Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för ca 55 lägenheter i ca 5 huskroppar, kan ev bli i 4 våningar.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Anläggande av gång- och cykelvägar på A7-området i Visby
Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar på A7-området.
Anläggande av gång & cykelvägar samt parkeringsplats.
Anläggande av gång och cykelvägar samt parkeringsplats och mindre gata.
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Invändig restaurering av Stenkyrka kyrka Tingstäde, Gotland
Avser invändig mögelsanering med bla tvättning och målning.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Infodring av spillvattenledningar i Burgsvik
Avser schaktfri infodring av 426 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Roma
Avser schaktfri infodring av 583 m spillvattenledning.
Fasadarbeten på sjukvårds/kontorsbyggnad i Visby
Avser takrenovering samt avfärgning och lagning av fasadputs. Avser även målning invändigt.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Anläggande av lekplats i Visby.
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Infodring av spillvattenledningar i Fårösund
Avser schaktfri infodring av 83 m ledning och renovering av två stycken nedstigningsbrunnar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Avser takrenovering på Irisdalsgatan 100-196 och Rutegatan 7-215.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Ombyggnad av vårdcentral i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av studentlägenhet i Visby
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan ändring av planlösning och väsentlig ändring av va.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning och ombyggnad av restaurang till lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Visby
Fasadrenovering av församlingshem (katolska kyrkan).
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus, förrådsbyggnad och sopbod, ändrad användning och ombyggnad av restaurang till flerbostadshus, ändring av parkeringsplats samt anmälan för rivning av 2 st uthyrningsbyggnader och serveringsbyggnad.
Ombyggnad av folkets hus i Visby
Nybyggnad av folkets hus byggnad (ersättningsbyggnad flyttas till fastigheten).
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Omfärgning av fasad på restaurang/bostadshus.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av hamnkontor/servicehus samt tillhörande vågstation (ronehamn).
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av matsal i Visby
Ändrad användning del av ladugård till restaurangmatsal.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning del av omklädningsbyggnad till förskola (samt tillbyggnad ?).
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Underhåll av tak, fasad och detaljer.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad del av utställningslokal och förråd till restaurang samt tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - byte fönster till fönsterdörrar.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Ändring av fasader på kontors- och bostadshus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Visby
Uppförande av kompressorstation.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av manskapsbodar - tidsbegränsat lov t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av mast i Visby
Uppförande av mobilmast, höjd 60 m, med 3 teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Visby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank, montering av markis samt ändring av markbeläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak och stängsel samt rivning del av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad (visby hamn).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 60 m, samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 72 meter, samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation (samt rivning av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Visby
Uppförande av uteservering & markistak - säsongslov årligen återkommande 15 april till 15 oktober.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av väderskydd - tillfälligt lov t o m 7 juli 2018.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - ny balkong och dörr på flerbostadshus (plan 5).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Ändring av fasad och tak en- eller tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Visby
Ändring av fasad och tak på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av tak, fasad, snickerier samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad. Putsåtgärder på gavel. Saltskada. Fönsterrenovering/underhåll.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av basstation.
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning av vårdcentral till förskola, fasadändring, skylt samt uppförande av förråd.
Rivning av skärmtak i Visby
Tillbyggnad av tvättstuga/panncentral med flisförråd samt rivning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av stugby i Visby
Tillbyggnad av uthyrningsstugor (inglasning av 5 balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: