Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Om och tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 48 platser planeras. Håsta Säbo.
Om- & tillbyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall
Det finns planer för ombyggnation av befintlig byggnad på Lagmansgatan eller nybyggnation på Kattvikskajen (projekt 1479719) i Hudiksvall.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Parkeringshus kombinerat med byggande av lägenheter (projekt 1112694). Både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Totalt mellan 50-70 lägenheter.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Anläggande av nya gator, GC-stråk och parker med tillhörande belysningsanläggning samt utförande av nytt VA-system. För ledningsägare, kraftförsörjning, Fjv och opto ska markarbeten utföras. Total bruttoarea ca: 38 500 m2. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor på fastigheten köpmanberget 6:3.
Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Sanering av markområde i Hudiksvall, del 2
Avser sanering av dioxin i bottensedimentet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, garage, förråd och verkstadslokaler på fastigheten ede 52:1.
Nybyggnad av idrottshall i Hudiksvall
Ur investeringsbudget. Placering ej fastställd.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Nybyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad på fastigheten norränget 3:10.
Nybyggnad av gruppbostad i Iggesund
Avser nybyggnad av gruppboende innehållande 6 st lägenheter.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Om- och tillbyggnad av ekonomigården i Delsbo
Ekonomigården invid Delsbo kyrka renoveras och byggs ut i befintlig stil. En del av taket kompletteras med ca 75 m2 solceller.
Ombyggnad av skola i Delsbo
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten ede 11:9.
Byte av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Ny bangårdsbelysning på driftplatser i Fors, Hudiksvall, Iggesund och Jularbo
Objektet Fors avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 170 km + 356m – 171 km 700m. Objektet Jularbo avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 312 och sträckan 164 km + 125m – 165 km + 341m. Objektet Iggesund avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 246 km + 198m – 247km + 609m. Objektet Hudiksvall avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 235 och sträckan 258 km + 343m – 260km + 160m.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Byte av värme/vatten kulvertar samt installation av solfångare i Hudiksvall
Avser utbyte av värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar, ersätta befintlig kallvattenservis, ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv, byta insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar och installera solfångare och ackumulatortankar för varmvatten.
Anläggning av spontkaj vid Håstaholmen i Hudiksvall
Avser anläggande av kajbyggnad vid Håstaholmen. Kajdelen är ämnad till att användas vid muddringsarbete och därefter övergå till del av framtida småbåtshamn.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Installation av brand- och utrymningslarm i fastighet i Hudiksvall
Avser installation av nytt brand- och utrymningslarmsystem i Fastighet AB Glysis kv Guldsmeden 8, Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av grupphus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten iggesund 2:29, Iggesund 2:40, iggesund 2:42 iggesund 2:23 iggesund 2:22 iggesund 2:2 iggesund 2:31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ava 3:7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten postiljonen 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten springkällan 1.
Ombyggnad till bilprovningsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad på fastigheten furulund 6:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Utvändigt underhåll av bank i Hudiksvall
Anmälan för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten sparbanken 1.
Nybyggnad av ridhus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten östanbräck 2:4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till lägenheter på fastigheten guldsmeden 6.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad/fasadändring av komplementbyggnad (tvättstuga/personalbyggnad) på fastigheten östanbräck 43:1.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad/ på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten baldra 1:18.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten åvik 6:6.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten forsa-hamre 8:14.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring på industribyggnad och nybyggnad av sophus på fastigheten hållsta 2:19.
Nybyggnad av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och biltvätt på fastigheten mo 3:33.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och växthus på fastigheten fridhem 19:3.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark/återvinningsstation.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av mark på fastigheten ullsätter 2:29.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av parkering på fastigheten strand 3:1.
Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av reningsdamm på fastigheten strand 4:1.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten bricka 8:16.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten gammelsträng 2:3.
Rivning av mast i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av mast på fastigheten välsta 11:7.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av teknikhus på fastigheten moviken 3:2.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för kontorsbarack, manskapsbod och förrådscontainer på fastigheten hildeborg 7.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten bränslet 9:25, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten bränslet 9:25 .
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ullsätter 2:29 (sa69399).
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och grillplats på fastigheten hammarsvall 1:34.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten köpmanberget 2:8.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten knutslunda 1:20(2).
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av brygga på fastigheten arnön 12:176.
Ombyggnad av personallokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av loge till personalutrymmen på fastigheten fränö 2:1.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank på fastigheten sunnansjö 9:6.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten forsa-hamre 26:26.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten sunnansjö 9:7.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/servering och rivning av loge på fastigheten forsa-lund 2:71, Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten forsa-lund 2:71 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och flytt av tält på fastigheten östanbräck 50:2.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd, marklov för mur samt informationsskylt på fastigheten prästgården 2 mfl.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 7 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Gammelsträng 8:1,Hålsjö 10:22,Hålsjö 11:4,Hällsätter 1:13,Norrbobyn 9:2,Söräng 1:1,Västerrå 3:6.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten norrbobyn 16:1, Hålsjö 10:22,14:36,18:2,22:1,29:1,Norrbo Prästgård 1:12,Norrbobyn 1:24,Norrbobyn 12:9,Norrbobyn 16:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 9 nätstationer på fastigheten västerrå 3:6, nätstation Hålsjö 20:1,4:16,Kalvhaga 1:6,Knösta 4:1,Kungsgården 1:3,Norrbo Prästgård 1:1,Norrbobyn 12:4,Västerrå 2:16,Västerrå 3:6.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten finnflo 4:25.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 12:1.
Nybyggnad av kiosk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kiosk och ny skylt på restaurang på fastigheten östanbräck 1:102.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hällsätter 1:13 (sa65844002).
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av parkering på fastigheten ede 20:9.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/förråd på fastigheten rogsta-bro 1:3.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av befintlig parkering och busshållplats inkl. väderskydd på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av kök i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad till kök på fastigheten stadshuset 1.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och uppställning av container och arbetsbod på fastigheten forsa-hamre 26:1.
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten flatmo 4:1 (sa65844005).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbo prästgård 1:1, norrboån ö n48081 (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten norrbobyn 9:2, norrbobyn östra n48087, (sa65844007).
Nybyggnad av nätstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten söräng 1:1 (sa65844005).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: