Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder och tillbyggnad av affärshus. Byggstart årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av servicebostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicebostad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i tre huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hus 3 vid Falkenbergs gymnasieskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i parhus. Byggstart tidigast september 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i bottenvåningen. Uppskattad kostnad.
Exploatering för bostäder i Tröingeberg, Falkenbergs kommun
Avser exploatering för nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt 2 radhus med 6 lägenheter vardera samt nybyggnad av gator & VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.
Ombyggnad av kraftstation i Falkenberg
Avser att förnya aggregat G2 med helt ny turbin- och generatorutrustning samt renovera aggregat G1. Sedan ska befintlig kontrollanläggning uppdateras och anpassas till de nya förutsättningarna. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser av totalt 179 lägenheter o avser bl a stambyte, avloppsrelining, renovering badrum (ca 94 stycken) och i vissa fall även köksbyte (efter hyresgästernas avrop) på Hertings allé 3 A-D, 5 A-B, Allévägen 27 A-B, 29 A-E, Rådmansgatan 31 A-B, 36 och 38. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Har tidigare ingått i objektnummer 1333535.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast våren 2019.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola. Uppskattad kostnad.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation och tilläggsisolering av yttertak på folkhögskola.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Projektet avser o- och tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll på vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser byte av yttertak och fönster och nya solceller på tak på vårdcentral och folktandvård samt nytt cykelförråd.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Avser tillbyggnad av ca 20 kontorsplatser samt matsal och omklädningsrum med dusch.
Utökning av fjärrvärmenät i Falkenberg
Avser förstärkning av befintligt fjärrvärmenät med nya ledningar.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation i skola.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk. Byggstart maj/juni 2018.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad kontorsdel industri. 100kvm.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Underhåll skall göras på parkeringshuset. Underhållet i denna entreprenad består i att lägga in nya tätskikt och slitskikt med vägmarkering samt målning av väggar entreprenaden kommer även att omfatta ny belysning. Totalt berörd yta ca 7 500 m2. Uppskattad kostnad.
Renovering av torn och sockel på kyrka i Falkenberg
Projektet avser renovering av torn och sockel runt kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Projektet avser nya utrymningsvägar på skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan kontor/lager.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Ombyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning till bostad under begränsad tid.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation, rivning bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Förhandsbesked för väderskydd.
Nybyggnad av värmeverk i Falkenberg
Gasoltank för uppvärmning av spannmålstork.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring samt väderskydd för cyklar.
Rivning av toalett i Falkenberg
Rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av logi i Falkenberg
Inredning av fler boenderum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändig renovering av förskola i Falkenberg
Projektet avser nya köksmaskiner och ytskikt i kök på förskola.
Flytt av fjärrvärmepanna i Falkenberg
Projektet avser markarbeten och flytt av befintlig fjärrvärmepanna.
Byte av storköksutrustning i förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad växthus.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Projektet avser rivning del av industribyggnad.
Rivning av stall i Falkenberg
Projektet avser rivning stall.
Ombyggnad fotbollsarena i Falkenberg
Projektet avser inglasning av öppningar i fasad på fotbollsarena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: