Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. Lägenheterna är på 2, 3 eller 4 rum och mellan 60 till 77 kvadratmeter
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Ny biooljepanna, i Trelleborg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Objektet omfattar: Utbyggnad av gata ca 3600 m Utbyggnad av gc-väg ca 1400 m Utbyggnad av gångväg ca 850 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 3500 m Tryckstegringsstation 1 st
Ramavtal avseende arkitekttjänster i Falkenberg
Option:2022-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30 Husarkitekttjänster - Offentliga miljöer Husarkitekttjänster - Bostäder Inredningsarkitekttjänster Arkitekttjänster Översikts- och detaljplanearbete Landskapsarkitekttjänster
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet omfattar bland annat följande arbeten: Rivning, av bl.a. asfalt, smågatsten och plattor Fräsning av asfalt Justering av markhöjder, kantsten, gatubelysning och anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor. Plantering av träd och iordningställning av grönytor Asfaltering, platt- och stenläggning samt vägmålning Ombyggnation av busshållplatser Montering av ny gatubelysning, vägmärken och övrig utrustning
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 flerbostadshus fördelat 5 lägenheter i varje huskropp. Skrea 6:100,6:92,6:103,6:101,6:102.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 parhus/tvåbostadshus Ullared 3:69,3:70,3:71.
Utvändigt underhåll av badhus i Falkenberg
Fasaden puts lagas samt omkalkas fönster renoveras ut o invändigt övriga ytor som dörrar plåt simsar räcke ommålas.
Renovering av broar i Hallands län
Utbyte av skadade och uttjänade övergångskonstruktioner på bro 13-783-2 över Suseån vid Slöinge på väg E6 och bro 13-490-1 samt lagerbyte på bro 13-490-1 över väg vid Arendal.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Nybyggnad av bro över Högvadsån i Ullared, Falkenberg
Objektet avser utförande av nu bro över Högvadsån med tillfarter i Lia Hallands län i omedelbar anslutning till den befintliga bron.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Nybyggnad av lastbilsgarage i Falkenberg
Nybyggnad av lastbilsgarage på 600 kvm.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus Pelle Svanslös 8,17.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av hotellbygggnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank i befintlig pergola.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av 120 meter hög vindmätningsmast, tillfällig åtgärd i 5 år.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad fasad Morups-lyngen 2:113,2:189,2:190,2:191,2:192,2:193,2:194.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad fasad samt delning av en stor butikslokal i två mindre.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad fasad samt ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Ändrad fasad. Insättning av port.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av jordbruk i Falkenberg
Nybyggnad gödselbrunn.
Nybyggnad av toalett i Falkenberg
Nybyggnad strandtoalett.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
ombyggnad av utemiljö, asfaltering, parkeringar.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra lagertält.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av energilager.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad ombyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad tillbyggnad.
Ommålning av fönster på skola i Glommen
Byte av kulör på fönster.
Ramavtal avseende hållplatsservice, Falkenberg
Upphandlingen avser skötsel, underhåll och reparation av utrustning på samtliga busshållplatser i Hallands län, samt skötsel, underhåll och reparation av utrustning på sju tågstationer

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: