och 2 lokaler.
Ombyggnad/anpassning av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola samt flytt av administrationsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Nybyggnad av affärshus på 7500 kvm.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 2 idrottshallar.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshusi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Nya balkonger, cirka 10 st.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Avser utbyggnad av VA-ledningar. Området omfattar ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus
Avser nybyggnad av två villor. Rivningen finns på : 1549618
Ramavtal för tekniska konsulttjänster inom väg och trafik i Kungsbacka
Anbud infordras på ramavtal gällande tekniska konsult, väg- och trafikkonsult.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 2
Grupp 2 Onsala; Bäckvägen, Rydet, Gräppåsvägen, Rösan, Gärdet, Strävliden, Halla, Tröskeberg, Heberg, Vallda trekant, Mariedal, Vässingsövägen, Prästgärde.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
tillbyggnad av butik på 330 kvm.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ny anslutningsväg vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av barnkoloni. Takbyte samt byte av takkupor och takstolar.
Ombyggnad produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser 3 nya portar i industrihall och markarbeten vid fastigheten. Byggstart oviss.
Ombyggnad av gata, GC-väg mm i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av befintlig gatan, GC-väg, parkeringar samt flytt av busshållplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av industrilager. 700-1000 kvm.
Utvändigt underhåll av hotell i Kungsbacka
Yttre underhållsarbeten av hotell. Takarbeten samt fasadarbeten.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industrilager, gym, kontrorshotell - nybyggnad.
Rivning av paviljonger i Kungsbacka
rivning av paviljong på 500kvm.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-utvändig ändring, ändring av planlösning, ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Tillbyggnad av matsal, 62 kvm.
Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
tillbyggnad av glasveranda.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenspumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Två enbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Uppbyggnad efter brand av industri.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Tillbyggnad av soprum.
Utvändigt underhåll av garage i Kungsbacka
Utvändig ändring-garageportar Snäppan 35,Berguven 47.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad (samt ändrad planlösning i befintlig del).
Tillbyggnad av carport i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av soprum i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-soprum.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov (bolsheden 1:5, 1:10, 1:16, s:3).
Rivning av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad-ersättningsbyggnader-rivningsanmälan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Nybyggnad-parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avsevärt ändrad planlösning.
Nybyggnad av belysningsmast i Kungsbacka
Belysningsmaster, bodar samt gödselplatta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov parkering samt marklov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: