Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av skola i Halmstad
Nybyggnad av skola för 830 elever. Partneringentreprenad. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille, Halmstad
Avser utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DH21, DM21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av LSS-boende i Halmstad
Gruppbostaden består av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymmen för personal. Bredvid gruppbostaden uppförs en komplementbyggnad med förråd, miljöhus och carport. På fastigheten ska även utvändiga aktivitetsytor för de boende skapas.
Nybyggnad av ny hotell- och konferensanläggning i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en hotell- och konferensanläggning. Igångsättning ej fastställd.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kopplingsstation.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Exploatering för bostäder i Åled, Halmstad
Avser utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar, schakt och anläggande av opto- och elledningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Upphandling av askutmatningssystem, Halmstad
Upphandlingen avser en totalentreprenad av ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Omläggning av tätskikt p P-hus i Halmtad
Projektet avser omläggning av tätskikt i P-hus, ytskikt och körbanan på de två översta planen är slitna, otäta och i stort behov av omläggning. Uppskattad kostnad.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nybyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av servicehus för äldreboende.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av 8 st. vindslägenheter.
Ombyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till tvätteri, samhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak och fönster samt uppsättning av solceller.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Rivningslov för skärmtak och bygglov för tillbyggnad av nytt skärmtak på centrumbyggnad-hagöns camping.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av fritidshus och förråd.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av parkdepå.
Rivning av storkök i Halmstad
Rivningslov - rivning av storkök samt matsal till skolbyggnad-kattegattsgymnasiet.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-byte av plåtdörrar.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus, stuga nr. 11 och 18.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fyllinge pizzeria, ny dörröppning.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industrilokal samt fasadändring, eleiko.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för påfyllnadslåda, spillplattor, rörbyte och potentialutjämning-preem.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage, byte av befintliga garageportar flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industri/lagerbyggnad, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal, byte till entrèdörr samt glasparti till kundmottagning dekra.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av restaurang-serveringslucka-papas.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal - ny entré, horizonten mötesplats.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av idrottshall till vit kulör.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och skylt på industribyggnad samt rivningslov för nedtagande av fasad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring/omprofilering av bensinstation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Halmstad
Bygglov för ändrad användning del av restaurang - sjukgymnastik.
Ombyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet - bostad.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad-hotell, takkupor och vind till hotellrum.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - sprängningsarbete - etapp 3.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utfyllnad av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov för höjdändring på 12 fastigheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med skärmtak vid entré.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 10), ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad maratonvägen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, kompressorrum.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lager/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: