Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 243 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i juni 2018.
Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 1
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 151 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar. Pålningsarbeten påbörjas under sommaren 2018.
Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Halmstad, etapp 2
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.
Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser nybyggnation av 150-200 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 5 företag att bygga bostäder.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler. Konstruktör är OWB Architecture.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhusform med 2 och 5 rok. Lägenheterna med 2 rok har uteplats och de med 5 rok är etagelägenheter med dubbla balkonger.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Om och tillbyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på tillbyggnad av Snöstorpsskolan, alternativt nybyggnad av skola i Snöstorp hästhagen med plats för ca 300 elever. Byggstart tidigast 2023.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en ny förskola i Kv Kemisten. Ligger långt fram i tiden, byggstart tidigast 2028.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i stadsradhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga drygt ett 50-tal lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Nybyggnad av terminalytor och byggnader för kaj i Halmstad
komplett utförande av terminalytor och byggnader i Halmstad Hamn. Hör samman med projekt: 1533398.
Anläggande av kaj i Halmstad
Avser anläggande av färjeläge. Entreprenaden kommer att uppdelas i två delar. Första delen avser att förlänga befintlig kaj och andra delen är att göra förberedande fundament för en större upphöjd klaff till färja med anslutande ramp samt anpassa befintlig betongramp för en nedre stålklaff samt anläggning av en rörlig RoRo-klaff kallad Linkspan och ett trapp- och hisstorn för passagerarhantering kallat Passagerartorn. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Utbyggnad för nytt industriområde i Halmstad
Projektet avser utbyggnad för nytt industriområde med bl a gator, VA-ledningar inkl fördröjningsdamm, grovplanering av tomtmark avsedd för industrier, förberedelser för el, tele, opto och bredband.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser återuppbyggnad av garage/förrådsbyggnad på befintlig bottenplatta efter brand. Befintligt skyddsrum kompletteras med ny utrustning.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 18 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorbyggnad, hamnkontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser rivning av befintliga garage samt nybyggnad av 104 st garage. Kommer att utföras under en 5 års-period med ca 20 garage/år.
Leverans och installation av vattenreningstankar vid värmeverk i Halmstad
Avser tillverkning, leverans och installation av vattenreningstankar till Kristinehedsverkets avfallspannor (P1 & P2).
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, Huvuddel 2
Projektet avser renovering av loftgångar och balkonger på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus på Westmansgatan 37-41, Fredriksvallsgatan 2-4, Norra vägen 5 och Långgatan.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilager och kontor.
Anläggande av överföringsledning i Halmstad etapp 2
Projektet avser en överföringsledning för vatten och spillvatten. Total längd ca 10 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse.
Installation av port- och passersystem m.m i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av port- och passersystem samt digital tvättbokning i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Installation av ny FTX-ventilation i servicehus, Halmstad
Avser utbyte av 4 st luftbehandlingsaggregat och 2 st frånluftsfläktar samt erfoderlig kanalanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av takterrasser och nya inglasningar på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Nybyggnad av väntutrymmen i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av vänt utrymmen.
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Renovering och ombyggnad av hall/lager. Höjning av tak samt fasadändringar.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Installation av solkraftverk på simhall i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett solkraftverkssystem anslutet till elnätet.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av annex i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av örjansskolans gamla annex.
Upphandling av service och supportavtal till råsystem, Halmstad
Upphandling av service-och supportavtal till Halmstad teaters råsystem.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - uppfyllnad inför byggnation av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedande markarbeten till paveljongetablering.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Rivningslov - rivning av befintlig cistern samt uppförande av nya.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av bod.
Rivning av pumpstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av lagertank med tillhörande pumphus.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov - rivning av tälthall.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av hotellverksamhet.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat uppförande av uteservering, hamngatan 43 under tiden 2019-04-21--2019-09-15.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med ventilationskupa på taket.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd intill kontor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: