Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
Ca 30 lägenheter, Classic Life concept.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för verksamhetens behov samt installation av hiss.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad nya industrigator och GC-vägar, VA-, EL- och fiberledningar. Objektet omfattar bl.a. följande arbeten. · Förorenade massor, samordning av miljöprovtagning och hantering av schaktmassor med mellanlagring, återanvändning och deponitransport. · Asfaltytor inkl. överbyggnad · VA-ledningar inkl. nytt dike och trumma · Förberedelser för El och fiber · Belysningsanläggning
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontor samt tryckeri.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 22 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus, med option på ytterligare 2 st likadana hus, samtliga på bostadsområde Vallås i Halmstad. Samtliga hus är av samma typhus, och skiljer sig endast med fåtal utföranden. Åtgärder som ingår: Målning fasader, betongrenovering på balkong- och loftgångsplattor, betongramar och betongskärmar inkl målning av samtliga vitmålade betongytor, målning samtliga fönster och ursprungliga entrédörrar inkl. byte av tätningslister.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse.
Plankorsningsåtgärder i Drared
Ombyggnad till B-anläggning.
Ombyggnad av bowlinghall i Halmstad
ombyggnad av lokal på 1700kvm till bowlinghall.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Installation av solkraftverk på äldreboende i Halmstads kommun
Avser installation av solkraftsanläggning för elproduktion i form av solavskärmning på 6 fasader.
Utbyggnad av uppställningsytor vid hamn i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av uppställningsytor (Yta C) för bilar. Omfattar följande arbeten: asfaltsytor inkl. överbyggnad, VA-ledningar inklusive fördröjningsdike, förberedelser för el och larm med kanalisation, nytt stängsel, belysningsanläggning och förorenade massor.
Energideklarationer och statusinventeringar inom Region Halland
Projektet avser upprättande av energideklarationer och för byggnader inom distrikt 3ska även statusinventeringsrapporter upprättas. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Utbyte av styrsystem för fjärrvärme i undercentraler, Halmstad
Upphandlingen avser utbyte av befintliga värmeväxlare för fjärrvärme i fyra undercentraler inom Södra Vårhem.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till lager av grossistverksamhet.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av butik/lager samt tillhörande parkerings- och avlastningsytor.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av kallgarage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallgarage på industrifastighet.
Ombyggnad av konferenscentrum i Halmstad
Bygglov för inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från äldreboende-dagcenter-patrikshill.
Nybyggnad av fotbollsplan i Halmstad
Bygglov för uppförande av konstgräsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av ridhus, mickedala ridhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad och skylt-kamux.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - stambyte och fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av färg, renovering av balkonger och byte av balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av en balkong och en altan - lgh 134 och 314.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad med port samt utrymningsdörr.
Ombyggnad av läkarcentral i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus/detaljhandel till läkarmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Halmstad
Bygglov för ändrad användning butik till kombinerad butik/cafe samt ny fasadskylt, notello hus.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering samt trappa, sigges garage 2020-04-01- 2022-01-15.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält - varje år 15/9 - 15/12 samt uppförande av mur.
Ombyggnad av tennishall i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning av industribyggnad-padelspel flygstaden 2019-06-30-2029-06-30.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal, monteringshall samt kontor.
Tillbyggnad av lasthus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus för logistik.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för uppsättning av solceller på ålderdomshem.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för uppsättning av transformator.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för uppsättning av vertikala markiser på del av fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - dagvattendammar och kullar i ranagård.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av busshållplats i Halmstad
Marklov - uppförande av hållplats som skall tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnad av anslutningsväg i Halmstad
Bygglov för ändring av in- och utfarter till drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mur med skylt samt ändrad placering av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n554.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för terass för uteservering.
Ombyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för till/ombyggnad av industribyggnad till undervisningslokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage för gårdsarbete.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation p74.
Ombyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för flytt av befintlig återvinningsstation.
Rivning av samlingslokal i Halmstad
Rivningslov - samlingslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Rivning av skärmtak, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och stödmurar.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Rivning av sophus i Halmstad
Rivningslov - rivning av miljöstation pga brand.
Rivning av bastu i Halmstad
Rivningslov - rivning av samlingslokal - bastubyggnad tylösand.
Rivning av scen i Halmstad
Rivningslov - rivning av scen.
Nybyggnad av våghus med vågfundament i Halmstad
Avser nybyggnad av en byggnad med tillhörande vågfundament för ny invägningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: