Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (82)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område norra Gotland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Installatörerna har option från etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Installation av ställverk på Gotland
Gotlands Elnät AB har för avsikt att ansluta fem krafttransformatorer på Gotland. Kabelförläggning 84 och 12kV och ansluta kontrollutrustning i anslutning till krafttransformatorerna.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas, Rustmästaren, Kaptenen o Furiren.
Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 24 lgh i 3 huskroppar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar över Västergarnsån och Varbosån.
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nytt Lidl i Visby. Kommer att byggas enligt byggmiljöcertifieringen Noll CO2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett. Ytterligare lokaler ska tillskapas i anslutning till akutmottagningens tillbyggnad. Dessa lokaler är ämnade för enkel vård, administration m.m..
Underhållsbeläggning Tank inom Gotlands län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp I1-2019, Gotlands län, 2019-11-15
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Detaljplan skall upprättas för området. Avser uthyrningsstugor m.m på Fårö.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Uppförande av nyckelfärdigt flispannesystem på Hemse, Gotland
Projektet avser uppförande av en komplett biobränsleanläggning för hetvattenproduktion vid Gotlands Energi ABs produktionsanläggning i Hemse på södra Gotland.
Nybyggnad av ställverk i Västerhejde, Gotland
Nybyggnad av 12 kV ställverk i Västerhejde söder om Visby på Gotland. Det nya ställverket uppförs i containerbyggnad.
Ombyggnad av fastighet & nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av fastighet samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Installation av tryckstegringsstation i Visby
Avser leverans och installation av en tryckstegringsstation i Nisse, södra Gotland. Stationen kommer att försörja Nisseviken och Näs med dricksvatten.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök vid Gråboskolan med bl.a nya förråd, kylrum och diskinlämning.
Anläggande av lekplats i Visby
Avser anläggande av lekplats, belysning, grönytor samt plantering av träd-.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av VA-ledningar och väg i Gotland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.
Stolpbyte 70-kV i Gotland
Beställaren avser att teckna avtal med entreprenör för byte av ca 140 stolpar på 70kV-nätet med AMS-metod. Entreprenaden kommer att utföras över hela Gotland. Stolpbytet ska utföras 201908-201912, förutsatt att erforderligt material har erhållits.
Ny ventilation i kontorshus i Visby
Avser ny ventilation i två av byggnaderna på fastigheten Ankaret 1 och en av byggnaderna på fastigheten Ankaret 5.
Hyresgästanpassning i lokaler för Region Gotlands Teknikförvaltning
Avser hyresgästanpassning för Region Gotlands Teknikförvaltning.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Infodring av VA-ledningar på Gotland
Avser infodring av VA-ledningar i Fröjel. Omfattar Bottarve ca 720 m spillvattenledning. Upphandlad tillsammans med 1570996, 1571006 och 1571008.
Infodring av VA-ledningar på Gotland
Avser infodring av VA-ledningar i Fårösund. Omfattar Sundsvägen ca 310 m spillvattenledning, Fårövägen ca 290 m spillvattenledning och Bunge-Hägur-Biskops ca 650 m spillvattenledning. Upphandlat tillsammans med 1571006, 1571007 och 1571008.
Infodring av VA-ledningar på Gotland
Avser infodring av VA-ledningar i Slite. Omfattar Stationsgatan ca 100 m spillvattenledning och ca 160 m dagvattenledning. Upphandlad tillsammans med 1570996, 1571006 och 1571008.
Infodring av VA-ledningar på Gotland
Avser infodring av VA-ledningar i Visby. Omfattar Stjärnrike ca 330 m spillvattenledning, Norderstrand ca 750 m spillvattenledning. Upphandlad tillsammans med 1570996, 1571007 och 1571008.
Installation av säkerhetsanläggning vid kontor i Visby
Avser installation av ett nytt inbrottslarm och passersystemanläggning vid Svenska Spels huvudkontor i Visby.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Visby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor/hotell (kneippbyn).
Nybyggnad av affärshus i Visby
Nybyggnad av försäljningsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Visby
Nybyggnad av vattenreservoar med teknikbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Visby
Underhåll - omläggning av plåttak.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från bostadshus till förskola (karlavagnen).
Ombyggnad av lägenhetshotell i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av restaurang till lägenhetshotell.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 11 bostadshus.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 30 meter och en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola med paviljong (sanda skola), tidsbegränsat lov t o m 2021-06-30.
Ombyggnad av mur i Visby
Underhåll - nedplockning och återuppbyggnad av mur.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Visby
Marklov för padelbanor och äventyrsgolf (björkhaga).
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av baracker.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Fasadändring – montering av utrymningstrappa.
Nybyggnad av motorstadion i Visby
Anordnande av motorsportsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av tennishall i Visby
Anläggande av 2 stycken padelbanor.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Rivning av mäss i Visby
Anmälan rivning av byggnad 42 f.d. officersmäss, Anmälan rivning av byggnad nr 33 f.d. officersbyggnad Visby Visborg 1:13.
Nytt reservkraftverk vid Alva vattentorn, Gotland
Avser leverans, montage, inkoppling och driftsättning av nytt reservkraftaggregat för drift av hela Alva pumpstation. Objektets läge: Stora Ringome 1:46, beläget i Alva söder om Hemse, Gotland.
Rivning av kontor i Visby
Rivning del av kontorsbyggnad (kneippbyn).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Rivning av förråd, tillbyggnad av trapphus samt ändring av fasad (nya fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fasad på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad samt byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fönster och dörrar på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad på flerbostadshus - ommålning av träpartier och putsning av gavlar.
Renovering av trappor vid Biskopsgården i Visby
Avser renovering av trappor vid biskopsgården i Visby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: