Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (132)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av höghus på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby. Med 4-8 våningar med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Slite
Avvaktar tomtköp. Projektering påbörjar under 2019.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Avser nybyggnad av 46 bostadsrättslägenheter som är fördelade på tre hus, varav ett hus med 4 våningar och de andra två med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Om- och tillbyggnad av sjukhusI Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Fröjel-Klintehamn, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde och belysning Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar inom Artilleriet (fd. A7-området)
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet fråm till slutet av 1990-talet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Visby
Nya VA-ledningar ska anläggas för fastigheten Bläckfisken 1, utmed Lummelundsväg i norra Visby.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av VA-ledningar i Godland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Installation av säkerhetssystem till tingsrätt på Gotland
Avser installation av säkerhetssystem till Gotlands tingsrätt.
Nybyggnad av pumpstation i Burgsvik, Gotland
Avser nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Nybyggnad och drifttagning av intagsledningar på Gotland
Avser rivning av befintlig ledning samt nybyggnad och driftsättning av intagsledningar.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till kontor och personalutrymmen, fasadändring samt ny entré med skärmtak.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Väg- och beläggningsarbeten i Visby
Avser väg- och beläggningsarbeten i naturreservat Langhammars.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Uppförande av lagerbyggnad 281kvm samt växthus 85kvm.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasadkulör och uppförande av skyltar (coop klintehamn).
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd och servicebyggnad.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnad / nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st bostadshus.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Anläggande av gångväg samt parkeringsplats i Visby
Anläggande av p-platser samt gångväg.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Nybyggnad av campingplats i Visby
Anordnande av ställplatser/campingplatser för husbilar, tidsbegränsat bygglov, t.o.m 2027-12-31.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - ändring av tvättstuga till badrum.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus, förrådsbyggnad och sopbod, ändrad användning och ombyggnad av restaurang till flerbostadshus, ändring av parkeringsplats samt anmälan för rivning av 2 st uthyrningsbyggnader och serveringsbyggnad.
Tillbyggnad av vagnhall i Visby
Förlängning av vagnhall med 24 m.
Ombyggnad av markanläggning i Visby
Marklov för jordvall.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat t o m 2022-06-30 (by 361).
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola och ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av stugby i Visby
Tillbyggnad av 3 komplementbyggnader (uthyrningsstugor).
Tillbyggnad av butik i Visby
Tillbyggnad av butik - tidsbegränsat lov t o m 31 augusti 2019 (ica roma).
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad av garage med förråd.
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av fasader och snickerier på bostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll - konservering av trappa, montering av räcke samt ändring av entrédörr på kontorsbyggnad (helgeandshuset).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av bostadshus (brf krämaren).
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage/förråd/lägenhet.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av gästhus och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industribyggnad/garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: