Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Ombyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge. Markreservation.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille, Halmstad
Avser utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av moske i Fyllinge Halmstad
Tidiga planer. Inga beslut tagna.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Nybyggnad av 16 kedjehus i centrala harplinge.
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. 8 villatomter är köpta. Dina Kubik bygger på id : 1602158 HFAB bygger på id : 1603796 Sofieberg i Halmstad bygger på id : 1603798
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser byte av markbeläggning kring torg i egen regi.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DH21, DM21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns förnybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled och det planeras att genomföras efter gruppbostaden i snötorp på id 1169328.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Upprustning av camping i Halmstad
Omfattar bla upprustning av stugor med nya kök, golv och badrumsrenovering, indragning av vintervatten, ombyggnad av reception, butik och restaurang mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2019. Ca 180 Kvm.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Upphandling av askutmatningssystem, Halmstad
Upphandlingen avser en totalentreprenad av ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Avser tillbyggnad av ridhus, mickedala ridhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Exploatering för bostäder i Åled, Halmstad
Avser utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar, schakt och anläggande av opto- och elledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Omläggning av tätskikt p P-hus i Halmtad
Projektet avser omläggning av tätskikt i P-hus, ytskikt och körbanan på de två översta planen är slitna, otäta och i stort behov av omläggning. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Ny centraldammsugare vid värmeverk i Halmstad
Avser centraldammsugarutrustning till Halmstads Energi och Miljös Avfallskraftvärmeverk bestående av bl.a. ett vakuumaggregat, två filteravskiljare, installation och mindre mängd rördragning.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad-hotell, takkupor och vind till hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Mark, bygg och rivningslov för ny- och tillbyggnad av hotell-TYLÖHUS.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus, 35 hyresrätter fördelat på 2 huskroppar-.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad pga brand.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Nybyggnad av vandrarhem i Halmstad
Rivning och nybyggnad av vandrarhemsbyggnad.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-kattegattgymnasiet.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av enbostadsus, skärmtak för carport samt förlängning av kupa.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Rivningslov för skärmtak och bygglov för tillbyggnad av nytt skärmtak på centrumbyggnad-hagöns camping.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Nybyggnad av garage/förråd för gårdsarbete.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad, fasadändring och ändrad användning till flerbostadshus (20 studentlägenheter) samt rivning av bef. del.
Rivning av garage i Halmstad
Rivning av garage pga av brand.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utfyllnad av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - tillgänglighet hållplats + cykelparkering.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus - ytterligare lägenhet.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för ändring av färdig golvhöjd i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lager/förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang-lilla torg-venezia.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - ändrad användning av delar av äldreboende-vidablick, till vandrarhem/studentboende 2020-01-15-2020-12-31.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad paviljong skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: