Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 165 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
Ca 30 lägenheter, Classic Life concept.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för verksamhetens behov samt installation av hiss.
Nybyggnad av moske i Fyllinge Halmstad
Tidiga planer. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyten på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning samt utbyggnad av 102 balkonger.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Anläggande av park och torg samt GC-väg i Halmstad
Avser anläggande av park- och torgyta, busshållplatser samt GC-väg vid Olanders Torg.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändring utvändigt och invändigt av kontorsbyggnad samt rivning av murar/plank. även bilning i grundplatta för ny vs och byte av ventilation.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus, med option på ytterligare 2 st likadana hus, samtliga på bostadsområde Vallås i Halmstad. Samtliga hus är av samma typhus, och skiljer sig endast med fåtal utföranden. Åtgärder som ingår: Målning fasader, betongrenovering på balkong- och loftgångsplattor, betongramar och betongskärmar inkl målning av samtliga vitmålade betongytor, målning samtliga fönster och ursprungliga entrédörrar inkl. byte av tätningslister.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Utbyggnad av uppställningsytor vid hamn i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av uppställningsytor (Yta C) för bilar. Omfattar följande arbeten: asfaltsytor inkl. överbyggnad, VA-ledningar inklusive fördröjningsdike, förberedelser för el och larm med kanalisation, nytt stängsel, belysningsanläggning och förorenade massor.
Byte av nätstation i Halmstad
Objektet avser utbyte av befintlig nätstation K2 med därtill hörande arbeten. Fastigheten är belägen inom Halmstad flygplats.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av takterrasser och nya inglasningar på flerbostadshus. Samt byte av takpannor. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Energideklarationer och statusinventeringar inom Region Halland
Projektet avser upprättande av energideklarationer och för byggnader inom distrikt 3ska även statusinventeringsrapporter upprättas. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av klinik i Halmstad
Ombyggnad del av plan 2 kontorsenhet till ögonklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Nybyggnad av verkstad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för skärmtak på förskola.
Ombyggnad av bank i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad- ändrad verksamhet till banklokal-kontor.
Tillbyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av diselanläggning med datorbod.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förskola, nybyggnad av ventilationsrum samt 2 st. skärmtak.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad med traversanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändringar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullervall i samband med ombyggnation av e6 södra infarten.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Anordnande av uteservering med pergola.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad i form av container, korvpojkarna.
Tillbyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang-bulls veranda, september 2019-september 2024.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering- morfars.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering-bulls -2019-04-01-2020-01-15.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av hembygdsgård-takbyte från jord- till vasstak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal i form av byte av fönster samt nytt entreparti och nya skyltplaceringar.
Utvändigt underhåll av sophus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad, sophus.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontor-väster fasad målas om till svart.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Nybyggnad av garage och staket.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Nybyggnad/flyttning av transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Nybyggnad/utbyte av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivning- och bygglov för nybyggnad av transformator.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Rivning- och bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontors- och industribyggnad.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod/transformator.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Tillbyggnad och ombyggnad av bilhall samt fasadändring av verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: