Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av 70-80 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med ca 100 parkeringsplatser.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för GotlandsHem
Gotlandshem planerar nybyggnation för att samla sina funktioner under samma tak. Nybyggnaden avser kontor- och verksamhetslokaler på Visby Korpralen 1, en del av A7-området i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg.
Nybyggnad av korttidsboende i Visby
Avser nybyggnad av korttidsboende med 40 lägenheter.
Ombyggnad av fastighet samt nybyggnad av kontor, handel m.m på Hemse, Gotland
Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens användningsområde från industri- till centrumändamål innebär möjlighet för etablering av fler verksamheter. Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage. Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 26 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 26 lägenheter. 2 huskroppar blir 3 våningar och de andra 2 blir i 2 våningar.
Nybyggnad av villor i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt - Klövern 11 och del av Klövern 1, för att möjliggöra för 4 stycken flerbostadshus om 24 lägenheter i 2 och en halv våning.
Ramavtal avseende entreprenadstjänster 2020-2023, Gotland
Omfatta gräv-, fräsnings-, knacknings-, schaktnings- och plöjningsarbete för olika typer av anläggningsarbete såsom kabelförläggning, arbete på luftledningsnätet, anläggning av markstationer, borrning till exempel under väg eller vattendrag
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Ombyggnad av berganläggning i Visby
Avser ombyggnad av berganläggning i Visby. Entreprenaden inkluderar byggarbeten samt installationsarbeten som t.ex. El, Tele, VVS och Styr. Urvalsupphandling som kommer att ske i två steg: Skede 1 - anbudsansökningar infordras och därefter prövas dessa mot uppställda prekvalificeringskrav. Skede 2 - prekvalificerade anbudsgivare, max 3 st, inbjudes för att inkomma med anbud gällande entreprenaden.
Korrosionsskydd spont Visby hamn, etapp 1
Avser korrosionsskydd av spont vid färjeläge 6 som avser etapp 1, ca 240 meter. Option på denna etapp är etapp 2 som avser färjeläge 5 som finns på projekt 1635305.
Ny reningsanläggning till Visby deponi
Avser leverans, montage och driftsättning av ny en reningsanläggning för förorenat lak- och grundvatten på Visby deponi samt nya ledningar och pumpar för att leda vattnet till den nya reningsanläggningen.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Kvarteret består av 38st villatomter beläget utmed Terra Novavägen i Visby. I samband med detta skall VA anläggas innehållande separat ledning för takvatten som skall ledas till våtmarken Christiania. Bostäderna finns på 1182208.
Nybyggnad av Dollarstore i Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Visby
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 2 st parhus.
Om- och tillbyggnad av demensboende i Visby
Tillbyggnation med sex nya vårdplatser på demensboendet på fastigheten.
Anläggande av överföringsledning i Visby
Option från projektid: 1621505. Avser att utföra en överföringsledning från ny pumpstation BH4 till befintlig pumpstation In2. Optionen ska omfatta allt arbete inklusive dimensionering, projektering, förläggning och anslutning.
Utbyte av efterbrännkammare i Visby
Avser leverans och installation av 1 st nytillverkad efterbrännkammare till panna 2 inom GEAB’s produktionsanläggning i Visby på Gotland.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Beläggning av väg 142 i Hemse
Beläggning väg 142 mellan Ängsgatan och Fardhemsvägen.
Byggledare för underhåll väg Gotlands län
Byggledare för beläggning, avvattning, bas-väg, vägmarkering och bro. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden. Option 1, 2021-10-01 – 2023-09-30, Option 2, 2023-10-01 – 2025-09-30.
Nya satellitstationer EL Visby Hamn
Avser modernisering av kraftförsörjningen i Visby Hamn för att öka tillgängligheten och minska förluster i anläggningen.
Anläggande av parkområde och lekplats i Visby
Avser anläggande av parkområde med tillhörande gångstråk och belysning samt anläggande av lekplats. Den totala ytan är ca 3 hektar.
Ombyggnad av skolkök, Gotland
Avser utbyte av vitvaror mm i storkök.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk på Gotland
Avser utbyggnad av Katthammarsvik avloppsreningsverk för komplettering av biosteg. Biostegetbestår av två bassänger med luftare och ansluts som ett nytt steg i befintlig process. Bassängerna placeras i en ca 4x8 m tillbyggnad bakom befintligt verk och sänks ned så de är till största delen under golvnivå.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning från garage till tre lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Visby
Anmälan för uppförande av vindkraftverk.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 14 st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus med fristående trapphus, teknikhus/cykelförråd samt sopbod. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotellanläggning.
Nybyggnad av kylhus i Visby
Nybyggnad av isverk samt tillbyggnad av sorteringshall.
Ombyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad med hiss på kontorsbyggnad samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av cafeteria i Visby
Ändrad användning av butikslokal till café, fasadändringar (byte av dörrar, nytt fönster och nytt skjutparti) samt nytt sophanteringsskåp.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor.
Ombyggnad av lager i Visby
Ändrad användning del av industri- och lagerbyggnad till vinproduktion med lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad på hotellbyggnad (villa alma).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av tak, fasad, fönster, dörrar och portar på flerbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
Ändring av tak på affärsbyggnad - uppförande av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Visby
Ändrad användning av del av lada till korttidsboende, kursverksamhet och behandling samt installation av eldstad.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor, Utökad bygglovsplikt – ändring av fönsterbågar i befintlig fönsterkarm Visby Ankaret 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasader, fönster och dörrar samt omläggning av tak på bostadshus.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av mobilmast (höjd 72 m) samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank och rivning av befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över cykelparkering (visby lasarett).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av stagad mast (höjd 60 m) samt 3 st tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikhus samt kameraanläggning.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast (höjd 60 meter) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av torn (48 meter) och 3 teknikbodar för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Hellvi Stengrinde 1:98.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av två befintliga toalettbyggnader (paviljongsplan) Visby Innerstaden 1:3,1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Visby
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av garage i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal i flerbostadshus till lägenhet.
Ombyggnad av ladugård i Visby
Installation av pannrum i ladugård samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av ruin i Visby
Installation av solceller i kyrkoruin (s:t olof).
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (lidl).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Marklov för schaktning för pool.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Underhåll av fasad och tak på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Visby
Rivning och uppförande av plank Visby Skölden 6,19.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus innehållande förråd, duschar och toaletter.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 3 st garage/förrådsbyggnader och 3 st skärmtak.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gäststuga och installation av kamin.
Ombyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan inredande av gästrum och fasadändring av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplatser (fårö sjöräddningsmuseum).
Nybyggnad av biogasstation i Gotland
Avser nybyggnad av biogasstation. Omfattning oklar.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Avser busshållplatserna i Lixarve, Kroks, Bjärs allé och Bro.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Visby
Avser fönsterrenovering på Brf Lagern i Visby.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Visby
Rivning och återuppbyggnad av mur, byte av port samt insättande av utrymningstrappa (soldathemmet).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasader och fönster på bostadshus och gårdshus Visby Hotellet 6,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Uppförande av skylt samt underhåll av fasader på flerbostadshus.
Utvändiga arbeten på Dalmanstornet i Visby
Åtgärder på tornets trägavel mot Östergravar. Regn och sol har tärt på gaveln, som nu ska få nya bräder i kärnvirke som därefter ska strykas minst två gånger med tjära. I bygglovet ingår även en översyn av taket, där tegelpannor behöver ses över och trasiga takpannor bytas ut. Byggtid är ca en vecka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: