Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 124 nya bostäder och tillbyggnad av coop. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola samt förskola.
Nybyggnad av handel- och kontorslokal i Falkenberg
Planer finns på 20000-25000 kvm handelsyta för bla sällanköpshandel och livsmedelsförsäljning samt eventuellt kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av enbostadshushus och parhus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av 50-tal enbostadshus, parhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldrebostäder i Dals Ängar, Falkenberg
Nybyggnad äldreboende med 60 platser fördelat på sex avdelningar.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av förbehandlingsanläggning på ca 1100 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola.
Nybyggnad av kontors- och centrumverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med centrumverksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av radhus i Slöinge
Avser nybyggnad av radhus i två plan. 6-8 stycken.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av ca 750 kvm skollokaler på två ställen. Samt en viss ombyggnad av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Hur många bostäder som ska byggas är inte beslutat.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ny- och ombyggnad av gator mmi Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av enbostadshus på Grimsholmen i Falkenberg
8-9 villor planeras. Arbetet med vägar och ledningar pågår. Ej fastställd byggstart.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 5
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 6
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser rivning samt nybyggnad av mindre badanläggning. Byggnad på 330 kvm och tomt 1000 kvm.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor. Projektet kan komma starta i december och kommer pågå löpande under 2020.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 parhus/tvåbostadshus Ullared 3:69,3:70,3:71.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Nya betongytor samt mindre reparationer.
Anläggande av gator och VA-ledningar, Falkenbergs kommun
Avser anläggande av cirkulationsplats, gator och VA-ledningar.
Rivning av lagerbyggnader i Ullared
Rivning av två lagerbyggnader. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av vattenverk i Ullared
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Portal till vallarnas lekplats i Falkenberg
Avser upphandling av portal till lekplats.
Nybyggnad av datacenter i Falkenberg
Avser nybyggnad av datacenter på ca 3000-4000 kvm.
Ramavtal avseende trafikanläggningar, VA m.m. Falkenbergs kommun
Avser ramavtal gällande följande konsulttjänstkategorier: Trafik Konstruktion broar, hamnanläggningar VA-utredningar Miljötekniska sedimentundersökningar i vattenmiljö Avtalstid: 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster för markprojektering, Falkenbergs kommun
Avser ramavtal gällande löpande behov av tjänster såsom utredning och projektering m. m. inom följande konsulttjänstkategorier: Detaljprojektering mark och gata Offentlig belysning Geoteknik Miljötekniska markundersökningar Upphandlingsförfarande Avtalstid: 2019-12-01--20121-11-30 Option 2012-12-01--2022-11-30 Option 2022-12-01--2023-11-30
Ombyggnad av samlingslokal i Falkenberg
Falkenbergs kommun har för avsikt att på rubricerade fastighet installera ett FTX aggregat samt tillhörande kanalsystem. Entreprenaden innehåller även el, rör, undertak samt byggåtgärder.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Invändig ombyggnation av Lantmännen.
Byte av jordvärmepump i skola i Falkenbergs kommun
Avser byte av jordvärmepump på Ljungbyskolan.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende och skola i Falkenberg
Entreprenaden innefattar nybyggnad av solcellsanläggningar på befintliga fastigheter i Falkenbergs kommun. Anläggningarna avser att öka kommunens andel förnyelsebar energi i fastighetsbeståndet. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning enligt teknisk beskrivning
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Nybyggnad av fotbollsplan i Falkenberg
Anläggning av tolvmanna fotbollsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad flerbostadshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Falkenberg
Marklov förarbete inför nybyggnad av industri.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Falkenberg
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Nybyggnad butik och verkstad.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Anmälan anordning för ventilation.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falkenberg
Anmälan installation av ftx-ventilation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygg och rivningslov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av mur i Falkenberg
Uppföra mur/plank.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Uppföra paviljong, förskola.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppföra paviljong.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: