Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 151 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar. Pålningsarbeten påbörjas under sommaren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 165 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Nybyggnad av flerbostadshus på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 hyreslägenheter i ett punkthus om 16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och butik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter i en huskropp med 16 våningar.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser. Uppskattad kostnad.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en grundskola för ca 750 elever inom Kattegattområdet. Ingår i lokalförsörjningsplanen.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola som ska inrymma ca 540 elever i Kv Bakladdaren på Söder. Ingår i lokalförsörjningsplanen.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Ombyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
Ca 30 lägenheter, Classic Life concept.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för verksamhetens behov samt installation av hiss.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad. Detaljplan finns.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad nya industrigator och GC-vägar, VA-, EL- och fiberledningar. Objektet omfattar bl.a. följande arbeten. · Förorenade massor, samordning av miljöprovtagning och hantering av schaktmassor med mellanlagring, återanvändning och deponitransport. · Asfaltytor inkl. överbyggnad · VA-ledningar inkl. nytt dike och trumma · Förberedelser för El och fiber · Belysningsanläggning
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändring utvändigt och invändigt av kontorsbyggnad samt rivning av murar/plank. även bilning i grundplatta för ny vs och byte av ventilation.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyten på flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 22 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Anläggande av park och torg samt GC-väg i Halmstad
Avser anläggande av park- och torgyta, busshållplatser samt GC-väg vid Olanders Torg.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus, med option på ytterligare 2 st likadana hus, samtliga på bostadsområde Vallås i Halmstad. Samtliga hus är av samma typhus, och skiljer sig endast med fåtal utföranden. Åtgärder som ingår: Målning fasader, betongrenovering på balkong- och loftgångsplattor, betongramar och betongskärmar inkl målning av samtliga vitmålade betongytor, målning samtliga fönster och ursprungliga entrédörrar inkl. byte av tätningslister.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Installation av solkraftverk på äldreboende i Halmstads kommun
Avser installation av solkraftsanläggning för elproduktion i form av solavskärmning på 6 fasader.
Utbyggnad av uppställningsytor vid hamn i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av uppställningsytor (Yta C) för bilar. Omfattar följande arbeten: asfaltsytor inkl. överbyggnad, VA-ledningar inklusive fördröjningsdike, förberedelser för el och larm med kanalisation, nytt stängsel, belysningsanläggning och förorenade massor.
Byte av nätstation i Halmstad
Objektet avser utbyte av befintlig nätstation K2 med därtill hörande arbeten. Fastigheten är belägen inom Halmstad flygplats.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Energideklarationer och statusinventeringar inom Region Halland
Projektet avser upprättande av energideklarationer och för byggnader inom distrikt 3ska även statusinventeringsrapporter upprättas. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Utbyte av styrsystem för fjärrvärme i undercentraler, Halmstad
Upphandlingen avser utbyte av befintliga värmeväxlare för fjärrvärme i fyra undercentraler inom Södra Vårhem.
Ombyggnad av klinik i Halmstad
Ombyggnad del av plan 2 kontorsenhet till ögonklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Nybyggnad av fotbollsplan i Halmstad
Bygglov för uppförande av konstgräsplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad och skylt-kamux.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - stambyte och fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av färg, renovering av balkonger och byte av balkongräcken.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till lager av grossistverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för till/ombyggnad av industribyggnad till undervisningslokaler samt fasadändring.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Rivning av scen i Halmstad
Rivningslov - rivning av scen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivning- och bygglov för nybyggnad av transformator.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Rivning- och bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av samlingslokal i Halmstad
Rivningslov - samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Tillbyggnad och ombyggnad av bilhall samt fasadändring av verkstad.
Utvändigt underhåll av butik i Halmstad
Uppsättning av skylt samt byte av ytterdörr.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Utvändig ändring samt flytt av cykelförråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Halmstad
Ändrad användning flerbostadshus, bedriva tillfälligt vandrarhem under sommarhalvåret i Hus E på våning 1 och 2.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Ändring av förskola.
Ombyggnad av bank i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad- ändrad verksamhet till banklokal-kontor.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad i form av container, korvpojkarna.
Tillbyggnad av lasthus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus för logistik.
Tillbyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang-bulls veranda, september 2019-september 2024.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering samt trappa, sigges garage 2020-04-01- 2022-01-15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: