Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av 70-80 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med ca 100 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av ca 50-60 lägenheter.
Ombyggnad av fastighet samt nybyggnad av kontor, handel m.m på Hemse, Gotland
Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens användningsområde från industri- till centrumändamål innebär möjlighet för etablering av fler verksamheter. Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage. Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Installation av ställverk på Gotland
Gotlands Elnät AB har för avsikt att ansluta fem krafttransformatorer på Gotland. Kabelförläggning 84 och 12kV och ansluta kontrollutrustning i anslutning till krafttransformatorerna.
Ramavtal avseende entreprenadstjänster 2020-2023, Gotland
Omfatta gräv-, fräsnings-, knacknings-, schaktnings- och plöjningsarbete för olika typer av anläggningsarbete såsom kabelförläggning, arbete på luftledningsnätet, anläggning av markstationer, borrning till exempel under väg eller vattendrag
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Uppförande av hall på Gotland
Nybyggnad av hall åt Baltic Marine på Gotland.
Nybyggnad av betongbryggor i Burgsviks Hamn
Objektet avser nybyggnation av flytbryggor i betong av med en total längd av 105 meter.
Ombyggnad av berganläggning i Visby
Avser ombyggnad av berganläggning i Visby. Entreprenaden inkluderar byggarbeten samt installationsarbeten som t.ex. El, Tele, VVS och Styr. Urvalsupphandling som kommer att ske i två steg: Skede 1 - anbudsansökningar infordras och därefter prövas dessa mot uppställda prekvalificeringskrav. Skede 2 - prekvalificerade anbudsgivare, max 3 st, inbjudes för att inkomma med anbud gällande entreprenaden.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Kvarteret består av 38st villatomter beläget utmed Terra Novavägen i Visby. I samband med detta skall VA anläggas innehållande separat ledning för takvatten som skall ledas till våtmarken Christiania. Bostäderna finns på 1182208.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Upphandling hyreskontrakt LSS-boende i Visby
Upphandlingen omfattar lokaluthyrning av 6 lägenheter för särskilt boende, utrymmen för vård och omsorg, tillhörande utrymmen och markområde exkl. driftutrymmen. Fastigheten Visby Stickerskan 17 i Visby.
Nybyggnad av parhus i Visby
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av Dollarstore i Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore. Omfattning oklar.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök vid Gråboskolan med bl.a nya förråd, kylrum och diskinlämning. Befintlig ventilationsanläggning ska kompletteras med nytt luftbehandlingsaggregat i nytt aggregatrum i källarvåning.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 st parhus.
Om- och tillbyggnad av demensboende i Visby
Tillbyggnation med sex nya vårdplatser på demensboendet på fastigheten.
Va-utbyggnad i Västerhejde/Hallbros, Gotland
Objektet avser nybyggnation av vatten-, spill - och dagvattenledning samt servisavsättningar i exploateringsområdet Västerhejde/Hallbros. Sammanlagd längd på ledningsgrav är ca 600 meter.
Ombyggnad av badhus i Hemse, Gotland
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 25 m bassäng, samt vattenrenings- och ventilationsinstallationer inklusive nödvändiga byggnadsarbeten.
Utbyte av efterbrännkammare i Visby
Avser leverans och installation av 1 st nytillverkad efterbrännkammare till panna 2 inom GEAB’s produktionsanläggning i Visby på Gotland.
Omläggning av VA-ledning samt nyläggning av vattenledning mellan Othem och Slite
Avser omläggning av befintlig vatten- och spillvattenledning samt nyläggning av vattenledning mellan Othem och Slite. Sammanlagd längd på ledningsgrav är ca 2100 meter.
Beläggning av väg 142 i Hemse
Beläggning väg 142 mellan Ängsgatan och Fardhemsvägen.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Byggledare för underhåll väg Gotlands län
Byggledare för beläggning, avvattning, bas-väg, vägmarkering och bro.
Ombyggnad av skolkök, Gotland
Avser utbyte av vitvaror mm i storkök.
Nybyggnad av parkering och dagvattenledningar i Visby
Avser nybyggnad av parkeringsplatser med tillhörande gatubelysning på fastigheten Visby Korpralen 2. I samband med det ska även nya dagvattenledningar anläggas.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser uppförande av provisorisk gångbro över länsväg 142 i anslutning till kryssningskajen i Visby hamn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planer finns på att omvandla lokal som tidigare varit ungdomshem till 4 nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av tak, fasad, fönster, dörrar och portar på flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 14 st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus med fristående trapphus, teknikhus/cykelförråd samt sopbod. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotellanläggning.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st verkstad försäljning.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning från garage till tre lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Visby
Anmälan för uppförande av vindkraftverk.
Ombyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad med hiss på kontorsbyggnad samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor.
Ombyggnad av lager i Visby
Ändrad användning del av industri- och lagerbyggnad till vinproduktion med lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad på hotellbyggnad (villa alma).
Ombyggnad av cafeteria i Visby
Ändrad användning av butikslokal till café, fasadändringar (byte av dörrar, nytt fönster och nytt skjutparti) samt nytt sophanteringsskåp.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Visby
Ändrad användning av del av lada till korttidsboende, kursverksamhet och behandling samt installation av eldstad.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor, Utökad bygglovsplikt – ändring av fönsterbågar i befintlig fönsterkarm Visby Ankaret 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasader, fönster och dörrar samt omläggning av tak på bostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
Ändring av tak på affärsbyggnad - uppförande av nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av stagad mast (höjd 60 m) samt 3 st tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikhus samt kameraanläggning.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast (höjd 60 meter) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av torn (48 meter) och 3 teknikbodar för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Hellvi Stengrinde 1:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan inredande av gästrum och fasadändring av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (fårö sjöräddningsmuseum).
Nybyggnad av biogasstation i Gotland
Avser nybyggnad av biogasstation. Omfattning oklar.
Ombyggnad av ladugård i Visby
Installation av pannrum i ladugård samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av ruin i Visby
Installation av solceller i kyrkoruin (s:t olof).
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (lidl).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Marklov för schaktning för pool.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av två befintliga toalettbyggnader (paviljongsplan) Visby Innerstaden 1:3,1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av garage i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal i flerbostadshus till lägenhet.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 3 st garage/förrådsbyggnader och 3 st skärmtak.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gäststuga och installation av kamin.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av mobilmast (höjd 72 m) samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank och rivning av befintligt.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Underhåll av fasad och tak på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Visby
Rivning och uppförande av plank Visby Skölden 6,19.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus innehållande förråd, duschar och toaletter.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Visby
Rivning och återuppbyggnad av mur, byte av port samt insättande av utrymningstrappa (soldathemmet).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasader och fönster på bostadshus och gårdshus Visby Hotellet 6,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Uppförande av skylt samt underhåll av fasader på flerbostadshus.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Visby
Avser fönsterrenovering på Brf Lagern i Visby.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Avser busshållplatserna i Lixarve, Kroks, Bjärs allé och Bro.
Utvändiga arbeten på Dalmanstornet i Visby
Åtgärder på tornets trägavel mot Östergravar. Regn och sol har tärt på gaveln, som nu ska få nya bräder i kärnvirke som därefter ska strykas minst två gånger med tjära. I bygglovet ingår även en översyn av taket, där tegelpannor behöver ses över och trasiga takpannor bytas ut. Byggtid är ca en vecka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: